Clopixol®

filmovertrukne tabletter 10 mg

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

476470P001 

Indlægsseddel: Information til brugeren

Clopixol® 10 mg, filmovertrukne tabletter  

Zuclopenthixol 

 

Clopixol® er et registreret varemærke, som tilhører H. Lundbeck A/S. Clopixol® svarer til lægemidlet Cisordinol®

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, De vil vide.
 • Lægen har ordineret Clopixol® til Dem personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Den nyeste udgave af indlægssedlen kan findes på www.indlægsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal De vide, før De begynder at tage Clopixol®
 3. Sådan skal De tage Clopixol®
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Clopixol® er et middel mod sindslidelser (antipsykotikum). Clopixol® virker på hjernen og er med til at rette den ubalance i hjernen, som er årsagen til Deres symptomer.  

 

 • De kan få Clopixol® til behandling af skizofreni, akut skizofreni og andre sindslidelser.
 • De kan få Clopixol® til behandling af mani og til at dæmpe rastløs uro og truende, voldelig adfærd.

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal De vide, før De begynder at tage Clopixol®

Tag ikke Clopixol®, hvis De:

 • er allergisk over for zuclopenthixol, eller et af de øvrige indholdsstoffer i Clopixol® (angivet i punkt 6).
 • er påvirket af alkohol, stærk smertestillende medicin (morfin) eller medicin mod epilepsi (phenobarbital).
 • har et voldsomt fald i blodtrykket eller hjertesvigt.

Bemærk: Bevidstløse patienter må ikke få Clopixol®.. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før De tager Clopixol® hvis: 

 • De har en leversygdom.
 • De lider af eller tidligere har lidt af kramper eller krampeanfald.
 • De har diabetes. Det kan være nødvendigt at justere Deres dosis af insulin og/eller andre midler mod diabetes.
 • De har hjerneskade som følge af alkoholfor- giftning eller brug af organiske opløsningsmidler.
 • De har et stort forbrug af alkohol eller stærk, smertestillende medicin (morfin og morfinlignende medicin).
 • De har eller tidligere har haft sygdom i hjertet.
 • Nogen i Deres familie har sygdom i hjertet med for langsomt hjerteslag og ændringer i hjertekurven (QT-forlængelse).
 • De tager anden medicin for Deres sindslidelse (f.eks. lithium, haloperidol, perphenazin).
 • De er psykisk udviklingshæmmet.
 • De eller en anden i Deres familie har haft blodpropper, idet lægemidler som dette har været forbundet med dannelse af blodpropper.

 

Kontakt straks lægen, hvis De får høj feber med stivhed i muskler og bevægelser, stærk svedtendens og sløret bevidsthed (malignt neuroleptisk syndrom). Det kan være livsfarligt og kræver øjeblikkelig lægehjælp.  

Vær opmærksom på følgende:

Nogle patienter (f.eks. ældre og demente) har større risiko for at få slagtilfælde. Tal med lægen.  

 

Oplys altid ved blodprøve- og urinprøvekontrol, at De er i behandling med Clopixol®. Det kan have betydning for prøveresultaterne 

Brug af anden medicin sammen med Clopixol®

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis De bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Tal med Deres læge, hvis De tager medicin mod:  

 • sindslidelser (f.eks. lithium, haloperidol, perphenazin).
 • depression (tricykliske antidepressiva, f.eks. amitriptylin, imipramin).
 • angst, uro, søvnløshed (f.eks. diazepam, flunitrazepam).
 • epilepsi (barbiturater, f.eks. phenobarbital).
 • parkinsons sygdom (f.eks. biperidin, levodopa).
 • for højt blodtryk (f.eks. guanethidin).
 • infektioner (f.eks. erythromycin, moxifloxacin).
 • mave- og tarmsygdomme (f.eks. metoclopramid, cisaprid).
 • adrenerge midler, såsom astmamidler (f.eks. salbutamol, terbutalin).
 • forstyrrelser i hjertets rytme (f.eks. amiodaron, sotalol).
 • allergi (f.eks. terfanadin, astemizol).
 • samt tager vanddrivende medicin (f.eks. bendro- flumethiazid, furosemid).

 

Anden medicin kan påvirke virkningen af Clopixol®, og Clopixol® kan påvirke behandlingen med anden medicin. Dette er normalt uden praktisk betydning. Spørg lægen eller apoteket, hvis De ønsker flere oplysninger herom. 

Brug af Clopixol® sammen med mad, drikke og alkohol

Clopixol® kan øge den sløvende virkning af alkohol og gøre Dem mere døsig. De bør derfor ikke indtage alkohol, mens De er i behandling med Clopixol®

 

De kan tage Clopixol® i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

De skal tage Clopixol® med et glas vand. 

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om, at De er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal De spørge Deres læge eller apotekspersonalet til råds, før De tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet  

Hvis De er gravid, må De kun tage Clopixol® efter aftale med lægen.
De følgende symptomer kan forekomme hos nyfødte, hvis mødre har taget Clopixol® i sidste trimester (de sidste tre måneder af graviditeten): Rystelser, muskelstivhed og/eller -svaghed, søvnighed, ophidselse, vejrtrækningsbesvær og besvær med at spise. Hvis Deres baby får nogen af disse symptomer, skal De kontakte Deres læge. 

 

Amning  

Hvis De ammer, må De kun tage Clopixol® efter aftale med lægen. 

 

Fertilitet  

Studier på dyr har vist at Clopixol® påvirker fertiliteten. Spørg Deres læge til råds. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Clopixol® kan virke sløvende i større eller mindre grad. Det skal De tage hensyn til, hvis De skal færdes i trafikken eller arbejde med maskiner. 

Clopixol® indeholder lactose og hydrogeneret ricinusolie

Clopixol® indeholder lactose. Kontakt lægen, før De tager denne medicin, hvis lægen har fortalt Dem, at De ikke tåler visse sukkerarter.
Clopixol® indeholder også hydrogeneret risinusolie som kan give mavebesvær og diarré. 

3. Sådan skal De tage Clopixol®

Tag altid Clopixol® nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.  

 

Dosis er afhængig af Deres sygdom.  

 

Hvis De stopper behandlingen for tidligt, kan Deres symptomer vende tilbage.

Der kan gå et par uger, før De begynder at få det bedre.

Det er lægen, der afgør, i hvor lang tid De skal behandles. Bliv derfor ved med at tage Clopixol® i den periode, lægen har anbefalet - også selvom De får det bedre. Deres sygdom kan vare længe, og hvis De stopper behandlingen for tidligt, kan Deres symptomer vende tilbage. 

 

De kan tage Clopixol® i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.  

 

De skal tage Clopixol® med et glas vand.  

 

Vær opmærksom på, at Clopixol® 10 mg filmovertrukne tabletter ikke nødvendigvis kan bruges til alle de anførte doseringer.  

Den sædvanlige dosis er

Voksne: De skal normalt tage 1-5 tabletter på 10 mg (10-50 mg) dagligt. 

 

I visse tilfælde vil Deres startdosis oftest være 2 tabletter på 10 mg (20 mg) dagligt, og den kan evt. sættes op med 1-2 tabletter på 10 mg (10-20 mg) dagligt hver 2.-3. dag. Afhængig af Deres sygdom kan lægen sætte Deres dosis op til 7 tabletter eller mere (75 mg) dagligt.  

 

Vedligeholdelsesdosis 

Den dosis, de fleste skal have som fast dosis, er 2-4 tabletter på 10 mg (20-40 mg) dagligt. 

 

Brug til børn og unge
Børn må normalt ikke få Clopixol®

 

Ældre
De skal normalt tage 2-6 mg dagligt. Dosis kan om nødvendigt være 1-2 tabletter på 10 mg (10-20 mg) dagligt. 

 

Nedsat nyrefunktion
Det er normalt ikke nødvendigt at ændre dosis. 

Følg lægens anvisninger. 

 

Nedsat leverfunktion
Det kan være nødvendigt at ændre dosis. 

Følg lægens anvisninger. 

Hvis De har taget for mange Clopixol® tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget mere Clopixol®, end der står i denne information eller mere end lægen har foreskrevet (og De føler Dem utilpas). Tag pakningen med. 

 

Symptomer på en overdosis kan være: 

 • Døsighed, bevidstløshed stigende til koma.
 • Kramper, ufrivillige bevægelser.
 • For lavt blodtryk, svag puls, hurtig hjertebanken, bleghed, rastløshed
 • Forhøjet eller nedsat legemstemperatur.
 • Ændringer i hjerterytmen (f.eks. uregelmæssig hjerterytme eller langsom hjerterytme).

Hvis De har glemt at tage Clopixol®

De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis.  

Hvis De holder op med at tage Clopixol®

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, De er i tvivl om. 

De må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. Hvis De afslutter behandlingen pludseligt, kan De få kvalme, opkastning, diaré, madlede, løbende næse, svedtendens, muskelsmerter, prikken/ snurren i huden, søvnløshed, rastløshed, angst, uro, rysten, svimmelhed og følelse af at være for varm eller kold.  

 

Kontakt straks lægen, hvis De igen føler Dem syg, efter behandlingen med Clopixol® er stoppet. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (det sker hos mere end 1 ud af 10 patienter): 

 • Ufrivillige bevægelser. Forsvinder ikke efter De er stoppet med behandlingen. Kontakt lægen.

 

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis De får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal De kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.

 

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter): 

 • Kramper. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

 

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Alvorlig påvirkning af hjertet med hurtig, evt. meget uregelmæssig puls, som kan føre til hjertestop. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Pludselige overfølsomhedsreaktioner, f.eks. hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (anafylaktisk reaktion). Ring 112. Det kan være livsfarligt.
 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker på grund af forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt straks læge.
 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner), især halsbetændelse, og feber på grund af forandringer i blodet (alvorlig mangel på hvide blodlegemer). Kontakt straks læge.

 

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Blodpropper i venerne særligt i benene (med symptomer som hævelse, smerte og rødmen på benene), som kan løsrives og føres med blodet til lungerne, hvor de kan forårsage brystsmerter og åndedrætsbesvær. Hvis De oplever nogle af disse symptomer skal De søge læge omgående.
 • Høj feber, muskelstivhed, stærk svedtendens, sløret bevidsthed (malignt neutoleptisk syndrom). Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Leverbetændelse, gulfarvning af huden og det hvide i øjnene (gulsot). Kontakt læge eller skadestue.
  ikke får huller i tænderne. Tal med Deres tandlæge.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger( det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Depression. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
 • Besvær med at lade vandet, evt. vandladningsstop. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
 • Hjertebanken.
 • Rysten, øget muskelspænding, svimmelhed.
 • Hovedpine, nedsat koncentrationsevne, hukommelsestab.
 • Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden.
 • Unormal gang.
 • Uskarpt syn, synsforstyrrelser.
 • Tilstoppet næse.
 • Åndenød. Kan blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Forøget mængde af spyt, forstoppelse, opkastning, diaré.
 • Sure opstød/halsbrand.
 • Svimmelhed.
 • Vandladningsbesvær, f.eks. trang til at lade vandet ofte, ufrivillig vandladning.
 • Stærkt forøget svedtendens, hudkløe.
 • Smerter, muskelsmerter.
 • Øget appetit, vægtøgning.
 • Kraftesløshed, træthed, ubehag i kroppen.
 • Søvnløshed, angst, nervøsitet, abnorme drømme, rastløs uro, nedsat seksuallyst.

 

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter): 

 • Langsomme, ufrivillige bevægelser, muskelstivhed.
 • Rysten af hænder og hoved, stive bevægelser og stivnet ansigtsudtryk, rokkende og vridende bevægelser især med benene, nedsat kraft i musklerne.
 • Svimmelhed, evt. besvimelse p.ga. lavt blodtryk.
 • Usikre bevægelser, taleforstyrrelser, migræne.
 • Kredsende bevægelser af øjnene, store pupiller.
 • Øget følsomhed for lyde, susen for ørerne (tinnitus).
 • Mavesmerter, kvalme, øget luft i tarmen.
 • Udslæt, øget følsomhed af huden for lys, pigmentforstyrrelser, meget fedtet hud.
 • Eksem eller irritation af huden, små blødninger i hud og slimhinder.
 • Kraftig sammenbidning af munden pga. spænding i tyggemusklerne, krampagtig, skæv holdning af hovedet.
 • Nedsat appetit, vægttab, voldsom tørst.
 • Hedeture, lav legemstemperatur, feber.
 • Impotens og manglende sædafgang.
 • Manglende orgasme hos kvinder, tørhed i skeden.
 • Ligegyldighed, mareridt, øget seksuallyst, forvirring.
 • Besvimelse. Ved normal puls og vejrtrækning, tal med lægen. I alle andre tilfælde ring 112.

 

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Hurtig, langsom og/eller uregelmæssig puls. Det kan være alvorligt. Kontakt lægen.
 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Det kan blive alvorligt. Hvis De får feber, skal De straks kontakte lægen.
 • Hyppig vandladning, tørst, træthed på grund af højt sukkerindhold i blodet (blodglucose). Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
 • Øget risiko for åreforkalkning pga. forhøjet kolesterol i blodet.
 • Overfølsomhed.
 • Udvikling af bryster hos mænd, vedvarende og smertefuld rejsning af penis.
 • Mælkesekretion, ophør af menstruation pga. forhøjet hormon (prolaktin) i blodet. Hos mænd brystudvikling og impotens.

 

Clopixol® kan herudover give bivirkninger, som De normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver på grund af påvirkning af blodet, hjertekurven og leveren. Prøverne bliver normale igen, når behandlingen ophører.  

 

Hos ældre med demens er der rapporteret et lidt forøget antal dødsfald blandt patienter, der er i behandling med antipsykotika sammenlignet med dem, der ikke er i behandling med antipsykotika. 

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge, sygeplejerske eller apotek. Dette gælder
også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail sst@sst.dk eller med almindeligt brev til 

Sundhedsstyrelsen, 

Axel Heides Gade 1, 

2300 København S.
Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Clopixol® utilgængeligt for børn.
 • Opbevar ikke Clopixol® ved temperaturer over 25 °C
 • Brug ikke Clopixol® efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Spørg på apoteket, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Clopixol® 10 mg filmovertrukne tabletter indeholder:

Aktivt stof: Zuclopenthixol (som dihydrochlorid).  

Øvrige indholdsstoffer: Kartoffelstivelse, lactosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose, copovidon, glycerol 85 %, talcum, hydrogeneret ricinusolie, magnesiumstearat, hypromellose 5, macrogol 6000, titandioxid (E 171) og rød jernoxid (E172). 

Udseende og pakningsstørrelser:

Clopixol® 10 mg filmovertrukne tabletter er runde, bikonvekse og lys rødbrune. 

 

Clopixol® 10 mg findes i pakningsstørrelsen 100 filmovertrukne tabletter. 

Indehaver af markedsføringstilladelse og frigiver

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S  

Marielundvej 46D, 2730 Herlev 

Ompakket og frigivet af:

Paranova Pack A/S  

Marielundvej 46D, 2730 Herlev 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret 11/2018.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...