Dermovate®

kutanopløsning 0,5 mg/ml

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

DERMOVATE®  

0,5 mg/ml kutanopløsning 

Clobetasolpropionat 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret Dermovate til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Dermovate.
 3. Sådan skal du bruge Dermovate.
 4. Bivirkninger.
 5. Opbevaring.
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

 • Dermovate indeholder det aktive stof clobetasolpropionat, der tilhører en gruppe af lægemidler, som kaldes steroider (binyrebarkhormon). Steroider kan mindske rødme, hævelse og irritation af huden ved betændelse, der ikke skyldes bakterier, virus eller svampe.
 • Dermovate kutanopløsning mindsker rødme og kløe ved visse typer af hudlidelser i hovedbunden, såsom psoriasis.

Kontakt lægen, hvis du får det værre eller ikke får det bedre i løbet af fire uger. 


Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Dermovate

Brug ikke Dermovate

 • hvis du er allergisk over for clobetasolpropionat eller et af de øvrige indholdsstoffer i Dermovate (angivet i punkt 6).
 • hvis du har en infektion i hovedbunden.
 • til børn under 1 år med hudlidelser, f.eks. eksem.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, eller apotekspersonalet, før du bruger Dermovate 

 • Hvis du tidligere har haft lokal overfølsomhed overfor kortikosteroider eller over for et eller af hjælpestofferne i Dermovate. Lokale overfølsomhedsreaktioner kan ligne symptomer på den tilstand , der behandles for.
 • Hvis du skal bruge Dermovate på et større område af kroppen.
 • Hvis din hudbarriere er beskadiget (f.eks. meget tør)
 • Hvis din hud er meget tynd der hvor Dermovate skal anvendes (f.eks. ansigtet).
 • Hvis du skal bruge Dermovate på et område hvor hudområder ligger mod hinanden (armhulen, lysken, under brystet eller navlen).
 • Hvis du skal bruge Dermovate på et område hvor du har tætslut- tende og lufttæt forbinding eller plaster.
 • Hvis du har Psoriasis.

 

Tal med din læge, mens du bruger Dermovate hvis du: 

 • Oplever følgende bivirkninger, som følge af at lægemidlet optages i kroppen;
  • Rødt, rundt ”måneansigt”, tørst pga. sukkersyge, hovedpine pga. for højt blodtryk, nedsat muskelmasse, øget fedt på maven og i nakken (Cushings syndrom).
  • Træthed, svækket modstandskraft pga. nedsat funktion af binyrebarken (Reversibel suppression af HPA-aksen).
 • Oplever sløret syn eller andre synsforstyrrelser.

Pludselig afbrydelse efter længere tids brug kan give rødme, svie og brænden i huden. Dette forhindres ved langsom udtrapning af behandlingen. 

Børn:

Længervarende uafbrudt behandling med Dermovate skal så vidt muligt undgås hos børn under 12 år, da børn optager forholdsmæssigt større mængder af det anvendte binyrebarkhormon i kroppen. Der kan derfor opstå bivirkninger som nedsat funktion af binyrebarken (binyrebarksuppresion). 

 • Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Dermovate. Det kan have betydning for prøveresultaterne.

Brug af anden medicin sammen med Dermovate

 • Tal med din læge, hvis du tager medicin mod:
  • HIV (Ritonavir)
  • Infektioner, forårsaget af svampe (Itraconazol)

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 


Graviditet: 

 • Hvis du er gravid, må du kun bruge Dermovate efter aftale med lægen.

Amning: 

 • Hvis du ammer, må du kun bruge Dermovate efter aftale med lægen.
 • Du må ikke bruge Dermovate på brystet hvis du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Dermovate påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du bruge Dermovate

Brug altid Dermovate nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne og børn over 12 år: 

Påsmør Dermovate i et tyndt lag på de angrebne hudområder mor- 

gen og aften i op til 4 uger, indtil der ses en bedring. Efter bedring nedsættes behandlingen eller der skiftes til et mindre stærkt virkende præparat. 

 

Børn under 12 år: 

Du må kun bruge Dermovate til børn efter aftale med lægen. 

Behandling:

Hvis håret vaskes inden behandling, skal håret tørres inden påsmøring af Dermovat. 

Sæt flaskens åbning mod hovedbunden og tryk let på flasken. Påfør et tyndt lag på området der skal behandles. Du kan vælge at massere opløsningen ind i hovedbunden, men det er ikke nødvendigt. Hovedbunden vil føles kold indtil opløsningen er tørret helt ind. 

 

Hvis Dermovate bruges under tæt tillukkede forbindinger, skal huden renses, før der sættes en ny forbinding på. 

 

Patienter med hyppige tilbagefald: 

Efter en vedvarende periode med smørring hver dag, kan en videre behandling med smørring f.eks. 2 gange ugentligt være med til at reducere hyppigheden af tilbagefald. 

 

Dermovate kutanopløsning er brandfarlig. Du skal derfor undgå rygning og at opholde dig i nærheden af åben ild under påsmøring af Dermovate og umiddelbart efter brug. 

 

Ældre: 

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

 

Nedsat nyre- og leverfunktion: 

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

Hvis du har brugt for meget Dermovate

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Dermovate, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

Symptomer:  

Rødt, rundt ”måneansigt”, tørst pga. sukkersyge, hovedpine pga. for højt blodtryk, nedsat muskelmasse, øget fedt på maven og i nakken. 

Hvis du har glemt at bruge Dermovate

Hvis du har glemt at bruge Dermovate, så brug det så snart du kommer i tanker om det. Hvis du snart skal bruge den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Påsmør aldrig dobbelt dosis. 

Hvis du holder op med at bruge Dermovate

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. Kontakt lægen, hvis du ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen med Dermovate. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Rødt, rundt ”måneansigt”, tørst pga. sukkersyge, hovedpine pga. for højt blodtryk, nedsat muskelmasse, øget fedt på maven og i nakken (hyperkorticisme). Kontakt lægen.
 • Børn kan vokse mindre og tage mindre på i vægt. Kontakt lægen.
 • Hovedpine, kvalme, synsnedsættelse og regnbuesyn pga. forhøjet tryk i øjet (grøn stær). Kontakt straks læge eller skadestue.
 • Grå stær (uklart syn). Kontakt lægen.
 • Træthed, svækket modstandskræft pga. nedsat funktion af binyrebarken (henvisning til særlige forholdsregler). Kontakt lægen.
 • Psoriasis med pusfyldte knopper på hænder og fødder eller over hele kroppen. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Kløe
 • Lokal brændende fornemmelse eller smerte i huden.

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Hudsvind (epidermal atrofi).
 • Strækmærker.
 • Tydelige små blodkar i huden.
 • Sløret syn.

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Opportuniske infektioner (under behandling kan der opstå andre infektioner pga. et nedsat immunforsvar).

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Overfølsomhed
 • Hyppig vandladning, tørst, træthed pga. højt blodsukker (blodglu- kose). Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Øget risiko for knoglebrud pga. knogleskørhed. Kan udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Kontakt lægen, hvis du får pludselige smerter i ryggen.
 • For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk er alvorligt.
 • Hårtab
 • Hårsygdom hvor håret knækker
 • Vægtøgning.
 • Tynd hud.
 • Rynket hud.
 • Tør hud.
 • Lyse eller brune pletter på huden (pigmentforandringer).
 • Øget behåring hos kvinder, evt. skægvækst/tynde bløde hår i ansigt, på krop samt arme og ben
 • Allergisk kontakteksem.
 • Eksem, irritation eller rødme af huden/udslæt.
 • Nældefeber.
 • Akne.
 • Irritation eller smerte på det behandlede hudområde.
 • Fald i endogent kortisolniveau.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apote- ket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk. 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Dermovate utilgængeligt for børn.
 • Brug ikke Dermovate efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Opbevar ikke Dermovate ved temperaturer over 25°C.
 • Hold beholderen tæt lukket, når den ikke er i brug. Indholdet er brandfarligt. Hold beholderen væk fra ild, flammer eller varme. Lad ikke Dermovate kutanopløsning stå i direkte sollys.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Dermovate, 0,5 mg/ml, kutanopløsning indeholder:

Aktivt stof: 

Clobetasolpropionat 0,5 mg/ml. 

Øvrige indholdsstoffer: 

Isopropylalkohol, carbomer, natriumhydroxid og renset vand. 

Udseende og pakningsstørrelser:

Farveløs, klar væske med en stærk lugt af sprit. 

 

Dermovate fås i: 

Dermovate 0,5 mg/ml findes i plastflasker med 25 ml. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S 

Mail: info@orifarm.com 

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ 

 

I Danmark markedsføres Dermovate® også som Dermovat®

 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 05/2018
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...