Clarithromycin "Actavis"

depottabletter 500 mg

Actavis Group

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Clarithromycin Actavis  

500 mg depottabletter 

clarithromycin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Clarithromycin Actavis
 3. Sådan skal du tage Clarithromycin Actavis
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Clarithromycin Actavis indeholder det aktive stof clarithromycin. Clarithromycin er et antibiotika, der tilhører en gruppe af medicin, der kaldes makrolider. Antibiotika standser væksten af bakterier, der forårsager infektioner. 

Clarithromycin Actavis er depottabletter, hvilket betyder, at det aktive stof frigives langsomt fra tabletten, således at du kun behøver at tage dem en gang dagligt. 

 

Clarithromycin Actavis anvendes hos voksne og børn over 12 år til behandling af infektioner som: 

 • lungeinfektioner som f.eks. bronkitis og lungebetændelse
 • infektioner i halsen som f.eks. halsbetændelse
 • bihulebetændelse
 • infektioner i hud og blødt væv som f.eks. hårkirtelbetændelse, cellulitis og rosen.

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning eller oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Clarithromycin Actavis

Tag ikke Clarithromycin Actavis

 • hvis du er allergisk over for clarithromycin eller andre makrolide antibiotika som f.eks. erythromycin eller azithromycin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Clarithromycin Actavis (angivet i punkt 6).
 • hvis du tager noget af følgende. Snak med din læge om at finde et alternativt lægemiddel:
  • ergotamin eller dihydroergotamin-tabletter (mod migræne)
  • lovastin eller simvastatin (mod forhøjet kolesterol)
  • ticagrelor (blodfortyndende medicin)
  • ranolazin (til behandling af brystsmerter (angina))
  • colchicin (mod gigt)
  • cisaprid (mod mavelidelser), pimozid (mod nogle psykiske sygdomme), terfenadin eller astemizol (mod høfeber og allergi), da brug af disse lægemidler samtidig med clarithromycin nogle gange kan give alvorlige forstyrrelser i hjerterytmen.
 • hvis du tager anden medicin, som er kendt for at give alvorlige forstyrrelser i hjerterytmen.
 • hvis du har problemer med nyrerne.
 • hvis du har et unormalt lavt indhold af kalium eller magnesium i dit blod.
 • hvis du eller nogen i din familie tidligere har haft hjerterytmelidelser (ventrikulær hjertearytmi herunder torsades de pointes) eller abnormitet i elektrokardiogrammet (EKG, elektrisk optagelse af hjertet), der kaldes ’langt QT-syndrom’.
 • hvis du har alvorlige leverproblemer i kombination med nyreproblemer.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Clarithromycin Actavis: 

 • hvis du er gravid.
 • hvis du har problemer med leveren.
 • hvis du får alvorlig eller langvarig diarré under eller efter brug af Clarithromycin Actavis. Kontakt straks lægen.
 • hvis du tager triazolam og midazolam (beroligende medicin).
 • hvis du tager andre lægemidler, der er skadelige for øret, særlig aminoglycerider (en gruppe af medicin der bruges til behandling af infektioner).
 • hvis du lider af koronar hjertesygdom, svær hjerteinsufficiens, langsom hjerterytme.
 • hvis du har gentagne infektioner med bakterier eller svamp. Snak med din læge.
 • hvis du tager atorvastatin eller rosuvastatin (mod forhøjet kolesterol).
 • hvis du tager visse antidiabetiske lægemidler (f.eks. nateglinid, pioglitazon, repagnilid og rosiglitazon), da Clarithromycin Actavis kan nedsætte dit blodsukkerniveau.
 • hvis du tager blodfortyndende medicin.

 

I tilfælde af en alvorlig akut overfølsomhedsreaktion, som f.eks. anafylaksi, Stevens-Johnson Syndrom og toksisk epidermal nekrolyse, bør behandlingen stoppes med det samme og en passende behandling iværksættes hurtigst muligt. 

Brug af anden medicin sammen med Clarithromycin Actavis

Fortæl altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.
Du må ikke tage Clarithromycin Actavis, hvis du tager et eller flere af de lægemidler, der er anført i afsnittet ”Tag ikke Clarithromycin Actavis”. 

 

Tal med din læge, hvis du tager medicin mod:  

 • svamp (itraconazol, fluconazol)
 • hiv (zidovudin, ritonavir, atazanavir, saquinavir, etravirin, nevirapin eller efavirenz)
 • infektioner (rifabutin)
 • tuberkulose (rifampicin, rifapentin)
 • antibiotika af typen aminoglycosider
 • hjerteforstyrrelser (digoxin, quinidin, disopyramid, amlodipin, diltiazem)
 • epilepsi (carbamazepin, valproat, phenobarbital, phenytoin)
 • statiner mod forhøjet kolesterol (som for eksempel atorvastatin, rosuvastatin)
 • blodfortyndende medicin (warfarin)
 • antipsykotisk medicin (quetiapin)
 • impotens (sildenafil, tadalafil, vardenafil)
 • astma (theophyllin)
 • hyppig vandladning eller vandladningstrang (tolterodin)
 • beroligende medicin (triazolam, alprazolam, midazolam)
 • mavesår (omeprazol)
 • hæmning af immunforsvaret i forbindelse med organtransplantationer (tacrolimus, sirolimus, cyclosporin)
 • betændelse (methylprednisolon)
 • kræft (vinblastin)
 • forbedring af cirkulationen i benene (cilostazol)
 • naturlægemidlet Perikon
 • hypertension (verapamil)
 • insulin eller oral antidiabetisk medicin, der nedsætter blodsukkerværdier (f.eks. nateglinid eller repaglinid).

Brug af Clarithromycin Actavis sammen med mad og drikke

Du skal tage Clarithromycin Actavis i forbindelse med et måltid. Tabletterne skal synkes hele og må ikke tygges. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.
 

Hvis du er gravid eller ammer, må du ikke tage Clarithromycin Actavis uden først at tale med din læge, da Clarithromycin Actavis’ sikkerhed ved graviditet og amning ikke er kendt. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Der er ingen data angående clarithromycins påvirkning af evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. Da Clarithromycin Actavis kan forårsage svimmelhed, forvirring og desorientering, kan det påvirke din evne til at køre eller arbejde med maskiner. 

Clarithromycin Actavis indeholder lactose

Hvis lægen har fortalt dig, at du er overfølsom (allergisk) over for nogle sukkerarter, bør du snakke med din læge, før du begynder at tage denne medicin. 

3. Sådan skal du tage Clarithromycin Actavis

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Clarithromycin Actavis skal tages i forbindelse med et måltid, skal synkes hele og må ikke tygges. Du bør så vidt muligt tage din dosis på samme tidspunkt hver dag under hele behandlingsforløbet. 

 

Voksne og børn over 12 år  

Den anbefalede dosis Clarithromycin Actavis er en 500 mg depottablet en gang dagligt i 6 til 14 dage. 

Din læge vil måske øge din dosis til to depottabletter på 500 mg ved svære infektioner. Du skal tage begge disse tabletter på samme tid. 

 

Brug til børn på 12 år og derunder  

Disse tabletter er ikke egnet til børn på 12 år og derunder. Din læge vil give dig noget andet medicin, der passer bedre til dit barn. 

 

Nedsat nyrefunktion  

Disse tabletter er ikke egnet til patienter med nyreproblemer. Din læge vil give dig en anden passende medicin. 

Hvis du har taget for mange Clarithromycin Actavis

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere depottabletter, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. 

 

En overdosis af Clarithromycin Actavis vil sandsynligvis medføre opkastning og mavesmerter, og der er risiko for allergiske reaktioner. 

Hvis du har glemt at tage Clarithromycin Actavis

Hvis du har glemt en tablet, så tag den, så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste tablet, så spring den glemte dosis over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Clarithromycin Actavis

Du må ikke stoppe med at tage Clarithromycin Actavis, selvom du får det bedre. Det er vigtigt at tage tabletterne så længe, som lægen har angivet, ellers vil problemet måske komme tilbage. 

 

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Hvis du oplever nogle af følgende alvorlige bivirkninger, skal du straks stoppe med at tage Clarithromycin Actavis og kontakte lægen:

 • Svære smerter i maven eller ryggen pga. betændelse i bugspytkirtlen.
  Hyppigheden af denne bivirkning er ukendt.
 • Mørk urin, lys afføring, gulsot (gullig hud og/eller øjne), kvalme og feber, der kan være symptomer på leverproblemer. Hyppigheden af denne bivirkning er ikke kendt.
 • Pludselig hvæsende vejrtrækning, hævelse af læber, ansigt eller krop, kløe, besvimelse eller synkebesvær (alvorlig allergisk reaktion).
  Hyppigheden af denne bivirkning er ukendt.
 • Alvorlig og smertefuld diarré pga. betændelse i tarmene (preudomembranøs colitis). Hyppigheden af denne bivirkning er ukendt.
 • Rødmende hud med blistre eller afskalning, måske samtidig med høj feber og ledsmerter. Måske også alvorlige blistre og blødning fra læber, øjne, mund, næse og genitalier. Dette kan være Stevens-Johnson syndrom eller toksisk epidermal nekrolyse. Hyppigheden af denne bivirkning er ikke kendt.
 • Hvis du oplever en alvorlig hudreaktion: rødt, skællende hududslæt med buler under huden og blærer (eksantematøs pustulose). Hyppigheden af denne bivirkning er ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Andre mulige bivirkninger

Almindelige bivirkninger: kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer  

 • søvnløshed
 • mavesmerter, diarré, opkastning, fordøjelsesproblemer og en følelse af at være syg
 • ændret eller tab af smagssans, hovedpine
 • udvidelse af en blodåre1
 • unormal leverfunktionstest
 • kløe, overdreven svedtendens.

 

Ikke almindelige bivirkninger: kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer:  

 • svamp og vaginal svampeinfektion, maveinfluenza2, infektioner3, vaginale infektioner, betændelse i huden pga. infektioner1
 • ændringer i antallet af blodplader, (neutropeni)4, eller hvide blodlegemer (leukopeni)
 • øget antal hvide blodlegemer kaldet eosinofiler4
 • en stærk allergisk reaktion (anafylaktoid reaktion)1, overfølsomhed
 • anoreksi, nedsat appetit
 • angst, nervøsitet3
 • tab af bevidsthed1, besvær med at kontrollere bevægelser1, svimmelhed, søvnighed og rysten
 • ringen for ørerne (tinnitus), en følelse af snurrende eller hvirvlende bevægelse og nedsat hørelse
 • hjertestop1, uregelmæssig hjerterytme og puls1, unormal elektrisk aktivitet i hjertet (ved EKG), hjertebanken, ekstra hjerteslag1
 • astma1, næseblod2, tilstoppelse af lungearterier1
 • betændelse i spiserøret1, halsbrand2, betændelse i maven, smerter i endetarmen2, mundhulebetændelse, betændelse i tungen, forstoppelse, opsvulmet mave4, bøvser (opstød), mundtørhed, luftafgang fra tarmene
 • svigt i galdestrømmen4, leverbetændelse4, forhøjet antal af nogle leverenzymer (alanin og aspartat aminotransferase, gamma- glutamyltransferase4)
 • betændelse i huden med blistre1, kløende hud, nældefeber, udslæt kendetegnet ved et fladt, rødt område dækket med små sammenflydende buler3
 • muskelspasmer3, muskelsmerter2, stivhed i kroppen1
 • mangel på energi4, svaghed eller tab af styrke, feber3, brystsmerter4, kuldegysninger4, mental eller fysisk træthed4
 • øget niveau af kreatinin og urinstof i blodet1
 • ændring i visse blodprøver (øget niveau af basisk phosphatase4 og laktat dehydrogenase4), unormal albumin-globulin forhold1.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden er ikke kendt (hyppigheden kan ikke estimeres ud fra de tilgængelige data):  

 • tarmbetændelse, der giver alvorlig og smertefuld diarré, bakterielle hudinfektioner.
 • alvorlig akut underskud i neutrofiler (en type blodlegemer) med symptomer som høj temperatur og sår i mund og svælg, nedsat antal blodplader i blodet.
 • pludselige allergiske reaktioner (hævelse af ansigt, læber, hals eller tunge eller vejrtræknings- eller synkebesvær), angioødem (hævelser i ansigt, læber, hals eller tunge).
 • unormale drømme, forvirringstilstand, depersonalisation, depression, desorientering, hallucinationer, psykotisk lidelse, opstemthed eller begejstring, som medfører usædvanlig opførsel (mani).
 • kramper, ændring eller tab af lugtesans, tab af smagssans, følelsesløshed, prikken eller snurren.
 • døvhed.
 • livstruende uregelmæssig hjerterytme, øget hjerterytme.
 • blødning.
 • misfarvning af tunge, pludselig betændelse i bugspytkirtlen, misfarvning af tænder.
 • leversvigt, gulsot.
 • allergiske reaktioner herunder udslæt. I meget sjældne tilfælde kan der forekomme vejrtrækningsbesvær, besvimelse og hævelse af ansigt og hals, der kan kræve akut behandling. Allergisk udslæt kan variere i alvorlighed fra milde kløende hududslæt til sjældne, mere alvorlige tilstande kaldet Stevens-Johnson syndrom (der kan give sår i munden, på læber eller i huden) eller toksisk epidermal nekrolyse (der kan forårsage alvorlig sygdom og afskalning af huden) eller lægemiddelfremkaldt udslæt med eosinofili og systemiske symptomer (DRESS).
 • akne.
 • muskelsvaghed, ømhed eller smerte (rhabdomyolyse)2.
 • nyresvigt, betændelse i nyrerne.
 • unormal farve af urinen.
 • øget størkningstid af blodet (forhøjet INR og forlænget protrombintid).

 

1 Bivirkninger, der kun er rapporteret ved formuleringen pulver til opløsning til injektionsvæske.
2 Bivirkninger, der kun er rapporteret ved formuleringen depottabletter.  

3 Bivirkninger, der kun er rapporteret ved formuleringen granulat til oral suspension.
4 Bivirkninger, der kun er rapporteret ved tablet formuleringen. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk eller via Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, e- mail: dkma@dkma.dk. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. 

 

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på blister og æske efter EXP. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Clarithromycin Actavis indeholder

 • aktivt stof: clarithromycin. Hver depottablet indeholder en mængde clarithromycincitrat svarende til 500 mg clarithromycin.
 • øvrige indholdsstoffer: tabletkerne; laktosemonohydrat, hypromellose, hypromellosephthalat, talcum, magnesiumstearat; tabletovertræk: Opadry II Yellow: hypromellose, laktosemonohydrat, quinolin (E104), titaniumdioxid (E171), talcum, macrogol 4000, macrogol 400.

Udseende og pakningsstørrelser

Gul, aflang, bikonveks, filmovertrukket tablet, 19,15 ± 0,2 mm lang, 8,95 ± 0,2 mm bred og 7,55 ± 0,2 mm tyk uden mærkning. 

 

PVC/PVDC/aluminium blisterkort i en papæske. 

 

Pakningsstørrelser  

6, 7, 10 og 14 depottabletter. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Actavis Group PTC ehf., Reykjavikurvegi 76-78, 220 Hafnarfjordur, Island. 

Repræsentant

Teva Denmark A/S, Vandtårnsvej 83A, 2860 Søborg 

Fremstiller

Balkanpharma - Dupnitsa AD, 3 Samokovsko Str, Dupnitsa 2600, Bulgarien 

Dette lægemiddel er godkendt i EEA’s medlemslande under følgende navne

Bulgarien: Claxirit 

Danmark: Clarithromycin Actavis 

England: Febzin XL 500 mg Prolonged-release Tablets 

Estland: Clarithromycin Actavis 

Holland: Clarithromycin Aurobindo SR 500 mg 

Irland: Klaram LA 500 mg Prolonged Release 

Letland: Clarithromycin Actavis 500 mg ilgstosas darbibas tablets 

Litauen: Clarithromycin Actavis 500 mg pailginto atpalaidavimo tabletes 

Malta: Klarimide SR 

Portugal: Claritromicina Aurovitas 

Rumænien: CLAXIRIT 500 mg comprimate cu eliberare prelungita 

Ungarn: KLARILID 500 mg retard tabletta 

Østrig: Clarithromycin Actavis 500 mg Retardtabletten 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 9/2018.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...