Hidrasec®

hårde kapsler 100 mg

Bioprojet Europe Ltd.

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Hidrasec 100 mg, hårde kapsler  

racecadotril 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Tag altid Hidrasec nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen eller apotekspersonalet har givet dig.  

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 3 dage.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Hidrasec
 3. Sådan skal du tage Hidrasec
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Hidrasec er medicin til behandling af diarré.  

Hidrasec er beregnet til behandling af symptomer på akut diarré hos voksne, når det ikke er muligt at behandle årsagen til diarreen. 

Hidrasec kan gives som supplerende behandling, når det er muligt at behandle årsagen til diarreen. 

 

Hvis du har købt Hidrasec som receptfritt lægemiddel, skal du kontakte lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 3 dage. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Hidrasec

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Hidrasec

 • hvis du er allergisk over for racecadotril eller et af de øvrige indholdsstoffer i Hidrasec (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Hidrasec hvis: 

 • der er blod eller pus i din afføring og du har feber. Årsagen til din diarré kan være en infektion forårsaget af bakterier, som skal behandles af din læge
 • du lider af kronisk diarré eller diarré forårsaget af antibiotika (medicin mod infektion)
 • du lider af nyresygdom eller nedsat leverfunktion
 • du lider af langvarig eller ukontrollérbar opkastning
 • du har lactoseintolerans (se ”Hidrasec indeholder lactose)

 

Der er rapporteret om forekomst af hudreaktioner ved anvendelse af lægemidlet. Ofte er disse reaktioner lette til moderate. Hvis der opstår alvorlige hudreaktioner, skal behandlingen omgående stoppes. 

Brug af anden medicin sammen med Hidrasec

Fortæl altid lægen, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

 

Det er især vigtigt at fortælle det til lægen, hvis du tager nogen af følgende lægemidler: 

 • ACE-hæmmer (f.eks. captopril, enalapril, lisinopril, perindopril, ramipril), som anvendes til at sænke blodtrykket eller styrke hjertefunktionen.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Du må ikke tage Hidrasec, hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid. Du skal spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Spørg din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager nogen form for medicin. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Hidrasec påvirker ikke eller kun i ringe grad arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Hidrasec indeholder lactose

Hidrasec indeholder lactose (en type sukker). Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.
Dette lægemiddel indeholder ikke gluten. 

3. Sådan skal du tage Hidrasec

Tag altid lægemidlet nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Hidrasec fås som kapsler. 

 

Den sædvanlige dosis er 1 kapsel 3 gange dagligt. Kapslerne skal synkes hele med et glas vand. Hidrasec bør helst tages inden et hovedmåltid, men ved behandlingens start kan du tage 1 Hidrasec kapsel på et hvilket som helst tidspunkt på dagen. 

Behandlingen bør fortsætte, indtil du har haft 2 normale afføringer, dog højst i 7 dage. 

Hvis du har købt Hidrasec som receptfrit lægemiddel, skal du kontakte lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 3 dage. 

 

For at opveje det væsketab som du har haft på grund af diarréen, skal denne medicin bruges sammen med rigelige mængder af væske og salte (elektrolytter). Den bedste væskeerstatning med salte og elektrolytter opnås med en såkaldt oral rehydreringsopløsning (spørg din læge eller apotekspersonalet, hvis du føler dig usikker). 

Dosisjustering hos ældre er ikke nødvendigt. 

 

Brug til børn 

Bør ikke anvendes til børn under 15 år uden lægens anvisning. 

Til spædbørn og børn findes andre lægemiddelformer af Hidrasec. 

Hvis du har taget for meget Hidrasec

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Hidrasec, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet og du føler dig utilpas. 

Tag pakningen med. 

Hvis du har glemt at tage Hidrasec

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med behandlingen. 

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Stop behandling med Hidrasec og kontakt straks lægen, hvis du får nogle af de følgende symptomer på angioødem, såsom: 

 • Hævelse af ansigt, tunge eller svælg
 • Synkebesvær
 • Nældefeber og åndedrætsbesvær

 

Følgende bivirkninger er indberettet: 

Almindelig (kan påvirke op til 1 ud af 10 personer): Hovedpine 

 

Ikke almindelig (kan påvirke op til 1 ud af 100 personer): Udslæt og rødmen af huden (erythem).  

 

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data): 

Pinkfarvet udslæt inde i munden og på arme og ben (erythema multiforme), betændelse i tungen, betændelse i ansigtet, betændelse i læben, betændelse i øjenlåget, nældefeber, udslæt i form af ømme, røde knuder under huden (erythema nodosum), hududslæt med små hårde og knudrede blærer (papuløst udslæt), kløende hududslæt og læsioner (prurigo), generel kløe (pruritus) og allergisk hududslæt. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.  

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser of yderligere oplysninger

Hidrasec indeholder:

 • Aktivt stof: racecadotril.
 • Hver kapsel indeholder 100 mg racecadotril.
 • Øvrige indholdsstoffer: Lactosemonohydrat, pregelatineret majsstivelse, magnesiumstearat og vandfri kolloid silica.

Kapselskallen indeholder gelatine, gul jernoxid (E172) og titandioxid (E171). 

Udseende og pakningsstørrelser

Hidrasec er elfenbensfarvede hårde kapsler.
Hver pakning indeholder 6, 10, 20, 100 eller 500 hårde kapsler. Pakninger med 100 eller 500 hårde kapsler er kun til hospitalsbrug.
Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Bioprojet Europe Ltd.
101 Furry Park road  

Killester  

Dublin 5  

Irland  

Dansk repræsentant

Nordic Drugs AB  

Box 300 35  

200 61 Limhamn  

Sverige  

Fremstiller

SOPHARTEX  

21 rue de Pressoir  

28500 Vernouillet  

Frankrig  

 

Eller  

 

Delpharm Evreux  

5 rue du Guesclin  

27000 Evreux  

Frankrig 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Land 

Handelsnavn 

Belgien 

Tiorfix 

Danmark 

Hidrasec 

Estland 

Hidrasec 

Finland 

Hidrasec 

Grækenland 

Hidrasec 

Holland 

Hidrasec 

Irland 

Hidrasec 

Italien 

Tiorfix 

Letland 

Hidrasec 

Litauen 

Hidrasec 

Luxembourg 

Tiorfix 

Norge 

Hidrasec 

Polen 

Tiorfan 

Portugal 

Tiorfan 

Slovakiet 

Hidrasec 

Slovenien 

Hidrasec 

Spanien 

Tiorfan 

Storbritannien 

Hidrasec 

Sverige 

Hidrasec 

Tjekkiet 

Hidrasec 

Tyskland 

Tiorfan 

Ungarn 

Hidrasec 

Østrig 

Hidrasec 

 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 07/2018 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...