Xolair®

injektionsvæske, opl. 75 mg

Novartis

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Xolair® 75 mg injektionsvæske, opløsning  

omalizumab 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at få Xolair
 3. Sådan får du Xolair
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Det aktive stof i Xolair er omalizumab. Omalizumab er et syntetisk protein, der ligner de naturlige proteiner, der produceres i kroppen. Det tilhører en gruppe lægemidler, som kaldes monoklonale antistoffer. Det anvendes til at forebygge forværring af astma ved at kontrollere symptomer på svær allergisk astma hos voksne og unge (12 år eller derover) og børn (6 år til under12 år), som allerede er i behandling med astmamedicin, men hvis astmasymptomer ikke er tilstrækkeligt kontrolleret med medicin, såsom højdosis-inhalationssteroid eller inhaleret beta-agonist.  

  

Xolair virker ved at blokere et stof, som kaldes immunglobulin E (IgE), som kroppen producerer. IgE spiller en vigtig rolle i fremkaldelse af allergisk astma. 

2. Det skal du vide, før du begynder at få Xolair

Du må ikke få Xolair

 • hvis du er allergisk over for omalizumab eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel (angivet i punkt 6).

Fortæl det til din læge, hvis du tror, du er overfølsom over for nogen af indholdsstofferne, da du i så fald ikke må bruge Xolair. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Xolair indeholder et protein, og proteiner kan forårsage alvorlige allergiske reaktioner hos nogle mennesker. Tegn på dette omfatter udslæt, vejrtrækningsproblemer, hævelse eller svaghedsfølelse. Hvis du får en allergisk reaktion efter at have fået Xolair, skal du kontakte en læge så hurtigt som muligt. 

 

En bestemt form for allergisk reaktion kaldet serumsyge er set hos patienter i behandling med Xolair. Symptomerne på serumsyge kan være et eller flere af følgende symptomer: ledsmerter med eller uden hævelse eller stivhed, udslæt, feber, hævede lymfeknuder, muskelsmerter. Hvis du oplever nogen af disse symptomer, og især hvis du oplever en kombination af disse symptomer, skal du straks kontakte din læge. 

 

Vær ekstra forsigtig med Xolair, hvis du har haft en allergisk reaktion over for latex (hætten på sprøjten kan indeholde tørt gummi (latex)). 


Churg-Strauss og hypereosinofilt syndrom er blevet set hos patienter i behandling med Xolair. Symptomerne kan være et eller flere af følgende symptomer: hævelse, smerte eller udslæt omkring blod- eller lymfekar, højt indhold af en bestemt type hvide blodlegemer (betydelig eosinofili), tiltagende vejrtrækningsproblemer, tilstoppet næse, hjerteproblemer, smerter, følelsesløshed, prikken i arme og ben. Hvis du oplever nogen af disse symptomer, og især hvis du oplever en kombination af disse symptomer, skal du straks kontakte din læge. 

 

Kontakt lægen, før du får Xolair: 

 • Hvis du har nyre- eller leverproblemer.
 • Hvis du har en sygdom, hvor dit eget immunsystem angriber dele af din egen krop (autoimmun sygdom).
 • Hvis du bor i et område, hvor parasitinfektioner er hyppige, eller hvis du rejser til sådanne områder, da Xolair kan svække din modstand over for sådanne infektioner.

 

Xolair kan ikke bruges til behandling af akutte astmasymptomer, såsom et pludseligt astmaanfald. Derfor må Xolair ikke bruges til at behandle sådanne symptomer. 

 

Xolair er ikke beregnet til at forebygge eller behandle andre typer af allergiske tilstande, såsom pludselige allergiske reaktioner, hyperimmunoglobulin E-syndrom (en arvelig immunlidelse), aspergillose (svamperelateret infektion i lungerne), fødevareallergi, eksem eller høfeber, fordi Xolair ikke er blevet testet på disse tilstande. 

Børn (under 6 år)

Xolair bør ikke gives til børn under 6 år. Der er ikke tilstrækkelig viden om brug af Xolair til denne aldersgruppe. 

Brug af anden medicin sammen med Xolair

Fortæl altid lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

 

Dette er især vigtigt, hvis du tager: 

 • medicin til behandling af en infektion forårsaget af en parasit, da Xolair kan nedsætte effekten af din behandling,
 • inhaleret kortikosteroid og anden medicin mod allergisk astma.

Graviditet og amning

Du må ikke få Xolair, hvis du er gravid, medmindre din læge vurderer, at det er nødvendigt. 

 

Hvis du planlægger at blive gravid, skal du fortælle det til din læge, før du begynder på behandling med Xolair. Din læge vil drøfte fordele og mulige risici med dig ved behandling med denne medicin under graviditet. 

 

Hvis du bliver gravid, mens du er i behandling med Xolair, skal du straks fortælle det til din læge.  

 

Du må ikke få Xolair, hvis du ammer. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er ikke sandsynligt, at Xolair påvirker din evne til at føre motorkøretøj og betjene maskiner. 

3. Sådan får du Xolair

Du kan finde vejledning i, hvordan du skal bruge Xolair, i afsnittet ”Oplysninger til sundhedspersonalet”. 

 

Din læge vil beregne, hvor meget Xolair du har brug for, og hvor ofte du skal have det. Dette afhænger af din kropsvægt og resultatet af en blodprøve, der tages før behandlingens start for at måle mængden af IgE i dit blod. 

 

Du får Xolair som en injektion lige under huden (subkutant) af en læge eller en sygeplejerske.  

 

Du skal nøje følge lægens eller sygeplejerskens vejledning. 

Hvor meget Xolair vil du få

Du vil få 1-4 injektioner på en gang, enten hver anden uge eller hver fjerde uge. 

 

Fortsæt med at tage din nuværende astmamedicin mens du er i behandling med Xolair. Tal med din læge inden du stopper med at tage nogen form for astmamedicin. 

 

Det er ikke sikkert, at du kan se en umiddelbar forbedring af din astma, efter du er begyndt på Xolair- behandlingen. Det tager sædvanligvis mellem 12 til 16 uger, før fuld virkning opnås. 

 

Brug til børn og unge 

Xolair kan gives til børn og unge i alderen 6 år eller ældre, som allerede får astmamedicin, men hvor astmasymptomerne ikke er tilstrækkeligt kontrolleret med lægemidler såsom inhaleret højdosis-steroid eller inhaleret beta-agonist. Din læge vil beregne, hvor meget Xolair dit barn har behov for, og hvor ofte det skal gives. Dette vil afhænge af dit barns vægt og resultatet af en blodprøve, der tages inden behandlingen startes, for at måle mængden af IgE i hans/hendes blod. 

Hvis du har glemt at få en dosis af Xolair

Kontakt din læge eller hospitalet så hurtigt som muligt for at få en ny tid. 

Hvis du stopper behandling med Xolair

Du må ikke stoppe behandling med Xolair, medmindre din læge siger det til dig. Hvis du afbryder eller stopper behandling med Xolair, kan dine astmasymptomer måske komme igen. 

 

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

Bivirkningerne, forårsaget af Xolair er sædvanligvis milde til moderate men kan lejlighedsvis være alvorlige. 

Mulige alvorlige bivirkninger:

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter) 

 • Pludselige alvorlige allergiske reaktioner: hvis du bemærker nogen pludselige tegn på allergi eller en kombination af symptomer såsom udslæt, kløe, eller nældefeber på huden, hævelser i ansigtet, af læber, tunge, larynx (strubehovedet), luftrøret eller andre dele af kroppen, hurtige hjerteslag, svimmelhed og uklarhed, åndenød, hiven efter vejret eller vejrtrækningsbesvær eller ethvert andet nyt symptom, skal du tale med din læge eller sygeplejerske med det samme. Hvis du tidligere har haft alvorlige allergiske reaktioner (anafylaksis), som ikke var relateret til Xolair, er der større risiko for, at du kan få en alvorlig allergisk reaktion efter behandling med Xolair.
 • Systemisk lupus erythematosus (SLE). Symptomer kan omfatte muskelsmerter, ledsmerter og hævelse samt udslæt. Du kan også opleve andre bivirkningerne så som feber, vægttab og træthed.

 

Ikke kendt (kan ikke vurderes ud fra tilgængelige data) 

 • Udvikling af et eller flere af følgende symptomer: hævelse, smerte eller rødme omkring blod- og lymfekar, højt indhold af en bestemt type hvide blodlegemer (betydelig eosinofili), tiltagende vejrtrækningsproblemer, tilstoppet næse, hjerteproblemer, smerte, følelsesløshed, prikken i arme og ben (tegn på sygdommen ”Churg-Strauss-syndrom eller hypereosinofilt syndrom”).
 • Lavt antal blodplader i blodet med symptomer, hvor du lettere får sår eller blå mærker end normalt.
 • Udvikling af et hvilket som helst af følgende symptomer, især hvis de er i kombination: ledsmerter med eller uden hævelse eller stivhed, udslæt, feber, hævede lymfeknuder, muskelsmerter (tegn på serumsyge).

Hvis du oplever noget af dette, så tal med din læge eller sygeplejerske med det samme.  

Andre bivirkninger:

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter) 

 • feber (hos børn)

 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter) 

 • reaktioner ved injektionsstedet, såsom smerte, hævelse, kløe og rødme.
 • smerter i den øvre del af maven (hos børn)
 • hovedpine (meget almindeligt hos børn)

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter) 

 • følelse af svimmelhed, søvnighed eller træthed
 • snurren eller følelsesløshed i hænder eller fødder
 • være ved at besvime, lavt blodtryk når du sidder eller står (postural hypotension), hedeture
 • ondt i halsen, hoste, akutte vejrtrækningsproblemer
 • opkastningsfornemmelse (kvalme), diarré, fordøjelsesbesvær
 • kløe, nældefeber, udslæt, øget overfølsomhed over for sollys på huden
 • vægtstigning
 • influenzalignende symptomer
 • hævede arme

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter) 

 • infektion med parasitter

 

Ikke kendt (kan ikke vurderes ud fra tilgængelige data) 

 • ledsmerter, muskelsmerter og hævede led
 • hårtab

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.
 • Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys.
 • Opbevares i køleskab (2 °C - 8 °C). Må ikke nedfryses.
 • Brug ikke pakningen, hvis den er beskadiget eller viser tegn på at have været åbnet.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Xolair indeholder

 • Aktivt stof: omalizumab. En fyldt injektionssprøjte på 0,5 ml opløsning indeholder 75 mg omalizumab. 

 • Øvrige indholdsstoffer: L-argininhydrochlorid, L-histidinhydrochlorid, L-histidin, Polysorbat 20 og vand til injektionsvæsker. 

 • Nålehætten på sprøjten kan indeholde tørt gummi (latex). 

Udseende og pakningsstørrelser

Xolair injektionsvæske, opløsning er en klar til svagt opaliserende, farveløs til lys brunlig-gul opløsning i en fyldt injektionssprøjte. 

  

Xolair 75 mg injektionsvæske, opløsning er tilgængelig i pakninger med 1 fyldt injektionssprøjte og i multipakninger bestående af 4 eller 10 delpakninger, der hver indeholder 1 fyldt injektionssprøjte. 

  

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført i dit land. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Novartis Europharm Limited  

Vista Building 

Elm Park, Merrion Road 

Dublin 4 

Irland 

Fremstiller

Novartis Pharma GmbH  

Roonstrasse 25 

D-90429 Nürnberg  

Tyskland 

 

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen: 

 

Danmark  

Novartis Healthcare A/S 

Tlf: +45 39 16 84 00 

 

Ísland  

Vistor hf. 

Sími: +354 535 7000 

 

Norge  

Novartis Norge AS  

Tlf: +47 23 05 20 00 

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu 

Oplysninger tiltænkt læger og sundhedspersonale

OPLYSNINGER TIL SUNDHEDSPERSONALET

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale: 

 

Læs følgende information grundigt inden sprøjten tages i brug. 

 

Hver Xolair-pakning indeholder en fyldt injektionssprøjte, der er individuelt forseglet i et plasticomslag. 

Dele af den fyldte injektionssprøjte

 

Xolair® Novartis Europharm Ltd., injektionsvæske, opl. 150 mg 

 

Xolair-sprøjter er kun beregnet til at blive anvendt af sundhedspersonale. 

 

Nålehætten på sprøjten kan indeholde tørt gummi (latex) og bør ikke håndteres af personer med overfølsomhed over for dette stof. 

Klargøring af sprøjten

Rør ikke aktiveringsklipsen (se ovenstående illustration), inden du udfører injektionen, for at undgå, at nålen for tidligt bliver dækket af beskyttelsesnettet. 

 1. Tag æsken med sprøjten ud af køleskabet og lad den stå i omkring 20 minutter, så den kan opnå stuetemperatur (lad sprøjten blive i æsken for at beskytte den mod lys).
 2. Hvis det er nødvendigt, kan sprøjten lægges tilbage i køleskabet og bruges på et senere tidspunkt, men dette må ikke gøres mere end én gang. Den samlede tid, hvor sprøjten opbevares ved stuetemperatur, må ikke overstige 4 timer.
 3. Vask dine hænder grundigt med vand og sæbe, når du er klar til at give injektionen.
 4. Rengør injektionsstedet.
 5. Fjern plasticbakken fra æsken, træk papirforseglingen af og tag sprøjten ud.
 6. Tjek sprøjten. MÅ IKKE BRUGES, hvis den er ødelagt, eller hvis væsken er uklar eller indeholder partikler. I alle disse tilfælde skal hele pakningen returneres til apoteket.
 7. Hold sprøjten vandret (som vist herunder) og kig i vinduet for at tjekke dosis (150 mg) på medicinen og udløbsdatoen, som er trykt på etiketten. Bemærk: Drej den indre del af sprøjten, som vist herunder, så etiketten kan læses i vinduet.

  Xolair® Novartis Europharm Ltd., injektionsvæske, opl. 150 mg

  MÅ IKKE BRUGES hvis udløbsdatoen er overskredet eller hvis det er en forkert dosis. I begge tilfælde skal hele pakningen returneres til apoteket.
 8. Hold sprøjten lodret med stemplet opad og bank siden af sprøjten let mod din finger, så luftbobler kan stige op.
 9. Tjek, om væskeniveauet er på eller over minimumsfyldelinjen. Hvis væsken er under fyldelinjen skal hele pakningen returneres til apoteket.

  Xolair® Novartis Europharm Ltd., injektionsvæske, opløsning 150 mg

Brug af sprøjten

 

Xolair® Novartis Europharm Ltd., injektionsvæske, opl. 150 mg 

Hold sprøjten, så nålen peger opad, træk forsigtigt hætten af sprøjten og smid den ud. Rør ikke ved den blottede nål. Bank derefter let på sprøjten med din finger, indtil luftboblen stiger op til toppen af sprøjten. Pres stemplet langsomt op for at tvinge luftboblen ud af sprøjten uden at presse noget af injektionsvæsken ud. 

 

Xolair® Novartis Europharm Ltd., injektionsvæske, opl. 150 mg 

Knib forsigtigt huden ved injektionsstedet sammen og stik nålen i. 

 

Xolair® Novartis Europharm Ltd., injektionsvæske, opl. 150 mg 

Mens du holder på fingerkanten, presses stemplet langsomt så langt ind, som det kan komme. Hvis der siver injektionsvæske ud fra injektionsstedet, skal du stikke nålen dybere. 

 

Xolair® Novartis Europharm Ltd., injektionsvæske, opl. 150 mg 

Hold stemplet i bund og træk forsigtigt nålen lige ud fra injektionsstedet. 

 

Xolair® Novartis Europharm Ltd., injektionsvæske, opl. 150 mg 

Frigør langsomt stemplet og lad nålens beskyttelsesnettet automatisk dække den blottede nål. Dæk injektionsstedet med gaze i cirka 30 sekunder. 

Oplysninger om bortskaffelse

Smid den brugte sprøjte i en kanyleboks straks efter brug. Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 05/2018 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...