Gaviscon®

tyggetabletter

Nordic Drugs

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Gaviscon tyggetabletter

alginsyre 350 mg /natriumhydrogencarbonat 120 mg/aluminiumhydroxid 100 mg  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen eller apotekspersonalet har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg på apoteket hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonale, hvis du får bivirkninger herunder, bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. Behandlingstiden ved halsbrand og sure opstød må højst være 8 uger.

Den senest reviderede indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Gaviscon
 3. Sådan skal du tage Gaviscon
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Gaviscon danner et skumlag oven på det sure maveindhold og forhindrer tilbageløb af maveindholdet til spiserøret.

Gaviscon bruges til halsbrand, sure opstød og ved spiserørsbrok. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Gaviscon

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning. 

Tag ikke Gaviscon:

 • hvis du er allergisk over for alginsyre, natriumhydrogencarbonat, aluminiumhydroxid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Gaviscon (angivet i punkt 6.).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Gaviscon, især hvis dine nyrer ikke virker normalt. 

Brug af anden medicin sammen med Gaviscon

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

 

Hvis du tager Gaviscon sammen med anden medicin, kan virkningen blive anderledes. Tal med din læge, hvis du er i behandling med medicin mod: 

 • infektioner (fluoroquinoloner, tetracykliner)
 • svampeinfektion (ketoconazol)
 • blærehalskræft (estramustin)
 • skjoldbruskkirtelhormon-forstyrrelser (thyroideahormoner)
 • utilstrækkelig hjertefunktion (digoxin)
 • hjerterytmeforstyrrelse (sotalol)
 • knogleskørhed (clodronat)
 • afstødning af transplanteret organ (mycophenolatmofetil)
 • epilepsi (gabapentin)
 • reumatisme (penicillamin)
 • smerter (diflunisal)

 

Gaviscon nedsætter virkningen af jernpræparater, hvis du tager dem samtidigt. Lægemidlerne bør derfor tages med mindst 2 timers mellemrum. 

Brug af Gaviscon sammen med mad og drikke

Du må ikke bruge Gaviscon tyggetabletter sammen med drikkevarer, der indeholder citronsyre. 

Graviditet, amning og fertilitet

Få vejledning hos lægen eller på apoteket før du tager nogen form for medicin.
 

Graviditet:
Du kan tage Gaviscon tyggetabletter under graviditet.
 

Amning:
Du kan amme, selvom du tager Gaviscon tyggetabletter. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Gaviscon påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Gaviscon indeholder mannitol

Mannitol kan have en mild afførende virkning. 

3. Sådan skal du tage Gaviscon

Tag altid Gaviscon nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Du må ikke synke tyggetabletterne hele. Tyg tabletterne grundigt for at opnå fuld virkning. Du kan eventuelt skylle ned med en lille smule vand efter behov. 

Dosering

Voksne: 

1-3 tyggetabletter indtages efter behov ca. 30 minutter efter et måltid samt lige før sengetid eller efter lægens anvisning. 

Brug til børn

Du må kun bruge Gaviscon tyggetabletter til børn under 15 år efter lægens anvisning. 

 

Når du tygger tyggetabletten, dannes skum. Det kan være generende, hvis du bruger tandprotese. Du kan også tygge 1/2 tablet ad gangen, eller du kan i stedet prøve at bruge Gaviscon oral suspension. 

Har du taget for mange Gaviscon

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Gaviscon end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet og du føler dig utilpas. 

Har du glemt at tage Gaviscon tyggetabletter

Du skal ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med den planlagte dosering. Tag aldrig dobbeltdosis. 

 

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Meget sjældne bivirkninger (det forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): udslæt, kløe og væskeansamling i vævene. 

 

Hvis du lider af nedsat nyrefunktion med uræmi (ophobning af affaldsstoffer i blodet), kan der forekomme bivirkninger, som f.eks. krampe. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. 

Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via:  

 

Sundhedsstyrelsen 

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: sst@sst.dk. 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Gaviscon utilgængeligt for børn. 

 

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 ºC. Opbevares i den originale yderpakning. 

 

Brug ikke Gaviscon efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Gaviscon indeholder:  

 • Aktive stoffer: alginsyre 350 mg; natriumhydrogencarbonat 120 mg og aluminiumhydroxid 100 mg.
 • Øvrige indholdsstoffer: mannitol (E 421); saccharinnatrium; povidon; talcum; magnesiumstearat; ethanol 96%; renset vand; citron-, hindbær-, vanillearoma.

Udseende og pakningsstørrelser

Gaviscon tyggetabletter er hvide eller ”off-white”, runde, flade og mærket ”GAVISCON” på den ene side. 

Pakningsstørrelser

20 og 120 tabletter i blisterpakning. 

 

Begge pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Nordic Drugs AB, Box 300 35, SE-200 61 Limhamn, Sverige 

Fremstiller

QPharma AB, Box 590, SE-201 25 Malmø, Sverige 

Repræsentant i Danmark

Nordic Drugs Danmark, Gl. Kongevej 135 B, mezz., tv., 1850 Frederiksberg C 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 09/2014
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...