Isodur®

hårde depotkapsler 60 mg

Sandoz

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Isodur® 60 mg depotkapsler, hårde  

Isosorbidmononitrat 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen eller apotekspersonalet har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. Du kan finde den nyeste indlægsseddel påwww.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Isodur
 3. Sådan skal du tage Isodur
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Isodur udvider blodkarrene i hjertet. Hjertemusklen får mere blod og ilt, og hjertet skal derfor ikke arbejde så hårdt. 

 

Du kan bruge Isodur til at forebygge brystsmerter (angina pectoris). 

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information.  

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Isodur

Tag ikke Isodur:

 • hvis du er allergisk over for isosorbidmononitrat eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6).
 • hvis du er allergisk overfor nitrater.
 • hvis du har lavt blodtryk.
 • hvis du har sygdomme i hjertesækken.
 • hvis du bruger medicin mod impotens (sildenafil, tadalafil eller vardenafil).
 • hvis du har svær forkalkning i hjernens blodkar.
 • hvis du har forhøjet tryk i hjernen.
 • hvis du har nedsat hjertefunktion på grund af nedsat blodstrøm (f.eks. på grund af aorta- eller mitralklapstenose).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet før du bruger Isodur: 

 • hvis du lider af andre hjerte- og karsygdomme.
 • hvis du har for lavt blodtryk.
 • hvis du lider af svær blodmangel.
 • hvis du har for lidt væske i kroppen, på grund af væsketab.
 • hvis du har for højt stofskifte.
 • hvis du for nyligt har haft en blodprop i hjertet eller lider af hjertesvigt. Isodur må kun bruges i disse tilfælde under medicinsk overvågning.
 • hvis du har hjertekramper (angina pectoris) ved siden af andre sygdomme eller kredsløbsforstyrrelser.

Brug af anden medicin sammen med Isodur

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Tal med din læge, hvis du: 

 • tager medicin mod impotens (sildenafil, tadalafil eller vardenafil). Hvis du bruger disse midler samtidig med Isodur, kan du få et alvorligt blodtryksfald med risiko for besvimelse eller blodprop i hjertet.
 • tager anden medicin der udvider blodkarrene eller sænker blodtrykket.
 • tager antidepressiv eller antipsykotisk medicin.
 • tager medicin mod migræne (dihydroergotamin).
 • drikker alkohol, da alkohol kan forstærke virkningen af Isodur.

Brug af Isodur sammen med mad, drikke og alkohol

Du kan tage Isodur sammen med mad og drikke. Du bør dog ikke drikke alkohol, mens du er i behandling med Isodur, da alkohol kan forstærke virkningen af Isodur. 

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet  

Hvis du er gravid må du kun tage Isodur efter aftale med lægen. 

 

Amning  

Hvis du ammer, må du kun tage Isodur efter aftale med lægen. 

 

Fertilitet  

Der er ingen viden om effekten af Isodur på fertiliteten hos mennesker. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Isodur kan give bivirkninger som f.eks. svimmelhed og besvimelse, der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Isodur indeholder laktose og saccharose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Isodur

Tag altid lægemidlet nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den sædvandlige dosis er

Voksne:  

1 depotkapsel (60 mg) 1 gang daglig om morgenen. 

 

Du skal synke depotkapslerne hele med et glas vand. Du kan eventuelt åbne dem og tømme indholdet ud i væske, hvorefter du kan indtage det. Du må ikke tygge eller knuse kapselindholdet. 

 

Nedsat nyre- og leverfunktion:  

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

 

Brug til børn og unge  

Isodur bør kun anvendes til voksne, da der ikke er dokumentation for virkning og sikkerhed ved brug til børn og unge. 

Hvis du har taget for meget Isodur

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Isodur, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

 

Symptomer på overdosis er pulserende hovedpine, ophidselse, rødme, koldsved, svimmelhed, opkastning, besvimelse, hjertebanken, hurtig puls og lavt blodtryk. Meget sjældent for lavt iltindhold i blodet. 

Hvis du har glemt at tage Isodur

Hvis du glemmer en dosis, og der er gået mindre end 4 timer fra dit normale doseringstidspunkt, bør du tage tabletten med det samme. Hvis der er gået mere end 4 timer, skal du vente til næste dag og fortsætte med næste dosis på det normale tidspunkt. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Isodur

Når du skal stoppe med at tage Isodur, skal du gradvist nedtrappe behandlingen. Følg lægens anvisninger. 

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Ikke-alvorlige bivirkninger:

Almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af to 10 behandlede.  

Blodtryksfald, svimmelhed, hurtig puls, hovedpine, kvalme.  

 

Ikke almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede.  

Opkastning, diaré.  

 

Sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede.  

Besvimelse, udslæt, kløe.  

 

Meget sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede  

Muskelsmerter.  

 

Bivirkninger hvor hyppigheden ikke er kendt (sandsynligvis sjælden)  

Blodtryksfald, når du rejser dig (ortostatisk hypotension), rødmen. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger der fremgår herunder. 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

2300 København S 

 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.  

 

Opbevar ikke Isodur ved over 25 ºC. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørelser og yderligere oplysninger

Isodur indeholder:

Aktivt stof: Isosorbidmononitrat 60 mg. 

 

Øvrige indholdsstoffer: Lactosemonohydrat svarende til 171 mg lactose; saccharose 58 mg; majsstivelse; shellac; eudragit; talcum; gelatine og farvestoffet titandioxid (E171). 

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende  

Isodur er uigennemsigtige hvide kapsler. 

 

Pakningsstørrelser  

Blisterpakninger med 30 og 100 depotkapsler. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Danmark  

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret Oktober 2018 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...