Marcoumar®

tabletter 3 mg

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Marcoumar® 3 mg, tabletter  

Phenprocoumon 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Marcoumar
 3. Sådan skal du tage Marcoumar
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Marcoumar virker ved at nedsætte blodets evne til at størkne.
Du kan bruge Marcoumar til forebyggelse og behandling af dyb årebetændelse og blodpropper.
Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Marcoumar

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Marcoumar hvis du

 • er allergisk over for phenprocoumon eller et af de øvrige indholdsstoffer i Marcoumar (angivet i afsnit 6).
 • har blødningstendens forbundet med
  • alvorlig nedsat leverfunktion.
  • nedsat nyrefunktion.
  • ubehandlet eller ukontrolleret alvorligt forhøjet blodtryk.
  • sår eller blødninger i mave, tarm, urinvejene eller luftvejene.
  • udposninger på blodkar i hjernen.
  • alvorlig udposning på hovedpulsåren (aorta).
  • betændelse i hjerteklapper eller hjertesækken.
 • har udtalt åreforkalkning eller alvorligt forhøjet blodtryk.
 • for nylig har gennemgået eller skal gennemgå en operation i hjerne, rygmarv eller øjne eller en operation, der resulterer i store åbne sårflader.
 • skal have taget prøve af væsken omkring hjerne eller rygmarv.
 • ikke kan blive overvåget regelmæssigt af en læge f.eks. pga. demens, alkoholisme, psykoser, eller hvis du ikke er sikker på, at du kan/vil tage tabletter som ordineret.
 • er i behandling med medicin mod gigt (phenylbutazon, oxyphenbutazonderivater).
 • bruger produkter/naturmedicin, der indeholder prikbladet perikum (hypericum perforatum), da det kan ødelægge den blodfortyndende virkning. Hvis du allerede bruger perikumprodukter, skal du aftale med lægen, hvordan denne behandling evt. kan afsluttes.
 • er gravid.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Marcoumar, hvis du 

 • for nyligt har gennemgået en operation.
 • har dårligt hjerte, for højt blodtryk eller anden karlidelse.
 • har dårlige nyrer eller nyresvigt.
 • har/får dårlig lever eller leverbetændelse (hepatitis).
 • skal have en røntgenundersøgelse af hjerte eller blodkar med kontrastmiddel (angiografi).
 • har en arvelig sygdom der gør at du ikke kan tåle lactose.
 • har skader (traumer) f.eks. som følge af en ulykke. Det kan øge blødningsrisikoen.

 

Vær opmærksom på følgende 

 • Behandling med Marcoumar gør, at du lettere kan få blødninger. Risikoen for blødninger er dog lille, hvis behandlingen er velkontrolleret. Lægen vil derfor kontrollere dit blods evne til at størkne, når du begynder behandlingen med Marcoumar og løbende under hele behandlingen.
 • I meget sjældne tilfælde kan der i starten af behandlingen med Marcoumar opstå områder med hud, der dør og afstødes. Kontakt straks lægen, hvis det sker for dig.
 • Kontakt lægen, hvis du får unormalt store blå mærker i huden, blødning fra tandkød, næseblod, blod i urin og afføring samt kraftig blødning under menstruation.
 • Hvis du skal opereres eller have trukket en tand ud, skal du fortælle lægen eller tandlægen, at du får Marcoumar.
 • Under behandling med Marcoumar kan du få blødninger som beskrevet ovenfor. Du kan modvirke blødningerne med K1 vitamin, som du altid bør have på dig. Tal med din læge om, hvornår og hvordan du skal bruge K1 vitamin.
 • Du skal altid have et kort på dig, hvor der står, at du er i behandling med Marcoumar og hvorfor.
 • Du har protein C- eller protein S-mangel
 • Du har for højt fosfat i blodet
 • Du har for højt kalk i blodet
 • Du har vand i kroppen pga. nedsat mængde af æggehvide i blodet

Brug af anden medicin sammen med Marcoumar

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

 

Tal med lægen, hvis du tager 

 • medicin mod gigt (allopurinol).
 • medicin mod hjerte- og kredsløbslidelser (amiodaron, klortalidon, spironolacton).
 • anabolske steroider.
 • kolesterolsænkende medicin (fibrater, colestyramin).
 • smertestillende medicin (NSAID-præparater, acetylsalicylsyre, COX-2-hæmmere).
 • antabus (disulfiram).
 • medicin til cancerbehandling (tamoxifen, azathioprin, aminogluthetimid, fluorouracil, capecitabin).
 • medicin der nedsætter eller øger stofskiftet (hhv. propylthiouracil, carbimazol og levothyroxin).
 • medicin mod depression (tricycliske antidepressiva, selektive serotoningenoptagshæmmere).
 • medicin mod betændelse og svamp (cefalosporiner, ceftriaxon, aminoglykosider, quinoloner, levofloxacin, clarithromycin, lincosamid, clindamycin, ketoconazol, kloramfenikol, cloxacillin, sulfonamider, erythromycin, rifampicin, dicloxacillin, griseofulvin, imidazol og triazolderivater).
 • beroligende medicin og sovemedicin (barbiturater).
 • epilepsimedicin (carbamazepin).
 • binyrebarkhormon (kortikosteroider).
 • vitamin-K præparater.
 • naturlægemidler (prikbladet perikum, glucosamin).
 • svangerskabsforebyggende midler, der indeholder østrogen eller progesteron.
 • tabletbehandling mod diabetes (metformin)
 • kolesterolnedsættende medicin (simvastatin).
 • anden blodfortyndende medicin (heparin, lavmolekylære hepariner, clopidrogrel).

Brug af Marcoumar sammen med mad, drikke og alkohol

Du kan tage Marcoumar i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.
Indtagelse af alkohol, grapefrugtjuice, goji bær, goji juice og mad med højt indhold af K-vitamin kan påvirke virkningen af Marcoumar. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet  

Du må ikke tage Marcoumar, hvis du er gravid.
Hvis du er i den fødedygtige alder, skal du bruge sikker prævention, så længe du tager Marcoumar og i 3 måneder derefter. Tal med lægen. 


Amning  

Marcoumar går over i modermælken, men det er ikke sandsynligt, at det vil skade dit barn. Tal med lægen, hvis du har spørgsmål. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Marcoumar påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Marcoumar indeholder lactose

Marcoumar indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Marcoumar

Tag altid Marcoumar nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 


Tabletterne skal synkes sammen med vand. Du må ikke opløse eller knuse dem først. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne  

1. dag: 4,5 mg-9 mg (1,5-3 tabletter).
2. dag: 6 mg (2 tabletter).
3. dag: På tredjedagen vil din læge vanligvis foretage undersøgelser for at justere din dosis.
Vedligeholdelsesdosis: sædvanligvis fra 1,5 mg til 4,5 mg ( 1⁄2-1 1⁄2 tablet) dagligt.
Din læge vil vejlede dig om den korrekte behandling og kontrol af behandlingen. Behandlingsvarigheden og dosis er individuel og afhængig af din sygdom, og hvordan du reagerer på Marcoumar.
Behandlingen kræver hyppig kontrol med blodprøver (INR). Aftal med lægen, hvordan denne kontrol skal foregå. 

 

Brug til børn  

Børn under 14 år må normalt ikke få Marcoumar. 


Brug til ældre
 

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 


Nedsat nyre- og leverfunktion
 

Det er normalt ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

Hvis du har taget for mange Marcoumar

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Marcoumar tabletter, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).
Tag pakningen med.
Symptomer på overdosering er blødninger, f.eks. som store blå mærker i huden, blødninger fra livmoderen, næseblod, blod i urin og afføring, spontan blødning, forvirring, der kan efterfølges af besvimelse. Bevidstløshed kan være tegn på hjerneblødning. 

Hvis du har glemt at tage Marcoumar

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over.
Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Marcoumar

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Blødning i bugspytkirtel, binyrer, hjerne, spinalkanalen (kanal der dannes af ryghvirvlernes buer, og som ned til omtrent sidste brysthvirvel omslutter rygmarven), lunger eller hjertesækken. Kontakt læge eller skadestue.
 • Blodig opkastning og/eller sort afføring pga. blødning i mave, bughinde og tarm. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Blødning i bughinden som giver forsnævring i den kanal som går fra bugens inderside ned på den forreste del af lårets inderside. Tal med lægen.
 • Leverbetændelse, gulsot med eller uden hudkløe. Voldsom, hurtigt udviklet gulsot med kvalme, opkastninger og meget udtalt sløjhed, leversygdom, levervævsdød, leversvigt. Kontakt læge eller skadestue.
 • Alvorligt hududslæt med betændelse og afstødning af hudens øverste lag. Kontakt læge eller skadestue.
 • Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber. Kontakt læge eller skadestue.
 • Kraftig afskalning og afstødning af hud. Lokal vævsdød i huden.
  Kontakt læge eller skadestue.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt 

 • Akut blødning i hud og slimhinder. Kontakt lægen.
 • Blodkarsforkalkning
 • Hud- og vævsdød (kutan nekrose)

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter): 

 • Blødningsansamling. Ved hurtigt voksende blodansamlinger skal du straks kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Næseblod, blødende tandkød.
 • Blod i urinen. Kontakt lægen.

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Blødning i øjet.
 • Blåfarvning af tæerne.
 • Blødning i led og muskelblødning.

 

Sjældne bivirkninger: (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Feber, træthed, sløjhed, blødning i huden pga. betændelse i blodkar. Kan være eller blive alvorligt. Kontakt lægen.
 • Hårtab.

 

Meget sjældne bivirkninger: (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Tilstopning af et blodkar pga. en vandrende prop pga. forhøjet kolesterol. Kan være alvorligt. Tal med lægen.
 • Eksem eller irritation af huden/udslæt, blærer, pletter og små knuder på huden, allergisk eksem, kløe, rødme, nældefeber, hudlæsioner, blødning i og under huden, afskalning af huden, hævelse omkring øjnene, hævet ansigt
 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • Pletvis hårtab, nedsat behåring.
 • Knoglemangel, nedsat mængde af knoglevæv i skelettet. Kan udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Kontakt lægen, hvis du får pludselige smerter i ryggen.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt 

 • Gener fra mave og tarm, kvalme, nedsat appetit, opkastning, diarre.
 • Øget risiko for knoglebrud pga. knogleskørhed. Kan udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Kontakt lægen, hvis du får pludselige smerter i ryggen.

 

Marcoumar kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. leverfunktion, som igen bliver normale, når behandlingen ophører. 

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via  

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S.
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Marcoumar utilgængeligt for børn.
Må ikke opbevares over 30 °C.
Tag ikke Marcoumar efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Marcoumar indeholder:

 • Aktivt stof : phenprocoumon. 1 tablet indeholder 3 mg phenprocoumon.
 • Øvrige indholdsstoffer: lactose, majsstivelse, talcum, magnesiumstearat.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Marcoumar er en hvid tablet mærket med krydsdelekærv på begge sider, således at tabletten kan deles i to eller fire dele. 

 

Pakningsstørrelser 

Marcoumar fås i pakningsstørrelser á 25 tabletter og 100 (4 x 25) tabletter. 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

2care4  

Tømrervej 9  

6710 Esbjerg V. 

 

Marcoumar® er et registreret varemærke, der tilhører Meda AB. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret august 2018. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...