Permadoze Oral

filmovertrukne tabletter 1 mg

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

PERMADOZE ORAL 1 mg filmovertrukne tabletter 

Cyanocobalamin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen.
Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Permadoze Oral.
 3. Sådan skal du tage Permadoze Oral.
 4. Bivirkninger.
 5. Opbevaring.
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

 • Permadoze Oral indeholder B12-vitamin, som er nødvendigt for nervesystemets funktion og for dannelsen af røde blodlegemer.
 • Du kan tage Permadoze Oral til behandling af sygdommen perniciøs anæmi. Det er en alvorlig form for blodmangel, som skyldes mangel på B12-vitamin.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Permadoze Oral

Tag ikke Permadoze Oral

 • hvis du er allergisk over for B12-vitamin, eller et af de øvrige ind- holdsstoffer i Permadoze Oral (angivet i punkt 6).
 • hvis du har en sjælden, arvelig sygdom i synsnerverne kaldet Lebers hereditære synsnerveatrofi.
 • hvis du har nedsat syn på grund af overdrevent tobaks- og alkoholforbrug.
 • hvis du har en sjælden sygdom i nervesystemet kaldet tropisk ataktisk neuropati.

Brug af anden medicin sammen med Permadoze Oral

Tal med din læge, hvis du tager: 

 • P-piller
 • medicin mod alvorlige infektioner (aminoglycosider)
 • medicin mod kronisk, blødende betændelse i tarmen eller tuberkulose (aminosalicylsyre)
 • medicin mod epilepsi (phenytoin)
 • medicin mod diabetes (metformin)
 • medicin mod øjenbetændelse (chloramphenicol)
 • medicin mod forhøjet kolesterol (colestyramin)
 • medicin mod kaliummangel (kaliumsalte)
 • medicin mod forhøjet blodtryk (methyldopa)
 • medicin mod for meget mavesyre (fx omeprazol og cimetidin)

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager/bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Brug af Permadoze Oral sammen med mad og drikke

Du skal tage Permadoze Oral med et glas vand. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager/bruger dette lægemiddel. 

 

Graviditet:  

 • Du kan tage Permadoze Oral under graviditet.

 

Amning:  

 • Permadoze Oral går over i modermælken, men det er ikke sandsynligt, at det vil skade dit barn. Tal med lægen hvis du har spørgsmål.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Permadoze Oral påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du tage Permadoze Oral

Tag altid Permadoze Oral nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Tabletterne bør indtages sammen med rigelig mængde vand (1½ dl). 

Den sædvanlige dosis er

1 tablet dagligt. 

Hvis du har taget for mange Permadoze Oral

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget/brugt flere/mere Navn, end der står i denne information, eller flere/mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

Der er ikke kendskab til tilfælde af overdosering. 

Hvis du har glemt at tage Permadoze Oral

Tag aldrig dobbeltdosis, hvis du har glemt at tage en dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis. 

Hvis du holder op med at tage Permadoze Oral

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):  

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):  

 • Feber
 • Nældefeber.
 • Udslæt / hududslæt, eksem.
 • Allergiske reaktioner inklusive hudreaktioner og udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk. 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Permadoze Oral utilgængeligt for børn.
 • Du kan opbevare Permadoze Oral ved almindelig temperatur.
 • Tag ikke Permadoze Oral efter den udløbsdato, der står på paknin- gen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Permadoze Oral, 1 mg, filmovertrukne tabletter indeholder:

Aktivt stof: 

Cyanocobalamin. 

 

Øvrige indholdsstoffer:  

Mannitol, pregelatineret stivelse, mikrokrystallinsk cellulose, mag- nesiumstearat, stearinsyre, kartoffelstivelse, hypromellose, macrogol 400, titandioxid (E171), rød jernoxid (E172). 

Udseende og pakningsstørrelser:

Tabletten er lyserød, rund med diameter 8 mm, præget med cco på den ene side. Ingen delekærv. 

 

Permadoze Oral 1 mg fås i pakninger med 120 (2 x 60) tabletter. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S 

Mail: info@orifarm.com 

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ 

 

I Danmark markedsføres Permadoze Oral også som Betolvex. 

 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 06/2018
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...