Olbetam®

hårde kapsler 250 mg

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Olbetam® 250 mg hårde kapsler  

Acipimox 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Olbetam
 3. Sådan skal du tage Olbetam
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Dette lægemiddel indeholder acipimox, som bruges til behandling af lipidrelaterede sygdomme, da Acipimox sænker indholdet af visse typer fedtstoffer i blodet, der kaldes triglycerider. 

 

Olbetam bør kun anvendes af patienter, hvor diæt alene eller andre ikke-medicinske foranstaltninger (vægttab eller motion) ikke har kunnet nedsætte mængden af disse fedtstoffer i blodet. 

 

Olbetam skal bruges sammen med andre lægemidler, f.eks. lægemidler, som kaldes ”statiner” eller ”fibrater”, eller i stedet for disse lægemidler i tilfælde, hvor de ikke er egnede eller ikke forventes at gavne. 

 

Olbetam forhindrer frigivelse af fedtsyrer fra fedtvæv og nedsætter mængden af triglycerider og kolesterol i blodet. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Olbetam

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Olbetam:

 • hvis du er allergisk over for acipimox eller et af de øvrige indholdsstoffer i Olbetam (angivet i afsnit 6).
 • hvis du har meget dårlige nyrer.
 • hvis du har mavesår.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Olbetam. 

 • Din læge vil eventuelt tage blodprøver før og under behandlingen med Olbetam for at måle nyrernes og leverens funktion og indholdet af fedtstoffer i blodet.
 • Fortæl det straks til din læge, hvis du oplever uforklarlige muskelsmerter, muskelømhed eller muskelsvaghed, når du tager dette lægemiddel.
 • Fortæl din læge hvis du har dårlige nyrer.

Brug af anden medicin sammen med Olbetam

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Tal med lægen, hvis du samtidig tager anden medicin, der nedsætter kolesterol (f.eks. statiner eller fibrater), da det kan give øget risiko for muskelbetændelse. 

Brug af Olbetam sammen med mad og drikke

Det er bedst at tage Olbetam sammen med eller efter måltiderne. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 


Graviditet
Hvis du er gravid må du kun tage Olbetam efter aftale med lægen.
 

Amning
Hvis du ammer må du ikke tage Olbetam. Spørg lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Olbetam påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken 

3. Sådan skal du tage Olbetam

Tag altid Olbetam nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne: 

1 kapsel (250 mg) 2-3 gange dagligt. 

 

Ældre: 

Det er nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger. 

 

Børn: 

Olbetam må ikke anvendes til børn. 

 

Nedsat nyrefunktion: 

Det er nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger. 

Hvis du har taget for mange Olbetam

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Olbetam, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

Hvis du har glemt at tage Olbetam

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Hvis du har glemt at tage en dosis, tag den så snart du kommer i tanke om det. Er det tæt på tidspunktet for næste dosis, spring da den glemte dosis over. 

Hvis du holder op med at tage Olbetam

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Kortåndethed/vejrtrækningsbesvær/ astmalignende anfald/åndenød. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter): 

 • Hovedpine.
 • Rødmen og varmefornemmelse i ansigtet.
 • Sure opstød/halsbrand.

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Smerter i øverste del af maven.
 • Nældefeber.
 • Kraftesløshed og svaghed.

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Kvalme.
 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • Kløe.
 • Rødmen af huden.
 • Muskelsmerter, ømhed, hævelse og stive bevægelser.
 • Smerter i leddene.
 • Varmefornemmelse.
 • Utilpashed.

 

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data): 

 • Svimmelhed pga. lavt blodtryk.
 • Diarré.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Olbetam utilgængeligt for børn. 

 

Må ikke opbevares over 25 °C. 

 

Brug ikke Olbetam efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Olbetam indeholder:

 • Aktivt stof: Acipimox 250 mg.
 • Øvrige indholdsstoffer: pregelatineret stivelse, kolloid silica, magnesiumstearat og natriumlaurilsulfat.
  Kapslen består af gelantine samt gul jernoxid E 172, rød jernoxid E 172 og titanoxid E 171.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Olbetamkapsler er hårde, aflange, røde og rødbrune. Kapslerne indeholder et cremehvidt pulver og er uden prægning. 

 

Pakningsstørrelser 

Olbetam findes i en pakning á 90 kapsler. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

2care4 

Tømrervej 9 

6710 Esbjerg V 

 

Olbetam® er et registreret varemærke, der tilhører PFIZER ITALIA S.R.L 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret december 2017.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...