Kentera

depotplastre 3,9 mg/24 timer

Nicobrand

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Kentera 3,9 mg/24 timers depotplaster

Oxybutynin 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge medicinen.

 • Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, De vil vide.
 • Lægen har ordineret Kentera til Dem personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.
 • Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Kentera
3. Sådan skal De bruge Kentera
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Kentera anvendes hos voksne til at kontrollere symptomer på ufrivillig vandladning (urge-inkontinens) og/eller øget vandladningshyppighed og -trang.
 

Kentera gør det muligt for blæren at udvide sig og rumme mere urin. 

2. Det skal De vide, før De begynder at bruge KENTERA

Brug ikke Kentera:

 • Hvis De er overfølsom (allergisk) over for oxybutynin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Kentera.
 • Hvis De lider af den sjældne sygdom myasthenia gravis, der får musklerne i kroppen til at blive svage og hurtigt trætte.
 • Hvis De oplever ufuldstændig blæreudtømning under vandladning, kan brugen af oxybutynin forværre dette problem, og De bør i det tilfælde tale med Deres læge, inden De anvender Kentera.
 • Hvis De har fordøjelsesproblemer som følge af forringet udtømning af mavesækken efter et måltid, bør De rådføre Dem med Deres læge, inden De anvender Kentera.
 • Hvis De har glaukom eller forekomst af glaukom i familien, skal De oplyse Deres læge herom.

Vær ekstra forsigtig med at bruge Kentera:

hvis De lider af følgende: 

 • Leverproblemer
 • Nyreproblemer
 • Vandladningsbesvær
 • Blokering af tarmene
 • Blodig afføring
 • Generel muskelsvaghed
 • Smerter, når De synker

Da behandling med oxybutynin kan forårsage nedsat svedproduktion, er det forbundet med øget risiko for feber og hedeslag, hvis De udsættes for omgivelser med høje temperaturer.
 

Kentera anbefales ikke til behandling af børn og unge. 

 

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.
 

Hvis De bruger Kentera-plasteret samtidig med anden medicin, der giver lignende bivirkninger såsom mundtørhed, forstoppelse og døsighed, kan De muligvis opleve disse bivirkninger oftere og kraftigere.
 

Oxybutynin kan få fordøjelseskanalen til at arbejde langsommere og derved påvirke optagelsen af andre orale lægemidler. Brugen af dette lægemiddel sammen med anden medicin kan også øge virkningen af oxybutynin. Dette gælder især for følgende stoffer: 

 • Ketoconazol, itraconazol eller fluconazol (til behandling af svampeinfektioner)
 • Erythromycin, et makrolidantibiotikum (til behandling af bakterielle infektioner)
 • Biperiden, levodopa eller amantadin (til behandling af Parkinsons sygdom)
 • Antihistaminer (til behandling af allergi såsom høfeber)
 • Phenothiaziner eller clozapin (til behandling af psykiske lidelser)
 • Tricykliske antidepressiva (til behandling af depression)
 • Dipyridamol (til behandling af problemer med blodets koagulation)
 • Atropin og anden antikolinerg medicin (til behandling af mavelidelser såsom irritabel tyktarm)

Brug af Kentera sammen med mad og drikke

Oxybutynin kan forårsage døsighed og sløret syn. Døsigheden kan forværres ved indtagelse af alkohol. 

 

Graviditet og amning

Spørg Deres læge eller apotek til råds, inden De tager nogen form for medicin.  

 

Kentera bør ikke anvendes under graviditet, medmindre det er klart nødvendigt.
 

Når oxybutynin anvendes under amning, udskilles en lille mængde i modermælken. Det frarådes derfor, at anvende oxybutynin i amningsperioden. 

 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Da Kentera kan medføre døsighed, søvnighed eller sløret syn, skal De udvise forsigtighed, når De fører motorkøretøj eller betjener maskiner. 

3. Sådan skal De bruge KENTERA

Brug altid Kentera nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

 

Påfør et nyt Kentera-plaster to gange ugentligt (hver 3. til 4. dag) i overensstemmelse med brugsvejledningen. Skift plaster på de to samme ugedage hver uge, for eksempel hver søndag og onsdag eller hver mandag og torsdag. Trykt på indersiden af Kentera-pakningen finder De en Kentera- kalendercheckliste, der hjælper Dem til at huske doseringsplanen. Sæt kryds ved den plan, De følger, og husk altid at skifte plaster på de samme to ugedage i den uge, De har valgt i kalenderen. Sørg for kun at bære ét plaster ad gangen og bær plasteret uafbrudt, indtil det er tid til at påsætte et nyt. 

 

Hvor påføres plasteret ? 

Påsæt plasteret på et rent, tørt, glat hudområde på mave, hofter eller balder. Undgå at placere plasteret i taljeområdet, så stramt tøj ikke kan gnide mod plasteret. Plasteret må ikke udsættes for sollys. Placer plasteret under tøjet. Skift påføringssted ved hver ny påføring. Påfør ikke plastre samme sted på kroppen i mindst 1 uge. 

Kentera Nicobrand Limited, depotplastre 3,9 mg/24 timer
 

Hvordan påsættes Kentera? 

Hvert plaster er forseglet enkeltvis i et beskyttende brev. Læs nedenstående oplysninger omhyggeligt, før De begynder at påsætte Kentera. 

 

Sådan påsætter De Kentera:

Trin 1: Vælg et område til plasteret, der er

 • Nyligt afvasket, men alligevel tørt og køligt (vent et par minutter efter et varmt kar- eller brusebad).
 • Fri for kropspudder, lotion og olie.
 • Fri for sår, udslæt eller anden form for hudirritation.

Trin 2: Åbn brevet, der indeholder plasteret. 

 • Riv langs pileafmærkningen på højre side af brevet, som vist på tegningen nedenfor.
 • Klip ikke i brevet med en saks, da dette kan beskadige plasteret indeni.
 • Træk plasteret ud.
 • Sæt straks plasteret på huden; opbevar det aldrig uden for det forseglede brev.

Kentera Nicobrand Limited, depotplastre 3,9 mg/24 timer 

Trin 3: Påfør den ene halvdel af plasteret på huden. 

 • Bøj forsigtigt plasteret og fjern det første stykke beskyttende folie, som dækker den
 • Klæbende overflade.
 • Tryk plasteret godt fast uden at berøre den klæbende overflade, som skal vende nedad på det valgte hudområde på mave, hofter eller balder.

Kentera Nicobrand Limited, depotplastre 3,9 mg/24 timer 

Trin 4: Påfør den anden halvdel af plasteret på huden. 

 • Bøj plasteret bag over sig selv. Tryk det fast ned over folien.
 • Skub folien en lille smule frem, så en kant frigøres.
 • Tag fat i et af hjørnerne på den løse kant og træk det sidste stykke folie af. Undgå berøring af plasterets klæbende overflade.
 • Tryk hele plasteret godt fast på huden med fingerspidserne. Tryk i mindst 10 sekunder, så det sikres, at plasteret holdes på plads. Sørg for, at hele plasteret klæber til huden, også rundt om kanterne.
 • Smid den beskyttende folie ud.

Kentera Nicobrand Limited, depotplastre 3,9 mg/24 timer 

Badning, svømning og motion:

Bær hvert plaster hele tiden, indtil De påsætter et nyt. Karbad, brusebad, svømning og motion påvirker ikke Kentera-plasteret, så længe De ikke gnider på det under afvaskning. Undgå opblødning i varmt karbad i længere tid, da dette kan få plasteret til at falde af. 

 

Hvis plasteret falder af:

Hvis plasteret løfter sig fra huden, så tryk det let fast med fingerspidserne. Plasteret er konstrueret til at genklæbe. I sjældne tilfælde falder plasteret helt af. Hvis det sker, så prøv at sætte det samme plaster fast igen på samme sted. Hvis hele plasteret klæber fast igen, så lad det sidde. Hvis ikke, så tag det af og sæt et nyt plaster fast på et nyt sted. Uanset hvilken dag dette sker, skal De fortsætte med den
samme påføring to gange ugentligt efter skemaet, som De har afmærket på plasteræsken. 

 

Hvis De glemmer at skifte plaster efter 3-4 dage:

Fjern det gamle plaster, så snart De kommer i tanke om det, og påfør et nyt plaster på et nyt sted på mave, hofter eller balder. Uanset hvilken dag dette sker, skal De fortsætte med det samme påføringsskema to gange ugentligt for det næste plaster, også selvom det betyder skift af plaster, før de 3 til 4 dage er forløbet.  

 

Hvordan fjernes Kentera?
Ved skift af plasteret fjernes det gamle plaster langsomt. Fold det én gang (med de klæbende sider mod hinanden) og kassér det, så det er utilgængeligt for børn og husdyr. Der kan forekomme en let 

rødmen på påføringsstedet. Denne rødmen skulle forsvinde i løbet af nogle timer efter at plasteret er fjernet. Hvis irritationen varer ved, bedes De kontakte Deres læge.
 

Forsigtig afvaskning af påføringsområdet med varmt vand og mild sæbe skulle fjerne eventuelle rester af klæbestof på huden efter fjernelse af plasteret. Der kan også anvendes en lille smule babyolie til at fjerne eventuelle rester af klæbestof. Det kan blive nødvendigt at fjerne ringe af snavset klæbestof. Spørg på apoteket hvordan du bedst kan fjerne det. Alkohol og andre stærke opløsningsmidler kan medføre hudirritation og bør ikke anvendes.
 

Efter brug indeholder plasteret stadig betydelige mængder aktive stoffer. Rester af aktive stoffer fra plasteret kan være skadelige for vandmiljøet. Derfor skal det brugte plaster foldes én gang, så de klæbende sider vender mod hinanden, og den stofafgivende hinde er tildækket. Det brugte plaster anbringes derefter i det originale brev og bortskaffes på forsvarlig vis og utilgængeligt for børn. Brugte og ubrugte plastre skal bortskaffes i overensstemmelse med lokale bestemmelser eller indleveres på apoteket. Brugte plastre må ikke skylles ud i toilet eller afløb. 

 

Hvis De har brugt for mange Kentera-plastre

De må ikke anvende mere end ét plaster ad gangen. 

 

Hvis De har glemt at bruge Kentera

Sæt et Kentera-plaster på, så snart De opdager, at Deres plaster mangler, eller De har glemt at påsætte et nyt plaster på en planlagt dag. 

 

Hvis De holder op med at bruge Kentera

Deres urge-inkontinens kan komme igen, og De kan opleve en øget vandladningshyppighed, hvis De beslutter Dem for at holde op med at bruge plasteret. Fortsæt med at anvende Kentera, så længe som Deres læge har anvist.
 

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, De er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Kentera kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

 

Hyppigheden af de mulige bivirkninger, der er anført nedenfor, defineres på følgende måde: 

 • Meget almindelig (forekommer hos flere end 1 ud af 10 brugere)
 • Almindelig (forekommer hos 1 til 10 ud af 100 brugere)
 • Ikke almindelig (forekommer hos 1 til 10 ud af 1.000 brugere)
 • Sjælden (forekommer hos 1 til 10 ud af 10.000 brugere)
 • Meget sjælden (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 brugere)
 • Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

 

Meget almindelig bivirkning: 

 • kløen omkring applikationsstedet

Almindelige bivirkninger: 

 • rødme eller udslæt på applikationsstedet
 • mundtørhed
 • forstoppelse
 • diarré
 • dårlig mave
 • mavesmerter
 • hovedpine eller søvnighed
 • urinvejsinfektioner
 • sløret syn
 • svimmelhed

Ikke almindelige bivirkninger: 

 • infektioner i de øvre luftveje eller svampeinfektion
 • hjertebanken
 • hedeture
 • rygsmerter
 • urinretention
 • vandladningsbesvær
 • almindelig forkølelse
 • skader ved uheld

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her. 

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn.
 

Brug ikke Kentera efter den udløbsdato, der står på pakningen.  

 

Må ikke opbevares i køleskab eller nedfryses.
 

Det brugte plaster skal foldes én gang, så de klæbende sider vender mod hinanden, og den stofafgivende hinde er tildækket. Det brugte plaster anbringes derefter i det originale brev og bortskaffes på forsvarlig vis, så det er utilgængeligt for børn. Brugte og ubrugte plastre skal bortskaffes i overensstemmelse med lokale bestemmelser eller indleveres på apoteket. Brugte plastre må ikke skylles ud i toilet eller afløb. 

6. Yderligere oplysninger

Kentera indeholder

Aktivt stof: oxybutynin. Hvert depotplaster frigør 3,9 mg oxybutynin pr. 24 timer. Hvert depotplaster på 39 cm2 indeholder 36 mg oxybutynin.
 

Øvrige indholdsstoffer: Hvert plaster indeholder triacetin og akrylklæbestof. Oxybutynin, triacetin og akrylklæbestof sidder på en klar PET/EVA-foringsfilm og er dækket af en beskyttende folie af silikoniseret polyester. 

 

Udseende og pakningsstørrelser

Kentera er et depotplaster, som er pakket i æsker med 2, 8 eller 24 plastre. Hvert plaster består af en klar beskyttende foringsfilm på den side af plasteret, hvor de farmaceutiske indholdsstoffer befinder sig. Foringsfilmen skal fjernes før applikation af plasteret. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Nicobrand Limited
189 Castleroe Road Coleraine Nordirland
BT51 3RP 

  

Hvis De vil have yderligere oplysninger om Kentera, skal De henvende Dem til den lokale repræsentant. 

 

België/Belgique/Belgien 

Eurocept BV 

Tél/Tel: +31 (0) 35 528 8377 

Luxembourg/Luxemburg 

Eurocept BV 

Tél/Tel: +31 (0) 35 528 8377 

България 

Nicobrand Limited 

Великобритания (Обединеното кралство) 

Teл.: +44 (0) 28 7086 8733 

Magyarország  

Nicobrand Limited Nagy-Britannia 

Tel.: +44 (0) 28 7086 8733 

Česká republika 

Herbacos Recordati s.r.o. 

Tel: +420 466 741 915 

Malta 

Nicobrand Limited 

Ir-Renju Unit 

Tel: +44 (0) 28 7086 8733 

Danmark 

Orion Pharma A/S 

Tlf: +45 49 12 66 00 

Nederland 

Eurocept BV 

Tel: +31 (0) 35 528 8377 

Deutschland 

Recordati Pharma GmbH 

Tel: +49 (0) 731 7047 0 

Norge 

Orion Pharma AS 

Tlf: +47 40 00 42 10 

Eesti 

Nicobrand Limited 

Ühendkuningriik 

Tel: +44 (0) 28 7086 8733 

Österreich 

Recordati Pharma GmbH Deutschland 

Tel: +49 (0) 731 7047 0 

Ελλάδα 

Recordati Hellas Pharmaceuticals A.E. 

Τηλ: +30 210-6773822 

Polska 

Nicobrand Limited 

Wielka Brytania 

Tel.: +44 (0) 28 7086 8733 

España 

Laboratorios Gebro Pharma, S.A. 

Tel: +34 93 205 86 86 

Portugal 

Jaba Recordati S.A. 

Tel: +351 21 4329 500 

France 

Laboratoires BOUCHARA-RECORDATI 

Tél: +33 (0) 1 45 19 10 00 

România 

Nicobrand Limited 

Marea Britanie 

Tel: +44 (0) 28 7086 8733 

Ireland 

Recordati Ireland Ltd. 

Tel: +353 21 4379400 

Slovenija 

Nicobrand Limited 

Velika Britanija 

Tel: +44 (0) 28 7086 8733 

Ísland 

Nicobrand Limited 

Bretland 

Sími: +44 (0) 28 7086 8733 

Slovenská republika  

Herbacos Recordati s.r.o. Česká republika 

Tel: +420 466 741 915 

Italia 

Innova Pharma S.p.A. 

Tel: +39 02 48787.1 

Suomi/Finland 

Orion Corporation 

Puh/Tel: +358 10 4261 

Κύπρος 

Recordati Hellas Pharmaceuticals A.E. 

Ελλάδα 

Τηλ: +30 210-6773822 

Sverige 

Orion Pharma AB 

Tel: +46 8 623 64 40 

Latvija 

Nicobrand Limited 

Lielbritānija 

Tel: +44 (0) 28 7086 8733 

United Kingdom 

Orion Pharma (UK) Ltd 

Tel: +44 (0) 1635 520300 

Lietuva 

Nicobrand Limited 

Jungtinė Karalystė 

Tel: +44 (0) 28 7086 8733 

Hrvatska 

Nicobrand Limited 

Ujedinjeno Kraljevstvo 

Tel: +44 (0) 28 7086 8733 

  

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest godkendt 12/2013  

 

De kan finde yderligere information om Kentera på Det Europæiske Lægemiddelagenturs (EMAs) hjemmeside http://www.ema.europa.eu 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...