Tadim

pulver til opløsning til nebulisator 1.000.000 IE

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Tadim® 1.000.000 IE Pulver til opløsning til nebulisator 

Colistimethatnatrium 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Tadim
 3. Sådan skal du tage Tadim
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Tadim indeholder colistimethatnatrium og gives som en inhalation til behandling af kroniske infektioner i lungerne hos patienter med cystisk fibrose. Tadim anvendes, når disse infektioner skyldes en bestemt bakterie, der kaldes Pseudomonas aeruginosa. 

 

Dette er en meget almindelig bakterie, som inficerer lungerne hos næsten alle patienter med cystisk fibrose på et eller andet tidspunkt i deres liv. Hvis infektionen ikke kontrolleres tilstrækkeligt, vil den fortsætte med at beskadige lungerne og give flere problemer. 

 

Tadim opløses i sterilt saltvand eller sterilt vand og suges (inhaleres) derefter ned i lungerne, så mere af antibiotikummet kan ramme de bakterier, der forårsager infektionen. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Tadim

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

 

Under visse omstændigheder kan din læge beslutte, at Tadim ikke skal ordineres til dig. 

Tag ikke Tadim hvis og fortæl din læge hvis:

du er allergisk overfor colistimethatnatrium, colistin eller andre polymyxiner; 

Gå til lægen, inden du begynder at tage Tadim, hvis dette punkt gør sig gældende for dig. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet før du tager Tadim. 

 

Vær ekstra forsigtig med at tage Tadim hvis og fortæl din læge, hvis: 

 • du har eller har haft nyreproblemer;
 • du lider af myasthenia gravis (en sjælden sygdom, hvor musklerne er meget svage og hurtigt bliver trætte);
 • du lider af porphyria (en sjælden stofskiftesygdom, som nogle mennesker er født med); • du har astma.

 

Giv din læge besked, hvis et eller flere af disse punkter gør sig gældende for dig. 

Børn

Hos for tidligt fødte og nyfødte spædbørn skal der udvises særlig forsigtighed ved anvendelse af Tadim, da nyrerne endnu ikke er fuldt udviklede. 

Brug af anden medicin sammen med Tadim

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.
 

Disse lægemidler kan måske hæmme virkningen af Tadim. 

 • lægemidler, der kan påvirke, hvordan nyrerne fungerer. Hvis sådanne lægemidler tages samtidig med Tadim, kan det øge risikoen for skade på nyrerne.
 • lægemidler, der kan påvirke nervesystemet. Hvis sådanne lægemidler tages samtidig med Tadim, kan det øge risikoen for bivirkninger i nervesystemet.
 • lægemidler, der kaldes muskelafslappende lægemidler og ofte bruges under fuld bedøvelse. Tadim kan øge virkningerne af disse lægemidler. Hvis du skal i fuld bedøvelse, skal du fortælle narkoselægen, at du er i behandling med Tadim.

 

Hvis du lider af myasthenia gravis og også tager andre typer af antibiotika, der kaldes makrolider (som f.eks. azithromycin, clarithromycin eller erythromycin) eller fluorquinoloner (som f.eks. ofloxacin, norfloxacin og ciprofloxacin), kan det betyde, at risikoen for muskelsvaghed og vejrtrækningsproblemer øges yderligere, hvis du tager Tadim.
 

Det kan øge risikoen for bivirkninger, hvis du får colistimethatnatrium som en infusion samtidig med, at du får Tadim som en inhalation. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.
 

Graviditet
Du må ikke tage Tadim, hvis du er gravid eller forsøger at blive gravid. Tadim kan være skadeligt for dit ufødte barn. Tal med lægen.
 

Amning
Du må ikke amme, når du tager dette lægemiddel. Tadim passerer ind i modermælken. Tal med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Tadim kan medføre, at du føler dig svimmel, forvirret, eller at du får problemer med synet, for eksempel sløret syn. Hvis det sker, må du ikke føre motorkøretøj eller bruge værktøj eller maskiner. 

3. Sådan skal du tage Tadim

Tag altid Tadim nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Informer din læge, hvis du har problemer med nyrerne, fordi du måske har behov for at tage en lavere dosis af Tadim. 

 

Du skal tage din første dosis Tadim, når du er sammen med din læge eller sygeplejerske. 

 

Tag Tadim efter fysioterapi (hvis De behandles med fysioterapi). Det vil sikre, at Deres lunger er frie, så Tadim kan virke effektivt. Hvis de også inhalerer andre lægemidler, vil Deres læge fortælle Dem, hvilken rækkefølge de skal tages i. 

Den sædvanlige dosis er

Børn over 2 år, unge og voksne 

Den sædvanlige dosis til voksne, unge og børn på 2 år og derover er 1-2 millioner enheder to til tre gange dagligt (maksimalt 6 millioner enheder dagligt). 

 

Din læge kan beslutte at justere dosis afhængigt af omstændighederne. 

 

Tadim inhaleres fra en anordning, der kaldes for en nebulisator. Tadim kan tages med anvendelse af et hvilket som helst nebulisator-system, der er beregnet til at føre antibiotika ned i lungerne i form af en tåge. Hvis Tadim anvendes med en konventionel nebulisator, skal der sørges for, at der er god ventilation i rummet. 

 

Børn under 2 år 

Den sædvanlige dosis til børn under 2 år er 0,5-1 million enheder to gange dagligt (maksimalt 2 millioner enheder dagligt). 

 

Din læge kan beslutte at justere dosis afhængigt af omstændighederne. 

Sådan klargøres Tadim

Din læge eller sygeplejerske vil vise dig, hvordan man bruger Tadim sammen med nebulisatoren. 

 

Tadim skal først opløses med sterilt vand, sterilt 0,9 % saltvand eller med en blanding af sterilt vand og sterilt 0,9 % saltvand (halvt af hver) som beskrevet nedenfor, inden det kan fyldes i nebulisatoren og inhaleres. De instruktioner, der leveres sammen med nebulisatoren, angiver den korrekte mængde væske, der skal tilsættes hætteglasset med Tadim. 

 1. Find kanten på plasttoppen nær pilen med teksten “FLIP UP”. Drej toppen en lille smule mod uret, mens hætteglasset holdes i den ene hånd, og plasttoppen holdes med den anden hånd. Sæt tommelfingeren under kanten og skub toppen op til cirka 90° (se billede 1).
  Tadim 2care4 ApS pulver til opløsning til nebulisator 1.000.000 IE
 2. Tag fat i plasttoppen som vist på billede 2 og træk det langsomt af (som et hængsel) til næsten 180°.
  Tadim 2care4 ApS pulver til opløsning til nebulisator 1.000.000 IE
 3. Drej hætteglasset, så plasttoppen vender mod dig.
  Træk plasttoppen nedad, mens du holder midt på toppen som vist, og drej den en smule mod højre (billede 3a) eller venstre, så metalforseglingen kun brydes på den ene side (billede 3b).
  Tadim 2care4 ApS pulver til opløsning til nebulisator 1.000.000 IE
 4. Hold godt fast i hætteglasset, når metalforseglingen er brudt, og træk forseglingen af, så man kan se hele gummiproppen (billede 4).
  Tadim 2care4 ApS pulver til opløsning til nebulisator 1.000.000 IE
 5. Tag gummiproppen af hætteglasset med Tadim ved kun at holde på den udvendige kant af proppen og lægge den med bunden i vejret på en ren flade. Tilsæt langsomt sterilt vand, sterilt 0,9 % saltvand eller sterilt vand og sterilt 0,9 % saltvand i hætteglasset (instruktionerne til nebulisatoren angiver den korrekte mængde væske, der skal tilsættes hætteglasset).
 6. Sæt gummiproppen på igen og vend forsigtigt hætteglasset om to gange (billede 6).
  Tadim 2care4 ApS pulver til opløsning til nebulisator 1.000.000 IE
 7. Rul hætteglasset forsigtigt mellem begge hænder for at opløse alt Tadim-pulver, der ses i bunden og på siden af hætteglasset (billede 7). Ryst ikke hætteglasset for kraftigt, da det kan få opløsningen til at skumme.
  Tadim 2care4 ApS pulver til opløsning til nebulisator 1.000.000 IE
 8. Lad hætteglasset stå i 5-10 minutter, når det meste af pulveret er opløst, så eventuelt skum kan forsvinde og eventuelt resterende pulver kan opløses. Hæld opløsningen i nebulisatoren og inhalér det straks.

 

Tadim 2care4 ApS pulver til opløsning til nebulisator 1.000.000 IE 

Sæt proppen i hætteglasset igen og opbevar hætteglasset eller kassér det. Opløsninger, der har været klargjort i mere end 24 timer, må ikke bruges. Se pkt. 5 ‘Opbevaring’ med instruktioner til opbevaring eller bortskaffelse af eventuel ubrugt Tadim. 

Hvis du har taget for meget Tadim

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Tadim, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

 

Hvis du har taget for meget Tadim pulver, kan følgende symptomer opstå: 

 • forbigående lammelser i ansigtet
 • svimmelhed og en snurrende fornemmelse (vertigo)
 • sløret tale
 • synsforstyrrelser
 • forvirring
 • mentale forstyrrelser
 • pludselig rødme i ansigtet
 • problemer med vejrtrækningen
 • muskelsvaghed
 • påvirkning af nyrerne

Hvis du har glemt at tage Tadim

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis. Hvis du snart skal tage den næste dosis Tadim, så spring den glemte dosis Tadim over. Tag aldrig dobbelt dosis. 

Hvis du holder op med at tage Tadim

Du må ikke standse behandlingen, medmindre din læge har sagt, at du kan. Din læge vil oplyse dig om, hvor længe din behandling skal vare. 

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Tadim kan ind imellem forårsage allergiske reaktioner, såsom hududslæt. Hvis det sker, skal du standse brugen af Tadim og straks informere din læge. 

 

Inhalation af Tadim gennem en nebulisator kan give nogle personer en fornemmelse af tranghed i brystet, astmaanfald, hoste eller åndenød. Den første dosis skal derfor tages, mens du er sammen med din læge eller sygeplejerske. Din læge vil desuden muligvis råde dig til at tage et lægemiddel, som forebygger eventuelle problemer med vejrtrækningen. Din læge vil muligvis kontrollere din vejrtrækning ved besøg på klinikken. 

 

Tadim kan også påvirke dine nyrer, sædvanligvis hvis din dosis er høj, eller hvis du tager andre lægemidler, som kan påvirke dine nyrer. 

 

Tadim kan sommetider medføre, at du føler ømhed i munden eller ondt i halsen

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk E-mail: dkma@dkma.dk 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevares Tadim utilgængeligt for børn. 

 

Tag ikke Tadim efter den udløbsdato, der står på hætteglasset og pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Uåbnede hætteglas med Tadim kræver ingen specielle opbevaringsbetingelser. 

 

Tadim indeholder ingen konserveringsmidler. Når opløsninger med Tadim er klargjort, skal de helst anvendes straks. Hvis det ikke er muligt, må opløsningerne ikke opbevares i mere end 24 timer i køleskab. 

 

Brug ikke opløsninger, der har været klargjort i mere end 24 timer. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Tadim indeholder:

 • Aktivt stof: Colistimethatnatrium.

 

Hvert hætteglas indeholder 1 million internationale enheder (IE) colistimethatnatrium, som vejer cirka 80 milligram (mg). Der er ingen øvrige indholdsstoffer. 

Udseende og pakningsstørrelser

Tadim er et pulver til opløsning til nebulisator, der leveres som et hvidt til næsten hvidt til råhvidt pulver i et hætteglas. 

 

Tadim udleveres i pakninger med 30 hætteglas. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

2care4 

Tømrervej 9 

6710 Esbjerg V 

 

Tadim® er et registreret varemærke, der tilhører PROFILE PHARMA LTD. Tadim® svarer til Promixin®. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret november 2016. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...