Aerius®

oral opløsning 0,5 mg/ml

MSD-SP

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til patienten

Aerius® 0,5 mg/ml oral opløsning 

desloratadin 

 

Aerius® er et registreret varemærke, der tilhører MSD International Holdings GmbH. 

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Aerius oral opløsning
 3. Sådan skal du tage Aerius oral opløsning
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Hvad Aerius er

Aerius indeholder desloratadin, som er et antihistamin. 

Sådan virker Aerius

Aerius oral opløsning er et lægemiddel mod allergi, som ikke gør dig døsig. Det hjælper med at regulere din allergiske reaktion og dens symptomer. 

Hvornår Aerius skal bruges

Aerius oral opløsning lindrer symptomer forbundet med allergisk snue (irritation af vævet i de nasale passager forårsaget af allergi, for eksempel høfeber eller støvmideallergi) hos voksne, unge og børn i alderen 1 år og derover.
Symptomerne indbefatter nysen, løbende eller kløende næse, kløe i ganen og kløende, røde eller løbende øjne. 

 

Aerius oral opløsning anvendes også til at lindre symptomerne ved nældefeber (en hudlidelse forårsaget af allergi). Symptomerne indbefatter kløe og kløende udslæt. 

 

Lindring af disse symptomer varer en hel dag og hjælper dig til at genoptage dine normale daglige aktiviteter og søvn. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Aerius oral opløsning

Tag ikke Aerius oral opløsning

 • hvis du er allergisk over for desloratadin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Aerius (angivet i punkt 6) eller over for loratadin.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apoteket eller sundhedspersonalet, før du tager Aerius: 

 • hvis du har dårlig nyrefunktion.
 • hvis du tidligere har haft krampeanfald eller nogen i familien har haft det.

Børn og unge

Giv ikke dette lægemiddel til børn under 1 år. 

Brug af anden medicin sammen med Aerius

Der er ingen kendte interaktioner mellem Aerius og andre lægemidler.
Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Brug af Aerius oral opløsning sammen med mad, drikke og alkohol

Aerius kan tages med eller uden mad.
Du skal udvise forsigtighed, hvis du tager Aerius sammen med alkohol. 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteket til råds, før du tager dette lægemiddel. Det frarådes, at du tager Aerius, hvis du er gravid, eller hvis du ammer dit spædbarn. 

 

Frugtbarhed 

Der er ingen information tilgængelig om virkningen på frugtbarheden hos mænd og kvinder. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Ved den anbefalede dosis forventes dette lægemiddel ikke at påvirke evnen til at køre bil og betjene maskiner. Selvom de fleste mennesker ikke oplever døsighed, frarådes det at beskæftige sig med aktiviteter, der kræver mental årvågenhed, for eksempel køre bil og betjene maskiner, indtil din reaktion på dette lægemiddel er fastlagt. 

Aerius oral opløsning indeholder sorbitol

Aerius oral opløsning indeholder sorbitol.
Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Aerius oral opløsning

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning.
Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

 

Børn 

Børn i alderen 1 til 5 år:  

Den anbefalede dosis er 2,5 ml (½ skefuld á 5 ml) oral opløsning en gang daglig. 

 

Børn i alderen 6 til 11 år:  

Den anbefalede dosis er 5 ml (en skefuld á 5 ml) oral opløsning en gang daglig. 

 

Voksne og teenagere i alderen 12 år og derover 

Den anbefalede dosis er 10 ml (to skefulde á 5 ml) oral opløsning en gang daglig. 

 

I tilfælde af at flasken med oral opløsning er forsynet med en oral målesprøjte, kan du alternativt bruge den til at udtage den passende mængde oral opløsning. 

Dette lægemiddel skal tages gennem munden.  

Synk dosen af oral opløsning, og drik herefter noget vand. Du kan tage din medicin med eller uden mad. 

 

Med hensyn til varigheden af behandlingen, vil din læge bestemme hvilken type allergisk snue, du lider af, og vil fastsætte, hvor længe du skal tage Aerius oral opløsning. 

 

Hvis din allergiske snue er forbigående (tilstedeværelse af symptomer i mindre end 4 dage per uge eller i mindre end 4 uger), vil din læge anbefale dig en behandlingsplan, som vil afhænge af vurderingen af din sygdomshistorie. 

 

Hvis din allergiske snue er vedvarende (tilstedeværelse af symptomer i 4 dage eller mere per uge og i mere end 4 uger), vil din læge måske anbefale dig en længerevarende behandling. 

 

For nældefeber kan varigheden af behandling variere fra patient til patient, og du skal derfor følge din læges instruktioner. 

Hvis du har taget for meget Aerius oral opløsning

Tag udelukkende Aerius oral opløsning således, som det er ordineret til dig. Ved fejlagtig overdosis forventes ingen alvorlige problemer.
Men kontakt straks lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du tager mere Aerius oral opløsning, end du har fået besked på. 

Hvis du har glemt at tage Aerius oral opløsning

Hvis du glemmer at tage din medicin til tiden, så tag den snarest muligt og vend derefter tilbage til din sædvanlige medicineringsplan. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Aerius oral opløsning

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Under markedsføringen af Aerius er tilfælde af alvorlige allergiske reaktioner (vejrtrækningsbesvær, hiven efter vejret, kløe, kløende udslæt og hævelse) blevet rapporteret meget sjældent. Stop med at tage medicinen og søg straks akut lægehjælp, hvis du får nogle af disse alvorlige bivirkninger. 

 

Hos de fleste børn og voksne var bivirkningerne i kliniske studier med Aerius nogenlunde de samme som ved en placeboopløsning eller placebotablet. Imidlertid sås der hos børn yngre end 2 år de almindelige bivirkninger diarré, feber og søvnløshed, mens der hos voksne blev rapporteret træthed, mundtørhed og hovedpine lidt oftere end ved en placebotablet. 

I kliniske studier med Aerius er følgende bivirkninger blevet rapporteret som: 

 

Børn 

Almindelige hos børn under 2 år: følgende kan forekomme hos op til 1 ud af 10 børn 

 • diarré
 • feber
 • søvnløshe

 

Voksne 

Almindelige: følgende kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer 

 • træthed
 • mundtørhed
 • hovedpine

 

Efter markedsføring af Aerius er følgende bivirkninger blevet rapporteret: 

 

Voksne 

Meget sjældne: følgende kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer 

 • alvorlige allergiske reaktioner
 • hurtig hjerterytme (puls)
 • opkastning
 • udslæt
 • mavesmerter
 • mavebesvær
 • hjertebanken eller uregelmæssig hjerterytme
 • kvalme
 • svimmelhed
 • muskelsmerter
 • rastløshed med øget kropsbevægelse
 • døsighed
 • hallucinationer
 • leverbetændelse
 • diarré
 • søvnbesvær
 • krampeanfald
 • unormale prøver for leverfunktion

 

Ikke kendt: hyppigheden kan ikke vurderes ud fra tilgængelige data 

 • usædvanlig mathedsfølelse
 • huden og/eller øjnene får en gullig farve
 • øget hudfølsomhed over for sollys, selv i overskyet vejr, og over for ultraviolet (UV) lys, f.eks. UV-lys i et solarium
 • ændringer i måden hjertet slår
 • unormal adfærd
 • aggression
 • vægtforøgelse, øget appetit

 

Børn 

Ikke kendt: hyppigheden kan ikke vurderes ud fra tilgængelige data 

 • langsomme hjerteslag
 • ændring i måden hjertet slår
 • unormal adfærd
 • aggression

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S.
Websted: www.meldenbivirkning.dk eller E-mail: dkma@dkma.dk. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Må ikke nedfryses. Opbevares i den originale yderpakning. 

 

Tag ikke lægemidlet, hvis du bemærker ændringer i den orale opløsnings udseende. 

 

Spørg på apoteket hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Aerius oral opløsning indeholder:

 • Aktivt stof: desloratadin 0,5 mg/ml
 • Øvrige indholdsstoffer: sorbitol, propylenglycol, sucralose E955, hypromellose 2910, natriumcitratdihydrat, naturligt og kunstigt smagsstof (tyggegummi), citronsyre, vandfri, dinatriumedetat og renset vand.

Udseende og pakningsstørrelser

Aerius oral opløsning er pakket i flasker med 30, 50, 60, 100, 120, 150, 225 og 300 ml med børnesikkert låg. Alle pakninger på nær 150 ml flasken har vedlagt en måleske, mærket med doserne 2,5 ml og 5 ml. 150 ml pakningen har vedlagt en måleske eller en doseringsprøjte mærket med doserne 2,5 ml og 5 ml. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Merck Sharp & Dohme B.V. 

Waarderweg 39 

2031 BN Haarlem  

Holland 

Fremstiller:

SP Labo N.V. 

Industriepark 30 

B-2220 Heist-op-den-Berg 

Belgien 

 

Paralleldistributør: Paranova Danmark A/S, Herlev, Danmark 

 

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen: 

 

Danmark 

MSD Danmark ApS 

Tlf: + 45 4482 4000 

dkmail@merck.com 

 

Du kan finde yderligere oplysninger om Aerius på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu/. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 06/2018. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...