Lyrica®

hårde kapsler 75 mg

Upjohn

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Lyrica® 25 mg hårde kapsler 

Lyrica® 50 mg hårde kapsler 

Lyrica® 75 mg hårde kapsler 

Lyrica® 100 mg hårde kapsler 

Lyrica® 150 mg hårde kapsler 

Lyrica® 200 mg hårde kapsler 

Lyrica® 225 mg hårde kapsler 

Lyrica® 300 mg hårde kapsler 

Pregabalin 

 

Lyrica® er et registreret varemærke, der tilhører C.P. Pharmaceuticals International C.V., a limited liability partnership of the Netherlands. 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Lyrica til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre.
  Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Lyrica
 3. Sådan skal du tage Lyrica
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Lyrica tilhører den gruppe medicin, der anvendes til behandling af epilepsi, neuropatiske smerter og generaliseret angst hos voksne.

Perifere og centrale neuropatiske smerter: Lyrica anvendes til behandling af langvarige smerter, som skyldes beskadigede nervebaner. Flere forskellige sygdomme kan være årsag til disse perifere neuropatiske smerter, f.eks. diabetes eller helvedesild. Smertefornemmelsen kan beskrives som varm, brændende, dunkende, jagende, skærende, skarp, krampagtig, smertende, snurrende, følelsesløs, prikkende og stikkende. Perifere og centrale neuropatiske smerter kan også være forbundet med humørsvingninger, søvnforstyrrelser, træthed (udmattelse) og kan have indflydelse på det fysiske og sociale velvære, og den samlede livskvalitet.

Epilepsi: Lyrica anvendes til behandling af visse former for epilepsi (partielle anfald med eller uden sekundær generalisering) hos voksne. Din læge vil udskrive Lyrica til behandling af din epilepsi, hvis din nuværende behandling ikke kan kontrollere din tilstand. Du skal tage Lyrica sammen med din nuværende behandling. Lyrica er ikke beregnet til at blive brugt alene, men skal altid anvendes i kombination med anden behandling mod epilepsi.

Generaliseret angst: Lyrica anvendes til generaliseret angst. Symptomer på generaliseret angst er vedvarende og udtalt angst og bekymring, som er svær at kontrollere. Generaliseret angst kan også medføre rastløshed, anspændthed, pirrelighed, øget træthed, koncentrationsbesvær, en følelse af at være ”tom i hovedet”, irritabilitet, muskelspændinger eller søvnforstyrrelser. Symptomerne er værre end de, der kan opleves i forbindelse med dagligdagens stress og anstrengelser. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Lyrica

Tag ikke Lyrica: 

 • hvis du er allergisk over for pregabalin eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler 

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Lyrica 

 • Hos nogle patienter, der tager Lyrica, er der rapporteret om symptomer, der tyder på en overfølsomhedsreaktion. Disse symptomer omfatter hævelse af ansigt, læber, tunge og hals samt hududslæt. Kontakt straks lægen (ring 112) hvis du oplever disse reaktioner.
 • Lyrica er forbundet med svimmelhed og søvnighed, som kan øge risikoen for faldulykker hos ældre patienter. Du skal derfor være forsigtig, indtil du ved, hvordan medicinen virker på dig.
 • Lyrica kan forårsage sløret syn, synstab eller andre synsændringer, som kan være forbigående. Kontakt straks lægen, hvis du får synsforandringer.
 • Nogle diabetespatienter kan få vægtøgning, når de tager Lyrica, og kan derfor have behov for at ændre deres diabetesmedicin.
 • Visse bivirkninger, såsom søvnighed, kan være hyppigere hos patienter med rygmarvsskader, som følge af samtidig brug af andre præparater med lignende bivirkningsprofil, f.eks. til behandling af smerter eller spasticitet. Sværhedsgraden af en bivirkning kan øges, når flere lægemidler med samme bivirkning, anvendes samtidig.
 • Hos nogle patienter, der tager Lyrica, er der set kronisk venstresidig hjertesvigt. Dette er overvejende set hos ældre patienter med hjerte- karsygdom. Fortæl det altid til lægen, før du starter behandling med pregabalin, hvis du tidligere har haft en hjertelidelse.
 • Hos nogle patienter, der tager Lyrica, er der set nyresvigt. Tal med lægen, hvis du har nedsat urinmængde under behandlingen med Lyrica. Det kan være nødvendigt at stoppe behandlingen.
 • En lille andel af de personer, der bliver behandlet med epilepsimedicin som for eksempel Lyrica har haft selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på sig selv. Hvis du på noget tidspunkt får sådanne tanker, skal du straks kontakte din læge.
 • Når Lyrica tages med andre lægemidler, som er kendt for at kunne give forstoppelse (som f.eks. visse typer smertestillende medicin), kan det give maveproblemer (f.eks. forstoppelse, tarmslyng). Fortæl lægen, hvis du får forstoppelse, især hvis du er tilbøjelig til at få forstoppelse.
 • Inden du tager denne medicin, skal du fortælle lægen, hvis du har eller tidligere har haft et misbrug af alkohol, stoffer eller medicin eller har været afhængig. Du må ikke tage mere medicin end foreskrevet.
 • Der er set kramper i forbindelse med behandling med Lyrica og kort tid efter ophør af behandling med Lyrica. Hvis du får kramper, skal du straks kontakte lægen.
 • Hos nogle patienter med andre sygdomme er der set nedsat hjernefunktion (encefalopati) i forbindelse med Lyrica -behandling. Fortæl lægen, hvis du har eller tidligere har haft en alvorlig sygdom, herunder lever- eller nyresygdom.

Børn og unge 

Sikkerheden og virkningen hos børn og unge (under 18 år) er ikke undersøgt, og derfor bør pregabalin ikke anvendes til denne aldersgruppe. 

Brug af anden medicin sammen med Lyrica 

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.
 

Lyrica og anden medicin kan påvirke hinanden (interaktion). Når det bruges sammen med visse typer medicin, kan Lyrica forstærke de bivirkninger, der er set med denne type medicin, herunder åndedrætssvigt og dyb bevidstløshed. Graden af svimmelhed, søvnighed og nedsat koncentrationsevne kan øges, når Lyrica tages sammen med lægemidler, der indeholder:
 

Oxycodon - (smertestillende middel)  

Lorazepam - (anvendes til behandling af angst)  

Alkohol
 

Lyrica kan tages sammen med svangerskabs- forebyggende medicin. 

Brug af Lyrica sammen med mad, drikke og alkohol 

Lyrica kapsler kan tages både sammen med og uden mad.
 

Det tilrådes ikke at drikke alkohol, når du tager Lyrica. 

Graviditet og amning 

Du må ikke tage Lyrica, hvis du er gravid, eller hvis du ammer, medmindre din læge har givet dig en anden besked. Hvis du er i den fødedygtige alder, skal du bruge sikker prævention. Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteket til råds, før du tager dette lægemiddel. 

Trafik- og arbejdssikkerhed 

Lyrica kan give svimmelhed, søvnighed og nedsat koncentrationsevne. Du bør ikke køre bil, betjene indviklede maskiner eller udføre andre aktiviteter, der kan være farlige, før du ved, om denne medicin påvirker din evne til at udføre disse aktiviteter. 

Lyrica indeholder lactosemonohydrat 

Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Lyrica

Tag altid Lyrica nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

 

Din læge vil fastsætte den dosis, der passer til dig.  

 

Lyrica er kun til oral anvendelse. 

 

Perifere og centrale neuropatiske smerter, epilepsi eller generaliseret angst: 

 • Tag det antal kapsler, som lægen har ordineret.
 • Den dosis, som er blevet tilpasset til dig og din tilstand, vil normalt være 150-600 mg dagligt.
 • Din læge vil fortælle, at du enten skal tage Lyrica 2 gange eller 3 gange dagligt. For 2 gange dagligt skal Lyrica tages én gang om morgenen og én gang om aftenen og på omtrent samme tid hver dag. For 3 gange dagligt skal Lyrica tages én gang om morgenen, én gang om eftermiddagen og én gang om aftenen og på omtrent samme tid hver dag.

 

Hvis du har indtryk af, at virkningen af Lyrica er for stærk eller alt for svag, skal du tale med din læge eller apotekspersonalet. 

 

Hvis du er ældre (over 65 år), skal du tage Lyrica som normalt, medmindre du har nyreproblemer. 

 

Din læge kan have anvist en anden doserings- vejledning og/eller dosis, hvis du har nyreproblemer. 

 

Kapslerne skal sluges hele og indtages med vand. 

 

Fortsæt med at tage Lyrica, indtil din læge beder dig om at stoppe. 

Hvis du har taget for mange Lyrica kapsler

Kontakt omgående lægen eller skadestuen. Medbring pakningen med Lyrica kapsler. Du kan føle dig søvnig, forvirret, oprevet eller rastløs, hvis du har taget for mange Lyrica. Der er også rapporteret krampeanfald. 

Hvis du har glemt at tage Lyrica

Det er vigtigt, at du tager dine Lyrica kapsler regelmæssigt og på samme tid hver dag. Hvis du glemmer at tage en dosis, skal du tage den straks, du kommer i tanke herom, medmindre det er ved at være tid for din næste dosis. I så fald skal du fortsætte med at tage din næste dosis som normalt. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Lyrica

Du må ikke stoppe med at tage Lyrica, medmindre din læge har bedt dig herom. Ophør af behandlingen skal ske gradvist over mindst 1 uge. 

 

Når du stopper med at tage Lyrica efter langtids- behandling eller korttidsbehandling, skal du vide, at du måske får visse bivirkninger. Disse bivirkninger omfatter søvnforstyrrelser, hovedpine, kvalme, følelse af angst, diarré, influenzalignende symptomer, kramper, nervøsitet, depression, smerter, svedtendens og svimmelhed. Disse symptomer kan forekomme oftere eller i en alvorligere grad, hvis du har taget Lyrica i længere tid. 

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Meget almindelige: Sker hos flere end 1 ud af 10 behandlede 

 • Svimmelhed, søvnighed, hovedpine.

 

Almindelige bivirkninger: Sker hos op til 1 ud af 10 behandlede 

 • Øget appetit.
 • Følelse af opstemthed, forvirring, desorientering, nedsat seksuel interesse, irritabilitet.
 • Opmærksomhedsforstyrrelser, klodsethed, hukommelsesproblemer, hukommelsestab, rysten, talevanskeligheder, snurrende fornemmelse, følelsesløshed, sløvhed, søvnlignende sløvheds- tilstand, søvnforstyrrelser, træthed, følelse af at være unormal.
 • Sløret syn, dobbeltsyn.
 • Svimmelhed, balanceproblemer, faldtendens.
 • Mundtørhed, forstoppelse, opkastning, luft i tarmen, diarré, kvalme, oppustethed.
 • Problemer med at opnå penisrejsning.
 • Hævelser i kroppen, herunder af arme og ben.
 • Følelse af at være beruset, unormal gangart.
 • Vægtøgning.
 • Muskelkrampe, ledsmerter, rygsmerter, smerter i arme og ben.
 • Ondt i halsen.

 

Ikke almindelige bivirkninger: Sker hos op til 1 ud af 100 behandlede 

 • Manglende appetit, vægttab, lavt blodsukker, højt blodsukker.
 • Ændret selvopfattelse, rastløshed, depression, uro, humørsvingninger, taleproblemer, hallucinationer, drømmeforstyrrelser, panikanfald, sløvhed, aggressivitet, hævet stemningsleje, mental svækkelse, vanskelighed ved at tænke, øget seksuel interesse, seksuelle problemer herunder problemer med at få orgasme, forsinket udløsning.
 • Synsforstyrrelser, usædvanlige øjenbevægelser, ændring i synet herunder tunnelsyn, lysglimt, urolige bevægelser, nedsatte reflekser, øget aktivitet, svimmelhed i stående stilling, følsom hud, manglende smagsevne, brændende fornemmelse, rysten ved bevægelse, nedsat bevidsthed, bevidshedstab, besvimelse, øget følsomhed over for støj, utilpashed.
 • Tørre øjne, hævede øjne, øjensmerter, trætte øjne, øjne, der løber i vand, øjenirritation.
 • Hjerterytmeforstyrrelser, hurtigere hjerterytme (puls), lavt blodtryk, højt blodtryk, ændringer i hjerteslag, hjertesvigt.
 • Rødmen, hedeture.
 • Vejrtrækningsproblemer, tør næse, tilstoppet næse.
 • Øget spytproduktion, halsbrand, følelsesløshed omkring munden.
 • Svedtendens, udslæt, kulderystelser, feber.
 • Muskeltrækninger, ledhævelser, muskelstivhed, smerter herunder muskelsmerter, smerter i nakken.
 • Brystsmerter.
 • Vanskelighed ved eller smertefuld vandladning, inkontinens.
 • Svaghed, tørst, trykken for brystet.
 • Ændringer i levertal og blodprøveresultater (forhøjet kreatinkinase i blodet, forhøjet alaninaminotransferase, forhøjet aspartat- aminotransferase, nedsat trombocyttal, for få hvide blodlegemer (neutropeni), forhøjet kreatinin i blodet, nedsat kalium i blodet.
 • Overfølsomhed, hævelse af ansigt, kløe, nælde- feber, løbende næse, næseblod, hoste, snorken.
 • Smertefuld menstruation.
 • Kolde hænder og fødder.

 

Sjældne bivirkninger: Sker hos op til 1 ud af 1000 behandlede 

 • Unormal lugtesans, synsforstyrelser, ændret synsopfattelse af dybde, øget lysfølsomhed, synstab.
 • Udvidede pupiller, skeløjethed .
 • Koldsved, halssammensnøring, opsvulmet tunge.
 • Betændelse i bugspytkirtlen.
 • Problemer med at synke.
 • Langsom eller nedsat kropsbevægelse.
 • Problemer med at skrive korrekt.
 • Væskeophobning i maven.
 • Væske i lungerne.
 • Kramper.
 • Forandringer i elektrokardiogrammet (ekg, optagelse af hjertets elektriske aktivitet), der svarer til hjerterytmeforstyrrelser.
 • Muskelsvækkelse.
 • Flåd fra brystvorter, unormal vækst af bryster, vækst af bryster hos mænd.
 • Menstruationsforstyrrelser.
 • Nyresvigt, nedsat urinmængde, besvær med at lade vandet.
 • Nedsat antal hvide blodlegemer.
 • Upassende opførsel.
 • Allergiske reaktioner (der kan omfatte åndedræts- besvær, hornhindebetændelse (keratitis) og en alvorlig hudreaktion med udslæt, blæredannelse og afskalning af hud samt smerte).
 • Gulsot (gulfarvning af hud og øjne).

 

Meget sjældne bivirkninger: Sker hos op til 1 ud af 10.000 behandlede 

 • Leversvigt.
 • Leverbetændelse (hepatitis).

 

Hvis dit ansigt eller tunge hæver, eller hvis huden bliver rød og begynder at danne blærer eller skalle af, skal du straks kontakte læge eller skadestue. 

 

Visse bivirkninger, såsom søvnighed, kan være hyppigere hos patienter med rygmarvsskader, som følge af samtidig brug af andre præparater med lignende bivirkningsprofil, f.eks. til behandling af smerter eller spasticitet. Sværhedsgraden af en bivirkning kan øges, når flere lægemidler med samme bivirkning, anvendes samtidig. 

 

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke fremgår af denne indlægsseddel. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel.
Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til  

Lægemiddelstyrelsen,
Axel Heides Gade 1,  

2300 København S.  

Websted: www.meldenbivirkning.dk eller  

E-mail: dkma@dkma.dk. 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Lyrica indeholder:

 • Aktivt indholdsstof: pregabalin. 1 hård kapsel indeholder 25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 225 mg eller 300 mg pregabalin.
 • Øvrige indholdsstoffer: Lactosemonohydrat, majsstivelse, talcum, gelatine, titandioxid (E171), natriumlaurilsulfat, vandfri kolloid silica, sort blæk, (som indeholder shellac, sort jernoxid (E172), propylenglycol, kaliumhydroxid) og renset vand.
 • 75 mg, 100 mg, 200 mg, 225 mg og 300 mg kapsler indeholder også rød jernoxid (E172).

Udseende og pakningsstørrelser 

25 mg kapsler 

Hvide, hårde kapsler, som er mærket ”Pfizer” på overdelen og ”PGN 25” på underdelen. 

50 mg kapsler 

Hvide, hårde kapsler, som er mærket ”Pfizer” på overdelen og ”PGN 50” på underdelen. Kapslen er mærket med et sort bånd på underdelen af kapslen. 

75 mg kapsler 

Hvide og orange, hårde kapsler, som er mærket ”Pfizer” på overdelen og ”PGN 75” på underdelen. 

100 mg kapsler 

Orange, hårde kapsler, som er mærket ”Pfizer” på overdelen og ”PGN 100” på underdelen. 

150 mg kapsler 

Hvide, hårde kapsler, som er mærket ”Pfizer” på overdelen og ”PGN 150” på underdelen. 

200 mg kapsler 

Lyse orange, hårde kapsler, som er mærket ”Pfizer” på overdelen og ”PGN 200” på underdelen. 

225 mg kapsler 

Hvide og lyse orange, hårde kapsler, som er mærket ”Pfizer” på overdelen og ”PGN 225” på underdelen. 

300 mg kapsler 

Hvide og orange, hårde kapsler, som er mærket ”Pfizer” på overdelen og ”PGN 300” på underdelen. 

 

Lyrica findes i 8 pakningsstørrelser i PVC med en aluminiumfolie på bagsiden. En pakning med 14 kapsler i 1 blisterplade, 21 kapsler i 1 blisterplade, 56 kapsler i 4 blisterplader, 70 kapsler i 5 blisterplader, 84 kapsler i 4 blisterplader, 100 kapsler i 10 blisterplader, 112 (2 × 56) kapselpakning og 100 × 1 kapsel som perforeret enkeltdosisblister. 

 

Derudover findes Lyrica i en HDPE-beholder, der indeholder 200 kapsler for 25 mg, 75 mg, 150 mg og 300 mg styrken. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Pfizer Europe MA EEIG, 

Boulevard de la Plaine 17, 

1050 Bruxelles, 

Belgien.  

Fremstiller:

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH,  

Betriebsstātte Freiburg,  

Mooswaldallee 1,  

79090 Freiburg,  

Tyskland.  

 

Paralleldistributør: Paranova Danmark A/S, Herlev, Danmark 

 

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om Lyrica, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:  

 

Danmark 

Pfizer ApS  

Tlf: +45 44 20 11 00 

 

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside: http://www.ema.europa.eu/ 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 07/2018. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...