Finastab

filmovertrukne tabletter 1 mg

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Finastab 1 mg filmovertrukne tabletter 

Finasterid  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Finastab
 3. Sådan skal du tage Finastab
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

 • Finastab indeholder et stof, der kaldes finasterid.
 • Finastab bruges til behandling af mandligt hårtab (androgen alopeci). Kontakt din læge, hvis du har spørgsmål om mandligt hårtab, efter at have læst denne indlægsseddel.
 • Mandligt hårtab er en almindelig tilstand, som man mener skyldes en kombination af arv og et bestemt hormon, dihydrotestosteron (DHT), der forkorter hårets vækstfase og udtynder håret.
 • Finastab nedsætter niveauet af DHT i hovedbunden ved at blokere et enzym (Type II 5-alfa-reduktase), der omdanner testosteron til DHT. Kun mænd med mildt til moderat, men ikke totalt, hårtab kan forvente at have gavn af Finastab. De fleste mænd, der har været i behandling med Finastab i 5 år, har opnået nedsat hårtab, og mindst halvdelen af disse mænd har også opnået forbedret hårvækst.

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Finastab

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Finastab

 • hvis du er allergisk over for finasterid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Finastab (angivet i afsnit 6).
 • hvis du er kvinde (da denne medicin er til mænd, se afsnittet Graviditet og amning). I kliniske undersøgelser er det vist, at Finastab ikke virker hos kvinder med hårtab.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Finastab. 

 • Børn og teenagere under 18 år bør ikke tage Finastab.
 • Hvis du skal have taget en blodprøve til undersøgelse for prostata-specifikt antigen (PSA), skal du fortælle det til din læge eller apotekspersonalet, hvis du tager Finastab, da dette kan have effekt på resultaterne.
 • Fortæl lægen eller apotekspersonalet om eventuelle helbredsproblemer, du har eller har haft, og om du lider af allergi.

 

Humørsvingninger og depression
Der er rapporteret humørsvingninger såsom forsænket stemningsleje, depression og mindre hyppigt, selvmordstanker hos patienter, der er blevet behandlet med Finastab. Hvis du oplever et eller flere af disse symptomer, skal du stoppe med at tage Finastab og snarest muligt kontakte din læge for yderligere rådgivning. 

Brug af anden medicin sammen med Finastab

Finastab kan normalt tages sammen med anden medicin. Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Brug af Finastab sammen med mad og drikke

Finastab kan tages sammen med eller uden mad. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 • Finastab er udelukkende til behandling af mandligt hårtab.
 • Kvinder må ikke tage Finastab af hensyn til sikkerheden i forbindelse med graviditet.
 • Kvinder, som er eller kan være gravide, må heller ikke røre ved knuste eller knækkede tabletter.
 • Hvis en gravid kvinde, der er gravid med et drengebarn, optager det aktive stof i Finastab gennem munden eller huden, kan det medføre misdannelse af kønsorganerne hos barnet.
 • Hvis en gravid kvinde kommer i berøring med det aktive indholdsstof i Finastab, bør lægen straks kontaktes.
 • Finastab tabletter er filmovertrukne, hvilket forhindrer kontakt med det aktive indholdsstof ved normal brug.

 

Hvis din kvindelige partner er gravid eller kan være gravid, skal du undgå, at hun kommer i kontakt med din sæd (du kan f.eks. bruge kondom).
 

Kontakt din læge, hvis du har spørgsmål. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Finastab forventes ikke at påvirke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. 

Finastab indeholder lactose

Finastab indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager Finastab, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Finastab

Tag altid Finastab nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er

1 tablet (1 mg) én gang dagligt. Tabletten kan tages sammen med eller uden mad. 

Finastab vil ikke virke hurtigere eller bedre, hvis du tager mere end 1 tablet dagligt. Din læge vil hjælpe dig med at afgøre, om Finastab virker på dig. Det er vigtigt, at du tager Finastab, så længe din læge ordinerer det. Finastab virker kun på længere sigt, hvis du bliver ved med at tage det. 

 

Brug til børn og unge 

Finastab bør ikke bruges til børn. Der findes ikke data, der viser sikkerhed og virkning af finasterid hos børn under 18 år. 

Hvis du har taget for meget Finastab

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Finastab, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

Hvis du har glemt at tage Finastab

Hvis du har glemt at tage en tablet, skal du springe den glemte tablet over, og tage den næste til sædvanlig tid. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet. 

Hvis du holder op med at tage Finastab

Det vil som regel tage 3-6 måneder før en fuld effekt opnås. Det er vigtigt, du fortsætter med at tage Finastab så længe, din læge foreskriver det. Hvis du stopper med at tage Finastab, vil du sandsynligvis begynde at miste det nye hår inden for 9-12 måneder. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Stop med at tage Finastab og kontakt omgående lægen, hvis du får et af følgende symptomer på angioødem: 

 • hævelse af ansigt, tunge eller hals
 • synkebesvær
 • udslæt
 • vejrtrækningsbesvær.

 

Bivirkningerne har som regel været midlertidige ved fortsat behandling eller er forsvundet, når behandlingen er stoppet. 

 

Ikke almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud 100 personer): 

 • nedsat lyst til sex
 • rejsningsproblemer
 • problemer med udløsning, såsom nedsat sædmængde
 • depression.

 

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data): 

 • allergiske reaktioner, såsom udslæt, kløe, knuder under huden (nældefeber) og hævelse af læber, tunge, hals og ansigt
 • brystømhed og -forstørrelse
 • testikelsmerter
 • hurtigere hjertebanken
 • angst
 • vedvarende rejsningsproblemer efter behandlingen er stoppet
 • vedvarende nedsat sexlyst efter behandlingen er stoppet
 • vedvarende udløsningsproblemer efter behandlingen er stoppet
 • ufrugtbarhed er set hos mænd, der har taget finasterid over en længere periode, hvis de i forvejen har andre risikofaktorer, der påvirker frugtbarheden. Normalisering eller forbedring af sædkvaliteten er set efter behandlingen med finasterid er stoppet. Længerevarende kliniske undersøgelser om finasterids effekt på frugtbarhed hos mænd er ikke blevet udført.
 • forhøjede levertal.
  Du bør straks kontakte din læge, hvis du oplever ændringer i brystvæv såsom knuder, smerter, forstørrelse af bryst eller sekretion fra brystvorterne, da disse kan være tegn på alvorlig tilstand såsom brystkræft.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Tag ikke Finastab efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Finastab indeholder:

 • Aktivt stof: finasterid. Hver tablet indeholder 1 mg finasterid.
 • Øvrige indholdsstoffer: lactosemonohydrat, prægelatiniseret majsstivelse, natriumlaurilsulfat, natriumstivelsesglykolat (Type A), povidon, mikrokrystallinsk cellulose, magnesiumstearat, hypromellose 6 cP (E464), titaniumdioxid (E171), macrogol 6000, macrogol 400, rød jernoxid (E172) og gul jernoxid (E172).

Udseende og pakningsstørrelser

 • Finastab er brune, runde filmovertrukne tabletter. Tabletterne er præget med “FNT1” på den ene side og blanke på den anden.
 • Produktet fås i én blisterpakning af 28 filmovertrukne tabletter.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

2care4 

Tømrervej 9 

6710 Esbjerg V 

 

Finastab svarer til Finasteride Teva. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret november 2018. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...