Escitalopram "Orion"

filmovertrukne tabletter 15 mg

Orion Corporation

Om indlægssedlen

Indægsseddel: Information til brugeren

Escitalopram Orion 5 mg filmovertrukne tabletter  

Escitalopram Orion 10 mg filmovertrukne tabletter  

Escitalopram Orion 15 mg filmovertrukne tabletter  

Escitalopram Orion 20 mg filmovertrukne tabletter 

escitalopram 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Den senest reviderede indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Escitalopram Orion
 3. Sådan skal du tage Escitalopram Orion
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Escitalopram Orion tilhører en gruppe lægemidler mod depression, der kaldes SSRI-præparater (SSRI = selektive serotoningenoptagshæmmere). Disse midler påvirker serotoninsystemet i hjernen ved at øge mængden af serotonin. Forstyrrelser i serotoninsystemet anses for at være et vigtigt element i udviklingen af depression og lignende sygdomme.  

 

Escitalopram Orion indeholder det aktive stof escitalopram og anvendes til behandling af depression (svære depressive episoder) og angsttilstande (såsom panikangst med eller uden agorafobi (angst for åbne pladser), socialfobi, generaliseret angst og tvangstanker eller tvangshandlinger. 

 

Der kan gå et par uger, før du begynder at få det bedre. Bliv ved med at tage Escitalopram Orion, selv om det tager nogen tid, før du mærker en bedring af din tilstand. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Escitalopram Orion

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Escitalopram Orion

 • hvis du er allergisk over for escitalopram eller et af de øvrige indholdsstoffer i Escitalopram Orion (angivet i punkt 6).
 • hvis du tager anden medicin, der tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes MAO-hæmmere herunder selegilin (anvendes til behandling af Parkinsons sygdom), moclobemid (anvendes til behandling af depression) og linezolid (et antibiotikum).
 • hvis du er født med eller har haft tilfælde med unormal hjerterytme (set på EKG; en undersøgelse til evaluering af, hvordan hjertet fungerer).
 • hvis du tager medicin mod et hjerterytmeproblem eller medicin, der kan påvirke hjerterytmen (se også afsnittet ”Brug af anden medicin sammen med Escitalopram Orion” nedenfor)

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Escitalopram Orion.
Fortæl det til lægen, hvis du har andre sygdomme eller lidelser, så lægen eventuelt kan tage højde for dette. Det er især vigtigt, at du fortæller det til lægen: 

 • hvis du har epilepsi. Behandling med Escitalopram Orion bør stoppes, hvis du får krampeanfald for første gang, eller hvis anfaldshyppigheden stiger (se også punkt 4 "Bivirkninger").
 • hvis du lider af nedsat lever- eller nyrefunktion. I så fald kan lægen være nødt til at ændre dosis.
 • hvis du har diabetes. Behandling med Escitalopram Orion kan påvirke blodsukkeret. Derfor kan det blive nødvendigt at ændre dosis af insulin og/eller tabletter til behandling af diabetes.
 • hvis du har nedsat indhold af natrium i blodet.
 • hvis du let kommer til at bløde eller let får blå mærker.
 • hvis du får elektrochokbehandling.
 • hvis du har sygdom i hjertets kranspulsårer.
 • hvis du lider af eller har lidt af hjerteproblemer eller for nylig har haft et hjerteanfald.
 • hvis du har en lav hvilepuls, og/eller du ved, at du kan have saltmangel som følge af langvarig alvorlig diarré og opkastning (kvalme) eller brug af diuretika (vanddrivende medicin).
 • hvis du oplever hurtig eller uregelmæssig hjertebanken, besvimelse, kollaps eller svimmelhed, når du rejser dig op. Dette kan tyde på unormal hjerterytme.
 • hvis du har eller har haft øjenproblemer, såsom visse former for glaukom (øget tryk i øjet).

OBS!

Nogle patienter med maniodepressive lidelser kan gå ind i en manisk fase. Denne fase kendetegnes ved usædvanlige og hurtigt skiftende ideer, en uforholdsmæssig lykketilstand og overdrevet fysisk aktivitet. Kontakt lægen, hvis du oplever dette. 

 

Symptomer i form af rastløshed eller problemer med at sidde eller stå stille kan også forekomme under de første ugers behandling. Fortæl det straks til lægen eller apotekspersonalet, hvis du får disse symptomer. 

Selvmordstanker og forværring af din depression eller angst

Hvis du er deprimeret og/eller lider af angst, kan du sommetider have selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på dig selv. Disse tanker kan forstærkes, når du starter med at tage antidepressiv medicin, fordi medicinen er et stykke tid om at virke, ofte omkring 2 uger, men nogle gange længere tid. 

 

Du kan have øget risiko for sådanne tanker: 

 • hvis du tidligere har haft selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på dig selv.
 • hvis du er ung. Information fra kliniske studier har vist, at der var en øget risiko for selvmordsadfærd hos voksne under 25 år med psykiatriskelidelser, der blev behandlet med antidepressiv medicin.

 

Hvis du på noget tidspunkt får tanker om selvmord eller tanker om at gøre skade på dig selv, bør du straks kontakte din læge eller hospitalet. 

 

Det kan måske være en hjælp at tale med en ven eller pårørende om, at du er deprimeret eller angst, og bede dem om at læse denne indlægsseddel. Du kan eventuelt bede dem om at fortælle dig, hvis de synes at din depression eller angst bliver værre, eller hvis de bliver bekymrede over ændringer i din opførsel. 

Børn og unge under 18 år:

Escitalopram Orion bør normalt ikke anvendes til børn og unge under 18 år. Du bør også vide, at patienter under 18 år har en øget risiko for bivirkninger så som selvmordsforsøg, selvmordstanker og fjendtlighed (især aggressivitet, trodsighed og vrede), når de tager denne type medicin. Din læge kan alligevel vælge at ordinere Escitalopram Orion til patienter under 18 år ud fra en vurdering af, at det vil det bedste for dem. Kontakt lægen, hvis en patient under 18 år har fået ordineret Escitalopram Orion, og du ønsker at tale om dette. Du bør informere lægen, hvis de ovenstående symptomer opstår eller tager til hos en patient under 18 år, der får Escitalopram Orion. Der foreligger endnu ikke langtidsdata om sikkerhed, hvad angår vækst, modning og udvikling af åndsevner og adfærd, når Escitalopram Orion gives til denne aldersgruppe. 

Brug af anden medicin sammen med Escitalopram Orion

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.  

 

Tal med din læge, hvis du tager følgende medicin: 

 • Ikke-selektive monoaminooxidasehæmmere (MAO-hæmmere), der indeholder de aktive stoffer phenelzin, iproniazid, isocarboxazid, nialamid eller tranylcypromin (mediciner til behandling af depression). Hvis du har taget et af disse lægemidler, skal der gå 14 dage, før du må begynde at tage Escitalopram Orion. Efter behandlingen med Escitalopram Orion skal der gå 7 dage, før du begynder at tage et af disse midler.
 • Reversible, selektive MAO-A-hæmmere, der indeholder moclobemid (til behandling af depression).
 • Irreversible MAO-B-hæmmere, der indeholder selegilin (til behandling af Parkinsons sygdom). Disse lægemidler øger risikoen for bivirkninger.
 • Linezolid, som er et antibiotikum.
 • Lithium (til behandling af maniodepressive lidelser) og tryptophan.
 • Imipramin og desipramin (til behandling af depression).
 • Sumatriptan og lignende medicin (til behandling af migræne) og tramadol (mod stærke smerter). Disse lægemidler øger risikoen for bivirkninger.
 • Cimetidin, lansoprazol og omeprazol (til behandling af mavesår), fluvoxamin (mod depression) og ticlopidin (nedsætter risikoen for slagtilfælde). Disse lægemidler kan øge mængden af escitalopram i blodet.
 • Prikbladet perikon (Hypericum perforatum) - et naturlægemiddel mod depression.
 • Acetylsalicylsyre og ikke-steroid betændelseshæmmende medicin (medicin til at lindre smerter eller fortynde blodet, såkaldte antikoagulantia). Disse kan øge blødningstendensen.
 • Warfarin, dipyridamol og phenprocoumon (medicin til at fortynde blodet, såkaldte antikoagulantia). Lægen vil sikkert undersøge, hvor længe blodet er om at størkne ved indledning og afslutning af behandling med Escitalopram Orion for at sikre, at du stadig får den rette dosis af det blodfortyndende middel.
 • Mefloquin (til behandling af malaria), bupropion (til behandling af depression) og tramadol (til behandling af stærke smerter) på grund af en mulig risiko for nedsættelse af krampetærsklen.
 • Medicin til behandling af skizofreni, psykoser (antipsykotika) og antidepressiva (tricykliske antidepressiva og SSRI’ere) på grund af en mulig risiko for nedsættelse af krampetærsklen.
 • Flecainid, propafenon og metoprolol (mod hjerte- og karsygdomme), clomipramin og nortriptylin (mod depression) og risperidon, thioridazin og haloperidol (antipsykotika). Det kan være nødvendigt at ændre dosis af Escitalopram Orion.
 • Lægemidler, der nedsætter koncentrationen af kalium eller magnesium i blodet, da det kan øge risikoen for livstruende hjerterytmeforstyrrelser.

 

TAG IKKE ESCITALOPRAM ORION hvis du får medicin mod problemer med hjerterytmen eller medicin, der kan påvirke hjerterytmen, f.eks. klasse IA og III antiarytmika, antipsykotika (f.eks. fentiazinderivater, pimozid, haloperidol), tricykliske antidepressiva, visse antimikrobielle midler (f.eks. sparfloxacin, moxifloxacin, erythromycin IV, pentamidin, malariabehandling, især halofantrin), visse antihistaminer (f.eks. astemizol, mizolastine). Hvis du har spørgsmål til dette, så kontakt din læge. 

Brug af Escitalopram Orion sammen med mad, drikke og alkohol

Du kan tage Escitalopram Orion med eller uden mad (se punkt 3 "Sådan skal du tage Escitalopram Orion"). 

 

I lighed med en række lægemidler frarådes det at tage Escitalopram Orion sammen med alkohol, selv om Escitalopram Orion ikke forventes at reagere med alkohol. 

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. Tag ikke Escitalopram Orion, hvis du er gravid medmindre du og din læge har talt om risici og fordele ved behandlingen. 

 

Citalopram (et lægemiddel lig escitalopram) har i dyreforsøg nedsat sædkvaliteten. Teoretisk set kan dette påvirke fertiliteten, men der er ikke set en påvirkning af fertiliteten hos mennesker. 

 

Fortæl din jordemoder og/eller læge at du tager Escitalopram Orion. Når medicin som Escitalopram Orion tages under graviditeten, især de sidste 3 måneder af graviditeten, kan det forøge risikoen for en alvorlig tilstand med forhøjet tryk i lungekredsløbet hos den nyfødte (kaldet Persisterende Pulmonal Hypertenion hos den Nyfødte (PPHN)). Dette medfører, at barnet bliver blåligt og trækker vejret hurtigere. Disse symptomer starter normalt indenfor 24 timer efter fødslen. Hvis dette sker for dit barn, så kontakt straks din jordemoder eller læge. 

 

Hvis du tager Escitalopram Orion under de sidste 3 måneder af graviditeten, skal du være opmærksom på, at følgende bivirkninger kan ses hos den nyfødte: vejrtrækningsbesvær, blålig hud, anfald, forandringer i kropstemperatur, spiseproblemer, opkastning, lavt blodsukker, stive eller slappe muskler, voldsomme reflekser, skælven, nervøsitet, irritabilitet, sløvhed, konstant gråd, søvnighed og søvnbesvær.
Kontakt omgående lægen, hvis dit nyfødte barn har nogle af disse symptomer. 

 

Hvis du tager Escitalopram Orion, mens du er gravid, må du ikke stoppe behandlingen brat.  

 

Hvis du ammer, må du kun tage Escitalopram Orion efter aftale med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det anbefales, at du ikke færdes i trafikken eller betjener maskiner, før du ved, hvordan Escitalopram Orion påvirker dig. 

3. Sådan skal du tage Escitalopram Orion

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

 

Voksne:  

Depression 

Den sædvanlige anbefalede dosis er 10 mg én gang dagligt. Lægen kan øge dosis op til højst 20 mg dagligt. 

 

Panikangst 

Startdosis er 5 mg én gang dagligt i den første uge, før dosis øges til 10 mg dagligt. Lægen kan øge dosis yderligere til højst 20 mg dagligt. 

 

Socialfobi 

Den sædvanlige anbefalede dosis er 10 mg én gang dagligt. Lægen kan enten nedsætte dosis til 5 mg dagligt eller øge dosis til højst 20 mg dagligt afhængigt af, hvordan du reagerer på medicinen. 

 

Generaliseret angst eller tvangstanker/tvangshandlinger 

Den sædvanlige anbefalede dosis Escitalopram Orion er 10 mg én gang dagligt. Lægen kan øge dosis til højst 20 mg dagligt. 

 

Ældre (over 65 år)  

Det anbefales at starte med en dosis på 5 mg Escitalopram Orion, der tages én gang dagligt. Lægen kan øge dosis til 10 mg dagligt. 

 

Børn og unge (under 18 år)  

Escitalopram Orion bør normalt ikke anvendes til børn og unge. Yderligere oplysninger: se punkt 2 "Det skal du vide, før du begynder at tage Escitalopram Orion". 

 

Du kan tage Escitalopram Orion med eller uden mad. Tag tabletten med lidt vand. Lad være med at tygge den, da smagen er bitter. 

 

Escitalopram Orion 10 mg, 15 mg og 20 mg: Om nødvendigt kan du dele tabletten ved at anbringe tabletten på en plan overflade med delekærven opad. Dernæst kan tabletten deles ved at trykke nedad med en pegefinger i hver ende af tabletten, som vist på billedet: 

Escitalopram "Orion" Orion Corporation, filmovertrukne tabletter 5 mg, 10 mg, 15 mg og 20 mg 

Behandlingens varighed

Der kan gå et par uger, før du begynder at få det bedre. Fortsæt med at tage Escitalopram Orion selv om der går nogen tid, før du mærker bedring. 

 

Du må ikke ændre dosis af din medicin uden først at have talt med lægen. 

 

Bliv ved med at tage Escitalopram Orion i den periode, lægen har anbefalet. Hvis du stopper behandlingen for tidligt, kan symptomerne vende tilbage. Det anbefales at fortsætte behandlingen i mindst 6 måneder, efter at du har igen fået det godt. 

Hvis du har taget for mange Escitalopram Orion

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har mere af Escitalopram Orion, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet. 

Søg hjælp selvom du ikke føler dig utilpas. 

Symptomer på en overdosis kan f.eks. være svimmelhed, skælven, ophidselse, krampe, koma, kvalme, opkastning, forandringer i hjerterytmen, blodtryksfald eller forandringer i kroppens salt- og væskebalance. Tag pakningen med Escitalopram Orion med til lægen eller hospitalet. 

Hvis du har glemt at tage Escitalopram Orion

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Hvis du glemmer at tage en dosis, og du kommer i tanke om det lige før sengetid, skal du tage den med det samme. Fortsæt med den sædvanlige dosis næste dag. Hvis du først kommer i tanke om det om natten eller næste dag, skal du springe den glemte dosis over og fortsætte, som du plejer. 

Hvis du holder op med at tage Escitalopram Orion

Hold først op med at tage Escitalopram Orion, når din læge siger det. Når du har gennemført den planlagte behandling, anbefales det normalt at stoppe med Escitalopram Orion ved at nedtrappe dosis i løbet af nogle uger. 

 

Når du holder op med at tage Escitalopram Orion - og især hvis det sker brat - kan du få abstinenssymptomer. Det er almindeligt, når behandlingen med Escitalopram Orion stoppes. Risikoen er større efter brug af Escitalopram Orion i længere tid eller i store doser, eller når dosis nedtrappes for hurtigt. De fleste oplever, at symptomerne er milde og aftager af sig selv i løbet af to uger. Hos nogle patienter kan de dog være kraftige eller langvarige (2-3 måneder eller længere). Kontakt lægen, hvis du får kraftige abstinenssymptomer, når du holder op med at tage Escitalopram Orion. Lægen kan foreslå, at du begynder på tabletterne igen og dernæst bruger længere tid på at nedtrappe dem. 

 

Abstinenssymptomer omfatter: svimmelhed (usikker på benene eller mister balancen), prikken/stikken, svien og (mindre almindeligt) fornemmelse af elektrisk stød, også i hovedet, søvnforstyrrelser (livlige drømme, mareridt, søvnløshed), angst, hovedpine, kvalme, svedudbrud (også om natten), rastløshed eller ophidselse, skælven (rysten), forvirring eller desorientering, følelsesmæssig letpåvirkelig eller irritabel, diarré (tynd afføring), synsforstyrrelser, hjertebanken (palpitationer). 

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Bivirkningerne forsvinder normalt efter få ugers behandling. Vær opmærksom på at mange af disse bivirkninger også kan være symptomer på sygdommen, og de vil derfor aftage, når du begynder at få det bedre. 

Hvis du oplever nogen af følgende symptomer, skal du stoppe med at tage Escitalopram Orion og kontakte din læge eller hospitalet omgående:

Ikke almindelige (kan påvirke op til 1 ud af 100 personer): 

 • usædvanlige blødninger, inklusive mave-tarm-blødninger.

 

Sjældne (kan påvirke op til 1 ud af 1.000 personer):  

 • hævelser i hud, tunge, læber eller ansigt eller har besvær med at trække vejret eller synke (allergisk reaktion).
 • høj feber, ophidselse, forvirring, skælven og pludselige muskelsammentrækninger. Disse kan være tegn på en sjælden tilstand, der kaldes et serotonergt syndrom.

 

Ikke kendte (hyppigheden kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):  

 • vandladningsbesvær
 • kramper (anfald) - se også under "Advarsler og forsigtighedsregler "
 • hvis huden og det hvide i øjnene bliver gult, kan det være tegn på nedsat leverfunktion/hepatitis
 • hurtige, uregelmæssige hjerteslag, besvimelse, som kan være symptom på en livstruende tilstand, der kaldes Torsade de Pointes
 • tanker om at gøre skade på dig selv eller selvmordstanker, se også afsnittet ”Advarsler og forsigtighedsregler”

Endvidere er der indberettet følgende bivirkninger:

Meget almindelige (kan påvirke flere end 1 ud af 10 personer): 

 • kvalme
 • hovedpine.

 

Almindelige (kan påvirke op til 1 ud af 10 personer):  

 • tilstoppet næse eller snue (sinusitis)
 • nedsat eller øget appetit
 • angst, rastløshed, unormale drømme, problemer med at falde i søvn, søvnighed, svimmelhed, gaben, skælven, prikken i huden
 • diarré, forstoppelse, opkastning, mundtørhed
 • øget svedtendens
 • muskel- og ledsmerter (artralgi og myalgi)
 • seksuelle forstyrrelser (forsinket sædudtømning, rejsningsproblemer, nedsat lyst til sex samt hos kvinder problemer med at få orgasme)
 • træthed, feber
 • vægtstigning.

 

Ikke almindelige (kan påvirke op til 1 ud af 100 personer):  

 • nældefeber (urticaria), udslæt, kløe (pruritus)
 • tænderskæren, ophidselse, nervøsitet, panikanfald, forvirring
 • søvnforstyrrelser, smagsforstyrrelser, besvimelse (synkope)
 • forstørrede pupiller (mydriasis), synsforstyrrelser, ringen for ørerne (tinnitus)
 • hårtab
 • voldsomme menstruationer
 • uregelmæssige menstruationervægttab
 • hurtig puls
 • opsvulmen af arme eller ben
 • næseblod.

 

Sjældne (kan påvirke op til 1 ud af 1.000 personer):  

 • aggressivitet, tab af personlige træk og identitet, hallucinationer
 • langsom puls.

 

Ikke kendte (hyppigheden kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):  

 • nedsat natriumindhold i blodet (symptomerne er kvalme og utilpashed med muskelsvækkelse eller forvirring)
 • svimmelhed på grund af blodtryksfald, når du rejser dig (ortostatisk hypotension)
 • unormal leverfunktionsprøve (forhøjede leverenzymer i blodet)
 • bevægelsesforstyrrelser (ufrivillige muskelbevægelser)
 • smertefuld rejsning (priapisme)
 • tegn på øget blødning f.eks. fra hud og slimhinder (ekkymose) og nedsat antal blodplader (trombocytopeni)
 • pludselige hævelser i hud og slimhinder (angioødem)
 • stigning i urinmængden ved vandladning (uhensigtsmæssig udskillelse af antidiuretisk hormon)
 • mælkeflåd hos mænd og hos kvinder, der ikke ammer
 • mani
 • en forøget risiko for knoglebrud er blevet set hos patienter, som tager denne type medicin
 • Ændring af hjerterytmen (kaldet ‟forlænget QT-interval‟, som kan ses på et elektrokardiogram (EKG) - hjertets elektriske aktivitet).

 

Endvidere er der kendskab til en række bivirkninger af lægemidler, der virker på tilsvarende måde som escitalopram (det aktive stof i Escitalopram Orion). Det drejer sig om:  

 • motorisk uro (akatisi)
 • manglende appetit

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til: 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på etiketten eller æsken efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysniger

Escitalopram Orion indeholder

 • Aktivt stof: escitalopram. Hver tablet indeholder 5 mg, 10 mg, 15 mg eller 20 mg escitalopram (som oxalat). 

 • Øvrige indholdsstoffer: 

  Tabletkernen: mikrokrystallinsk cellulose, croscarmellosenatrium, butylhydroxytoluen (E321), butylhydroxyanisol (E320), vandfri kolloid silica, talcum og magnesiumstearat.
 • Filmovertrækket: hypromellose, macrogoler og titandioxid (E171). 

Udseende og pakningsstørrelser

5 mg: hvide til råhvide, runde, filmovertrukne, hvælvede tabletter præget med ’F’ på den ene side og ’53’ på den anden side. 

10 mg: hvide til råhvide, ovale, filmovertrukne, hvælvede tabletter præget med ’F’ på den ene side og ’54’ på den anden side med en dyb delekærv mellem ’5’ og ’4’. 

15 mg: hvide til råhvide, ovale, filmovertrukne, hvælvede tabletter præget med ’F’ på den ene side og ’55’ på den anden side med en dyb delekærv mellem ’5’ og ’5’. 

20 mg: hvide til råhvide, ovale, filmovertrukne, hvælvede tabletter præget med ’F’ på den ene side og ’56’ på den anden side med en dyb delekærv mellem ’5’ og ’6’. 

 

Pakningsstørrelser: 

Blisterkort: 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 49, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100, 200 og 500 filmovertrukne tabletter. 

Tabletbeholder: 30, 100 og 500 filmovertrukne tabletter.  

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orion Corporation  

Orionintie 1 

FI-02200 Espoo  

Finland 

Fremstiller

Orion Corporation Orion Pharma 

Orionintie 1 

FI-02200 Espoo 

Finland 

 

APL Swift Services (Malta) Ltd. 

HF26, Hal Far Industrial Estate, 

Hal Far, Birzebbugia BBG 3000, 

Malta 

 

For yderligere oplysning om dette lægemiddel, bedes henvendelse rettet til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen: 

 

Orion Pharma A/S  

medinfo@orionpharma.com 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Medlemslandets navn 

Lægemidlets navn 

Danmark 

Escitalopram Orion 

Estland 

Escitalopram Orion 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg õhukese polümeerikattega tabletid 

Finland 

Escitalopram Orion 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg kalvopäällysteiset tabletit 

Letland 

Escitalopram Orion 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg apvalkotās tabletes 

Litauen 

Escitalopram Orion 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg plėvele dengtos tabletės 

Polen 

Pralex 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg tabletki powlekane 

Slovakiet 

Escitalopram Orion 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg filmom obalené tablety 

Tjekkiet 

Escitalopram Orion 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg potahované tablety 

Sverige 

Escitalopram Orion 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg, filmdragerade tabletter 

 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 07/2018. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...