Noriday

tabletter 0,35 mg

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Noriday® 0,35 mg, tabletter  

Norethisteron 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk  

 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse.
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Noriday.
 3. Sådan skal du tage Noriday.
 4. Bivirkninger.
 5. Opbevaring.
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

Noriday er en type p-pille, som kaldes minipille.
Noriday indeholder et kvindeligt kønshormon gestagen (norethisteron), som ændrer slimen i livmoderhalsen, så det bliver vanskeligere for sædcellerne at trænge igennem. 


Du kan bruge Noriday til at forebygge svangerskab. 


Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Noriday

Tag ikke Noriday

 • Hvis du er allergisk over for norethisteron eller et af de øvrige indholdsstoffer i Noriday (angivet i punkt 6).
 • Hvis du har blødninger fra skeden uden kendt årsag.
 • Hvis du er gravid eller har mistanke om graviditet.
 • Hvis du har en blodprop i f.eks. lungerne, benene, hjernen eller hjertet.
 • Hvis du har/har haft brystkræft med tilbagefald inden for de sidste 5 år.
 • Hvis du har nedsat leverfunktion med forhøjede levertal og forhøjet indhold af porfyriner i blod, urin, galde eller afføring.
 • Hvis du har/har haft en sygdom med øget cellevækst i moderkagen fornyligt(trofoblastsygdom).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Noriday  

 • Hvis du har diabetes.
 • Hvis du har forhøjet kolesteroltal eller for meget fedt (triglycerider) i blodet.
 • Hvis du ryger, er overvægtig eller ældre.
 • Hvis nogen i din nærmeste familie har haft blodpropper eller hjertetilfælde.
 • Hvis du får anden hormonbehandling.
 • Hvis du tager naturmedicin, der indeholder Hypericum perforatum (prikbladet perikum).

 

Længerevarende brug af Noriday kan øge risikoen for godartede levertumorer. Kontakt straks din læge, hvis du får stærke smerter i den øverste del af maven. 


Noriday beskytter ikke mod HIV (AIDS) eller andre kønssygdomme. 


Noriday yder en mindre effektiv beskyttelse mod graviditeter uden for livmoderen end ved en normal graviditet i livmoderen. 


Fortæl din læge i god tid før en hospitalsindlæggelse eller operation, at du tager minipiller. Hvis det er muligt, bør du lade være med at tage minipiller fra fire uger før til to uger efter længevarende sengeleje eller en større operation. 


Lægen vil foretage en helbredsundersøgelse og en gynækologisk undersøgelse. Du bør blive undersøgt regelmæssigt når du er i behandling med Noriday. 


Menstruation vil som regel komme som normalt. Du kan få uregelmæssige blødninger, når du bruger minipille. Dette er ikke farligt. Hvis der går mere end syv uger mellem to menstruationer, bør du kontakte lægen, da du måske er gravid. Spørg Deres læge hvis De er i tvivl. 

Brug af anden medicin sammen med Noriday

 • Tal med din læge, hvis du tager medicin mod:
  • Epilepsi (phenobarbital, phenytoin, carbamazepin).
  • Svamp (griseofulvin).
  • Infektion (rifabutin, rifampicin).

Naturmedicin indeholdende Hypericum perforatum (prikbladet perikum) kan påvirke virkningen af Noriday, Spørg lægen eller apoteket, hvis du ønsker flere oplysninger herom. 


Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Brug af Noriday sammen med mad og drikke

 • Du kan tage Noriday i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet:  

 • Du må ikke tage Noriday, hvis du er gravid.

 

Amning:  

 • Du kan tage Noriday, selvom du ammer.
 • Noriday går over i modermælken, med det er ikke sandsynligt, at det vil skade dit barn. Tal med lægen hvis du har spørgsmål.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Noriday påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Noriday indeholder lactose

 • Denne medicin indeholder lactose. Hvis din læge har fortalt dig at du ikke tåler visse sukkerarter, så kontakt lægen inden du tager Noriday.

3. Sådan skal du tage Noriday

Tag altid Noriday nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Tabletterne bør indtages sammen med rigelig mængde vand (1½ dl). 

Den sædvanlige dosis er

Voksne:  

1 tablet dagligt. 

Det er vigtigt, at du tager tabletterne regelmæssigt på samme tidspunkt af døgnet også når du har menstruation. 

Brugervejledning

Tag den første tablet på menstruationens første dag, uanset om du tidligere har brugt p-piller. Tag derefter 1 tablet dagligt på samme tidspunkt af døgnet, f.eks. om morgenen eller om aftenen før sengetid. Hvis der går mere end 3 timer fra det sædvanlige tidspunkt, kan du blive gravid (se under ”Hvis du har glemt at tage Noriday”). 

 

Tag den første tablet på blisterkortet, der hvor ugedagsmarkeringen passer til den aktuelle dag. Tag derefter 1 tablet dagligt i den rækkefølge, de ligger i pilens retning. Brug næste blisterkort, når det foregående blisterkort er opbrugt. 

 

Eksempel: Hvis du tager den sidste tablet på et blisterkort på en mandag, påbegynder du næste blisterkort med en tablet mærket “tirsdag”. Der skal ikke være nogen pause mellem blisterkortene. 

Det er meget vigtigt, at du tager tabletterne hver dag, også under menstruationen, også hvis menstruationen er forlænget, eller selvom der kommer lidt blødning mellem to menstruationer. 

 

Hvis du tager den første tablet på menstruationens første dag indtræder den præventive effekt fra første tablet. 

Hvis du ikke kan tage den første tablet på menstruationen første dag, kan du starte behandlingen på hvilken som helst dag til og med femte blødningsdag. Du skal så bruge anden prævention (f.eks. kondom, pessar eller sæddræbende creme) i den allerførste uge, hvor du begynder på Noriday. 

Overgang fra anden oral svangerskabsforebyggelse

For at sikre at du ikke bliver gravid, bør du tage den første Noriday tablet dagen efter, at den sidste tablet tages fra den anden orale svangerskabsforebyggende medicin. 

Brug efter fødsel eller abort

Behandlingen med Noriday kan påbegyndes tre uger efter fødslen. Hvis du endnu ikke har fået menstruation efter fødslen, bør supplerende prævention anvendes de næste syv dage. 

 

Hvis den første Noriday tablet tages på et senere tidspunkt, er du først beskyttet mod uønsket graviditet syv dage efter første Noriday tablet er indtaget. Du bør derfor bruge anden prævention de første syv dage. 

 

Hvis du har haft en spontan eller provokeret abort, kan du tage den første tablet dagen efter aborten, og dermed opnå fuld beskyttelse. 

Opkast eller diarré

Hvis du kaster op indenfor tre timer eller har diarré indenfor tolv timer efter du har taget tabletten, er den præventive virkning nedsat. Du skal fortsætte med at tage Noriday som sædvanligt, men du skal bruge anden prævention/ beskyttelse i perioden, hvor du kaster op eller har diarré samt i de følgende syv dage. 

Hvis du har taget for mange Noriday

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Noriday, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

 

Symptomer:  

 • Kvalme.
 • Opkastning.
 • Vaginalblødning.

Hvis du har glemt at tage Noriday

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 


Hvis du har glemt at tage en Noriday tablet, skal du tage denne straks, du kommer i tanke om det. Fortsæt med næste tablet på det sædvanlige tidspunkt. Hvis der går mere end tre timer fra det sædvanlige tidspunkt, kan du blive gravid. Derfor skal du bruge anden prævention, f.eks. kondom i de følgende syv dage. Dette gælder også, hvis du har glemt at tage 2 Noriday tabletter. Du skal kun tage den sidste glemte tablet og derefter fortsætte med at tage resten af Noriday tabletterne på sædvanlig vis. 


Hvis du glemmer mere end 2 tabletter, skal du stoppe med at tage Noriday indtil du får din næste menstruation, eller indtil graviditet er udelukket. I denne periode, bør du bruge anden prævention (f.eks. kondom, pessar eller sæddræbende creme). 

Hvis du holder op med at tage Noriday

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Hyppigheden er ikke kendt:  

 • Godartede levertumorer (hepatisk adenom). Kontakt straks lægen, hvis du får stærke smerter i den øverste del af maven.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):  

 • Brystspændinger.
 • Uregelmæssige blødninger, udeblivende menstruation (amenoré).

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):  

 • Depression. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
 • Hovedpine.
 • Kvalme.

 

Hyppigheden er ikke kendt:  

 • Opkastninger.
 • Oppustethed.
 • Uren hud/akne (bumser).
 • Øget hårvækst med maskulint præg (hirsutisme).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk.
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Noriday utilgængeligt for børn.
 • Tag ikke Noriday efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Opbevar Noriday i original emballage for at beskytte mod lys og fugt.

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Noriday indeholder:

Aktivt stof:  

Norethisteron 0,35 mg. 

 

Øvrige indholdsstoffer:  

Lactosemonohydrat, povidon, majsstivelse, magnesiumstearat. 

Udseende og pakningsstørrelser:

Hvide, runde og flade Tabletter med en diameter på 6 mm. Præget med ”SEARLE” på den ene side og ”NY” på den anden side. 

 

Noriday fås i: 

Noriday 0,35 mg i pakninger med 3x28 tabletter. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S  

Mail: info@orifarm.com 

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ  

 

I Danmark markedsføres Noriday også som Mini-Pe®

 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 04/2018  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...