Duraphat®

tandpasta 5 mg/g

Colgate Palmolive

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Duraphat® 5 mg /g tandpasta 

Natriumfluorid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg tandlægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Duraphat® til dig personligt. Lad derfor være med at give det tiI andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt tandlægen eller lægen, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du bruger Duraphat®
 3. Sådan skal du bruge Duraphat®
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Duraphat® tandpasta anvendes som forebyggelse af tandkaries (huller i tænderne) hos unge 16 år og opefter og hos voksne, især hos patienter med risiko for at få mange huller (i tandkronen og/eller tandroden).
Denne tandpasta indeholder fluorid som natriumsalt og tilhører gruppen af lægemidler, der kaldes kariesforebyggende midler.
Tandlægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid tandlægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.  

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Duraphat®

Brug ikke Duraphat®

 • Hvis du er allergisk over for natriumfluorid eller et af de øvrige indholdsstoffer i denne medicin (angivet i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

 • Duraphat® har et højt indhold af fluor. Derfør bør du undgå at bruge fluoridtabletter, -dråber, -tyggegummi, -geler, -lakker eller fluorideret vand eller salt samtidig med Duraphat®. For at undgå ophobning af fluorid, bør dit totale indtag af fluor vurderes, før du begynder at anvende Duraphat® tandpasta.
  Spørg tandlægen eller apoteket til råds.
 • Duraphat® tandpasta må ikke anvendes af børn og unge under 16 år.

Brug af anden medicin sammen med Duraphat

Der findes ingen kendte interaktioner med andre lægemidler. Fortæl det altid til tandlægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.  

Brug af Duraphat® sammen med mad og drikke

Du bør undgå at bruge fluorideret vand eller salt samtidig med Duraphat®. Mad og drikke, som indtages lige efter tandbørstningen, kan have en hæmmende virkning på remineraliseringen af tænderne. Derfør bør du børste tænderne med Duraphat® tandpasta efter måltiderne.  

Graviditet og amning

Der er ingen erfaring med brugen af Duraphat® tandpasta hos gravide kvinder. Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din tandlæge eller læge til råds, før du bruger dette lægemiddel.  

Trafik- og arbejdssikkerhed

Duraphat® tandpasta påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.  

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Duraphat®

Denne tandpasta indeholder natriumbenzoat. Natriumbenzoat virker let irriterende på hud, øjne og slimhinder.  

3. Sådan skal du bruge Duraphat®

Duraphat® tandpasta er kun til personer på 16 år eller derover.  

Brug altid Duraphat® nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg tandlægen eller apoteket.
Børst tænderne 3 gange om dagen med Duraphat® tandpasta 

 • kom en 2 cm stribe på tandbørsten før hver børstning (2 cm indeholder mellem 3 og 5 mg fluorid)
 • børst tænderne efter hver måltid
 • børst fra gumme til tandkant
 • spyt det overskydende skum ud og undgå så vidt mulig at synke det.

Grundig børstning tager ca. 3 minutter.  

Hvis du har brugt for meget Duraphat®

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Duraphat end der står i denne information, eller mere end tandlægen har foreskrevet og du føler dig utilpas. Det kan være nødvendigt med behandling. Medbring denne indlægsseddel.
Duraphat® indeholder menthol som kan forårsage kramper især hos spædbørn og børn hvis det ved et uheld indtages i store mængder.
Hvis du over flere måneder eller år sluger for meget tandpasta kan du få tandfluorose (tandmaljen kan få et plettet eller spættet udseende og der kan opstå skørhed i emaljen) eller knoglefluorose (osteosklerose; øget knogletæthed).  

Hvis du har glemt at bruge Duraphat®

Hvis du har glemt at bruge Duraphat®, skal du bruge det, så snart du kommer i tanke om det, men du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.
Du skal fortsætte behandlingen som planlagt efter det næste måltid.  

Hvis du holder op med at bruge Duraphat®

Spørg tandlægen eller apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.  

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

I sjældne tilfælde (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000) kan der forekomme allergiske reaktioner (f.eks. udslæt). Det vil sige, at mellem 1 og 10 behandlede ud af 10.000 behandlede kan opleve overfølsomehdsreaktioner. Der er også blevet rapporteret om en brændende fornemmelse i munden. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, tandlæge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via: 

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk
E-mali: dkma@dkma.dk 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn. 

Brug ikke Duraphat® efter den udløbsdato, der står på tuben og æsken efter "Anv.før". Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

Opbevar ikke Duraphat® ved over 25ºC.
Spørg apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.  

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Duraphta® tandpasta indeholder:

 • Aktivt stof: Fluorid (som natriumfluorid)
  1 g tandpasta indeholder 5 mg fluorid svarende til 5000 ppm fluorid.
 • Øvrige indholdsstoffer: Flydende sorbitol (ikke-krystalliserende), dental silica, dental silica (slæmmet), macrogol, tetrakaliumpyrofosfat, xatangummi, natriumbenzoat, natriumlaurilsulfat, spearmintsmag (pebermynteolie, carvon, spearmintolie, menthol, anethol og citronolie), saccharinnatrium, Brilliant Blue FCF (E133), renset vand.

Udseende og pakningsstørrelser

Duraphat® er en blå tandpasta.
Den fås i en 51 g tube, som er pakket i en æske.
Pakningsstørrelser: 1 x 51 g tube eller 3 x 51 g tube.
Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

 

Indehaver af markedsføringstilladelse og fremstiller

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

Colgate-Palmolive a/s
Bredevej 2
2830 Virum, Danmark 

Fremstiller

Thepenier Pharma & Cosmetics, 

Route d'Alencon, Saint-Langis-Lès-Mortagne,
61400 Mortagne, Frankrig 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Frankrig: Duraphtat 500mg/100g pâte dentifrice 

Tyskland: Duraphat Fluorid 5mg/g Zahnpaste
Portugal: Duraphat 5000, Pasta dentifrica 

Sverige: Duraphat 5mg/g tandkräm 

Danmark: Duraphat 5mg/g tandpasta
Grækenland: Duraphat 5000 Toothpaste
Polen: Duraphat 5000 Pasta do zebów 

Norge: Duraphat 5mg/g tandkräm 

Finland: Duraphat 5mg/g hammastahna
Island: Duraphat 500mg/100g Tanpasta
Storbritannien: Duraphat 5000ppm Fluoride Toothpaste
Irland: Duraphat 5000ppm Fluoride Toothpaste 

Holland Duraphat 5000 ppm Tandpasta 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 10/2017 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...