Lymecyclin "Actavis"

hårde kapsler 300 mg

Actavis Group

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: information til brugeren

Lymecyclin Actavis, 300 mg kapsel, hård  

lymecyclin  

Styrkeangivelsen 300 mg svarer til indholdet af tetracyclin  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Lymecyclin Actavis
 3. Sådan skal du tage Lymecyclin Actavis
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Lymecyclin Actavis tilhører en gruppe af lægemidler der kaldes tetracyclin-antibiotika.  

 

Lymecyclin Actavis bruges til at behandle moderat til alvorlig akne. 

 

Det forhindrer bakterievækst ved infektioner som: 

 • Akne. Viser sig ved hudorme (sorte eller gullige) som folk normalt omtaler som bumser. Lymecyclin Actavis angriber bakterierne som er en af de primære årsager til akne. Navnet på disse bakterier er propionibakterium acnes. Hvis du ikke er sikker på, hvorfor du har fået ordineret denne medicin, skal du tale med din læge.

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Lymecyclin Actavis

Tag ikke Lymecyclin Actavis:

 • hvis du er allergisk over for lymecyclin, andre tetracyclin-antibiotika eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel (angivet i pkt. 6).
 • hvis du nogensinde tidligere har haft nyresygdom
 • hvis du er gravid, planlægger at blive gravid eller ammer
 • hvis du tager systemiske retnoider inklusiv oral retinoider (disse omfatter nogle andre typer medicin der bruges til at behandle akne).

Lymecyclin Actavis må ikke anvendes til børn under 8 år. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apoteket, før du tager Lymecyclin Actavis 

 • hvis du har haft problemer med leveren
 • hvis du har haft problemer med nyrerne
 • hvis du lider af systemisk lupus erythematosus (en allergisk lidelse som medfører ledsmerter, hududslæt eller feber)
 • hvis du lider af myastenia gravis (en sygdom som svækker musklerne)

 

Du bør undgå direkte sollys eller kunstigt sollys fra solarier. Hvis du oplever ubehag i huden skal du stoppe med at tage denne medicin og søge råd hos din læge. 

Børn og unge

Brugen af Lymecyclin Actavis anbefales ikke til børn under 12 år, da det kan forårsage varig misfarvning af tændernes emalje og påvirke knoglernes udvikling. 

Brug af anden medicin sammen med Lymecyclin Actavis

Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler. 

 

Tag ikke følgende lægemidler samtidig med Lymecyclin Actavis, da de kan påvirke hvor godt Lymecyclin Actavis virker. Tag dem mindst to timer før Lymecyclin Actavis eller to timer efter: 

 • Midler mod dårlig fordøjelse
 • Lægemidler mod mavesår
 • Quinapril (til forhøjet blodtryk)
 • Kosttilskud der indeholder calcium, aluminium, magnesium, zink eller jern
 • Didanosin (bruges til behandling af HIV)

 

Fortæl din læge hvis du tager noget af følgende: 

 • systemiske retinoider inklusiv orale retinoider (til behandling af akne)
 • antikoagulanter (til at forhindre blodpropper)
 • vanddrivende medicin (til behandling af nyresygdom, hjertesygdom eller for højt blodtryk)

Brug af Lymecyclin Actavis sammen med mad og drikke

Optagelsen af Lymecyclin Actavis påvirkes ikke af moderate mængder mælk (f.eks. et glas). Lymecyclin Actavis bør altid tages med et glas vand. 

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.  

 

Du må ikke tage Lymecyclin Actavis hvis du er gravid eller ammer. 

 

Brug af medicin som Lymecyclin Actavis kan påvirke normal vækst af tænder, der er under udvikling og føre til varig misfarvning. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Der er ikke foretaget forsøg om påvirkninger på evnen til at køre og betjene maskiner. 

3. Sådan skal du tage Lymecyclin Actavis

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

 

Voksne og børn over 12 år  

 

Moderat til alvorlig akne 

Den normale dosis af Lymecyclin Actavis er en kapsel en gang dagligt, helst om morgenen. Lymecyclin Actavis kapsler skal altid tages med et glas vand, i en siddende eller stående position. De bør altid tages med et let måltid uden mejeriprodukter. 

 

Længden af behandlingen med Lymecyclin Actavis afhænger af hvor hurtigt din tilstand forbedres. Ved akne tager det normalt mindst 8 til 12 uger. Din læge kan beslutte at fortsætte behandlingen i højest 6 måneder. 

 

Børn  

Anvend ikke Lymecyclin Actavis til børn under 8 år.
Lymecyclin Actavis anbefales ikke til børn under 12 år, da det kan forårsage varig misfarvning af tændernes emalje og påvirke knogleudviklingen. 

 

Nedsat nyrefunktion 

Hvis du har problemer med nyrerne, kan din læge vælge at sætte din dosis ned. 

Hvis du har taget for mange Lymecyclin Actavis

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Lymecyclin Actavis, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet. 

Hvis du har glemt at tage Lymecyclin Actavis

Hvis du glemmer at tage en dosis, skal du blot tage den, når du kommer i tanke om det og fortsætte som hidtil med mindre det er tid til den næste dosis. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Du må aldrig tage flere kapsler, end din læge har ordineret. 

Hvis du holder op med at tage Lymecyclin Actavis

Akne reagerer langsomt på antibiotika. Det er vigtigt, at du tager al den Lymecyclin Actavis, som din læge har ordineret til dig. Hvis du stopper med at tage Lymecyclin Actavis for hurtigt, kan din akne eller infektion blive værre eller komme tilbage. 

 

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Hvis du oplever nogle af følgende alvorlige bivirkninger, skal du stoppe med at tage dine kapsler og straks fortælle det til din læge eller tage på skadestuen på det nærmeste hospital. Dette omfatter også enhver bivirkning som ikke er nævnt i denne indlægsseddel.

Frekvensen er ikke kendt (frekvensen kan ikke estimeres fra de forhåndenværende data)  

 • Alvorlig allergisk reaktion som medfører hævelse i ansigt, tunge og hals der kan medføre svære vejrtrækningsproblemer.
 • Alvorlig sygdom med svær afskalning og hævelse på huden, blæredannelse på hud, mund, øjne, kønsorganer og feber. Hududslæt med pink-røde pletter især på håndfladen eller fodsåler som kan få blærer.

 

Lymecyclin Actavis kan også give følgende bivirkninger 

 

Almindelige bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 10 personer)  

 • kvalme
 • mavesmerter
 • diare
 • hovedpine

 

Frekvensen er ikke kendt (frekvensen kan ikke estimeres fra de forhåndenværende data)  

 • Synsforstyrrelser
 • Svimmelhed
 • Opkastning
 • Gulfarvning af hud og øjne (gulsot)
 • Øget hudfølsomhed over for sollys
 • Øget tryk i hjernen
 • Ændringer i antal/type af visse blodceller
 • Smerte i den øverste del af maven
 • Ændringer i visse blodprøver (leverfunktionsprøver)
 • Feber
 • Kløe, udslæt på huden eller nældefeber
 • Inflammation i tarmen

 

Følgende bivirkninger kan forekomme under behandling med den medicinklasse som Lymecyclin Actavis tilhører (tetracycliner): 

 • inflammation eller sårdannelse i spiserøret, der giver smerter eller besvær med at synke eller smertefuld halsbrand
 • problemer med at synke
 • inflammation i bugspytkirtlen
 • leverskade
 • misfarvning af tænder
 • inflammation og ømhed i tunge, mund, kinder, gummer og læber
 • ømhed eller kløe i området ved kønsorganerne
 • gærinfektion rundt om endetarmsåbningen eller genitalerne
 • infektion i endetarmen
 • varigt synstab

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller via Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, e-mail: dkma@dkma.dk. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp.  

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Opbevares ved temperaturer under 25° C. 

Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod lys. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet eller, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Lymecyclin Actavis indeholder:

 • Aktivt stof: Lymecyclin. Hver kapsel indeholder 408 mg Lymecyclin svarende til 300 mg tetracyclin.
 • Øvrige indholdsstoffer: Silica, kolloid, magnesiumstearat. Kapselskal: tintandioxid (E171), gelatine. Kapselhætte: indigo Carmin (E132), sort jernoxid (E172), tintandioxid (E171), gul jernoxid (E172), gelatine

Udseende og pakningsstørrelser

Hård gelatine kapsel størrelse 0, blå hætte og hvid kapselskal.  

 

16, 20, 21, 28, 56 og 100 kapsler i Al/Al blister. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Actavis Group PTC ehf  

Reykjavikurvegi 76-78 

Hafnarfjordur  

Island 

Repræsentant i Danmark

Teva Denmark A/S  

Vandtårnsvej 83A  

2860 Søborg 

Framstiller

Balkanpharma- Dupnitsa AD  

3 Samokovsko Shosse Str. 

2600 Dupnitsa  

Bulgarien 

Dette lægemiddel er godkendt i EEA’s medlemslande under følgende navne:

Cypern: Mycycline  

Danmark: Lymecyclin Actavis 

Finland: Lymecycline Ratiopharm 300 mg kapselit, kovat  

Irland: Lymecycline Actavis 300 mg Capsules 

Italien: Limeciclina Actavis 

Norge: Lymecyclin Actavis 

Polen: Damelium 

Sverige: Lymecycline Actavis  

Slovakiet: Lymesal 300 mg 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret september 2018 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...