Hidrasec®

hårde kapsler 100 mg

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Hidrasec® 100 mg hårde kapsler 

Racecadotril 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 3 dage.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Hidrasec
 3. Sådan skal du tage Hidrasec
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Hidrasec er medicin til behandling af diarré. Hidrasec er beregnet til behandling af symptomer på akut diarré hos voksne, når det ikke er muligt at behandle årsagen til diarréen. Hidrasec kan gives som supplerende behandling, når det er muligt at behandle årsagen til diarréen. 

 

Hvis du har købt Hidrasec som receptfrit lægemiddel, skal du kontakte lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 3 dage. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Hidrasec

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. 

Tag ikke Hidrasec:

 • hvis du er allergisk over for racecadotril eller et af de øvrige indholdsstoffer i Hidrasec (angivet i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Hidrasec hvis: 

 • der er blod eller pus i din afføring og du har feber. Årsagen til din diarré kan være en infektion forårsaget af bakterier, som skal behandles af din læge
 • du lider af kronisk diarré eller diarré forårsaget af antibiotika (medicin mod infektion)
 • du lider af nedsat nyre- eller leverfunktion
 • du lider af langvarig eller ukontrollérbar opkastning
 • du har lactoseintolerans (se ”Hidrasec indeholder lactose”).

 

Der er rapporteret om forekomst af hudreaktioner ved anvendelse af lægemidlet. Ofte er disse reaktioner lette til moderate. Hvis der opstår alvorlige hudreaktioner, skal behandlingen omgående stoppes. 

Børn og unge

Bør ikke anvendes til børn og unge under 15 år uden lægens anvisning. 

Brug af anden medicin sammen med Hidrasec

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.
 

Det er især vigtigt at fortælle det til lægen, hvis du tager nogen af følgende lægemidler: 

 • ACE-hæmmer (f.eks. captopril, enalapril, lisinopril, perindopril, ramipril), som anvendes til at sænke blodtrykket eller styrke hjertefunktionen.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.
 

Graviditet
Bør ikke anvendes under graviditet uden lægens anvisning.
 

Amning
Bør ikke anvendes under amning uden lægens anvisning. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Hidrasec påvirker ikke eller kun i ringe grad arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Hidrasec indeholder lactose

Hidrasec indeholder lactose (en type sukker). Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Hidrasec

Tag altid Hidrasec nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens, apotekspersonalets eller sundhedspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet. 

 

Hidrasec fås som kapsler. 

Den anbefalede dosis er

1 kapsel 3 gange dagligt. Kapslerne skal synkes hele med et glas vand. 

 

Hidrasec bør helst tages inden et hovedmåltid, men ved behandlingens start kan du tage 1 Hidrasec kapsel på et hvilket som helst tidspunkt på dagen. 

Behandlingen bør fortsætte, indtil du har haft 2 normale afføringer, dog højst i 7 dage. Hvis du har købt Hidrasec som receptfrit lægemiddel, skal du kontakte lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 3 dage. 

 

For at opveje det væsketab som du har haft på grund af diarréen, skal denne medicin tages sammen med rigelige mængder af væske og salte (elektrolytter). Den bedste væskeerstatning med salte og elektrolytter opnås med en såkaldt oral rehydreringsopløsning (spørg din læge eller apotekspersonalet, hvis du føler dig usikker). 

 

Ældre 

Dosisjustering hos ældre er ikke nødvendigt. 

 

Brug til børn og unge 

Bør ikke anvendes til børn under 15 år uden lægens anvisning. 

Hvis du har taget for meget Hidrasec

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Hidrasec, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). Tag pakningen med. 

Hvis du har glemt at tage Hidrasec

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med behandlingen. 

Hvis du holder op med at tage Hidrasec

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Stop behandling med Hidrasec og kontakt straks lægen, hvis du får nogle af de følgende symptomer på angioødem, såsom: 

 • Hævelse af ansigt, tunge eller svælg
 • Synkebesvær
 • Nældefeber og åndedrætsbesvær

 

Følgende bivirkninger er indberettet:
Almindelig (kan påvirke op til 1 ud af 10 personer): Hovedpine.
 

Ikke almindelig (kan påvirke op til 1 ud af 100 personer): Udslæt og rødmen af huden (erythem). 

 

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data): 

Pinkfarvet udslæt inde i munden og på arme og ben (erythema multiforme), hævelse i tungen, ansigtet, læben og/eller øjenlåget, nældefeber, udslæt i form af ømme, røde knuder under huden (erythema nodosum), hududslæt med små hårde og knudrede blærer (papuløst udslæt), kløende hududslæt og læsioner (prurigo), generel kløe (pruritus) og allergisk hududslæt. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk
E-mail: dkma@dkma.dk
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Hidrasec utilgængeligt for børn. 

 

Tag ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Hidrasec indeholder:

 • Aktivt stof: racecadotril.
  Hver kapsel indeholder 100 mg racecadotril.
 • Øvrige indholdsstoffer: lactosemonohydrat, pregelatineret majsstivelse, magnesiumstearat og vandfri kolloid silica. Kapselskallen indeholder gelatine, gul jernoxid (E172) og titandioxid (E171).

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Hidrasec er råhvide hårde kapsler. 

 

Pakningsstørrelser 

Hidrasec fås i én pakningsstørrelse á 10 hårde kapsler. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

2care4 

Tømrervej 9 

6710 Esbjerg V 

 

Hidrasec® er et registreret varemærke, der tilhører BIOPROJET EUROPE LTD. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret oktober 2018. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...