Fucicort®

creme 1+20 mg/g

Leo

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Fucicort 20 mg/g + 1 mg/g creme 

fusidinsyre/betamethason  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Fucicort til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Fucicort
 3. Sådan skal du bruge Fucicort
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Fucicort er et kombinationspræparat, som indeholder et antibiotikum (fusidinsyre) og et stærkt binyrebarkhormon (betamethasonvalerat). Fusidinsyre virker ved at hæmme bakteriers vækst, og betamethason virker ved at hæmme betændelse og dæmpe kløe. Fucicort anvendes ved behandling af hudsygdomme med infektion forårsaget af bakterier følsomme over for fusidinsyre. 

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Fucicort

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Fucicort:

 • hvis du er allergisk over for fusidinsyre, betamethason eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6).
 • til hudlidelser hos børn under 1 år, herunder eksem eller bleeksem.

Brug ikke Fucicort hvis du har:

 • systemisk svampe infektion
 • hudsygdomme som skyldes svamp, bakterier eller virus
 • rosacea (svær rødme, særlig i ansigtets midtpart).
 • eksem rundt om munden.
 • bumser eller på områder med bumser.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Fucicort.
 

Brug ikke Fucicort længere end højst nødvendigt og ikke længere end lægen har sagt til dig. Bør ikke overskride 2 uger.
 

Undgå at få Fucicort i øjnene.
 

Fucicort kan skjule mulige symptomer på infektion.
 

Fucicort kan gøre dig mere modtagelig for infektion, forværre eksisterende infektion og aktivere en hvilende infektion. 

Børn og unge

Fucicort skal bruges med forsigtighed hos børn. Undgå store mængder, lufttæt forbinding og længerevarende behandling, da binyrebarkhæmning kan optræde. Børn kan være mere følsomme for systemiske bivirkninger af kortikosteroider end voksne. 

Brug af anden medicin sammen med Fucicort

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.
Du kan bruge Fucicort sammen med anden medicin 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

 

Graviditet 

Du må kun bruge Fucicort efter lægens anvisning. 

 

Amning 

Du kan bruge Fucicort i korte perioder, selv om du ammer. Spørg lægen. Du må ikke smøre Fucicort på brystet når du ammer. 

Trafik og arbejdssikkerhed

Fucicort påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Fucicort indeholder chlorcresol og cetostearylalkohol

Indeholdet af chlorcresol kan medføre allergiske reaktioner, og cetostearylalkohol kan give lokalt hududslæt (fx kontakteksem). 

3. Sådan skal du bruge Fucicort

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket 

Dosering

Voksne og børn: Påsmør et tyndt lag 2-3 gange daglig. 

Brugervejledning

Du må kun bruge Fucicort på betændt hud. 

Du skal vaske hænder, hver gang du har påsmurt cremen, med mindre du skal behandle hænderne. 

Hvis du har brugt for meget Fucicort

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Fucicort end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du følerdig utilpas. 

 

Ved langvarig og overdreven brug af binyrebarkhormon, er din risiko for at få bivirkninger øget, se afsnit 4 bivirkninger. 

Hvis du har glemt at bruge Fucicort

Har du glemt at påsmøre Fucicort, skal du blot fortsætte behandlingen som hidtil. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer): 

 • Allergisk reaktion
 • Forværring af eksem
 • Kontakt eksem
 • Brændende fornemmelser i huden
 • Kløe (pruritus)
 • Tør hud
 • Smerte på påføringsstedet
 • Irritation påføringsstedet

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1000 personer): 

 • Rødmen af huden (erytem)
 • Nældefeber (urticaria)
 • Udslæt
 • Hævelse på påføringsstedet
 • Blærer på påføringsstedet

 

Ikke kendte bivirkninger (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data): 

 • Sløret syn

 

Bivirkninger forårsaget af behandling med stærke kortikosteroider omfatter: 

 • Tynd hud (hudatrofi)
 • Eksem
 • Eksem rundt om munden
 • Striber på huden
 • Udvidelse af de små blodkar i huden
 • Vedvarende rødme (rosacea)
 • Rødmen af huden (erytem)
 • Affarvning af huden
 • Uønsket hårvækst (hypertrikose)
 • Kraftig sveden (hyperhidrose)
 • Blødninger i huden kan også forekomme ved langvarig brug.

 

Systemiske bivirkninger af kortikosteroider, som betamethasonvalerat, omfatter 

 • Binyrebarkhæmning især ved længere tids vedvarende behandling på huden.
 • Komplikationer ved påføring for tæt på øjet (fx forhøjet tryk inden i øjet og glaukom).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:
 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidte dag i den nævnte måned. 

 

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C. 

 

Holdbarheden efter første åbning er 3 måneder. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Fucicort indeholder:

 • Aktivt stoffer: Fusidinsyre 20 mg/g og betamethason (som valerat) 1 mg/g.
 • Øvrige indholdsstoffer: cetostearylalkohol, macrogolcetostearylether, hvid blød paraffin, paraffinolie, natriumhydroxid, natriumdihydrogenphosphat dihydrat, chlorcresol, all-rac-α-tocopherol og renset vand.

Pakningsstørrelser:

15 g og 30 g 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

LEO Pharma A/S 

Industriparken 55 

DK-2750 Ballerup 

Fremstiller

LEO Laboratories Ltd. 

285 Cashel Road 

Dublin 12 

Irland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret september 2018. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...