Desmopressin "Paranova"

frysetørrede tabletter 25 mikrogram og 50 mikrogram

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Desmopressin Paranova 25 mikrogram og 50 mikrogram frysetørrede tabletter  

desmopressin 

 

Desmopressin Paranova svarer til lægemidlet Nocdurna®. Nocdurna® er et registreret varemærke, som tilhører Ferring B.V. 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Desmopressin Paranova til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Desmopressin Paranova
 3. Sådan skal du tage Desmopressin Paranova
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Desmopressin Paranova indeholder desmopressin, som er antidiuretisk, hvilket reducerer urin produktionen. 

 

Desmopressin Paranova anvendes til behandling af nykturi (hyppig behov for vandladning om natten) grundet natlig polyuri (overproduktion af urin i løbet af natten) hos voksne. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Desmopressin Paranova

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Desmopressin Paranova, hvis du:

 • er allergisk over for desmopressin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Desmopressin Paranova (angivet i punkt 6).
 • du lider af polydipsi (overdreven tørst og øget væskeindtag) eller psykogenetisk polydipsi (øget tørst og øget væskeindtagelse som er psykologisk forårsaget).
 • du har kendt eller mistænkt hjerteinsufficiens (hjertesvigt, hvor hjertet ikke er i stand til at pumpe tilstrækkeligt blod rundt i kroppen).
 • du har en kendt sygdom, der kræver behandling med diuretika.
 • du har moderat eller svært nedsat nyrefunktion.
 • du har eller har haft hyponatriæmi (lavt natrium niveau i blodet).
 • du har SIADH (en hormon sekretions lidelse).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Desmopressin Paranova. 


Det er især vigtigt, at du taler med din læge, før du tager Desmopressin Paranova, hvis: 

 • Du har alvorlig blære dysfunktion og vandladningsproblemer.
 • Du er 65 år eller ældre, da din læge bliver nødt til at monitorere niveauet af natrium i blodet (se punkt 3 ”Sådan skal du tage Desmopressin Paranova” nedenfor)
 • Du har lavt indhold af natrium i blodet.
 • Du har en medicinsk tilstand(e), der forårsager væske og/eller elektrolytforstyrrelser.
 • Du har en medicinsk tilstand(e), der kunne forværres af væske og/eller elektrolyt- forstyrrelser.
 • Du får en akut sygdom (såsom en systemisk infektion, feber og maveinfluenza), da det kan være nødvendigt for lægen at afbryde/ revurdere behandlingen med Desmopressin Paranova.
 • Du har cystisk fibrose, hjertekarsygdom, forhøjet blodtryk, kronisk nyresygdom eller svangerskabsforgiftning.

 

Du bør begrænse væskeindtaget til et minimum fra 1 time før du tager Desmopressin Paranova indtil 8 timer efter indtagelse af Desmopressin Paranova. Behandling uden samtidig reduktion af væskeindtag kan føre til væskeretention og/ eller elektrolyt-ubalancer med eller uden samtidige advarselstegn og symptomer såsom hovedpine, kvalme/opkastning, vægtøgning og i alvorlige tilfælde kramper. 

Brug af anden medicin sammen med Desmopressin Paranova

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Det er især vigtigt, at du fortæller det til din læge, hvis du tager: 

 • Tricykliske antidepressiva, som er lægemidler til behandling af f.eks. depression (såsom clomipramin, imipramin, desipramin).
 • Selektive serotonin genoptagelses hæmmere (SSRI), som er lægemidler til behandling af f.eks. depression eller angst (såsom citalopram, paroxetin, sertralin).
 • Chlorpromazin, som er et anti-psykotisk lægemiddel, der anvendes til behandling af f.eks. skizofreni.
 • Diuretika (vanddrivende medicin såsom thiazider eller andre typer af diuretika).
 • Carbamazepin, der anvendes til behandling af f.eks. bipolar lidelse og epilepsi.
 • Antidiabetika der anvendes til type II diabetes (lægemidler i sulfonyluringruppen), især clorpropamid.
 • Ikke-steroide antiinflammatoriske lægemidler (NSAID'er), som er lægemidler, der anvendes til behandling af smerte og inflammation (f.eks. aspirin og ibuprofen).
 • Oxytocin, som er et lægemiddel, der anvendes ved fødsler.
 • Lithium som bruges til at behandle f.eks. maniodepressiv lidelse.
 • Loperamid som er et lægemiddel, der anvendes til behandling af diarré.

Brug af Desmopressin Paranova sammen med mad og drikke

Du må ikke tage Desmopressin Paranova i forbindelse med et måltid, da mad kan nedsætte virkningen. 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 


Din læge vil afgøre, om du kan bruge dette lægemiddel under graviditet eller hvis du ammer. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Desmopressin Paranova påvirker ikke arbejds- sikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du tage Desmopressin Paranova

Tag altid Desmopressin Paranova nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Den anbefalede dosis er: 

 • Kvinder: 25 mikrogram dagligt én time før sengetid, administreret under tungen uden vand.
 • Mænd: 50 mikrogram dagligt én time før sengetid, administreret under tungen uden vand.

Desmopressin Paranova placeres under tungen, hvor den opløses uden brug af vand. 

Brugsanvisning

 1. Fjern ende stykket helt fra blister strippen, ved at rive langs den stiplede linje, begynd fra det hjørne, hvor symbolet af en hånd er trykt.
 2. Knæk én blister-enhed fri langs de stiplede linjer.
 3. Fjern folien fra blister-enheden. Start i hjørnet med den trykte pil og træk i retningen af pilen. Pres ikke tabletten gennem folien.
 4. Tag forsigtigt en tablet ud af blister-pakken. Placer tabletten under tungen og lad den opløses. Du må ikke tygge eller synke tabletten.
 5. Hvis en tablet går i mere end to stykker, mens du tager den ud af blister-pakken, skal du ikke bruge den. Tag en tablet fra en anden blister-enhed.
  Desmopressin "Paranova" Paranova Danmark A/S frysetørret tablet 25 mikrogram og 50 mikrogram

Du skal begrænse væskeindtaget til et minimum fra 1 time før du tager Desmopressin Paranova indtil 8 timer efter indtagelse af Desmopressin Paranova. Hvis du oplever følgende symptomer, skal behandlingen stoppes, og du skal kontakte din læge: hovedpine, kvalme/opkastning, vægtøgning og i alvorlige tilfælde kramper. (Se afsnittet ”Advarsler og forsigtighedsregler” ovenfor). Din læge kan vælge at genoptage behandlingen. Når behandlingen genoptages, skal du nøje begrænse dit væskeindtag. Desuden vil lægen nøje overvåge dit natrium niveau i blodet. 


Anvendelse til ældre patienter (65 år og ældre) 

Hvis du er 65 år eller ældre, er din læge nødt til at monitorere niveauet af natrium i blodet, før du starter behandlingen, i den første uge af behandlingen (4-8 dage efter påbegyndelse af behandling) og igen omkring en måned efter påbegyndelse af behandlingen. 


Nedsat nyrefunktion
Hvis du har moderat eller alvorlig nedsat nyrefunktion, skal du ikke tage Desmopressin Paranova. Tal med din læge. 


Nedsat leverfunktion
Hvis du har nedsat leverfunktion, bør du tale med din læge, før du tager Desmopressin Paranova. 


Brug til børn og unge
Denne medicin er kun beregnet til voksne. 

Hvis du har taget for mange Desmopressin Paranova

Det er vigtigt, at du ikke tager mere end den foreskrevne dosis per 24 timer. Der bør lægges særlig vægt på tegn på overhydrering af kroppen (vand forgiftning), såsom vægtøgning, hovedpine, kvalme og i alvorlige tilfælde kramper.
Kontakt din læge, hvis du har tage mere Desmopressin Paranova end du burde. 

Hvis du har glemt at tage Desmopressin Paranova

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt med at tage tabletten som normalt næste dag. 

Hvis du holder op med at tage Desmopressin Paranova

Behandling bør kun afbrydes eller stoppes i samråd med din læge. 


Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Hvis væskeindtagelsen ikke begrænses, som beskrevet her i indlægssedlen, kan det føre til en ophobning af væske, som i alvorlige tilfælde fortynder saltene i kroppen. Dette kan blive et alvorligt problem og kan føre til kramper. 

 

Stop med at tage medicinen og fortæl det straks til din læge eller gå til din nærmeste skadestue, hvis du oplever et eller flere af disse symptomer: 

 • En usædvanlig slem eller langvarig hovedpine.
 • Forvirring.
 • Uforklarlig vægtøgning.
 • Kvalme eller opkastning.

 

Bivirkninger omfatter: 

 

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter): 

 • Mundtørhed.

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos op til 1 ud af 10 patienter): 

 • Kvalme, utilpashed, muskelsvaghed og forvirring på grund af nedsat niveau af natrium i blodet (hyponatriæmi).
 • Hovedpine.
 • Svimmelhed.
 • Kvalme.
 • Diarré.

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos op til 1 ud af 100 patienter): 

 • Forstoppelse.
 • Mave ubehag.
 • Svækkelse (træthed).
 • Hævelse af vævet i de nedre lemmer (perifert ødem).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Desmopressin Paranova utilgængeligt for børn.
 • Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys og fugt.
 • Anvendes umiddelbart efter åbning af hver individuel tablet-blister.
 • Brug ikke Desmopressin Paranova efter den udløbsdato, der står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Desmopressin Paranova indeholder:

 • Aktivt stof: Desmopressin 25 mikrogram og 50 mikrogram.
 • Øvrige indholdsstoffer: Gelatine, mannitol (E421) og vandfri citronsyre.

Udseende og pakningsstørrelser:

Desmopressin Paranova 25 mikrogram: Hvid, rund, frysetørret tablet på ca. 12 mm, præget med 25 på den ene side. 

 

Desmopressin Paranova 50 mikrogram: Hvid, rund, frysetørret tablet på ca. 12 mm, præget med 50 på den ene side. 

 

Desmopressin Paranova 25 mikrogram findes i pakningsstørrelsen 30 stk. 

 

Desmopressin Paranova 50 mikrogram findes i pakningsstørrelsen 30 stk. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og frigiver

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S Marielundvej 46D, 2730 Herlev 

Frigivet af:

Paranova Pack B.V. 

Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad 

Holland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret april 2018.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...