Fluoxetin "HEXAL"

dispergible tabletter 20 mg

Hexal

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Fluoxetin HEXAL 20 mg, dispergible tabletter  

fluoxetin  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Fluoxetin HEXAL
 3. Sådan skal du tage Fluoxetin HEXAL
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Fluoxetin HEXAL indeholder det aktive stof fluoxetin, som tilhører en gruppe lægemidler mod depression, der hedder selektive serotoningenoptagshæmmere (SSRI’er). 

 

Fluoxetin HEXAL anvendes til: 

 

Voksne:  

 • Depression.
 • Tvangstanker og tvangshandlinger.
 • Bulimi (spiseforstyrrelser).

 

Børn og unge over 8 år:  

 • Moderat til svær depression, hvis depressionen ikke bedres efter 4-6 gange samtaleterapi. Fluoxetin HEXAL bør kun anvendes til børn og unge med moderat til svær depression i kombination med sideløbende samtaleterapi.

 

Sådan virker Fluoxetin HEXAL
Alle mennesker har et stof i hjernen, kaldet serotonin. Mennesker, der er deprimerede eller har obsessiv-kompulsiv sygdom eller bulimi har lavere niveauer af serotonin end andre. Det er ikke fuldt forstået, hvorledes Fluoxetin HEXAL og andre SSRI'er virker, men de kan hjælpe ved at øge niveauet af serotonin i hjernen.
Behandling af disse tilstande er vigtig for, at du får det bedre. Hvis din tilstand ikke behandles, kan den ikke forsvinde, og den kan blive mere alvorlig og sværere at behandle.
Du kan have behov for at blive behandlet i et par uger eller måneder for at sikre, at du er symptomfri. 


Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information.  

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Fluoxetin HEXAL

Tag ikke Fluoxetin HEXAL:

 • Hvis du er allergisk over for fluoxetin eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6).
 • Hvis du tager et lægemiddel, som tilhører gruppen af såkaldte irreversible, ikke-selektive monoaminooxidasehæmmere, såsom iproniazid, idet der kan opstå alvorlige eller endog livstruende bivirkninger.
 • Hvis du tager metoprolol mod hjertesvigt.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Fluoxetin HEXAL. 

 • Hvis du har diabetes, da Fluoxetin HEXAL kan hæve eller sænke dit blodsukker. Din insulindosis eller anden diabetesmedicin kan kræve justering.
 • Hvis du har haft krampeanfald, har epilepsi, nedsat lever-, nyre- eller hjertefunktion eller for nylig har haft et hjerteanfald, skal du informere din læge om dette, da det kan være nødvendigt at ordinere en lavere dosis.
 • Hvis du er manisk eller har været manisk.
 • Hvis du har en lav hvilepuls og/eller ved, at du kan have saltmangel som følge af længerevarende, alvorlig diarré og opkastning eller brug af diuretika (vanddrivende lægemidler).
 • Hvis du har en tendens til blødninger.
 • Hvis du har glaukom (forhøjet tryk i øjet).
 • Hvis du får diuretika (vanddrivende medicin), specielt hvis du er ældre.
 • Hvis du tager anden medicin eller naturmedicin, som indeholder perikon (Hypericum perforatum) (se ”Brug af anden medicin sammen med Fluoxetin HEXAL”).
 • Hvis du får elektrochokbehandling.
 • Hvis du tidligere har haft blødningssygdom eller får blå mærker eller usædvanlige blødninger.
 • Hvis du tager blodfortyndende medicin (se ”Brug af anden medicin sammen med Fluoxetin HEXAL”).
 • Hvis du er i behandling med tamoxifen (bruges til behandling af brystkræft) (se ”Brug af anden medicin sammen med Fluoxetin HEXAL”).

Selvmordstanker og forværring af din depression eller angst

Hvis du er deprimeret og/eller lider af angst, kan du sommetider have selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på dig selv. Disse tanker kan forstærkes, når du starter med at tage antidepressiv medicin, fordi medicinen er et stykke tid om at virke, ofte omkring 14 dage, men nogle gange længere tid.
Du kan have øget risiko for sådanne tanker: 

 • Hvis du tidligere har haft selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på dig selv.
 • Hvis du er ung. Information fra kliniske studier har vist, at der var en øget risiko for selvmordsadfærd hos voksne under 25 år med psykiatriske lidelser, der blev behandlet med antidepressiv medicin.

Hvis du på noget tidspunkt får tanker om selvmord eller tanker om at gøre skade på dig selv, bør du straks kontakte din læge eller hospitalet. 

 

Det kan måske være en hjælp at tale med en ven eller pårørende om, at du er deprimeret, og bede dem om at læse denne indlægsseddel. Du kan eventuelt bede dem om at fortælle dig, hvis de synes, at din depression bliver værre, eller hvis de bliver bekymrede over ændringer i din opførsel.  

 

Under behandlingen med Fluoxetin HEXAL kan der opstå rastløshed, såsom besvær med at sidde eller stå stille, allergiske reaktioner eller såkaldt serotoninsyndrom, som er en kombination af alvorlige symptomer. Se afsnit 4

 

Vægttab kan forekomme under behandlingen med Fluoxetin HEXAL.  

Børn og unge i alderen 8 til 18 år

Patienter under 18 år har øget risiko for bivirkninger som f.eks. selvmordsforsøg, selvmordstanker og fjendtlighed (fortrinsvis aggression, oppositionel adfærd og vrede), når de behandles med denne klasse af lægemidler. Fluoxetin HEXAL bør kun anvendes til børn og unge mellem 8 og 18 år til behandling af moderat til svær depression (i kombination med samtaleterapi) og ikke til andre sygdomsdiagnoser. Desuden er der kun begrænset information om sikkerheden på lang sigt af behandlingen med Fluoxetin HEXAL, hvad angår vækst, pubertet, mental, følelsesmæssig og adfærdsmæssig udvikling i denne aldersgruppe. 

Trods dette kan din læge ordinere Fluoxetin HEXAL til patienter under 18 år med moderat til svær depression i kombination med samtaleterapi, hvis han/hun beslutter, at det er i deres bedste interesse. Hvis din læge har ordineret Fluoxetin HEXAL til en patient under 18 år, og du ønsker at drøfte dette, skal du henvende dig til din læge. Du bør underrette din læge, hvis nogle af ovennævnte symptomer opstår eller forværres, når patienter under 18 år indtager Fluoxetin HEXAL. 

 

Fluoxetin HEXAL må ikke anvendes til børn under 8 år. 

Afvænningssymptomer efter endt behandling med Fluoxetin HEXAL

Du kan få afvænningssymptomer, når du stopper behandlingen med Fluoxetin HEXAL, særligt hvis behandlingen afsluttes brat (se afsnittet "Sådan skal du tage Fluoxetin HEXAL"). 

Brug af anden medicin sammen med Fluoxetin HEXAL

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Visse lægemidler kan påvirke eller påvirkes af Fluoxetin HEXAL. Det gælder følgende lægemidler: 

 • Metoprolol, som anvendes mod hjertesvigt, og irreversible, ikke-selektive MAO-hæmmere (f.eks. iproniazid) må ikke tages samtidig med Fluoxetin HEXAL (se afsnittet ”Tag ikke Fluoxetin HEXAL” ovenfor).
  Hvis din læge ændrer din medicin fra såkaldte irreversible, ikke-selektive MAO-hæmmere (f.eks. iproniazid) til Fluoxetin HEXAL, skal der være et interval på mindst to uger mellem behandlingerne.
  Hvis du ophører med at tage Fluoxetin HEXAL, og medicineringen ændres til en irreversibel, ikke-selektiv MAO-hæmmer, skal der være et interval på mindst 5 uger, før du påbegynder behandling med MAO-hæmmeren.
 • Warfarin, non-steroide antiinflammatoriske lægemidler (NSAID'er) eller anden blodfortyndende medicin (herunder clozapin, der anvendes til behandling af visse psykiske forstyrrelser, og acetylsalicylsyre). Samtidig brug af Fluoxetin HEXAL og sådanne lægemidler kan øge risikoen for blødning. Hvis du skal starte eller stoppe behandling med Fluoxetin HEXAL, samtidig med at du får warfarin, vil lægen tage nogle prøver.
 • Lithium og tryptophan, der anvendes til behandling af depression. Der er en øget risiko for serotoninsyndrom, hvis disse lægemidler tages samtidig med fluoxetin. Din læge vil foretage hyppigere kontrolundersøgelser.
 • Phenytoin, som anvendes til behandling af epilepsi. Fluoxetin kan påvirke koncentrationen af dette lægemiddel i blodet. Lægen vil eventuelt være mere forsigtig med at give dig phenytoin og foretage hyppigere kontrolundersøgelser, mens du er i behandling med Fluoxetin HEXAL.
 • Tramadol, som anvendes til smertebehandling, eller triptaner, som anvendes til behandling af migræne. Der er en øget risiko for serotoninsyndrom. Samtidig brug af triptaner kan også forårsage forsnævring af blodkarrene i hjertet og forhøjet blodtryk.
 • Klasse IA- og III-antiarytmika (mod hjerterytmeforstyrrelser) eller andre lægemidler, som kan påvirke hjerterytmen; antipsykotika, som anvendes til behandling af skizofreni, såsom phenothiaziner, pimozid og haloperidol; tricykliske antidepressiva, som anvendes til behandling af depression; visse antimikrobielle lægemidler, som anvendes til behandling af infektioner, såsom sparfloxacin, moxifloxacin, erythromycin indgivet intravenøst og pentamidin; halofantrin, som anvendes til behandling af malaria; astemizol og mizolastin og mequitazin, som anvendes til behandling af allergi.
 • Diuretika, desmopressin, carbamazepin, oxcarbazepin og andre lægemidler, der kan forårsage lavt indhold af natrium i blodet.
 • Tricykliske antidepressiva, andre selektive serotoningenoptagshæmmere, phenothiaziner, butyrophenoner, mefloquin, chloroquin, bupropion, tramadol og andre lægemidler, som kan nedsætte krampetærsklen.
 • Perikon (hypericum perforatum, et naturlægemiddel mod depression), MAO-A-hæmmere (såsom linezolid eller methylthioniniumchlorid (methylenblåt)), selegilin og andre lægemidler med serotonerg virkning. Samtidig behandling med Fluoxetin HEXAL kan forårsage en alvorlig bivirkning (serotoninsyndrom).
 • Flecainid, propafenon eller nebivolol, som anvendes til behandling af hjerteproblemer; carbamazepin, som anvendes til behandling af epilepsi; tricykliske depressionsmidler såsom imipramin, desipramin og amitriptylin; atomoxetin, som anvendes til behandling af ADHD; risperidon, som anvendes til behandling af psykotiske sygdomme. Hvis disse lægemidler tages sammen med Fluoxetin HEXAL, kan det ændre koncentrationen af disse lægemidler i blodet, og lægen vil eventuelt nedsætte dosis af disse lægemidler.
 • Tamoxifen, som anvendes til behandling af brystkræft. Fluoxetin HEXAL kan ændre niveauet af dette lægemiddel i blodet. En nedsat virkning af tamoxifen kan derfor ikke udelukkes. Din læge vil eventuelt ændre behandlingen af din depression til et andet lægemiddel.
 • Cyproheptadin, som anvendes til behandling af allergi, kan nedsætte fluoxetins virkning på depression.

Brug af Fluoxetin HEXAL sammen med mad, drikke og alkohol

Tabletten kan tages sammen med mad eller uden mad.  

Samtidig indtagelse af alkohol og Fluoxetin HEXAL frarådes. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.
 

Graviditet
Kontakt lægen så hurtigt som muligt, hvis du er gravid, hvis du kan være gravid, eller hvis du planlægger at blive gravid.
 

I visse studier er der beskrevet en øget risiko for medfødte misdannelser af hjertet hos nyfødte, hvor moderen indtog fluoxetin i løbet af de første få måneder af graviditeten. Generelt fødes 1 ud af 100 børn med hjertefejl. Dette var øget til omkring 2 ud af 100 børn, hvis mødrene havde indtaget fluoxetin.
 

Når medicin som Fluoxetin HEXAL tages under graviditeten, især i de sidste 3 måneder af graviditeten, kan det forøge risikoen for en alvorlig tilstand med forhøjet tryk i lungekredsløbet hos den nyfødte (kaldet Persisterende Pulmonal Hypertension hos den Nyfødte (PPHN)). Dette medfører, at barnet bliver blåligt og trækker vejret hurtigere. Disse symptomer starter normalt indenfor 24 timer efter fødslen. Hvis dette sker for dit barn, så kontakt straks din jordemoder eller læge.
 

Det er bedst at undgå brug af dette lægemiddel under graviditeten, medmindre den potentielle gavnlige virkning opvejer den potentielle risiko. Derfor kan du og lægen eventuelt beslutte at stoppe behandlingen med Fluoxetin HEXAL gradvist, mens du er gravid, eller før du bliver gravid.
Afhængig af omstændighederne kan det dog være, at din læge mener, det vil være bedre for dig at fortsætte med at tage Fluoxetin HEXAL.
 

Der bør udvises forsigtighed ved brug under graviditet, specielt sent i graviditeten eller lige op til fødslen, idet der er indberettet følgende virkninger hos nyfødte børn: irritabilitet, rystelser, muskelsvaghed, vedvarende gråd og problemer med at sutte samt søvnproblemer.
 

Amning
Fluoxetin går over i modermælken og kan give dit barn bivirkninger. Du må kun amme, hvis det er helt nødvendigt. Hvis du fortsætter med at amme, vil lægen eventuelt ordinere en lavere dosis.
 

Fertilitet
Fluoxetin har i dyreforsøg nedsat sædkvaliteten. Teoretisk set kan dette påvirke fertiliteten, men der er ikke set en påvirkning af fertiliteten hos mennesker.
 

Spørg din læge eller apotekspersonalet til råds, inden du tager nogen form for medicin. 

Trafik og arbejdssikkerhed

Fluoxetin HEXAL kan nedsætte dømmekraften, koncentrationsevnen og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Dette skal der tages hensyn til i situationer, hvor øget opmærksomhed er nødvendig, f.eks. ved bilkørsel og betjening af farlige maskiner. 

Fluoxetin HEXAL indeholder lactose og glucose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Fluoxetin HEXAL

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Fluoxetin HEXAL kan tages som en enkelt dosis eller deles i flere doser. 

 

Fluoxetin HEXAL dispergible tabletter kan opløses i et glas vand, deles eller tages hele. 

Den anbefalede dosis er:

Depression: 

Den anbefalede dosis er 20 mg dagligt. 

 

Efter 3-4 ugers behandling vil lægen vurdere, om dosis skal ændres. Om nødvendigt kan dosis øges gradvist til maksimalt 60 mg. For at sikre at du får den laveste effektive dosis, vil lægen øge dosis forsigtigt. 

 

Du vil ikke nødvendigvis mærke en bedring af din depression, så snart du begynder behandlingen med Fluoxetin HEXAL. Dette er helt almindeligt, da der ofte går nogle uger, inden en bedring af symptomerne indsætter. 

 

Depression skal behandles i mindst 6 måneder. 

 

Tvangstanker og tvangshandlinger (OCD): 

Den anbefalede dosis er 20 mg dagligt. 

 

Efter 2 ugers behandling vil lægen vurdere, om dosis skal ændres. Om nødvendigt kan dosis øges gradvist til maksimalt 60 mg dagligt. Hvis du ikke har fået det bedre efter 10 ugers behandling, vil lægen eventuelt beslutte at afbryde behandlingen med Fluoxetin HEXAL. 

 

Bulimi: 

Den anbefalede dosis er 60 mg dagligt. 

 

Brug til børn og unge fra 8 til 18 år med depression:  

Behandlingen bør startes og overvåges af en speciallæge. Startdosis er 10 mg dagligt. Efter 1 til 2 uger kan din læge øge dosis til 20 mg dagligt. Dosis skal øges forsigtigt for at sikre, at du får den laveste effektive dosis. 

Børn med lav kropsvægt skal muligvis have en lavere dosis. 

Efter 6 måneders behandling vil lægen vurdere, om du har brug for at fortsætte behandlingen. Hvis du ikke får det bedre, vil lægen revurdere din behandling. 

 

Ældre:  

Din læge vil være ekstra forsigtig med at øge dosen, og den daglige dosis bør generelt ikke overstige 40 mg. Den maksimale dosis er 60 mg dagligt. 

 

Nedsat leverfunktion  

Hvis du har nedsat leverfunktion, vil dosis muligvis blive reduceret af din læge. 

Hvis du har taget for meget Fluoxetin HEXAL

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Fluoxetin HEXAL, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

 

Symptomer på overdosering er kvalme, opkastninger, kramper, hjerteproblemer (såsom uregelmæssig hjerterytme og hjertestop), lungeproblemer og ændret mental status, der kan spænde fra uro til koma. 

Hvis du har glemt at tage Fluoxetin HEXAL

 • Bliv ikke bekymret, hvis du har glemt en dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis den efterfølgende dag. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.
 • Det kan være nemmere at huske at tage din medicin regelmæssigt, hvis du tager den på samme tidspunkt hver dag.

Hvis du holder op med at tage Fluoxetin HEXAL

Du må kun stoppe behandlingen efter aftale med lægen. Det er vigtigt, at du bliver ved med at tage din medicin. 

 • Du må kun stoppe behandlingen efter aftale med lægen, også selvom du får det bedre.
 • Sørg for ikke at løbe tør for Fluoxetin HEXAL-tabletter.

 

Når du stopper med at anvende Fluoxetin HEXAL, kan du få abstinenser i form af: svimmelhed, prikkende eller stikkende fornemmelse i huden, søvnforstyrrelser (livlige drømme, søvnløshed), rastløshed eller uro, usædvanlig træthed eller svækkelse, angst, kvalme, opkastning, rysten og hovedpine.
 

De fleste personer oplever, at disse abstinenssymptomer er milde og forsvinder af sig selv inden for få uger. Kontakt lægen, hvis du får abstinenssymptomer, når du stopper behandlingen.
 

Når du skal stoppe behandlingen, vil lægen hjælpe dig med at nedtrappe dosis langsomt over en eller to uger for at mindske risikoen for abstinenssymptomer.
 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Fortæl straks lægen

 • Kontakt omgående din læge eller hospitalet, hvis du får selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på dig selv (se afsnit 2) (ikke almindelig bivirkning: Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede).
 • Hvis du får hududslæt eller en overfølsomhedsreaktion, såsom kløe eller hævelse af læberne/tungen eller pibende vejrtrækning/åndenød. Overfølsomhedsreaktioner kan også omfatte alvorlige hudreaktioner (huden bliver rød og begynder at danne blister eller at skalle af) eller påvirkning af nyrerne, leveren eller lungerne (se afsnit 2). Stop straks behandlingen og kontakt lægen (sjælden bivirkning: Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede).
 • Hvis du føler dig rastløs og ude af stand til at sidde eller stå stille, kan det skyldes såkaldt akatisi. (sjælden bivirkning: Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede).
 • Hvis du får alvorlige hudreaktioner, herunder blisterdannelse, røde eller lilla mærker eller hudafskalning. Dette kan også berøre munden, øjnene og andre slimhinder (Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse eller erythema multiforme) (sjælden bivirkning: Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede).
 • Hvis du får en kombination af symptomer (kaldet serotoninsyndrom), der omfatter uforklarlig feber ledsaget af hurtigere vejrtrækning eller hjerterytme, øget svedtendens, muskelstivhed eller rysten, forvirring, udtalt uro eller søvnløshed (sjælden bivirkning: Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede).
 • Hvis du oplever svækkelse, døsighed eller forvirring. Dette rammer særligt ældre patienter og (ældre) patienter, der får vanddrivende medicin (sjælden bivirkning: Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede).
 • Hvis du får langvarig, smertefuld rejsning af penis (sjælden bivirkning: Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede).
 • Hvis du får irritabilitet og udtalt uro (sjælden bivirkning: Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede).
 • Hvis du får hjerteproblemer, såsom hurtig eller uregelmæssig puls, besvimelse, kollaps eller svimmelhed efter at have rejst sig, hvilket kan tyde på unormal funktion af hjertets slagfrekvens (sjælden bivirkning: Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede).

 

Der er desuden indberettet følgende bivirkninger hos patienter i behandling med Fluoxetin HEXAL: 

 

Meget almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos flere end l ud af 10 behandlede  

 • søvnløshed
 • hovedpine
 • diarré
 • kvalme
 • træthed

 

Almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede  

 • nedsat appetit, vægttab
 • nervøsitet, angst
 • rastløshed, nedsat koncentrationsevne
 • anspændthed
 • nedsat sexlyst eller seksuelle problemer (herunder rejsningsbesvær i forbindelse med samleje)
 • søvnforstyrrelser, usædvanlige drømme, træthed eller søvnighed
 • svimmelhed
 • smagsforvrængning
 • ukontrollerede rystelser
 • sløret syn
 • følelse af hurtige og uregelmæssige hjerteslag
 • rødmen
 • gaben
 • fordøjelsesbesvær, opkastning
 • mundtørhed
 • udslæt, nældefeber, kløe
 • øget svedtendens
 • ledsmerter
 • hyppigere vandladning
 • uforklaret vaginalblødning
 • følelse af usikkerhed på benene eller kulderystelser

 

Ikke almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede  

 • fremmedfølelse
 • unormal tankevirksomhed
 • unormal opstemthed
 • problemer med orgasme
 • selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på dig selv
 • tænderskæren
 • muskeltrækninger, ufrivillige bevægelser eller balance- eller koordinationsproblemer
 • nedsat hukommelse
 • forstørrede (udvidede) pupiller
 • ringen for ørerne
 • lavt blodtryk
 • stakåndethed
 • næseblod
 • synkebesvær
 • hårtab
 • øget tendens til blå mærker
 • uforklarlige blå mærker eller blødninger
 • koldsved
 • vandladningsbesvær
 • kulde- eller varmefølelse
 • almen utilpashed eller usædvanlig følelse

 

Sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede  

 • lav koncentration af salt i blodet
 • nedsat antal blodplader, hvilket øger risikoen for blødning eller blå mærker
 • lavt antal hvide blodlegemer, hvilket gør dig mere modtagelig for infektioner
 • uhæmmet adfærd
 • hallucinationer
 • ophidselse
 • panikanfald
 • forvirring
 • stammen
 • aggression
 • krampeanfald
 • vaskulitis (årebetændelse)
 • hurtig hævelse af vævet i hals, ansigt, mund og/eller svælg
 • smerter i spiserøret
 • leverbetændelse
 • lungeproblemer
 • lysfølsomhed
 • muskelsmerter
 • vandladningsproblemer
 • udskillelse af modermælk
 • unormale leverfunktionsundersøgelser

 

Knoglebrud - En forøget risiko for knoglebrud er blevet set hos patienter, som tager denne type medicin.  

 

De fleste af disse bivirkninger vil sandsynligvis forsvinde ved fortsat behandling. 

 

Yderligere for børn og unge (8-18 år) - I tillæg til ovennævnte bivirkninger kan Fluoxetin HEXAL hæmme væksten og muligvis forsinke kønsmodning. Selvmordsrelateret adfærd (selvmordsforsøg og selvmordstanker), fjendtlighed, mani og næseblod er også en almindelig bivirkning set hos børn.  

 

Når behandlingen stopper, kan der opstå afvænningssymptomer, især hvis behandlingen med Fluoxetin HEXAL stoppes brat. Risikoen for at få afvænningssymptomer kan afhænge af behandlingsvarigheden, dosis og nedtrapningshastigheden (se ”Sådan skal du tage Fluoxetin HEXAL”). 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen og blisterkortet efter udløbsdato eller EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Fluoxetin HEXAL indeholder:

 • Aktivt stof: fluoxetinhydrochlorid svarende til 20 mg fluoxetin
 • Øvrige indholdsstoffer: Lactosemonohydrat. Cellulose, mikrokrystallinsk. Majsstivelse, pregelatineret. Crospovidon. Croscarmellosenatrium. Silica, kolloid vandfri. Saccharinnatrium. Natriumcyclamat. Magnesiumstearat. Pebermyntearoma (Glucose. Silica, kolloid vandfri. 1,2-propylenglycol. Benzylalkohol). Blommearoma (Maltodextrin. Arabisk gummi).

Udseende og pakningsstørrelser

Fluoxetin HEXAL 20 mg dispergible tabletter er hvide, runde og hvælvede tabletter med delekærv på den ene side. Forefindes i blisterpakning med: 7, 10, 14, 20, 28, 30, 60, 70, 100 og 100x1 tabletter. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

HEXAL A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Danmark. 

Fremstiller

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, D-39179 Barleben, Tyskland  

eller 

Hexal A/S, Kanalholmen 8-12, 2650 Hvidovre, Danmark. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 13. januar 2017
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...