Levocetirizindihydrochl."Teva"

filmovertrukne tabletter 5 mg

Teva

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Levocetirizindihydrochlorid Teva 5 mg filmovertrukne tabletter 

Til voksne og børn fra 6 år og opefter 

levocetirizindihydrochlorid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Levocetirizindihydrochlorid Teva
 3. Sådan skal du tage Levocetirizindihydrochlorid Teva
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Levocetirizindihydrochlorid er det aktive indholdsstof i Levocetirizindihydrochlorid Teva. Levocetirizindihydrochlorid Teva er et lægemiddel mod allergi. 

 

Levocetirizindihydrochlorid Teva anvendes til behandling af tegn på sygdom (symptomer) forbundet med: 

 • Allergisk snue (allergisk rhinit) (herunder vedvarede allergisk snue)
 • Nældefeber (urticaria).

 

Antihistaminer som Levocetirizindihydrochlorid Teva lindrer de ubehagelige symptomer og ubehag, der er forbundet med ovenstående tilstande, såsom nysen, irriteret, løbende og stoppet næse, kløende, røde øjne, der løber i vand, og hududslæt.
 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før de begynder at tage Levocetirizindihydrochlorid Teva

Tag ikke Levocetirizindihydrochlorid Teva

 • hvis du er allergisk over for levocetirizindihydrochlorid, cetirizin, hydroxyzin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Levocetirizindihydrochlorid Teva (angivet i punkt 6).
 • hvis du har alvorligt nedsat nyrefunktion (alvorligt nedsat nyrefunktion med en kreatininclearance under 10 ml/min).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Levocetirizindihydroclorid Teva.
 

Spørg lægen eller apotekspersonalet til råds hvis du har problemer med at lade vandet, eller du har en sygdom med øget risiko for vandladningsproblemer (f.eks. forstørret prostata, læsioner på rygmarven).
 

Spørg din læge til råds, hvis du lider af epilepsi eller har risiko for kramper.
 

Hvis du skal have foretaget en allergitest, skal du spørge din læge, om du skal stoppe med at tage Levocetirizindihydrochlorid Teva nogle dage før testen. Dette lægemiddel kan påvirke resultatet af allergitesten. 

Børn

Levocetirizindihydrochlorid Teva anbefales ikke til børn under 6 år, da det ikke er muligt at foretage dosisjustering med de filmovertrukne tabletter. 

Brug af anden medicin sammen med Levocetirizindihydrochlorid Teva

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Brug af Levocetirizindihydrochlorid Teva sammen med alkohol og andre midler, som påvirker hjernen

Vær forsigtig med at tage Levocetirizindihydrochlorid Teva samtidig med alkohol eller andre midler, som påvirker hjernen.
Hos følsomme patienter kan samtidig brug af Levocetirizindihydrochlorid Teva og alkohol eller andre midler, som påvirker hjernen, forårsage yderligere reduceret årvågenhed og nedsat præstationsevne.
 

Levocetirizindihydrochlorid Teva kan tages med eller uden mad. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge til råds, før du tager Levocetirizindihydrochlorid Teva. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Nogle patienter, som behandles med Levocetirizindihydrochlorid Teva, kan opleve søvntrang/døsighed, træthed og udmattelse. Du bør udvise forsigtighed, når du fører motorkøretøj eller betjener maskiner, indtil du ved, hvordan dette lægemiddel påvirker dig. Forsøg med raske personer som har fået levocetirizindihydrochlorid i den anbefalede dosis, har imidlertid ikke vist nedsat årvågenhed, reaktionsevne, eller evne til at føre motorkøretøj. 

Levocetirizindihydrochlorid Teva indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Levocetirizindihydrochlorid Teva

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

 

Voksne og børn i alderen 6 år og ældre 

Den anbefalede dosis for voksne og børn i alderen 6 år og ældre er én tablet dagligt. 

 

Dosering til særlige patientgrupper 

 

Nedsat nyre- og leverfunktion 

Patienter med alvorlig nedsat nyrefunktion (alvorlig nedsat nyrefunktion med kreatininclearance under 10 ml/min) må ikke tage Levocetirizindihydrochlorid Teva. 

 

Patienter med nedsat nyrefunktion og patienter med både nedsat nyre- og leverfunktion kan få ordineret en lavere dosis afhængig af sværhedsgraden af nyresygdommen. Hos børn vil dosis desuden fastsættes i forhold til kropsvægt. Dosis vil blive fastsat af din læge. 

 

Patienter som kun har nedsat leverfunktion skal tage den sædvanlige anbefalede dosis. 

 

Ældre fra 65 år og ældre 

Dosisjustering er ikke nødvendig hos ældre patienter, hvis nyrefunktionen er normal. 

 

Brug til børn 

Levocetirizindihydrochlorid Teva anbefales ikke til børn under 6 år. 

Hvordan og hvornår skal du tage Levocetirizindihydrochlorid Teva

Til oral anvendelse. 

Tabletten skal synkes hele med vand og kan indtages med eller uden mad. 

Hvor længe skal du tage Levocetirizindihydrochlorid Teva

Varigheden af behandlingen afhænger af type, varighed og forløb af dine gener og fastsættes af din læge. 

Hvis du har taget for mange Levocetirizindihydrochlorid Teva tabletter

Hvis du har taget flere Levocetirizindihydrochlorid Teva-tabletter end forskrevet, kan det medføre døsighed hos voksne. Børn kan i starten udvise uro og rastløshed efterfulgt af døsighed. 

 

Hvis du tror, at du har taget for mange Levocetirizindihydrochlorid Teva-tabletter, skal du fortælle det til din læge, som vil beslutte, hvad der skal gøres. 

Hvis du har glemt at tage Levocetirizindihydrochlorid Teva

Hvis du glemmer at tage Levocetirizindihydrochlorid Teva, skal du tage den næste dosis som normalt. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Levocetirizindihydrochlorid Teva

Der er ingen skadelige virkninger, hvis du stopper med at tage Levocetirizindihydrochlorid Teva. I sjældne tilfælde kan der dog forekomme intens kløe, hvis du stopper med at tage Levocetirizindihydrochlorid Teva, selvom disse symptomer ikke var til stede før behandlingsstart. Symptomerne forsvinder i nogle tilfælde af sig selv. I nogle tilfælde kan symptomerne være intense og kan kræve, at behandlingen genoptages. Symptomerne bør forsvinde, når behandlingen genoptages. 

 

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Ved de første tegn på en overfølsomhedsreaktion, skal du stoppe med at tage Levocetirizindihydrochlorid Teva og fortælle det til din læge. Symptomerne på en overfølsomhedsreaktion kan være: hævelser i munden, af tungen, i ansigtet og/eller halsen, åndenød, synkebesvær (trykken for brystet eller hvæsende vejrtrækning), nældefeber, pludseligt blodtryksfald, som fører til kollaps eller shock, som kan have dødelig udgang. 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter): 

 • Mundtørhed,
 • hovedpine,
 • træthed,
 • døsighed.

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter): 

 • Udmattelse,
 • smerter i maven.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (hyppigheden kan ikke estimeres ud fra de tilgængelige data): 

 • Øget appetit,
 • Aggressiv eller ophidset adfærd, hallucinationer, depression, søvnløshed, tilbagevendende selvmordstanker eller interesse for selvmord,
 • Krampeanfald, snurren og prikken, svimmelhed, besvimelse, rystelser, smagsforstyrrelser,
 • Følelse af at snurre rundt,
 • Synsforstyrrelser, sløret syn, okulogyration (ukontrollerede cirkulære bevægelser af øjnene)
 • Hjertebanken, øget puls,
 • Åndenød,
 • Kvalme, opkast, diarré
 • Leverbetændelse, unormal leverfunktionstest,
 • Smertefuld vandladning, vandladningsbesvær, manglende evne til at kunne tømme blæren helt,
 • Hudreaktion, kløe, udslæt, nældefeber (hævelse, rødme og kløe på huden),
 • Intens kløe efter behandlingsstop,
 • Muskelsmerte, ledsmerter,
 • Vand i kroppen,
 • Vægtøgning.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved at kontakte Lægemiddelstyrelsen via mail på dkma@dkma.dk eller med almindeligt brev til Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Levocetirizindihydrochlorid Teva indeholder:

 • Aktivt stof: Levocetirizindihydrochlorid. Hver filmovertrukken tablet indeholder 5 mg levocetirizindihydrochlorid.
 • Øvrige indholdsstoffer:
  Tabletkerne: Mikrokrystallinsk cellulose, lactosemonohydrat, kolloid vandfri silica, magnesiumstearat, hypromellose, titandioxid (E171) og macrogol 400.

Udseende og pakningsstørrelser

De filmovertrukne tabletter er hvide til offwhite og ovale. Den ene side af tabletten er præget med "LC5". Den anden side af tabletten er glat. 

 

Levocetirizindihydrochlorid Teva fås i pakninger med 7, 10, 14, 15, 20, 21, 28, 30, 40, 50, 60, 90 og 100 filmovertrukne tabletter. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen::

Teva B.V. 

Swensweg 5 

2031 GA Haarlem 

Holland 

Repræsentant:

Teva Denmark A/S 

Vandtårnsvej 83A 

2860 Søborg 

Fremstiller:

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company 

Pallagi út 13 

4042 Debrecen 

Ungarn 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

 

Belgien: 

Levocetiriteva 5 mg filmomhulde tabletten/comprimés pelliculés/Filmtabletten 

Danmark: 

Levocetirizindihydrochlorid Teva 

Frankrig: 

Levocetirizine Teva 5 mg, comprime pellicule 

Holland: 

Levocetirizine diHCl 5 PCH, filmomhulde tabletten 5mg 

Irland: 

Levocetirizine Teva 5 mg film coated tablets 

Italien: 

Levocetirizina Teva 5 mg compresse rivestite con film 

Malta: 

Levocetirizine Teva 5 mg film coated tablets 

Slovakiet: 

Levocetirizin Teva 5 mg filmom obalene tablety 

Spanien: 

Levocetirizina Teva 5mg comprimidos recubiertos con película EFG 

Spanien: 

Levocetirizine Teva 5mg Film coated tablets 

Tyskland: 

Levocetirizin Teva 5 mg Filmtabletten 

Ungarn: 

Novocetrin 5mg filmtabletta 

 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 08/2018 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...