Desloratadine "ratiopharm"

filmovertrukne tabletter 5 mg

ratiopharm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til patienten

Desloratadine ratiopharm 5 mg filmovertrukne tabletter  

desloratadin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Desloratadine ratiopharm
 3. Sådan skal du tage Desloratadine ratiopharm
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Hvad Desloratadine ratiopharm er

Desloratadine ratiopharm indeholder desloratadin, som er et antihistamin. 

Sådan virker Desloratadine ratiopharm

Desloratadine ratiopharm er et lægemiddel mod allergi, som ikke gør dig døsig. Det hjælper med at regulere din allergiske reaktion og dens symptomer. 

Hvornår Desloratadine ratiopharm skal bruges

Desloratadine ratiopharm lindrer symptomer forbundet med allergisk snue (inflammation af næsepassager forårsaget af allergi, for eksempel høfeber eller støvmideallergi) hos voksne og unge i alderen 12 år og derover. Symptomerne indbefatter nysen, løbende eller kløende næse, kløe i ganen og kløende, røde eller løbende øjne. 

 

Desloratadine ratiopharm anvendes også til at lindre symptomerne i forbindelse med nældefeber (en hudlidelse forårsaget af allergi). Symptomerne indbefatter kløe og kløende udslæt. 

 

Lindring af disse symptomer varer en hel dag og hjælper dig med at genoptage dine normale daglige aktiviteter og søvn. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Desloratadine ratiopharm

Tag ikke Desloratadine ratiopharm

 • hvis du er allergisk over for desloratadin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Desloratadine ratiopharm (angivet i punkt 6) eller over for loratadin.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apoteket eller sundhedspersonalet, før du tager Desloratadine ratiopharm: 

 • hvis du har dårlig nyrefunktion.
 • hvis du tidligere har haft krampeanfald eller nogen i familien har haft det.

Børn og unge

Giv ikke dette lægemiddel til børn under 12 år. 

Brug af anden medicin sammen med Desloratadine ratiopharm

Der er ingen kendte interaktioner mellem Desloratadine ratiopharm og andre lægemidler.
Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Brug af Desloratadine ratiopharm sammen med mad, drikke og alkohol

Desloratadine ratiopharm kan tages med eller uden mad.
Du skal udvise forsigtighed, hvis du tager Desloratadine ratiopharm sammen med alkohol. 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteket til råds, før du tager dette lægemiddel.
Det frarådes, at du tager Desloratadine ratiopharm, hvis du er gravid, eller hvis du ammer dit spædbarn.  

Frugtbarhed
Der er ingen information tilgængelig om virkningen på frugtbarheden hos mænd og kvinder. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Ved den anbefalede dosis forventes dette lægemiddel ikke at påvirke evnen til at køre bil og betjene maskiner. Selvom de fleste mennesker ikke oplever døsighed, frarådes det at beskæftige sig med aktiviteter, der kræver mental årvågenhed, for eksempel køre bil og betjene maskiner, indtil din reaktion på dette lægemiddel er fastlagt. 

Desloratadine ratiopharm indeholder lactose

Desloratadine ratiopharm-tabletter indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Desloratadine ratiopharm

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

 

Voksne og unge i alderen 12 år og derover  

Den sædvanlige dosis er en tablet en gang dagligt sammen med vand, med eller uden mad. 

 

Dette lægemiddel skal tages gennem munden.
Tabletten skal sluges hel. 

 

Med hensyn til varigheden af behandlingen, vil din læge bestemme hvilken type allergisk snue, du lider af, og vil fastsætte, hvor længe du skal tage Desloratadine ratiopharm.
Hvis din allergiske snue er forbigående (tilstedeværelse af symptomer i mindre end 4 dage per uge eller i mindre end 4 uger), vil din læge anbefale dig en behandlingsplan, som vil afhænge af vurderingen af din sygdomshistorie.
Hvis din allergiske snue er vedvarende (tilstedeværelse af symptomer i 4 dage eller mere per uge og i mere end 4 uger), vil din læge måske anbefale dig en længerevarende behandling. 

 

For nældefeber kan varigheden af behandling variere fra patient til patient, og du skal derfor følge din læges instruktioner. 

Hvis du har taget for mange Desloratadine ratiopharm-tabletter

Tag udelukkende Desloratadine ratiopharm således, som det er ordineret til dig. Ved fejlagtig overdosis forventes ingen alvorlige problemer.
Men kontakt straks lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du tager flere Desloratadine ratiopharm, end du har fået besked på. 

Hvis du har glemt at tage Desloratadine ratiopharm

Hvis du glemmer at tage din medicin til tiden, så tag den snarest muligt og vend derefter tilbage til din sædvanlige medicineringsplan. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Desloratadine ratiopharm

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Under markedsføringen af Desloratadine ratiopharm er der rapporteret meget sjældne tilfælde af alvorlige allergiske reaktioner (vejrtrækningsbesvær, hiven efter vejret, kløe, nældefeber og hævelse). Stop med at tage medicinen og søg straks akut lægehjælp, hvis du får nogle af disse alvorlige bivirkninger. 

 

I kliniske studier med voksne var bivirkningerne nogenlunde de samme som ved en placebotablet. Træthed, mundtørhed og hovedpine blev imidlertid rapporteret hyppigere end ved en placebotablet. Hovedpine var den mest almindelige rapporterede bivirkning hos unge. 

 

I kliniske studier med desloratadin er følgende bivirkninger blevet rapporteret: 

 

Almindelige: følgende kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer 

 • træthed
 • mundtørhed
 • hovedpine

 

Voksne
Efter markedsføring af Desloratadine ratiopharm er følgende bivirkninger blevet rapporteret: 


Meget sjældne: følgende kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer 

 • alvorlige allergiske reaktioner
 • udslæt
 • hjertebanken eller uregelmæssig hjerterytme
 • hurtig hjerterytme (puls)
 • mavesmerter
 • opkastning
 • mavebesvær
 • kvalme
 • svimmelhed
 • døsighed
 • diarré
 • muskelsmerter
 • hallucinationer
 • søvnbesvær
 • rastløshed med øget kropsbevægelse
 • leverbetændelse
 • krampeanfald
 • unormale prøver for leverfunktion

 

Ikke kendt: hyppigheden kan ikke vurderes ud fra tilgængelige data 

 • usædvanlig mathedsfølelse
 • huden og/eller øjnene får en gullig farve
 • øget hudfølsomhed over for sollys, selv i overskyet vejr, og over for ultraviolet (UV) lys, f.eks. UV-lys i et solarium
 • ændringer i måden hjertet slår
 • unormal adfærd
 • aggression
 • Vægtforøgelse
 • øget appetit

 

Børn
Ikke kendt:
hyppigheden kan ikke vurderes ud fra tilgængelige data 

 • langsomme hjerteslag
 • ændring i måden hjertet slår
 • unormal adfærd
 • aggression

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lagemiddelstyrelsen via 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted:www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken og blister efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C. Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod fugt. 

 

Tag ikke lægemidlet, hvis du bemærker ændringer i tabletternes udseende. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Desloratadine ratiopharm indeholder:

 • Aktivt stof: desloratadin 5 mg
 • Øvrige indholdsstoffer:
  Tabletkerne: poloxamer type 188, citronsyremonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose, majsstivelse, natriumcroscarmellose, lactosemonohydrat (se punkt 2 "Desloratadine ratiopharm indeholder lactose"), talcum.
  Tabletovertræk: polyvinylalkohol (delvist hydrolyseret), titandioxid (E171), macrogol/ PEG 3350, talcum, indigocarmin aluminium lake (E132).

Udseende og pakningsstørrelser

Runde, bikonvekse, blå filmovertrukne tabletter.
Desloratadine ratiopharm 5 mg filmovertrukne tabletter leveres i PVC/PVdC/aluminiumsaluminiumsblisterpakninger med 7, 10, 14, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 90 og 100 filmovertrukne tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

ratiopharm GmbH  

Graf-Arco-Straße 3  

89079 Ulm  

Tyskland  

info@ratiopharm.de  

Fremstiller

Teva Operations Poland Sp. z o.o.
ul. Mogilska 80 

31-546 Kraków 

Polen  

Paralleldistribueret og ompakket af:

2care4, Tømrervej 9, 6710 Esbjerg V. 


Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:  

 

Danmark  

Teva Denmark A/S  

Tlf.: +45 44 98 55 11 

 

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu/. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 11/2017 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...