Aricept®

filmovertrukne tabletter 5 mg og 10 mg

Pfizer

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: information til brugeren

Aricept 

Filmovertrukne tabletter 5 mg eller 10 mg 

Donepezilhydrochlorid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Aricept til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på: www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Aricept
 3. Sådan skal du tage Aricept
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Aricept indeholder det aktive stof donepezilhydrochlorid. Aricept hører til den gruppe af lægemidler, som hedder acetylcholinesterase-hæmmere. 

Donepezil øger mængden af stoffet acethylcholin, som indgår i hjernens hukommelsesfunktion ved at nedsætte den hastighed, som acethylcholin omdannes med. Aricept bruges til at behandle symptomer på demens hos patienter med mild til moderat svær grad af Alzheimers sygdom. Symptomer på demens er tiltagende hukommelsestab, forvirring og ændring i adfærd. Dette gør, at patienter med Alzheimers sygdom får sværere og sværere ved at udføre normale dagligdags aktiviteter. 

 

Aricept bruges kun til behandling af voksne. 

 

Lægen kan have givet dig Aricept for noget andet. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Aricept

Tag ikke Aricept:

 • hvis du er allergisk over for donepezil eller piperidin-derivater eller et af de øvrige indholdsstoffer i Aricept (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Tal med lægen eller apoteket, inden du tager Aricept, hvis du har eller har haft: 

 • mavesår eller sår på tolvfingertarmen
 • krampeanfald eller kramper
 • en hjertelidelse (uregelmæssige eller meget langsomme hjerteslag)
 • astma eller anden længerevarende lungesygdom
 • leverproblemer eller leverbetændelse
 • vandladningsbesvær eller mild nyresygdom

 

Fortæl det også til lægen, hvis du er gravid, eller tror du er gravid. 

Børn og unge

Aricept bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år. 

Brug af anden medicin sammen med Aricept

Fortæl lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin, eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler. Det gælder også medicin, som du skal tage fremover, hvis du fortsætter med at bruge Aricept. Dette er fordi, denne medicin kan påvirke virkningen af Aricept.
 

Det er især vigtigt at du taler med din læge, hvis du tager: 

 • anden medicin mod Alzheimers sygdom, f.eks. galantamin
 • smertestillende medicin eller medicin mod gigt, f.eks. acetylsalicylsyre, non-steroide antiinflammatoriske stoffer (NSAID) som ibuprofen eller diclofenacnatrium
 • antikolinerge midler, f.eks. tolterodin
 • medicin mod infektion (antibiotika), f.eks. erythromycin, rifampicin
 • medicin mod svamp, f.eks. ketoconazol
 • medicin mod depression, f.eks. fluoxetin
 • medicin mod kramper, f.eks. phenytoin eller carbamazepin
 • medicin mod hjertelidelser, f.eks. quinidin, betablokkere (propranolol og atenolol)
 • muskelafslappende medicin, f.eks. diazepam, succinylcholin
 • fuld bedøvelse
 • medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. urtemedicin

 

Hvis du skal opereres og i fuld bedøvelse, skal du fortælle lægen eller sundhedspersonalet at du bruger Aricept. Medicinen kan påvirke den mængde bedøvelse, der skal bruges.
 

Du kan bruge Aricept hvis du har nyresygdom eller mild til moderat leversygdom. Tal med lægen, hvis du har nyre- eller leversygdom. Patienter med svær leversygdom bør ikke tage Aricept.
 

Fortæl din læge navnet på den pårørende eller omsorgsperson, der skal hjælpe dig med at tage medicinen. 

Brug af Aricept sammen med mad, drikke og alkohol

Mad påvirker ikke virkningen af Aricept.
Du bør ikke drikke alkohol, da alkohol kan påvirke virkningen af Aricept. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge til råds, før du tager Aricept.
Du bør ikke amme, mens du tager Aricept 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Demens kan svække evnen til at køre eller at arbejde med maskiner. Du må kun foretage disse aktiviteter, hvis din læge mener, at det er sikkert. Denne medicin kan give træthed, svimmelhed og muskelkramper. Hvis du oplever nogle af disse bivirkninger, må du ikke føre motorkøretøj eller betjene maskiner. 

Aricept indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Aricept

Den sædvanlige dosis er:

Voksne: 

Brug altid Aricept nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Den sædvanlige startdosis er 5 mg (1 hvid tablet) hver aften inden du går i seng. Efter 1 måned kan lægen øge dosis til 10 mg (1 gul tablet) hver aften inden du går i seng. 

Hvilken styrke tablet du skal tage, afhænger af, hvor længe du har taget denne medicin og hvad lægen anbefaler. Du må højest tage 10 mg dagligt. 

 

Følg altid lægens eller apotekspersonalts anvisning om, hvordan og hvornår du skal tage din medicin. Du må ikke selv ændre dosis uden at have talt med lægen. 

 

Sådan skal du tage din medicin 

Synk tabletten med et glas vand om aftenen inden sengetid. 

 

Brug til børn og unge 

Aricept bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år. 

Hvis du har taget for mange Aricept

Kontakt straks din læge eller skadestuen, hvis du har taget mere af Aricept, end du skulle. Tag altid denne indlægsseddel og resten af tabletterne med dig. 

Symptomer på overdosering er kvalme og opkastning, savlen, sveden, langsom hjerterytme, lavt blodtryk (giver en følelse af at være omtåget eller svimmel når man står op), vejrtrækningsbesvær, besvimelse og kramper. 

Hvis du har glemt at tage Aricept

Hvis du har glemt at tage en tablet, skal du tage den næste dosis på det sædvanlige tidspunkt. Du må ikke tage en dobbeltdosis, som erstatning for den glemte dosis. Hvis du glemmer at tage medicinen i mere end en uge, så kontakt lægen, før du tager mere medicin. 

Hvis du holder op med at tage Aricept

Du må ikke stoppe behandlingen, medmindre din læge har bedt dig om det. Hvis du stopper med at tage Aricept, vil fordelene ved behandlingen gradvist forsvinde. 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

Hvor længe skal du tage Aricept

Din læge eller apotekspersonalet vil fortælle dig, hvor længe du skal tage tabletterne. Din læge vil regelmæssigt tilse dig og vurdere behandlingen og dine symptomer. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Bivirkningerne, der er nævnt her, er oplevet af patienter, der har taget Aricept. Fortæl det til lægen, hvis du oplever nogle af disse bivirkninger, mens du tager Aricept. 

Alvorlige bivirkninger

Fortæl det straks til lægen, hvis du oplever nogle af disse alvorlige bivirkninger. Du kan have brug for øjeblikkelig lægehjælp. 

 • leverskade, f.eks. leverbetændelse. Symptomerne på leverbetændelse er kvalme eller opkastning, appetitløshed, generel utilpashed, feber, kløe, gulfarvning af huden og det hvide i øjnene samt mørk urin (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter)
 • mavesår eller sår på tolvfingertarmen. Symptomer på mavesår og sår på tolvfingertarmen er mavesmerter og mavegener (fordøjelsesbesvær) mellem navlen og brystbenet (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter)
 • blødning i maven eller tarmene. Dette kan give sort tjærelignende afføring eller synligt blod fra endetarmen (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter)
 • krampeanfald eller kramper (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter)
 • feber med muskelstivhed, stærk svedtendens eller sløret bevidsthed (malignt neuroleptika syndrom) (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter)
 • muskelsvaghed, ømhed eller smerter, især hvis du samtidig føler dig utilpas, har høj feber eller mørkfarvet urin. Dette kan skyldes nedbrydning af musklerne. Det kan være livstruende og kan medføre nyresvigt (det kaldes rhabdomyolyse) (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter).

Andre bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter): 

 • diarré
 • hovedpine

 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter): 

 • muskelkramper
 • træthed
 • søvnløshed
 • snue
 • hallucinationer (se eller høre ting som ikke findes i virkeligheden)
 • unormale drømmer og mareridt
 • uro
 • aggressiv opførsel
 • besvimelsesanfald
 • svimmelhed
 • mavegener
 • udslæt
 • inkontinens
 • smerter
 • ulykker (patienter kan være mere tilbøjelige til at falde og at komme til skade ved uheld)

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter): 

 • langsom hjerterytme
 • øget spytsekretion

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter): 

 • stivhed, rysten eller ukontrollable bevægelser, især af ansigtet og tungen, men også af arme og ben.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 

 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Aricept utilgængeligt for børn. 

Brug ikke Aricept efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

Opbevar ikke Aricept ved temperaturer over 30ºC. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet, må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Aricept filmovertrukne tabletter indeholder:

 • Aktivt stof: donepezilhydrochlorid. Der findes tabletter i to styrker. Hver 5 mg filmovertrukne tablet indeholder 5 mg donepezilhydrochlorid og hver 10 mg filmovertrukne tablet indeholder 10 mg donepezilhydrochlorid.
 • Øvrige indholdsstoffer: lactosemonohydrat; majsstivelse; mikrokrystallinsk cellulose; hyprolose; magnesiumstearat. Filmovertrækket indeholder: hypromellose; talcum; macrogol; farvestoffet titandioxid (E171)
 • Den filmovertrukne tablet på10 mg indeholder desuden farvestoffet gul jernoxid (E172).

Udseende

 • Aricept 5 mg filmovertrukne tabletter er hvide, runde, bikonvekse tabletter mærket ’ARICEPT’ på den ene side og ’5’ på den anden.
 • Aricept 10 mg filmovertrukne tabletter er gule, runde, bikonvekse tabletter mærket ’ARICEPT’ på den ene side og ’10’ på den anden.

Pakningsstørrelser

 • 7, 14, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 98, 112 og 120 filmovertrukne tabletter i blisterpakninger.
 • 28, 30 og 100 filmovertrukne tabletter i HDPE beholder.

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

Pfizer ApS, Lautrupvang 8, 2750 Ballerup. 

Fremstiller

Fareva Amboise, Zone Industrielle, 29 route des Industries, 37530 Pocé-sur-Cisse, Frankrig. 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

 

Medlemslandets navn 

Lægemidlets navn 

Østrig, Belgien, Frankrig, Portugal, Storbritannien, Tyskland, Danmark, 

Grækenland, Finland, Irland & Luxembourg 

Aricept 5 mg & 10 mg Film Coated Tablets 

Italien & Sverige 

Aricept 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret juni 2018.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...