Farmidur

depottabletter 30 mg og 60 mg

Orifarm Generics

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Farmidur, 30 og 60 mg, depottabletter  

isosorbidmononitrat  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

 

Se den nyeste indlægsseddel påwww.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Farmidur
 3. Sådan skal du tage Farmidur
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af nogle dage. 

 

Farmidur virker ved at udvide blodkarrene bl.a. i hjertet, hvorved blodgennemstrømningen øges. Din medicin er en depottablet, som langsomt frigiver medicinen i kroppen. 

 

Farmidur er et lægemiddel til forebyggelse af hjertesmerter (angina pectoris). 

 

Farmidur kan ikke anvendes til pludselige anfald af hjertesmerter (angina pectoris). Her anbefales nitroglycerin til placering under tungen. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Farmidur

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Farmidur:

 • hvis du er allergisk over for isosorbidmononitrat, nitrater eller et af de øvrige indholdsstoffer i Farmidur (angivet i afsnit 6).
 • hvis du lider af sygdomme i hjertemuskulaturen eller i hjertesækken (konstruktiv perikardit, perikardial tamponade).
 • hvis du har for lavt blodtryk.
 • hvis du tager medicin til at behandle impotens, så som sildenafil (Viagra), tadalafil (Cialis) eller vardenafil (Levitra).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager Farmidur: 

 • hvis du har for lavt blodtryk.
 • hvis du har alvorlig åreforkalkning i hjernen.
 • hvis du har lidelser i hjertemusklen.
 • hvis du har nedsat blodgennemstrømning på grund af åreforkalkning i hjertet.
 • hvis du har haft hjertestop eller slagtilfælde.
 • hvis du lider af svær blodmangel.
 • hvis du har forhøjet stofskifte.
 • hvis du har forhøjet tryk i hjernen.
 • hvis du har hjertekramper (angina pectoris) ved siden af andre sygdomme eller kredsløbsforstyrrelser.

Brug af anden medicin sammen med Farmidur

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Når du tager Farmidur må du ikke samtidig tage medicin mod impotens så som sildenafil (Viagra), tadalafil (Cialis) eller vardenafil (Levitra) eller andre lignende lægemidler. Ved samtidig brug kan blodtrykket falde drastisk og derfor give øget risiko for besvimelse eller blodprop i hjertet.
Den blodtryksnedsættende virkning af Farmidur kan yderligere forstærkes af alkohol og af blodtrykssænkende lægemidler. 

Brug af Farmidur sammen med mad, drikke og alkohol

Du kan tage Farmidur sammen med mad og drikke, men alkohol kan øge den blodtrykssænkende effekt og gøre dig døsig. Derfor bør brugen af alkohol undgås. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 


Graviditet
Hvis du er gravid, skal du normalt ikke tage Farmidur. Tal med lægen. 


Amning
Hvis du ammer, må du kun tage Farmidur efter aftale med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Farmidur påvirker ikke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Brug af Farmidur kan medføre blodtryksfald, som kan give svimmelhed. Dette forekommer især i begyndelsen af behandlingen og ved øgning af dosis give bivirkninger, som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Du må ikke køre bil eller betjene maskiner, hvis du føler dig svimmel eller svag. 

Farmidur indeholder lactosemonohydrat

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Farmidur

Tag altid Farmidur nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens, apotekspersonalets eller sundhedspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet. 

Den anbefalede dosis er

Voksne  

Startdosis er 30 mg, herefter 60 mg og højst 120 mg én gang daglig om morgenen. 

 

De hele eller delte tabletter (kun 60 mg kan deles i to lige store doser) skal synkes med mindst ½ glas vand, og de må ikke knuses eller tygges. Tabletterne kan tages med eller uden føde. 

 

Ældre  

Hos ældre patienter med risiko for lavt blodtryk eller dårlig nyre- eller leverfunktion er det nødvendigt at være særlig forsigtig. Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisning. 

 

Børn  

Farmidur bør ikke anvendes til børn. 

 

Nedsat nyre- og leverfunktion.  

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisning. 

Hvis du har taget for mange Farmidur

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Farmidur, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet og du føler dig utilpas. 

 

Symptomer på overdosis er pulserende hovedpine, ophidselse, rødme, koldsved, opkastning, svimmelhed, besvimelse, hurtig puls, hjertebanken, lavt blodtryk og blåfarvning af læberne pga. nedsat iltning af blodet (meget sjældent og kun ved meget store doser). 

 

Hvis du pludselig oplever et af ovenstående symptomer, skal du lægge dig ned med benene opad, da dette kan hjælpe med at mindske symptomerne. Kontakt straks din læge eller tag til nærmeste skadestue. 

Hvis du har glemt at tage Farmidur

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Farmidur

Du må ikke stoppe med at tage tabletterne uden først at tale med lægen, da din angina pectoris (hjertesmerter) kan vende tilbage eller forværres. 

 

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 10 patienter):  

Hovedpine, svimmelhed, lavt blodtryk, hurtig puls og kvalme. 

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 100 patienter):  

Opkastning, diarrè. 

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 1.000 patienter):  

Besvimelse, udslæt, kløe. 

 

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 10.000 patienter):  

Muskelsmerter. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Farmidur indeholder

 • Aktivt stof: isosorbidmononitrat.
  Øvrige indholdsstoffer: hypromellose, carnaubavoks, stearinsyre, lactosemonohydrat; silica, kolloid vandfri; magnesiumstearat, talcum, titandioxid (E 171), jernoxid (E 172), macrogol 4000.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

30 mg depottabletter: cremefarvede, runde (diameter: 7 mm) bikonvekse depottabletter. 

60 mg depottabletter: cremefarvede, ovale, med delekærv og mærket ”60” på den ene side. 

 

Pakningsstørrelser  

30 mg: 

Blisterpakninger: 30, 50 og 100 depottabletter.  

Tabletbeholder (HDPE): 100 depottabletter. 

 

60 mg: 

Blisterpakninger: 28, 30, 49, 50, 56, 98 og 100 depottabletter.  

Tabletbeholder (HDPE): 100 depottabletter. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

Orifarm Generics A/S 

Energivej 15 

5260 Odense S  

Danmark  

info@orifarm.com 

Fremstiller, 30 og 60 mg depottablet:

Viminco A/S, Lodshusvej 11, 4230 Skælskør  

 

eller 

 

Orifarm Generics A/S, Energivej 15, 5260 Odense S 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 01/2018  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...