Lamotrigin "1A Farma"

tabletter 25 mg, 50 mg, 100 mg og 200 mg

1A Farma A/S

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Lamotrigin 1A Farma 25 mg tabletter 

Lamotrigin 1A Farma 50 mg tabletter 

Lamotrigin 1A Farma 100 mg tabletter 

Lamotrigin 1A Farma 200 mg tabletter 

lamotrigin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Lamotrigin 1A Farma
 3. Sådan skal du tage Lamotrigin 1A Farma
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Lamotrigin 1A Farma tilhører en gruppe af lægemidler, der kaldes antiepileptika. Det bruges til behandling af to tilstande - epilepsi og bipolar sygdom

 

Lamotrigin 1A Farma virker mod epilepsi ved at blokere de signaler i hjernen, der udløser epileptiske anfald.  

 • Hos voksne og børn i alderen 13 år og derover. Lamotrigin 1A Farma kan anvendes alene eller sammen med andre lægemidler til behandling af epilepsi. Lamotrigin 1A Farma kan også anvendes sammen med anden medicin til behandling af de anfald, der opstår i forbindelse med tilstanden Lennox-Gastaut syndrom.
 • Hos børn i alderen 2-12 år. Lamotrigin 1A Farma kan anvendes sammen med andre lægemidler til behandling af disse tilstande. Det kan anvendes alene til behandling af en form for epilepsi, der kaldes typisk absence epilepsi.

 

Lamotrigin 1A Farma virker også mod bipolar sygdom.  

Personer med bipolar sygdom (undertiden kaldet maniodepressiv psykose) har voldsomme humørsvingninger med maniske perioder (opstemthed eller eufori), som veksler med perioder med depression (dyb nedtrykthed eller modløshed). Lamotrigin 1A Farma kan anvendes alene eller sammen med andre lægemidler til forebyggelse af de perioder med depression, der opstår ved bipolar sygdom, hos voksne i alderen 18 år og derover. Det vides endnu ikke, hvordan Lamotrigin 1A Farma udløser denne effekt i hjernen. 


Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Lamotrigin 1A Farma

Tag ikke Lamotrigin 1A Farma:

 • hvis du er allergisk (overfølsom) over for lamotrigin eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i pkt. 6).

 

Hvis dette gælder for dig: 

Skal du fortælle det til lægen og lade være med at tage Lamotrigin 1A Farma. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Lamotrigin 1A Farma:  

 • hvis du har nogen problemer med nyrerne eller leveren
 • hvis du nogensinde har fået udslæt, efter du har taget lamotrigin eller andre lægemidler til behandling af bipolar sygdom eller epilepsi
 • hvis du nogensinde har fået meningitis, efter du har taget lamotrigin (læs beskrivelsen af disse symptomer i afsnit 4: Sjældne bivirkninger)
 • hvis du allerede tager medicin, der indeholder lamotrigin.

 

Hvis noget af dette gælder for dig: 

Skal du fortælle det til lægen, som kan nedsætte din dosis eller beslutte, at Lamotrigin 1A Farma ikke er en hensigtsmæssig behandling for dig. 

Vigtig information om potentielt livstruende reaktioner

Et fåtal af de mennesker, der tager Lamotrigin 1A Farma, får en allergisk reaktion eller en potentiel livstruende hudreaktion, som kan udvikle sig til mere alvorlige problemer, hvis de ikke bliver behandlet. Disse reaktioner kan omfatte Stevens-Johnsons syndrom (SJS), toksisk epidermal nekrolyse (TEN) og lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer (DRESS). Du skal kende de symptomer, som du skal holde øje med, mens du tager Lamotrigin 1A Farma. 

Læs beskrivelsen af disse symptomer under pkt. 4 i ”Potentielt livstruende reaktioner: søg øjeblikkelig lægehjælp”. 

Tanker om at skade dig selv eller selvmord

Antiepileptika bruges til behandling af flere sygdomme, herunder epilepsi og bipolar sygdom. Patienter med bipolar sygdom kan sommetider have tanker om at skade sig selv eller begå selvmord. Hvis du har bipolar sygdom, kan du have disse tanker: 

 • når du starter behandlingen
 • hvis du tidligere har haft tanker om at skade dig selv eller om selvmord
 • hvis du er under 25 år.

Hvis du har foruroligende tanker eller oplevelser, eller hvis du bemærker, at du får det værre eller udvikler nye symptomer, mens du tager Lamotrigin 1A Farma: 

Skal du søge læge så hurtigt som muligt eller tage på det nærmeste hospital for at få hjælp. 

 

Det kan hjælpe at fortælle et familiemedlem, pårørende eller en god ven, at du kan blive deprimeret eller have væsentlige ændringer i dit humør, og bede dem om at læse denne indlægsseddel. Du kan bede dem fortælle dig, hvis de bliver bekymrede over din depression eller andre ændringer i din opførsel.  

 

En lille andel af de personer, der bliver behandlet med epilepsimedicin som for eksempel Lamotrigin 1A Farma, har haft selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på sig selv eller begå selvmord. Hvis du på noget tidspunkt får sådanne tanker, bør du straks kontakte din læge. 

 

Hvis du tager Lamotrigin 1A Farma til behandling af epilepsi  

Nogle typer af epileptiske anfald kan sommetider blive værre eller forekomme oftere, mens du tager Lamotrigin 1A Farma. Nogle patienter kan opleve svære epileptiske anfald, som kan give alvorlige helbredsproblemer. Hvis du oftere får anfald, eller hvis du oplever et svært anfald, mens du tager Lamotrigin 1A Farma: 

Skal du søge læge så hurtigt som muligt. 

 

Lamotrigin 1A Farma må ikke gives til personer under 18 år til behandling af bipolar sygdom. Medicin til behandling af depression eller andre psykiske problemer øger risikoen for selvmordstanker og selvmordsadfærd hos børn og unge under 18 år.  

Brug af anden medicin sammen med Lamotrigin 1A Farma

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler.  

Din læge har brug for at vide, om du tager anden medicin til behandling af epilepsi eller psykiske problemer, for at være sikker på, at du tager den korrekte dosis af Lamotrigin 1A Farma. Dette omfatter: 

 • oxcarbazepin, felbamat, gabapentin, levetiracetam, pregabalin, topiramat eller zonisamid, der anvendes til behandling af epilepsi
 • lithium, olanzapin eller aripiprazol, der anvendes til behandling af psykiske problemer
 • bupropion, der anvendes til behandling af psykiske problemer eller til rygeafvænning.

Fortæl det til lægen, hvis du tager et eller flere af disse lægemidler. 

 

Noget medicin påvirker den måde, Lamotrigin 1A Farma virker på, eller gør det mere sandsynligt, at man får bivirkninger. Den medicin omfatter: 

 • valproat, der anvendes til behandling af epilepsi og psykiske problemer
 • carbamazepin, der anvendes til behandling af epilepsi og psykiske problemer
 • phenytoin, primidon eller phenobarbital, der anvendes til behandling af epilepsi
 • risperidon, der anvendes til behandling af psykiske problemer
 • rifampicin, der er et antibiotikum
 • lægemidler, der anvendes til behandling af infektion med humant immundefektvirus (hiv) (en kombination af lopinavir og ritonavir eller af atazanavir og ritonavir)
 • hormonale svangerskabsforebyggende midler, f.eks. p-piller (se nedenfor).

Fortæl det til lægen, hvis du tager nogle af disse lægemidler, eller hvis du begynder at tage eller holder op med at tage nogle af disse lægemidler. 

 

Hormonale svangerskabsforebyggende midler (f.eks. p-piller) kan påvirke virkningen af Lamotrigin 1A Farma  

Lægen kan anbefale, at du bruger en bestemt form for hormonalt svangerskabsforebyggende middel eller en anden svangerskabsforebyggende metode, f.eks. kondomer, pessar eller spiral. Hvis du bruger et hormonalt svangerskabsforebyggende middel som p-piller, kan lægen tage blodprøver for at kontrollere niveauet af Lamotrigin 1A Farma i dit blod. Hvis du bruger eller planlægger at begynde at bruge et hormonalt svangerskabsforebyggende middel: 

Tal med lægen, der vil drøfte egnede svangerskabsforebyggende metoder med dig. 


Lamotrigin 1A Farma kan også påvirke den måde, som hormonale svangerskabsforebyggende midler virker på, selvom det ikke er sandsynligt, at de bliver mindre effektive. Hvis du bruger et hormonalt svangerskabsforebyggende middel, og du bemærker ændringer i dit menstruationsmønster, f.eks. gennembrudsblødning eller pletblødning mellem menstruationerne: 

 

Tal med lægen. Dette kan være tegn på, at Lamotrigin 1A Farma påvirker virkningen af det svangerskabsforebyggende middel. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteket til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 • Du må ikke ophøre med behandlingen uden at have talt med din læge. Dette er især vigtigt, hvis du har epilepsi.
 • Graviditet kan ændre virkningen af Lamotrigin 1A Farma, så det kan være nødvendigt at tage blodprøver, og din dosis af Lamotrigin 1A Farma kan blive justeret.
 • Der kan være en lille øget risiko for medfødte misdannelser, herunder hareskår eller ganespalte, hvis Lamotrigin 1A Farma tages i de første 3 måneder af graviditeten.
 • Lægen kan anbefale, at du tager ekstra folsyre, hvis du planlægger at blive gravid samt under graviditeten.

 

Hvis du ammer eller planlægger at amme, skal du spørge din læge eller apoteket til råds, før du tager dette lægemiddel. Det aktive stof i Lamotrigin 1A Farma udskilles i modermælken og kan påvirke dit barn. Lægen vil orientere dig om risici og fordele ved at amme, mens du tager Lamotrigin 1A Farma, og undersøge dit barn fra tid til anden, hvis du vælger at amme. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Lamotrigin 1A Farma kan forårsage svimmelhed og dobbeltsyn. 

Du må kun køre bil, motorcykel, cykle eller arbejde med værktøj eller maskiner, hvis du er sikker på, at du ikke er påvirket. 

 

Hvis du har epilepsi, skal du tale med lægen om at føre motorkøretøj og betjene maskiner. 

Lamotrigin 1A Farma indeholder laktose

Kontakt lægen før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Lamotrigin 1A Farma

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.  

Dosis

Det kan tage et stykke tid at finde frem til den optimale dosis Lamotrigin 1A Farma. Dosis afhænger af: 

 • din alder
 • om du tager Lamotrigin 1A Farma sammen med andre lægemidler
 • om du har nogen nyre- eller leverproblemer.

 

I første omgang vil lægen ordinere en lav dosis og herefter gradvist øge denne dosis over nogle få uger, indtil du når en dosis, der passer til dig (også kaldet den effektive dosis). Tag aldrig mere Lamotrigin 1A Farma, end lægen har foreskrevet. 


Den sædvanlige effektive dosis Lamotrigin 1A Farma til voksne og børn i alderen 13 år og derover er mellem 100 mg og 400 mg om dagen. 


Den effektive dosis til børn i alderen 2-12 år afhænger af deres legemsvægt - dosis er normalt mellem 1 mg og 15 mg pr. kilo. Den maksimale vedligeholdelsesdosis er 200 mg om dagen. 


Lamotrigin 1A Farma anbefales ikke til børn under 2 år. 

Sådan skal du tage Lamotrigin 1A Farma

Lamotrigin 1A Farma skal tages én eller to gange om dagen, alt efter hvad lægen foreskriver. Lamotrigin 1A Farma kan tages sammen med eller uden mad. 


Lægen kan også råde dig til at begynde eller holde op med at tage anden medicin, afhængigt af hvilken tilstand du behandles for, og hvordan du responderer på behandlingen. 

 • Synk tabletterne hele. Du må ikke knække, tygge eller knuse dem.
 • Tag altid hele den dosis, som lægen har ordineret. Tag aldrig kun en del af en tablet.

Hvis du har taget for meget Lamotrigin 1A Farma

Kontakt straks lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Lamotrigin 1A Farma, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). Medbring denne indlægsseddel og/eller pakningen, hvis du har mulighed for det. 

Hvis du har taget for meget Lamotrigin 1A Farma, er der større risiko for, at du får alvorlige bivirkninger, der kan være livsfarlige.
Hvis du har taget for meget Lamotrigin 1A Farma, kan der opstå et eller flere af følgende symptomer: 

 • hurtige, ukontrollerede øjenbevægelser (nystagmus)
 • klodsethed og manglende koordinationsevne, hvilket påvirker balancen (ataksi)
 • ændringer i hjerterytmen (kan normalt ses ved ekg)
 • bevidstløshed, krampeanfald eller koma

Hvis du har glemt at tage en enkelt dosis af Lamotrigin 1A Farma

Du må ikke tage ekstra tabletter som erstatning for den glemte dosis. Tag den næste dosis til sædvanlig tid. 

Hvis du har glemt at tage flere doser af Lamotrigin 1A Farma

Spørg lægen til råds om, hvordan du skal fortsætte behandlingen. Det er vigtigt, at du gør dette. 

Du må ikke holde op med at tage Lamotrigin 1A Farma uden rådgivning.

Tag Lamotrigin 1A Farma i den periode, som lægen foreskriver. Afbryd ikke behandlingen, medmindre lægen beder dig om det. 

Hvis du tager Lamotrigin 1A Farma til behandling af epilepsi

Hvis du skal ophøre med at tage Lamotrigin 1A Farma, er det vigtigt, at dosis nedsættes gradvist over ca. to uger. Hvis du pludselig holder op med at tage Lamotrigin 1A Farma, kan epilepsien vende tilbage eller blive værre. 

Hvis du tager Lamotrigin 1A Farma til behandling af bipolar sygdom

Det kan tage lidt tid, før Lamotrigin 1A Farma virker, og at du kan mærke effekten. Hvis du holder op med at tage Lamotrigin 1A Farma, er det ikke nødvendigt at nedsætte dosis gradvist. Du skal dog stadig rådføre dig med lægen først, hvis du ønsker at holde op med at tage Lamotrigin 1A Farma. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Potentielt livstruende reaktioner: søg øjeblikkelig lægehjælp

Et fåtal af de mennesker, der tager Lamotrigin 1A Farma, får en allergisk reaktion eller mulig livstruende hudreaktion, som kan udvikle sig til mere alvorlige og endda livstruende problemer, hvis de ikke behandles. 

 

Disse symptomer optræder oftest i løbet af de første par måneder af behandling med Lamotrigin 1A Farma, især hvis startdosis er for høj, eller hvis dosis bliver øget for hurtigt, eller hvis Lamotrigin 1A Farma tages sammen med en anden medicin, kaldet valproat. Nogle af symptomerne er mere almindelige hos børn, så forældre skal være særlig opmærksomme på at holde øje med dem. 

 

Symptomer på disse reaktioner omfatter: 

 • udslæt eller rødme, som kan udvikle sig til livstruende hudreaktioner, herunder udbredt udslæt med blærer og afskalning af huden, især omkring mund, næse, øjne og kønsdele (Stevens-Johnson syndrom), kraftig afskalning af hudlag (mere end 30 % af kropsoverfladen - toksisk epidermal nekrolyse) eller omfattende udslæt med påvirkning af lever, blod og andre kropsorganer (DRESS- syndrom, som også kaldes svær overfølsomhedsreaktion)
 • sår i mund, svælg, næse eller kønsorganerne
 • ømhed i mund eller røde eller hævede øjne (konjunktivitis)
 • høj legemstemperatur (feber), influenzalignende symptomer eller døsighed
 • hævelser i ansigtet eller hævede kirtler på halsen, i armhulerne eller i lysken
 • uventede blødninger eller blå mærker eller fingrene bliver blå
 • ondt i halsen eller flere infektioner (f.eks. forkølelser) end normalt
 • øgede niveauer af leverenzymer, hvilket ses i en blodprøve
 • øget antal af en vis type af hvide blodlegemer (eosinofiler)
 • forstørrede lymfeknuder
 • påvirkning af kropsorganer, herunder lever og nyrer

Disse symptomer er i mange tilfælde tegn på mindre alvorlige bivirkninger, du skal dog være opmærksom på, at de kan være livstruende og kan udvikle sig til mere alvorlige problemer, såsom organsvigt, hvis de ikke bliver behandlet. Hvis du bemærker et eller flere af disse symptomer: 

Kontakt straks lægen. Lægen kan beslutte at foretage undersøgelser af din lever, dine nyrer eller dit blod, og du får muligvis at vide, at du skal holde op med at tage Lamotrigin 1A Farma. Hvis du har udviklet Stevens-Johansons syndrom eller toksisk epidermal nekrolyse ved behandling med Lamotrigin 1A Farma, må du aldrig begynde at tage lamotrigin igen. 

 

Meget almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 behandlede  

 • hovedpine
 • hududslæt.

 

Almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede  

 • aggressivitet eller irritabilitet
 • søvnighed eller døsighed
 • svimmelhed
 • rystelser eller tremor
 • søvnproblemer (insomni)
 • ophidselse
 • diarré
 • mundtørhed
 • utilpashed (kvalme) eller opkastning
 • træthed
 • smerter i ryg eller led eller andre steder.

 

Ikke almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede  

 • klodsethed eller manglende koordinationsevne (ataksi)
 • dobbeltsyn eller sløret syn
 • usædvanligt hårtab eller tyndere hår (alopeci).

 

Sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede  

 • en livstruende hudreaktion (Stevens-Johnsons syndrom): Se også information i begyndelsen af pkt. 4
 • en gruppe af symptomer, herunder:
 • feber, kvalme, opkastning, hovedpine, nakkestivhed, overfølsomhed over for skarpt lys.
 • Dette kan skyldes en betændelsestilstand i membranerne, der dækker hjernen og rygsøjlen (meningitis). Disse symptomer forsvinder som regel, når behandlingen bliver stoppet. Kontakt lægen, hvis symptomerne fortsætter eller bliver værre.
 • hurtige, ukontrollerede øjenbevægelser (nystagmus)
 • kløende øjne med flåd og skorper på øjenlågene (conjunctivitis).

 

Meget sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede  

 • en livstruende hudreaktion (toksisk epidermal nekrolyse): Se også information i begyndelsen af pkt. 4
 • Svære overfølsomhedsreaktioner (DRESS): Se også information i begyndelsen af pkt. 4
 • Høj legemstemperatur (feber) (Se også information i begyndelsen af punkt 4)
 • hævelser i ansigtet (ødem) eller hævede kirtler på halsen, i armhulerne eller i lysken (lymfadenopati): Se også information i begyndelsen af pkt. 4
 • ændringer i leverfunktionen, hvilket kan ses i blodprøver, eller leversvigt (Se også information i begyndelsen af pkt. 4)
 • alvorlige problemer med blodets størkningsevne, hvilket kan give uventede blødninger eller blå mærker (dissemineret intravaskulær koagulation) (Se også information i begyndelsen af pkt. 4)
 • ændringer, der muligvis kan ses i blodprøver, herunder fald i antallet af røde blodlegemer (anæmi), fald i antallet af hvide blodlegemer (leukopeni, neutropeni, agranulocytose), fald i antallet af blodplader (trombocytopeni), fald i antallet af alle disse typer celler (pancytopeni) samt en knoglemarvslidelse, der kaldes aplastisk anæmi
 • hallucinationer (du ser eller hører ting, som ikke er der)
 • forvirring
 • usikkerhed på benene ved bevægelse
 • ukontrollerede kropsbevægelser (tics), ukontrollerede muskelspasmer i øjne, hoved og overkrop (choreoathetosis) eller andre unormale kropsbevægelser som spjæt, rystelser eller stivhed
 • hyppigere anfald hos patienter med epilepsi
 • forværring af symptomerne på Parkinsons sygdom hos patienter med denne lidelse
 • lupus-lignende reaktioner (symptomer kan inkludere: ryg- eller ledsmerter der sommetider kan være ledsaget af feber og/eller generelt dårligt helbred).

 

Andre bivirkninger  

Andre bivirkninger er set i et fåtal af mennesker, men frekvensen er ukendt: 

 • Der har været rapporteret om knoglelidelser, herunder afkalkning af knoglerne, knogleskørhed og knoglebrud. Tal med din læge eller apotekspersonalet, hvis du er i langtidsbehandling med epilepsimedicin, har knogleskørhed eller tager medicin med binyrebarkhormon.
 • Mareridt.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger der fremgår herunder. 

 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter udløbsdato eller EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Lamotrigin 1A Farma indeholder:

 • Aktivt stof: lamotrigin. Hver tablet indeholder 25 mg, 50 mg, 100 mg eller 200 mg lamotrigin.
 • Øvrige indholdsstoffer: , mikrokrystallinsk cellulose, lactosemonohydrat, natriumstivelsesglycolat (Type A), povidon (K30), magnesiumstearat.

Udseende og pakningsstørrelser

Lamotrigin 1A Farma 25 mg, 50 mg, 100 mg og 200 mg er en hvid/ off-white, rund, flad tablet med skrå kanter, der er blank på begge sider. 

 

Pakningsstørrelser  

Blisterpakning (Alu/PVC/Aclar) indeholdende: 1, 10, 14, 20, 21, 28, 30, 30x1, 42, 50, 50x1, 56, 60, 90, 100 eller 200 tabletter. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

1A Farma A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Danmark 

Fremstiller:

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke Allee 1, D-39179 Barleben, Tyskland 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Danmark Lamotrigin ”1A Farma” 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 28. juni 2018
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...