Metoprololsuccinat "Orion"

depottabletter 25 mg, 50 mg, 100 mg og 200 mg

Orion

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Metoprololsuccinat Orion 25 mg depottabletter  

Metoprololsuccinat Orion 50 mg depottabletter  

Metoprololsuccinat Orion 100 mg depottabletter  

Metoprololsuccinat Orion 200 mg depottabletter 

Metoprololsuccinat 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Metoprololsuccinat Orion til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Metoprololsuccinat Orion
 3. Sådan skal du tage Metoprololsuccinat Orion
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Metoprololsuccinat, der er det aktive indholdsstof i Metoprololsuccinat Orion, tilhører en lægemiddelgruppe, der kaldes selektive betablokkere, og som især virker på hjertet. Dette lægemiddel påvirker kroppens reaktion på nogle nervesignaler, især i hjertet. Det medfører at blodtrykket sænkes, og hjertets pumpefunktion øges. 

 

Metoprololsuccinat Orion anvendes til at 

 • behandle forhøjet blodtryk
 • behandle nedsat blodforsyning til kranspulsårerne (sygdom i hjertets kranspulsårer, angina pectoris)
 • behandle hurtige former af hjerterytmeforstyrrelser (kardielle takyarytmier), især hvis disse opstår i hjertets forkammer (supraventrikulær takykardi)
 • forebygge et nyt hjerteanfald efter et tidligere hjerteanfald (vedligeholdelsesbehandling)
 • behandle symptomer på hjerte-karsygdomme
 • forebygge migræne
 • behandle let til moderat stabil kronisk svækkelse af hjertemuskulaturen (hjertesvigt) (med nedsat funktion af venstre hjertekammer) som tillæg til standardbehandling

 

Børn og unge i alderen 6-18 år:
Til behandling af forhøjet blodtryk (hypertension). 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Metoprololsuccinat Orion

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Metoprololsuccinat Orion

 • hvis du er allergisk over for metoprolol, andre betablokkere eller et af de øvrige indholdsstoffer i Metoprololsuccinat Orion (angivet i punkt 6).
 • hvis du har visse typer af hjerterytmeforstyrrelser (atrioventrikulært blok af 2. og 3. grad, sinoatrialt blok af høj grad)
 • hvis du har en langsom hjerterytme (puls < 50 slag/minut)
 • hvis du lider af nedsat funktion af hjertets sinusknude (syg sinus-syndrom)
 • hvis du har oplevet kredsløbskollaps, der hovedsageligt skyldtes svigt af hjertefunktionen.
 • hvis du lider af alvorlige kredsløbsforstyrrelser i arme og/eller ben
 • hvis du har et sygeligt lavt blodtryk, dvs. den systoliske værdi (det øverste tal ved en blodtryksmåling) er mindre end 90 mmHg
 • hvis du har en ubehandlet, hormonproducerende svulst i binyremarven (fæokromocytom).
 • hvis du har højt syreindhold i blodet på grund af en ubalance i stofskiftet
 • hvis du lider af en alvorlig form af bronkial astma eller en kronisk lungesygdom, som lukker luftvejene
 • hvis du også får behandling med MAO-hæmmere (lægemidler, der anvendes til at behandle depression, undtagen MAO-B-hæmmere).
 • hvis der er mistanke om et hjerteanfald, og pulsen er under 45 slag/minut, det øverste tal ved en blodtryksmåling er < 100 mmHg, og visse former for hjerterytmeforstyrrelser er til stede.

 

Patienter med kronisk hjertesvigt må ikke tage metoprolol: 

 • hvis de lider af ustabilt, ukompenseret hjertesvigt (der kan komme til udtryk ved væskeansamling i lungerne, dårligt kredsløb eller lavt blodtryk), med mindre denne tilstand er blevet stabiliseret med medicinsk behandling.
 • hvis de får uafbrudt eller midlertidig behandling med lægemidler, der øger hjertets pumpeevne (f.eks. dobutamin)
 • hvis deres systoliske (øverste) blodtryk konstant ligger under 100 mmHg.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet før du tager Metoprololsuccinat Orion: 

 • hvis du har et eller flere af følgende tegn eller udvikler et eller flere af disse tegn under behandlingen.
 • hvis du lider af bronkial astma: Metoprolol kan forværre symptomerne på bronkial astma.
  Virkningen af visse lægemidler til behandling af bronkial astma kan forringes. Metoprololsuccinat Orion må ikke anvendes ved alvorlige former af bronkial astma.
 • hvis du lider af diabetes mellitus: Metoprolol kan sløre symptomerne på lave blodsukkerværdier. Det er nødvendigt med regelmæssige blodsukkermålinger.
 • hvis du har en let form af visse hjerterytmeforstyrrelser (AV-blok af 1. grad).
 • hvis du har en type brystsmerter (angina), der kaldes Prinzmetals angina.
 • hvis du lider af lette eller moderate kredsløbsforstyrrelser i arme og/eller ben.
 • hos patienter, der har en hormonproducerende svulst i binyremarven (fæokromocytom). Svulsten i binyren skal behandles før og samtidigt med medicin, der hæmmer hormonet adrenalins virkning (alfa-receptor-blokkere).
 • hvis du har en overaktiv skjoldbruskkirtel.
 • hvis du skal opereres: Før operationen skal du fortælle anæstesilægen, at du tager Metoprololsuccinat Orion.
 • hvis du lider af psoriasis.
 • hvis du let får overfølsomhedsreaktioner. Metoprolol kan både øge følsomheden over for allergifremkaldende stoffer (allergener) og sværhedsgraden af akutte generelle overfølsomhedsreaktioner.

Brug af anden medicin sammen med Metoprololsuccinat Orion

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

 

Det er nødvendigt med omhyggelig lægelig overvågning, når følgende lægemidler tages sammen med Metoprololsuccinat Orion:  

 

 • Lægemidler til behandling af hjerterytmeforstyrrelser, som f.eks. calciumantagonister af typen verapamil og diltiazem eller klasse I-antiarytmika (f.eks. disopyramid). Du må ikke få calciumantagonister af typen verapamil intravenøst (indgivet i en vene) (undtagen som intensivmedicin).
 • andre betablokkere (f.eks. øjendråber, der indeholder det aktive stof timolol).

Andre gensidige påvirkninger:

Bedøvelsesmidler til indånding forstærker metoprolols pulsdæmpende virkning. 


Metoprolol kan forstærke virkningen af blodtrykssænkende lægemidler (f.eks. reserpin, alfamethyldopa, clonidin, guanfacin og hjerteglykosider). Dette kan eksempelvis føre til en udtalt sænkning af pulsen. 


Følgende stoffer kan øge koncentrationen af metoprolol i blodet og dermed forstærke virkningen af Metoprololsuccinat Orion-depottabletter: 

 • alkohol
 • lægemidler til behandling af for meget mavesyre såsom cimetidin
 • blodtrykssænkende lægemidler såsom hydralazin
 • visse lægemidler til behandling af depression såsom paroxetin, fluoxetin og sertralin
 • lægemidler til behandling af søvnløshed såsom diphenhydramin
 • visse stoffer til behandling af ledsygdomme såsom hydroxychloroquin og celecoxib
 • visse lægemidler til behandling af svampeinfektioner (terbinafin)
 • lægemidler til behandling af psykiske sygdomme (f.eks. chlorpromazin, triflupromazin, chlorprothixen)
 • visse lægemidler til behandling af hjerterytmeforstyrrelser såsom amiodaron, quinidin og muligvis propafenon

 

Hvis du også bruger betændelseshæmmende lægemidler (f.eks. indometacin eller andre prostaglandinsyntesehæmmere), kan det mindske betablokkeres blodtrykssænkende virkning. 

 

Rifampicin (et antibiotikum til behandling af f.eks. tuberkulose) og barbitursyrederivater (anvendt som f.eks. beroligende midler eller sovemidler) mindsker metoprolols blodtrykssænkende virkning. 

 

Betablokkere kan hæmme frigivelsen af insulin hos type 2-diabetikere. Du bør tjekke dit blodsukkerniveau regelmæssigt. Hvis det er nødvendigt, justerer din læge din blodsukkersænkende behandling (insulin og tabletter mod sukkersyge). 

 

Hvis Metoprololsuccinat Orion og noradrenalin eller adrenalin (signalstoffer, der overfører impulser, som forekommer naturligt i kroppen og har en stimulerende virkning på kredsløbet og dermed øger blodtrykket) eller lægemidler med lignende virkning tages samtidig, kan dit blodtryk stige mærkbart. 

 

Virkningen af adrenalin ved behandling af overfølsomhedsreaktioner kan forringes. 

 

Udskillelsen af andre lægemidler kan reduceres på grund af metoprolol (f.eks. lidocain, der er et lokalbedøvende middel). 

 

Hvis samtidig behandling med clonidin (et lægemiddel til behandling af forhøjet blodtryk) skal stoppes, skal behandlingen med Metoprololsuccinat Orion stoppes flere dage før clonidin. 

Brug af Metoprololsuccinat Orion sammen med mad, drikke og alkohol

Metoprolol og alkohol kan gensidigt forstærke den beroligende virkning. Du må derfor ikke drikke alkohol, mens du tager metoprolol. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet 

Metoprolol må kun anvendes under graviditet, når den ansvarlige læge omhyggeligt har vurderet risici og fordele ved behandlingen. Det er påvist, at metoprolol mindsker blodforsyningen til moderkagen (placenta), og det kan derfor medføre vækstforstyrrelser hos fostret. 

Metoprolol-behandlingen skal stoppes 48 - 72 timer før det beregnede fødselstidspunkt. Hvis det ikke er muligt, skal det nyfødte spædbarn overvåges tæt i 48 - 72 timer efter fødslen. 

 

Amning 

Metoprolol ophobes i modermælken. 

Selvom det ikke forventes, at der kommer bivirkninger, når metoprolol anvendes i de behandlende doser, skal børn, der ammes, overvåges for virkninger af lægemidlet. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Metoprolol Orion kan give bivirkninger som f.eks. svimmelhed og træthed, der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Dette gælder især ved kombination med alkohol, eller når metoprolol-dosen øges. 

Metoprololsuccinat Orion indeholder glucose og saccharose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Metoprololsuccinat Orion

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. Medmindre lægen har anvist andet, er den sædvanlige dosis: 

 

Til behandling af 

Sædvanlig dosis, én gang dagligt 

Den daglige dosis kan om nødvendigt øges som følger: 

Forhøjet blodtryk 

ENTEN  

 

1 depottablet à 50 mg  

 

ELLER  

 

½ depottablet à 100 mg  

 

Andre dosisstyrker er tilgængelige til den indledende behandling af denne tilstand 

Højeste dosis  

 

ENTEN  

 

4 depottabletter à 50 mg  

 

ELLER  

 

2 depottabletter à 100 mg  

 

ELLER  

 

1 depottablet à 200 mg  

 

ELLER  

 

yderligere indtagelse af et andet blodtrykssænkende lægemiddel 

Nedsat blodforsyning til kranspulsårerne
(kranspulsåresygdom, angina pectoris) 

ENTEN  

 

1 - 4 depottabletter à 50 mg 

 

ELLER  

 

½ - 2 depottabletter à 100 mg  

 

Andre dosisstyrker er tilgængelige til den indledende behandling af denne tilstand 

Højeste dosis  

 

ENTEN 

 

4 depottabletter à 50 mg  

 

ELLER  

 

2 depottabletter à 100 mg  

 

ELLER  

 

1 depottablet à 200 mg  

 

ELLER  

 

yderligere indtagelse af et andet blodtrykssænkende lægemiddel 

Hurtige former af hjerterytmeforstyrrelser 

ENTEN  

 

1 - 4 depottabletter à 50 mg  

 

ELLER  

 

½ - 2 depottabletter à 100 mg  

 

Andre dosisstyrker er tilgængelige til den indledende behandling af denne tilstand 

Højeste dosis  

 

ENTEN  

 

4 depottabletter à 50 mg  

 

ELLER  

 

2 depottabletter à 100 mg  

 

ELLER  

 

1 depottablet à 200 mg 

Symptomer på hjerte-karsygdomme 

ENTEN  

 

1 - 4 depottabletter à 50 mg  

 

ELLER  

 

½ - 2 depottabletter à 100 mg  

 

Andre dosisstyrker er tilgængelige til den indledende behandling af denne tilstan 

Højeste dosis  

 

ENTEN  

 

4 depottabletter à 50 mg  

 

ELLER  

 

2 depottabletter à 100 mg  

 

ELLER  

 

1 depottablet à 200 mg 

Vedligeholdelsesbehandling efter hjerteanfald 

ENTEN  

 

2 - 4 depottabletter à 50 mg  

 

ELLER  

 

1 - 2 depottabletter à 100 mg  

 

ELLER  

 

½ - 1 depottablet à 200 mg 

Højeste dosis  

 

ENTEN  

 

4 depottabletter à 50 mg  

 

ELLER  

 

2 depottabletter à 100 mg  

 

ELLER  

 

1 depottablet à 200 mg 

Forebyggende behandling af migræne 

ENTEN  

 

2 depottabletter à 50 mg  

 

ELLER  

 

1 depottablet à 100 mg  

 

ELLER 

 

½ depottablet à 200 mg 

Højeste dosis  

 

ENTEN  

 

4 depottabletter à 50 mg  

 

ELLER  

 

2 depottabletter à 100 mg  

 

ELLER 

 

1 depottablet à 200 mg 

Behandling af hjertesvigt NYHA-klasse II  

 

Den behandlende læge skal have erfaring med behandling af stabilt, symptomatisk hjertesvigt 

Startdosis  

 

I de to første uger:  

 

ENTEN  

 

1 depottablet à 25 mg  

 

ELLER  

 

½ depottablet à 50 mg*  

 

Efter hver dosisøgning skal patientens tilstand overvåges tæt! 

Fra tredje uge og derefter:  

 

ENTEN  

 

2 depottabletter à 25 mg  

 

ELLER  

 

1 depottablet à 50 mg  

 

ELLER  

 

½ depottablet à 100 mg 

 

Dosis fordobles derefter hver anden uge til den højeste dosis på op til 

 

ENTEN  

 

8 depottabletter à 25 mg  

 

ELLER  

 

4 depottabletter à 50 mg  

 

ELLER  

 

2 depottabletter à 100 mg  

 

ELLER  

 

1 depottablet à 200 mg  

 

ELLER  

 

til den højeste dosis, som patienten tåler. 

 

200 mg* metoprololtartrat er også den anbefalede dosis til langvarig behandling af hjertesvigt. 

Behandling af hjertesvigt NYHA-klasse III 

Startdosis  

 

I den første uge:  

 

12,5 mg* metoprololtartrat (svarende til ½ depottablet à 25 mg*) 

Dosis kan øges til  

 

ENTEN  

 

1 depottablet à 25 mg  

 

ELLER  

 

½ depottablet à 50 mg*  

i den anden uge 

* Ved denne dosis findes der depottabletter med en passende styrke. 

 

Patienter med nedsat nyrefunktion  

Det er ikke nødvendigt at justere dosis. 


Patienter med nedsat leverfunktion
 

Det kan være nødvendigt at sænke dosis hos patienter med alvorligt nedsat leverfunktion, f.eks. hos patienter med en kunstig blodåre-forbindelse for at sænke trykket (portokaval shunt). 

 

Brug til børn og unge  

Forhøjet blodtryk: For børn i alderen 6 år og derover afhænger dosis af barnets legemsvægt. Lægen vil beregne den korrekte dosis til dit barn.
Den sædvanlige startdosis er 0,5 mg/kg én gang dagligt, dog højst 50 mg. Dosis vil blive tilpasset den nærmeste tilgængelige tabletstyrke. Din læge kan øge dosis til 2,0 mg/kg afhængigt af virkningen på blodtrykket. Doser over 200 mg én gang dagligt er ikke undersøgt hos børn og unge. Metoprololsuccinat Orion frarådes til børn under 6 år. 

 

Ældre patienter over 80 år  

Data for anvendelse af metoprolol til patienter over 80 år er utilstrækkelige. Der bør derfor udvises særlig forsigtighed, når dosis øges hos disse patienter. 

Indgivelsesmåde

Depottabletterne skal tages én gang dagligt, fortrinsvis sammen med morgenmaden.  

Depottabletterne skal synkes hele eller kan deles, men de må ikke tygges eller knuses. Tabletterne skal tages med vand (mindst ½ glas). 

 

Tabletterne kan deles i to lige store doser. 

Behandlingsvarighed

Din læge fastlægger behandlingsvarigheden. 

Hvis du har taget for mange Metoprololsuccinat Orion

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Metoprololsuccinat Orion, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet og du føler dig utilpas.
Lægen vil derefter afgøre, hvad der skal gøres i forhold til det antal tabletter, der er taget. Medbring pakningen, så din læge ved, hvilket aktivt stof du har taget, og kan iværksætte passende foranstaltninger. 

 

Afhængigt af overdosens størrelse kan følgende symptomer forekomme: udtalt fald i blodtrykket, lav puls, hjerterytmeforstyrrelser, hjertesvigt, kredsløbskollaps, hjertestop, sammentrækning/kramper i luftvejene, bevidstløshed (endda koma), kvalme, opkastning og blålig-rød farvning af huden og slimhinderne (cyanose). 

 

Samtidig brug af alkohol, blodtrykssænkende lægemidler, quinidin (lægemiddel til behandling af hjerterytmeforstyrrelser) eller barbiturater (beroligende midler) kan forværre symptomerne. 

 

De første tegn på en overdosis viser sig 20 minutter til 2 timer efter indtagelse af lægemidlet. 

Hvis du har glemt at tage Metoprololsuccinat Orion

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis. 

Hvis du holder op med at tage Metoprololsuccinat Orion

Hvis du ønsker at afbryde behandlingen med Metoprololsuccinat Orion eller stoppe den før tid, skal du kontakte din læge. 

 

Behandling med betablokkere må ikke afbrydes pludseligt. Hvis behandlingen skal afbrydes, skal dette altid ske langsomt over en periode på mindst to uger, hvis det er muligt, ved gradvist at halvere dosis, indtil den laveste dosis nås, som er en halv depottablet à 25 mg (svarende til 12,5 mg metoprololtartrat). Denne sidste dosis bør anvendes i mindst fire dage, før behandlingen stoppes helt. Hvis der forekommer nogle symptomer, bør dosis reduceres langsommere. 

 

Pludselig afbrydelse af behandling med betablokkere kan medføre en forværring af hjertesvigt og kan øge risikoen for hjerteanfald og pludselig hjertedød. 

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Kontakt din læge eller en vagtlæge med det samme, hvis du bemærker et eller flere af følgende tegn: 

 • hjertesmerter
 • åndenød
 • gulfarvning af huden og/eller øjnene (dette kan være et tegn på betændelse i leveren)

 

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. 

 

Andre bivirkninger 

 

Meget almindelig (kan forekomme hos mere end 1 ud af 10 personer): 

 • udtalt fald i blodtrykket, også når man rejser sig fra liggende stilling, meget sjældent med bevidstløshed
 • træthed.

 

Almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer): 

 • langsom puls (bradykardi), følelse af ubalance (meget sjældent med bevidstløshed), følelse af uregelmæssig eller kraftig hjertebanken (palpitationer)
 • svimmelhed, hovedpine
 • åndenød efter anstrengelse
 • kvalme, mavesmerter, diarré, forstoppelse
 • kolde hænder og fødder.

 

Ikke almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer): 

 • forbigående forværring af symptomerne på hjertesvigt, en bestemt form for hjerterytmeforstyrrelse (AV-blok af 1. grad), smerter omkring hjertet
 • prikkende eller brændende fornemmelser (paræstesi)
 • sammentrækninger af luftvejene
 • opkastning
 • hudforandringer, psoriasis-lignende udslæt, øget svedtendens
 • muskelkramper
 • vægtstigning
 • væskeophobning i vævene (ødem)
 • depression, koncentrationsbesvær, døsighed eller søvnløshed, mareridt.

 

Sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer): 

 • symptomer på hjertelidelser såsom galoperende rytme (når hjertet springer et slag over) eller hurtig hjertebanken, visse hjerterytmeforstyrrelser (overledningsforstyrrelser)
 • synsforstyrrelser, øjentørhed eller øjenirritation, betændelse i øjets bindehinde
 • forkølelse
 • mundtørhed
 • hårtab
 • forværring af sukkersyge, der var til stede uden nogen typiske symptomer (latent diabetes mellitus)
 • unormale testværdier for leverfunktion
 • impotens og andre seksuelle forstyrrelser, fortykkelse af det bløde væv omkring svulmelegemerne i penis (induratio penis plastica)
 • nervøsitet, angst.

 

Meget sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer): 

 • fald i antallet af blodplader (trombocytopeni), fald i antallet af hvide blodlegemer (leukopeni)
 • ringen for ørerne (tinnitus), høreforstyrrelser
 • smagsforstyrrelsersmagsforstyrrelser
 • lysfølsomhed, forværring af psoriasis, nyt udbrud af psoriasis, psoriasis-lignende hudforandringer
 • ledsmerter, muskelsvaghed
 • vævsdød (nekrose) hos patienter med alvorlige kredsløbsforstyrrelser i arme og/eller ben før behandlingen, forværring af klager hos patienter med vindueskiggersyndrom (en følelse af krampe i benene, når man motionerer eller går) eller med kramper i de pulsårer, der fører blod til fingre eller tæer (Raynauds syndrom)
 • betændelse i leveren
 • glemsomhed eller hukommelsessvækkelse, forvirring, hallucinationer, personlighedsændring (f.eks. humørsvingninger).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via: 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S  

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 


Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen og blistret efter “EXP". 


Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C. 


Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Metoprololsuccinat Orion indeholder:

 • Aktivt stof: metoprololsuccinat
  (Bemærk: præparatets styrke er angivet som metoprololtartrat)
  Hver depottablet indeholder metoprololsuccinat svarende til 25 mg/50 mg/100 mg/200 mg metoprololtartrat.
 • Øvrige indholdsstoffer:
  Tabletkerne: saccharose, majsstivelse, macrogol, ethylacrylat-methylmethacrylat copolymer, talcum, povidon, mikrokrystallinsk cellulose, magnesiumstearat, kolloid vandfri silica, Dglucose.
  Tabletovertræk: hypromellose, talcum, macrogol, titandioxid (E 171).

Udseende og pakningsstørrelser

Metoprololsuccinat Orion 25 mg/50 mg/100 mg/200 mg depottabletter er hvide, aflange, hvælvede med en delekærv på begge sider. 

 

Metoprololsuccinat Orion 25 mg/50 mg/100 mg/200 mg depottabletter fås i aluminium/aluminium- blistre med 10, 14, 20, 28, 30, 50, 60, 98 og 100 depottabletter samt i HDPE-flasker med afdrejelig 

hætte i polypropylen med 30, 60, 100, 250 og 500 depottabletter.  

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orion Corporation 

Orionintie 1  

FI-02200 Espoo  

Finland  

Fremstiller

Orion Corporation Orion Pharma  

Orionintie 1  

FI-02200 Espoo  

Finland  

 

For yderligere oplysning om dette lægemiddel, bedes henvendelse rettet til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:  

 

Orion Pharma A/S  

medinfo@orionpharma.com 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret juli 2018 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...