Cabergolin "Teva"

tabletter 0,5 mg

Teva

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Cabergolin Teva 0,5 mg tabletter  

cabergolin  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Cabergolin Teva
 3. Sådan skal du tage Cabergolin Teva
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Cabergolin Teva tilhører en gruppe af lægemidler, som kaldes prolaktinhæmmere. Cabergolin Teva forhindrer mælkeproduktionen ved at nedsætte mængden af hormonet prolaktin. 

 

Cabergolin Teva anvendes også til at nedsætte unormalt høje mængder af hormonet prolaktin i blodet. 

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Cabergolin Teva

Tag ikke Cabergolin Teva, hvis du

 • er allergisk over for cabergolin, andre ergotalkaloider (f.eks. bromocriptin) eller et af de øvrige indholdsstoffer i Cabergolin Teva (angivet i punkt 6).
 • har (eller har haft) en psykose eller risiko for at få en psykose efter en fødsel.
 • hvis du har eller har haft sygdomme i dine lunger, hjertehinde eller bughule med dannelse af bindevæv (fibrose).
 • skal have langtidsbehandling med Cabergolin Teva og har eller tidligere har haft fibrotiske reaktioner (arvæv), der har påvirket dit hjerte.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Cabergolin Teva, hvis du har et eller flere af følgende helbredsproblemer, da medicinen muligvis ikke er hensigtsmæssig for dig: 

 • Hjerte-kars-sygdomme.
 • Mavesår eller blødning i mave-tarm-kanalen (denne tilstand kan forårsage sort afføring eller opkast med blod).
 • Forhistorie med alvorlige sindslidelser, specielt psykotiske lidelser.
 • Nedsat lever- eller nyrefunktion.
 • Raynauds syndrom (når det er koldt, bliver fingre og tæer blåhvide, uden puls, kolde og følelsesløse).
 • Lavt blodtryk (kan medføre svimmelhed, specielt i oprejst stilling).
 • Hævelse af hænder og fødder, samt for højt blodtryk pga. graviditet.
 • Højt blodtryk efter en fødsel.
 • Alvorlige brystsmerter (f.eks. brystsmerter under vejrtrækning, væske i lungerne, betændelse eller infektion i lungerne).
 • Fibrotiske reaktioner (arvæv), der har påvirket dit hjerte, dine lunger eller din bughule. Hvis du skal have langtidsbehandling med Cabergolin Teva, vil din læge før behandlingsstart kontrollere, om dit hjerte, dine lunger og dine nyrer er velfungerende. Lægen vil også sørge for, at du inden behandlingsstart og med jævne mellemrum under behandlingen får foretaget et ekkokardiogram (ekg - en ultralydstest af hjertet). Hvis der opstår fibrotiske reaktioner, skal behandlingen afbrydes.

 

Fortæl din læge, hvis du eller din familie/behandler bemærker, at du udvikler stærk trang eller adfærd, som er usædvanlig for dig, eller hvis du ikke kan modstå lysten eller fristelsen til at udføre bestemte aktiviteter, som kan skade dig selv eller andre. Denne form for opførsel kaldes sygelig vane- og impulshandlinger og kan omfatte sygelig spilletrang, overdreven spisning eller brug af penge, unormalt stor sexlyst eller øget antal seksuelle tanker og følelser. Der kan være behov for, at din lægeændrer din behandling. 


Genoprettelse af fertilitet kan forekomme hos kvinder, der tager Cabergolin Teva, og graviditet kan forekomme, før menstruationscyklussen er normaliseret. Det anbefales derfor at tage en graviditetstest mindst hver 4. uge indtil menstruationen er genoprettet, herefter bør der tages en graviditetstest, hver gang menstruationen er mere end 3 dage forsinket. Som sikkerhedsforanstaltning bør kvinder benytte prævention under behandling med Cabergolin Teva, ligesom prævention bør benyttes efter endt behandling, indtil genoprettelse af cyklus med ægløsning (se afsnittet ”Graviditet og amning”). 

Børn og unge

Der er ikke dokumentation for Cabergolin Tevas sikkerhed og virkning hos børn under 16 år. 

Brug af anden medicin sammen med Cabergolin Teva

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler. 


Visse lægemidler mod for højt blodtryk, visse lægemidler (f.eks. phenothiazin, butyrophenon, thioxanthen) til behandling af psykiske lidelser (skizofreni eller psykose), andre ergotalkaloider, medicin mod opkastning (metoclopramid) og makrolidantibiotika (såsom erythromycin), kan påvirke virkningen af Cabergolin Teva. Den behandlende læge bør derfor være opmærksom på samtidig anvendelse af ovennævnte lægemidler. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge til råds, før du tager dette lægemiddel. 


Graviditet
Der eksisterer kun begrænset viden om anvendelse af Cabergolin Teva under graviditet. Før behandling med Cabergolin Teva skal eventuel graviditet udelukkes. Desuden skal graviditet undgås mindst en måned efter endt behandling med Cabergolin Teva. Hvis du bliver gravid og er i behandling med Cabergolin Teva, bør behandlingen stoppes, og lægen kontaktes så hurtigt som muligt. 


Amning
Det vides ikke, om cabergolin passerer over i modermælken. Da Cabergolin Teva forhindrer mælkeproduktion, bør du ikke tage Cabergolin Teva, hvis du ønsker at amme. Hvis behandling med Cabergolin Teva er nødvendig, skal anden ernæring gives til barnet.
Ammende mødre bør være opmærksomme på, at mængden af mælk kan aftage. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Cabergolin Teva kan hos visse personer nedsætte reaktionsevnen. Der skal tages højde for dette i situationer, der kræver intens årvågenhed, som f.eks. at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. Cabergolin Teva kan forårsage voldsom træthed (ekstrem døsighed) og episoder, hvor man pludseligt falder i søvn. Personer, der påvirkes af dette, bør derfor undlade at føre motorkøretøj eller deltage i aktiviteter, hvor nedsat opmærksomhed kan medføre alvorlige skader (f.eks. betjene maskiner), indtil sådanne tilbagevendende episoder og døsighed forsvinder. Tal med lægen, hvis du er påvirket. 

Cabergolin Teva indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Cabergolin Teva

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Dosis er fastsat af lægen, som justerer den individuelt til dig. Cabergolin Teva kan deles i to lige store doser. 

Tabletterne bør tages i forbindelse med et måltid for at mindske visse bivirkninger, såsom kvalme, opkastning og mavesmerter. 

 • For at forhindre mælkeproduktion
  Du skal tage 1 mg cabergolin (to Cabergolin Teva 0,5 mg tabletter som engangsdosis) inden for 24 timer efter fødslen.
 • For at afbryde mælkeproduktion efter opstart af amning
  Du skal tage 0,25 mg cabergolin (en halv Cabergolin Teva 0,5 mg tablet) hver 12. time i to dage.
 • For at nedsætte mængden af prolaktin i kroppen
  Behandlingen startes sædvanligvis med 0,5 mg om ugen, men højere dosis kan være nødvendig.
  Lægen vil fortælle dig, hvor lang tid du skal tage tabletterne.

Hvis du har taget for meget Cabergolin Teva

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Cabergolin Teva-tabletter, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas), eller hvis du tror, at et barn har indtaget tabletterne. Symptomer på overdosering kan omfatte kvalme, opkastning, lavt blodtryk, mavesmerter, adfærdsændring, forvirring eller hallucinationer (man ser ting, der ikke er virkelige). Vis lægen denne indlægsseddel og overskydende tabletter. 

Hvis du har glemt at tage Cabergolin Teva

Hvis du har glemt at tage en dosis, skal du tage den, straks du kommer i tanke om det. Hvis det er ved at være tid til næste dosis, skal du springe den glemte dosis over og tage den næste dosis til sædvanlig tid. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Cabergolin Teva

Hvis du stopper med at tage Cabergolin Teva, vil dine symptomer kunne forværres. Du bør kontakte lægen, inden behandlingen stoppes. Det varer mange dage, inden cabergolin forsvinder fra kroppen, og virkningen kan forværres over en 2-ugers periode, hvilket medfører øget mælkedannelse. 


Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Ved anvendelse for at forhindre mælkeproduktion oplever cirka 14 ud af 100 patienter bivirkninger. De mest almindelige er lavt blodtryk, svimmelhed og hovedpine. Ved behandling af øget niveau af prolaktin er det almindeligt at opleve bivirkninger, da tabletterne tages over en længere periode. Cirka 70 ud af 100 patienter vil opleve bivirkninger, men de fleste bivirkninger vil forsvinde eller mindskes efter cirka 2 uger. 

Fortæl det omgående til din læge, hvis du oplever nogen af nedenstående symptomer efter brug af dette lægemiddel. Symptomerne kan være alvorlige.

 • Lidelser i hjerteklapperne og lignende lidelser, f.eks. betændelse eller væskeansamlinger i hjertesækken. Dette er en meget almindelig bivirkning (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter). De tidlige symptomer på dette viser sig ved en eller flere af følgende tilstande: vejrtrækningsbesvær, åndenød, hjertebanken, følelse af at være ved at besvime, brystsmerter, rygsmerter, bækkensmerter eller hævede ben. Dette kan være de tidlige tegn på en tilstand kaldet fibrose, der kan påvirke lunger, hjerte/hjerteklapper eller ryg.
 • Udvikling af et udbredt kløende udslæt, vejrtrækningsbesvær med eller uden hvæsen, følelse af at være ved at besvime, uforklarlig hævelse af krop eller tunge eller andre symptomer, der opstår umiddelbart efter at have taget dette lægemiddel, og som gør dig utilpas. Disse symptomer kan indikere en allergisk reaktion. Dette er en ikke almindelig bivirkning (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter).

 

Du kan opleve følgende bivirkninger:  

Manglende evne til at modstå trangen til at gøre noget som kan være skadeligt, hvilket kan være: 

 • sygelig spilletrang på trods af alvorlige personlige eller familiære konsekvenser
 • ændret eller øget seksuel interesse og opførsel, der skaber bekymring for dig eller andre, for eksempel øget sexlyst
 • ukontrolleret og overdreven shopping eller brug af penge
 • spiseorgie (spiser store mængder mad på meget kort tid) eller tvangsspisning (spiser mere mad end normalt eller mere end hvad der skal til for at gøre dig mæt).

 

Fortæl din læge, hvis du oplever nogen af disse symptomer, Lægen vil diskutere måder at reducere og kontrollere disse symptomer.  

Under behandlingen kan du ligeledes opleve følgende bivirkninger:

Meget almindelige (kan forekomme flere end 1 ud af 10 patienter)  

 • svimmelhed/følelse af at alting drejer rundt, hovedpine
 • kvalme, nedsat fordøjelse, mavesmerter, betændelse i maveslimhinden
 • slaphed/træthed.

 

Almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter)  

 • døsighed (ekstrem sløvhed)
 • lavt blodtryk (hvilket kan resultere i svimmelhed specielt i oprejst stilling)
 • depression
 • opkast, forstoppelse
 • brystsmerter
 • rødme i ansigtet, hedeture.

 

Ikke almindelige (kan forekomme hos op til1 ud af 100 patienter)  

 • midlertidigt delvist synstab, tab af bevidsthed, en følelse af prikken og stikken
 • næseblod
 • lægkramper
 • hjertebanken (hurtigere hjerterytme)
 • problemer med blodkar i fingre og tæer, besvimelse
 • udslæt, hårtab
 • øget sexlyst
 • hævelse grundet ophobning af væske i vævet
 • fald i hæmoglobinværdier hos kvinder, hvis cyklus er stoppet og derefter genstartet
 • åndedrætsbesvær, fibrøse reaktioner (herunder lungefibrose), væskeansamling omkring lungerne og brysthulrum.

 

Sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter)  

 • smerter i den øvre midterste del af maven
 • krampe i fingrene.

 

Meget sjældne (kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 patienter)  

 • dannelse af arvæv omkring lungerne.

 

Hyppighed ikke kendt (hyppigheden kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)  

 • pludselige søvnanfald, rystelser
 • aggressiv adfærd, hallucinationer, vrangforestillinger, psykotisk lidelse
 • synsproblemer
 • smerter i brystet
 • unormal leverfunktion, unormale resultater af leverfunktionstest
 • åndedrætsbesvær med utilstrækkelig indtag af ilt, betændelse og smerter omkring lungerne , brystsmerter
 • øget niveau af enzym kaldet kreatininfosfokinase i blodet.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger der fremgår herunder.  

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted. www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 oC. Opbevares i den originale emballage for at beskytte mod fugt. Fjern ikke tørringskapslen eller -posen (fugtsugende stof) fra glasset. 

 

Eventuelle tabletter af Cabergolin Teva, der ikke er taget inden for 30 dage efter åbning af beholderen, skal kasseres. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Cabergolin Teva indeholder

Aktivt stof: cabergolin. 

Hver tablet indeholder 0,5 mg cabergolin. 

Øvrige indholdsstoffer: lactose, L-leucin og magnesiumstearat. 

Udseende og pakningsstørrelser

Hvide, ovale, flade tabletter med skrå kanter indeholdende 0,5 mg cabergolin. Hver tablet har delekærv på den ene side med “CBG” og “0.5” præget på hver side af delekærven. 

 

Cabergolin Teva findes i følgende pakningsstørrelser: 

2, 8, 14, 15, 16, 20, 28, 30, 32 (2x16), 40 (2x20), 48 (3x16), 50, 60 (3x20), 90 (3x30), 96 (6x16) og 100 (5x20) tabletter. 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Teva B.V. 

Swensweg 5 

2031 GA Haarlem  

Holland 

Repræsentant

Teva Denmark A/S  

Vandtårnsvej 83A  

2860 Søborg 

Tlf.: 44 98 55 11 

E-mail: info@tevapharm.dk 

Fremstiller

Teva Czech Industries s.r.o.  

Ostravská 29, indication number 305 

Opava, Komárov, postal code 747 70  

Tjekkiet 

 

Danmark: Cabergolin Teva 0,5 mg tabletter  

Frankrig: Cabergoline Teva 0.5 mg comprimes 

Spanien: Cabergolina Teva 0.5 mg comprimids EFG 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret i 09/2018.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...