Valaciclovir "Bluefish"

filmovertrukne tabletter 500 mg

Bluefish

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Valaciclovir Bluefish 500 mg filmovertrukne tabletter
Valaciclovir 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Valaciclovir Bluefish til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.


Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk.  

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Valaciclovir Bluefish
 3. Sådan skal du tage Valaciclovir Bluefish
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Valaciclovir Bluefish tilhører en gruppe lægemidler, som kaldes antivirale lægemidler. Det virker ved at dræbe eller standse væksten af herpes simplex virus (HSV), varicella zoster virus (VZV) og cytomegalovirus (CMV).  

 

Valaciclovir Bluefish kan bruges til at: 

 • behandle helvedesild (hos voksne)
 • behandle HSV-infektioner i huden og herpes på kønsorganerne (herpes genitalis) (hos voksne og unge over 12 år). Det anvendes også til at forebygge at disse infektioner vender tilbage.
 • behandle forkølelsessår (hos voksne og unge over 12 år)
 • forebygge infektion med CMV efter organtransplantation (hos voksne og unge over 12 år)
 • behandle og forebygge HSV-infektioner i øjnene.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Valaciclovir Bluefish

Tag ikke Valaciclovir Bluefish

 • hvis du er allergisk over for valaciclovir, aciclovir eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel (angivet i afsnit 6).


Brug ikke Valaciclovir Bluefish, hvis dette gælder for dig. Hvis du er i tvivl, så tal med lægen eller apoteket, inden du tager Valaciclovir Bluefish.  


Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Valaciclovir Bluefish: 

 • hvis du har nyreproblemer
 • hvis du har leverproblemer
 • hvis du er over 65 år
 • hvis du har et svækket immunforsvar

Tal med lægen eller apoteket, inden du tager Valaciclovir Bluefish, hvis du er i tvivl, om dette gælder for dig. 

Undgå at overføre herpes på kønsorganerne til andre

Hvis du bruger Valaciclovir Bluefish for at behandle eller forebygge herpes på kønsorganerne, eller hvis du har haft herpes på kønsorganerne tidligere, skal du stadig dyrke sikker sex, herunder anvende kondom. Det er vigtigt for at forhindre, at du overfører infektionen til andre. Du bør ikke dyrke sex, hvis du har sår eller blærer på kønsorganerne. 

Brug af anden medicin sammen med Valaciclovir Bluefish

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.  


Fortæl det til lægen, hvis du bruger anden medicin, der påvirker nyrerne, herunder aminoglykosider, organiske platinforbindelser, ioderede kontrastmidler, methotrexat, pentamidin, foscarnet, ciclosporin, tacrolimus, cimetidin og probenecid. 


Fortæl det altid til lægen, hvis du bruger anden medicin, hvis du tager Valaciclovir Bluefish til behandling af helvedesild eller efter organtransplantation. 

Graviditet, amning og fertilitet

Valaciclovir Bluefish må normalt ikke anvendes under graviditet. Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.
Din læge vil afveje fordelene for dig og ulemperne for dit barn ved, at du tager Valaciclovir Bluefish, mens du er gravid eller ammer. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Valaciclovir Bluefish kan give bivirkninger, der kan påvirke din evne til at køre bil. 

→ Kør ikke bil og arbejd ikke med værktøj eller maskiner, medmindre du er sikker på, at du ikke er påvirket af medicinen. 

3. Sådan skal du tage Valaciclovir Bluefish

Tag altid Valaciclovir Bluefish nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning.  

Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

 

Behandling af helvedesild 

 • Den sædvanlige dosis er 1.000 mg (1 tablet på 1.000 mg eller 2 tabletter på 500 mg) 3 gange dagligt.
 • Du skal tage Valaciclovir Bluefish i 7 dage.


Behandling af forkølelsessår
 

 • Den sædvanlige dosis er 2.000 mg (2 tabletter på 1.000 mg eller 4 tabletter på 500 mg) 2 gange samme dag.
 • Du skal tage den anden dosis 12 timer (tidligst 6 timer) efter den første dosis.
 • Du skal kun tage Valaciclovir Bluefish i én dag (to doser).


Behandling af HSV-infektioner i huden og herpes på kønsorganerne (herpes genitalis)
 

 • Den sædvanlige dosis er 500 mg (1 tablet på 500 mg eller 2 tabletter på 250 mg) 2 gange dagligt.
 • Hvis det er første gang, du har infektionen, skal du tage Valaciclovir Bluefish i 5 dage eller op til 10 dage, hvis lægen har ordineret det. Ved tilbagevendende infektion er behandlingsvarigheden normalt 3-5 dage.


Forebyggelse af tilbagevendende HSV-infektioner
 

 • Den sædvanlige dosis er 1 tablet på 500 mg 1 gang dagligt.
 • Nogle personer med hyppigt tilbagevendende infektioner kan med fordel tage 1 tablet på 250 mg 2 gange dagligt.
 • Du skal tage Valaciclovir Bluefish, indtil lægen beder dig om at holde op.


Forebyggelse af infektion med CMV (cytomegalovirus)
 

 • Den sædvanlige dosis er 2.000 mg (2 tabletter på 1.000 mg eller 4 tabletter på 500 mg) 4 gange dagligt.
 • Der skal gå ca. 6 timer mellem hver dosis.
 • Du skal normalt begynde at tage Valaciclovir Bluefish så hurtigt som muligt efter operationen.
 • Du skal tage Valaciclovir Bluefish i ca. 90 dage efter operationen, indtil lægen beder dig om at holde op.


Lægen ændrer måske din Valaciclovir Bluefish dosis, hvis:
 

 • du er over 65 år
 • du har et svækket immunforsvar
 • du har nyreproblemer.

 

→ Tal med lægen, før du tager Valaciclovir Bluefish, hvis noget af dette gælder for dig. 

Sådan skal du tage medicinen

 • Tag medicinen gennem munden.
 • Synk tabletterne hele sammen med lidt vand.
 • Tag tabletten på samme tid hver dag.
 • Tag Valaciclovir Bluefish som din læge eller apoteket har anvist.


Personer over 65 år eller personer med nyreproblemer
 

Det er meget vigtigt, at du drikker vand regelmæssigt i løbet af dagen, mens du tager Valaciclovir Bluefish. 

Dette vil afhjælpe bivirkninger, der kan påvirke nyrerne eller nervesystemet. Lægen vil følge dig omhyggeligt for at se, om du har tegn på disse bivirkninger. Bivirkninger i nervesystemet kan være forvirring eller uro, eller du kan føle dig unormalt søvnig eller sløv.  


Tag altid Valaciclovir Bluefish nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

Hvis du har taget for mange Valaciclovir Bluefish filmovertrukne tabletter

Valaciclovir Bluefish er normalt uskadelig, medmindre du tager for meget i flere dage. Hvis du har taget for mange tabletter, kan du få kvalme eller kaste op eller være forvirret, ophidset eller unormalt søvnig.  


Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Valaciclovir Bluefish, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet. Tag pakningen med. 

Hvis du har glemt at tage Valaciclovir Bluefish

 • Hvis du glemmer at tage Valaciclovir Bluefish, skal du tage den glemte dosis, så snart du kommer i tanke om det. Hvis det er tæt på næste dosis, skal du springe den glemte dosis over.
 • Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

 

De følgende bivirkninger er set ved brug af denne medicin: 

 

Tilstande du skal holde øje med 

 • alvorlig allergisk reaktion (anafylaksi). Dette sker i sjældne tilfælde hos patienter, der tager Valaciclovir Bluefish.
  Pludselig udvikling af symptomer, herunder:
 • rødmen, kløende hududslæt
 • hævelse af læber, ansigt, hals og svælg, der gør det svært at trække vejret (angioødem)
 • blodtryksfald, der kan føre til kollaps.

→ Hvis du får en allergisk reaktion, skal du stoppe med at bruge Valaciclovir Bluefish og straks kontakte lægen.  

 

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter): 

 • hovedpine


Almindelige bivirkninger
(kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter): 

 • kvalme
 • svimmelhed
 • opkastning
 • diarré
 • hudreaktioner i forbindelse med sollys (lysfølsomhed)
 • udslæt


Ikke almindelige bivirkninger
(kan forekomme hos op til 1 af 100 patienter): 

 • forvirring
 • ser eller hører ting, der ikke findes (hallucinationer)
 • sløvhed
 • rysten
 • ophidselse


Disse bivirkninger fra nervesystemet forekommer normalt kun hos personer med nyreproblemer, hos ældre eller hos organtransplanterede personer, der får høje doser Valaciclovir Bluefish på 8 g eller mere om dagen. De får det normalt bedre, når de stopper med at tage Valaciclovir Bluefish eller tager en mindre dosis. 

 

Andre ikke almindelige bivirkninger: 

 • åndenød (dyspnø)
 • mavegener
 • udslæt, nogle gange et kløende, nældefeber-lignende udslæt (urticaria)
 • smerter i nederste del af ryggen (nyresmerter)
 • blod i urinen


Ikke almindelige bivirkninger, som måske viser sig i blodprøver:
 

 • nedsat antal hvide blodlegemer (leukopeni)
 • nedsat antal blodplader, som er de celler, der får blodet til at størkne (trombocytopeni)
 • stigninger i leverenzymer


Sjældne bivirkninger
(kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter): 

 • usikker gang og ukoordinerede bevægelser (ataksi)
 • langsom, sløret tale (dysartri)
 • kramper (anfald)
 • ændret hjernefunktion (encefalopati)
 • bevidstløshed (koma)
 • forvirrede eller forstyrrede tanker
 • uklarhed, forvirring og desorientering


Disse bivirkninger fra nervesystemet forekommer normalt kun hos personer med nyreproblemer, hos ældre eller hos organtransplanterede personer, der får høje doser Valaciclovir Bluefish på 8 g eller mere om dagen. De får det normalt bedre, når de stopper med at tage Valaciclovir Bluefish eller tager en mindre dosis.  

 

Andre sjældne bivirkninger: 

 • nyreproblemer hvor du kun producerer lidt eller ingen urin.

Indberetning af bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via  

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.
 • Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (EXP) er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Valaciclovir Bluefish indeholder:

 • Aktivt stof: valaciclovir. Hver tablet indeholder 500 mg valaciclovir (som valaciclovir hydrochloridmonohydrat).
 • Øvrige indholdsstoffer: Magnesiumstearat (E 470b), povidon (E 1201), crospovidon (E 1202), mikrokrystallinsk cellulose (E 460), titandioxid (E 171), hypromellose (E 464), macrogol 400 og polysorbat 80 (E 433).

Udseende og pakningsstørrelser

Valaciclovir 500 mg tabletter er hvide, kapselformede, bikonvekse, filmovertrukne tabletter. 

 

Tabletterne er præget med ”V” på den ene side og ”500” på den anden side.  

Din medicin fås i blisterpakning: 4, 6, 10, 24, 30, 42, 80, 84, 90, 112 tabletter 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Bluefish Pharmaceuticals AB 

P.O. Box 49013, 

100 28, Stockholm, 

Sverige 

Fremstiller

Bluefish Pharmaceuticals AB 

Gävlegatan 22, 

113 30 Stockholm, 

Sverige 

 

eller 

 

Pharmadox Healthcare Ltd.
KW20A Corradino Industrial Estate, 

Paola, PLA 3000 

Malta 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

 

Medlemslandets navn  

Lægemidlets navn 

Danmark 

Valaciclovir Bluefish 

Finland 

Valaciclovir Bluefish 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen  

Valaciclovir Bluefish 500 mg filmdragerade tabletter 

Frankrig 

Valaciclovir Bluefish 500 mg comprimés peliculés 

Irland 

Valaciclovir Bluefish 500 mg film-coated tablets 

Nederlandene 

Valaciclovir Bluefish 500 mg filmomhulde tabletten 

Portugal 

Valaciclovir Bluefish 

Sverige 

Valaciclovir Bluefish 500 mg filmdragerade tabletter 

Tyskland 

Valaciclovir Bluefish 500 mg Filmtabletten 

Østrig 

Valaciclovir Bluefish 500 mg Filmtabletten 

Island 

Valaciclovir Bluefish 500 mg filmuhúðaðar töflur 

 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret juni 2018 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...