Xylocain®

kutanspray, opløsning 100 mg/ml

ChemVet

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Xylocain® 10 mg/dosis, kutanspray, opløsning 

lidocain 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Xylocain® kutanspray til dig personligt.
  Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

 

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Xylocain® kutanspray
 3. Sådan skal du bruge Xylocain® kutanspray
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Xylocain® kutanspray er lidocaine, som tilhører gruppen af lokalbedøvende lægemidler. 

Xylocain® kutanspray anvendes til: 

 • Bedøvelse af huden samt bedøvelse af slimhinder i forbindelse med lægeundersøgelser og operationer i næse og svælg.
 • Xylocain® kutanspray kan bruges til voksne og børn over 2 år.

 

Lægen kan have givet dig Xylocain® kutanspray for noget andet. Følg altid lægens anvisning anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Xylocain®

Brug ikke Xylocain® kutanspray, hvis:

 • du er overfølsom (allergisk) over for lidocaine eller et af de øvrige indholdsstoffer.
 • du er overfølsom (allergisk) over for andre lokalbedøvelses midler af samme type (amid-typen).

 

Brug ikke dette lægemiddel, hvis noget af det som står oven for, passer på dig. Hvis du er usikker, så rådfør dig med din læge eller apotek, før du starter behandling med Xylocain® kutanspray. 

Vær ekstra forsigtig med at bruge Xylocain® kutanspray

Tal med lægen, inden du bruger Xylocain® kutanspray, hvis: 

 • du har sår i munden, næsen eller svælget.
 • du har epilepsi.
 • du har hjerteproblemer så som nedsat hjerterytme.
 • du har for lavt blodtryk.
 • du har nedsat lever- eller nyrefunktion.
 • du eller nogen i din familie lider af den sjældne blodsygdom (porfyri).

Efter lokalbedøvelse i munden eller svælget, må du ikke spise noget i ca. 2 timer, pga. risiko for fejlsynkning. 

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud. 

 

Xylocain® kutanspray kan påvirke virkningen af anden medicin, ligesom anden medicin kan påvirke virkningen af Xylocain® kutanspray. 

 

Tal med din læge eller tandlæge, hvis du tager: 

 • medicin mod hjerterytmeforstyrrelser (antiarytmikum) så som amiodaron.
 • cimetidin (mod mavesår).
 • beta-blokkere (lægemiddel mod forhøjet blodtryk).
 • fluvoxamin (lægemiddel mod depression).

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin. 

 

Graviditet 

Du kan bruge Xylocain® kutanspray selvom du er gravid. 

 

Amning 

Du kan bruge Xylocain® kutanspray, selvom du ammer, dog ikke på brystvorterne lige før amning. 

Vigtige informationer om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Xylocain® kutanspray

Xylocain® kutanspray indeholder saccharose. Kontakt lægen, før du anvender Xylocain® kutanspray, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.
Xycolaine® kutanspray indeholder ethanol, og bør derfor anvendes med forsigtighed til alkoholikere, børn,gravide og ammende kvinder samt patienter med epilepsi eller leversygdomme. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Afhængig af dosis og hvor på kroppen Xylocain® kutanspray har været anvendt, kan denne give kortvarige forstyrrelser i din bevægelse og koordination. Vent med at køre bil eller betjene maskiner. Din læge eller tandlæge vil fortælle dig, hvornår det er sikkert for dig at køre bil eller betjene maskiner igen. 

3. Sådan skal du bruge Xylocain® kutanspray

Brug altid Xylocain® kutanspray nøjagtigt efter lægens anvisning.
Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

Den sædvanlige dosis er

Xylocain® kutanspray vil normalt blive givet til dig af din læge eller tandlæge. Dosis af Xylocain® kutanspray er individuel, og afhænger af den mængde smertelindring du behøver. Dosis vil derfor variere fra patient til patient, og er også afhængig af dennes alder og helbred.
Den sædvanlige dosis til voksne er mellem 20 og 200 mg (2- 20 pust).
 

Børn 

For børn under 12 år, bør dosis ikke overskride 4-5 mg/kg (8- 10 pust for et barn der vejer 20 kg), når det anvendes i næsen eller munden. 

 

Ældre 

Kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.
 

Nedsat nyre- og leverfunktion 

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

Brugsanvisning

Du skal smøre Xylocain® kutanspray direkte på huden eller slimhinder. Du kan med fordel bruge et stykke sterilt gaze, hvis du smører kutansprayen på forbrændt eller beskadiget hud. 

Hvis du har brugt for meget Xylocain® kutanspray

Kontakt lægen, tandlægen eller apoteket, hvis du har anvendt mere Xylocain® kutanspray, end der står her eller mere end lægen har foreskrevet og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. Symptomer på overdosering kan være synsforstyrrelser, muskelrysten, følelsesløshed i tungen, susen for ørerne (tinnitus), for lavt blodtryk, forstyrrelser i hjerterytmen. 

Hvis du har glemt at bruge Xylocain® kutanspray

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis. 

Hvis du holder op med at bruge Xylocain® kutanspray

Spørg lægen eller apotekspersonalet hvis der er noget du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter. 

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse inden for minutter til timer, pga. overfølsomhed (anafylaktisk chock).Kan være livsfarligt. Ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

 • Ondt i halsen, hæshed, mistet stemme.
 • Reaktion på anvendelsesstedet.
  Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via: 

 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Xylocain® kutanspray utilgængeligt for børn.
Særlige opbevaringsbetingelser: Ingen.
Sprayrør bør ikke genbruges og bør kasseres direkte efter brug.
Brug ikke Xylocain® kutanspray efter den udløbsdato (EXP), der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Yderligere oplysninger

Xylocain® 10 mg/dosis, kutanspray, opløsning indeholder:

Aktivt stof: Lidocain 10 mg/dosis.
Øvrige indholdsstoffer: Ethanol 96 %, macrogoler (macrogol 400), bananessens, menthol, saccharin, renset vand. 

Pakningsstørrelser

Xylocain® fås i 50 ml glasflaske med pumpespray dosering (500 doser). Kort spray rør(ca. 120 mm) medfølger.
Lange (ca. 230 mm) sterile plastik sprayrør er tilgængelige i 50 stk pakninger. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen

ChemVet Pharma ApS 

A.C. illums Vej 6,8600 Silkeborg 

Ompakket og frigivet af

ChemVet Pharma ApS, A.C. Illums Vej 6, 8600 Silkeborg 

 

Xylocain® er et registreret varemærke, der tilhører Aspen Pharma Trading Limited. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel er senest revideret marts 2018. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...