Ezetimib "Krka"

tabletter 10 mg

KRKA

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Ezetimib Krka 10 mg tabletter  

ezetimib 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Ezetimib Krka
 3. Sådan skal du tage Ezetimib Krka
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Ezetimib Krka er medicin, der sænker den totale koncentration af kolesterol. 

 

Ezetimib Krka sænker den totale koncentration af kolesterol, det "dårlige" kolesterol (LDL kolesterol) og fedtstoffer, kaldet triglycerider, i blodet. Desuden øger Ezetimib Krka det "gode" kolesterol (HDL kolesterol). 

 

Ezetimib, som er det aktive stof i Ezetimib Krka, virker ved at mindske det kolesterol, der optages i fordøjelseskanalen. 

 

Ezetimib Krka øger den kolesterolsænkende virkning af statiner, der er medicin, som mindsker det kolesterol, som kroppen selv danner. 

 

Kolesterol er et blandt mange fedtstoffer i blodet. Det totale kolesterol består hovedsageligt af LDL kolesterol og HDL kolesterol. 

 

LDL kolesterol kaldes oftest det ”dårlige” kolesterol, da det danner belægninger i arteriernes vægge. Disse belægninger kan gradvist medføre forsnævring af arterierne. Forsnævringen kan nedsætte eller blokere blodgennemstrømningen til livsvigtige organer såsom hjertet og hjernen. Blokeringen af blodgennemstrømningen kan resultere i hjerteanfald eller hjerneblødning. 

 

HDL kolesterol kaldes oftest det ”gode” kolesterol, da det hjælper med at forhindre det ”dårlige” kolesterol i at danne belægninger i arterierne og beskytter mod hjertesygdom. 

 

Triglycerider er en anden form for fedtstof i dit blod, der kan øge risikoen for hjertesygdom. 

 

Ezetimib Krka bruges til patienter, der ikke kan kontrollere deres kolesteroltal ved diæt alene. Du bør fortsætte med at være på en kolesterolsænkende diæt, mens du tager denne medicin. 

 

Du kan tage Ezetimib Krka som tillæg til diæt, hvis du har: 

 • for højt kolesterol i blodet (primær hyperkolesterolæmi, heterozygot familiær og non-familiær):
  • sammen med anden kolesterolsænkende medicin (statin), når dit kolesteroltal ikke er velkontrolleret med kun et kolesterolsænkende lægemiddel
  • alene, når behandlingen med kolesterolsænkende medicin er uhensigtsmæssigt eller ikke tolereres
 • arveligt betinget sygdom (homozygot familiær hyperkolesterolæmi) som øger kolesteroltallet i blodet. Du vil få medicin mod forhøjet kolesterol i blodet (statin) og kan ligeledes modtage anden behandling

 

Hvis du har hjertesygdom nedsætter Ezetimib Krka i kombination med kolesterolsænkende medicin kaldet statiner risikoen for hjerteanfald, slagtilfælde, operation for at øge blodgennemstrømningen til hjertet eller hospitalsindlæggelse på grund af brystsmerter. 

 

Ezetimib Krka hjælper dig ikke med at tabe i vægt. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Ezetimib Krka

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

 

Hvis du tager Ezetimib Krka sammen med en statin, bør du læse indlægssedlen for dette bestemte lægemiddel. 

Tag ikke Ezetimib Krka:

 • hvis du er allergisk over for ezetimib eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6).

Tag ikke Ezetimib Krka sammen med et statin hvis:

 • du har leverproblemer
 • du er gravid eller ammer.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Ezetimib Krka. 

 • Fortæl din læge om alle helbredsmæssige forhold, også̊ allergier.
 • Lægen bør tage en blodprøve, før du begynder at tage Ezetimib Krka sammen med et statin.
  Dette er for at kontrollere, hvor godt din lever virker.
 • Lægen vil måske tage blodprøver for at kontrollere, hvor godt din lever virker, efter du er begyndt at tage Ezetimib Krka sammen med et statin.
 • Hvis du har moderat eller svært nedsat leverfunktion, bør du ikke tage Ezetimib Krka.
 • Sikkerheden og virkningen af Ezetimib Krka taget sammen med visse andre kolesterolsænkende midler som fibrater, er ikke undersøgt.

Børn og unge

Giv ikke dette lægemiddel til børn og unge i alderen 6-17 år, medmindre det er ordineret af en specialist, da data er utilstrækkelige angående sikkerhed og virkning. 


Giv ikke dette lægemiddel til børn under 6 år, da der ikke foreligger oplysninger vedrørende denne aldersgruppe. 

Brug af anden medicin sammen med Ezetimib Krka

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin, har gjort det for nylig eller påtænker at gøre det. Det er særlig vigtigt, at du fortæller det til lægen, hvis du tager medicin med følgende aktive stoffer: 

 • Ciclosporin (bruges ofte til patienter, der har fået organtransplantation).
 • Warfarin, phenprocoumon, acenocoumarol eller fluindion (medicin der forhindrer blodpropper (antikoagulanter)).
 • Cholestyramin (bruges til at sænke kolesterol), fordi det påvirker måden, Ezetimib Krka virker på.
 • Fibrater (bruges til at sænke kolesterol).

Brug af Ezetimib Krka sammen med mad og drikke

Du kan tage Ezetimib Krka sammen med eller uden mad. 

Graviditet og amning

Tag ikke Ezetimib Krka sammen med et statin, hvis du er gravid, forsøger at blive gravid eller tror, du måske er gravid. Hvis du bliver gravid, mens du tager Ezetimib Krka sammen med et statin, skal du stoppe med at tage begge lægemidler med det samme og fortælle det til din læge. Der er ingen erfaringer med brugen af Ezetimib Krka uden et statin under graviditet. Spørg din læge til råds, før du begynder at tage Ezetimib Krka, hvis du er gravid. 


Tag ikke Ezetimib Krka sammen med et statin, hvis du ammer, fordi det er ukendt, om medicinen går over i modermælken. Du må ikke tage Ezetimib Krka uden et statin, hvis du ammer. Spørg din læge til råds. 


Spørg din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager nogen form for medicin. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Ezetimib Krka forventes ikke at påvirke din evne til at køre bil eller arbejde med maskiner. Det bør dog tages i betragtning, at nogle kan føle sig svimle, efter de har taget Ezetimib Krka. 

3. Sådan skal du tage Ezetimib Krka

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Fortsæt med at tage din kolesterolsænkende medicin, medmindre din læge beder dig om at stoppe. Er du i tvivl, så̊ spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

 • Før du begynder at tage Ezetimib Krka, bør du være på diæt for at sænke dit kolesterol.
 • Du bør fortsætte med denne kolesterolsænkende diæt, mens du tager Ezetimib Krka.

 

Den anbefalede dosis er en Ezetimib Krka 10 mg tablet gennem munden en gang dagligt.  

 

Du kan tage Ezetimib Krka når som helst på dagen. Du kan tage det med eller uden mad. 


Hvis lægen har ordineret Ezetimib Krka sammen med et statin, kan begge lægemidler tages samtidigt.  

I dette tilfælde bør du læse dosisinstruktionerne i indlægssedlen for det pågældende lægemiddel. 


Hvis din læge har ordineret Ezetimib Krka sammen med anden type kolesterolsænkende medicin indeholdende det aktive stof cholestyramin eller en anden medicin indeholdende galdesyrebindende middel, bør du tage Ezetimib Krka mindst 2 timer før eller 4 timer efter, du har taget det galdesyrebindende middel. 

Hvis du har taget for mange Ezetimib Krka

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Ezetimib Krka, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

Hvis du har glemt at tage Ezetimib Krka

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet. Tag blot din sædvanlige dosis Ezetimib Krka på det sædvanlige tidspunkt næste dag. 

Hvis du holder op med at tage Ezetimib Krka

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, da dit kolesteroltal kan stige igen.  

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Kontakt straks lægen, hvis du oplever uforklarlig muskelsmerte, muskelømhed eller muskelsvaghed. Dette skyldes, at muskelproblemer, herunder nedbrydning af musklerne, kan medføre nyreskader. I sjældne tilfælde kan dette være alvorligt og eventuelt blive en livstruende tilstand.  

 

Der er set allergiske reaktioner, herunder hævelse af ansigt, læber, tunge og/eller svælg, som kan medføre vejrtrækningsbesvær eller synke (og kræver omgående behandling). 

 

Ved brug af Ezetimib Krka alene er følgende bivirkninger set: 

 

Almindelige (kan påvirke op til 1 ud af 10 personer): Mavesmerter, diarré, øget luftafgang fra tarmen, træthed. 

 

Ikke almindelige (kan påvirke op til 1 ud af 100 personer): Forhøjelser i nogle laboratorieblodprøver af leverfunktionen (transaminaser) eller muskelfunktionen (kreatinkinase), hoste, mavebesvær, halsbrand, kvalme, ledsmerter, muskelkramper, nakkesmerter, nedsat appetit, smerter, brystsmerter, hedeture, forhøjet blodtryk. 

 

Når Ezetimib Krka tages sammen med et statin er følgende almindelige bivirkninger set: 

 

Almindelige (kan påvirke op til 1 ud af 10 personer): Stigninger i nogle laboratorieblodprøver af leverfunktionen (transaminaser), hovedpine, muskelsmerter, muskelømhed eller muskelsvaghed. 

 

Ikke almindelige (kan påvirke op til 1 ud af 100 personer): Prikkende fornemmelse, tør mund, kløe, udslæt, nældefeber, rygsmerter, muskelsvaghed, smerter i arme og ben, usædvanlig træthed eller svaghed, hævelse, især af hænder og fødder. 

 

Når Ezetimib Krka tages sammen med fenofibrat er følgende almindelige bivirkning set:  

Mavesmerter. 

 

Desuden er følgende bivirkninger set ved generel brug (hyppighed er ikke kendt): 

Svimmelhed, muskelsmerter, leverproblemer, allergiske reaktioner herunder udslæt og nældefeber, hævet rødt udslæt, nogle gange med runde, afgrænsede læsioner (erythema multiforme), muskelsmerter, muskelømhed eller muskelsvaghed, nedbrydning af musklerne, galdesten eller betændelse i galdeblæren (som kan medføre mavesmerter, kvalme, opkastning), betændelse i bugspytkirtlen, ofte med svære mavesmerter, forstoppelse, nedsat antal røde blodlegemer, som kan medføre blå mærker/blødning (trombocytopeni), prikkende fornemmelse, depression, usædvanlig træthed eller svaghed, kortåndethed. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via: 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod fugt. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Ezetimib Krka indeholder:

 • Aktivt stof: ezetimib. Hver tablet indeholder 10 mg ezetimib.
 • Øvrige indholdsstoffer: natriumlaurilsulfat, povidon K30, mannitol (E421), croscarmellosenatrium, mikrokrystallinsk cellulose (E460), natriumstearylfumarat.

Udseende og pakningsstørrelser

Tabletter er hvide til næsten hvide, kapselformede tabletter med skrå kanter. Tablet dimensioner: 8×4 mm. 


Ezetimib Krka fås i pakninger med: 

 • 14, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98 eller 100 tabletter i blister (OPA/Alu/PVC//Alu),
 • 14 × 1, 28 × 1, 30 × 1, 50 × 1, 56 ×1, 60 × 1, 90 × 1, 98 × 1 or 100 × 1 tabletter i perforeret enkeltdosisblister (OPA/Alu/PVC//Alu).

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien 

Repræsentant

KRKA Sverige AB, Göta Ark 175, 118 72 Stockholm, Sverige 

Fremstiller

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien  

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Strasse 5, 27472 Cuxhaven, Tyskland 

Dette lægemiddel er godkendt i EEA´s medlemslande under følgende navne:

SI, DK, FI, NO, SE, IS 

Ezetimib Krka 

AT 

Ezetimib HCS 

BE, FR, IE, IT, NL, UK 

Ezetimibe Krka 

CZ, HU, PL, SK 

Ezoleta 

DE 

Ezetad 

ES, PT 

Ezetimiba Krka 

 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret: 04/2018  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...