Ciloxan®

øjensalve 3 mg/g

Novartis Healthcare

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Ciloxan 3 mg/g, øjensalve  

ciprofloxacin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Ciloxan til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Ciloxan
 3. Sådan skal du bruge Ciloxan
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Ciloxan indeholder det aktive stof ciprofloxacin. 

Ciprofloxacin er et antibiotikum, der bruges til behandling af øjenbetændelse. 

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Ciloxan

Brug ikke Ciloxan

 • Hvis du er allergisk over for ciprofloxacin, andre lignende stoffer (quinoloner), eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Ciloxan.  

 

Brug kun Ciloxan i øjet/øjnene. 


Rådfør dig med lægen: 

 • Hvis du bemærker de første tegn på hududslæt eller nogen anden overfølsomhedsreaktion, herunder nældefeber, kløe eller åndedrætsproblemer, skal du stoppe behandlingen og straks kontakte din læge. Hvis du får en alvorlig allergisk reaktion, kan akut behandling være nødvendig.
 • Hvis du får åndedrætsbesvær, ring 112.
 • Hvis dine symptomer bliver værre eller pludseligt vender tilbage, skal du kontakte din læge. Du kan blive mere modtagelig for andre betændelser (infektioner), når du bruger denne medicin, især efter langvarig anvendelse.
 • Hvis du er ældre, eller hvis du bruger medicin kaldet ”kortikosteroider”, der anvendes til behandling af f.eks. smerter og inflammation, astma eller hudproblemer, har du en højere risiko for at få seneproblemer under behandling med Ciloxan. Hvis du får inflammation i senerne, mens du bruger denne medicin eller kort efter, skal du stoppe behandlingen og straks kontakte din læge.
 • Hvis du får smerter, bliver hævet eller du får inflammation i senerne, mens du bruger Ciloxan eller kort efter, skal du stoppe behandlingen og kontakte din læge.
 • Øjensalver kan forsinke heling af hornhinden.
 • Hvis du er i behandling for en sygdom i hornhinden eller sår på hornhinden, så er der en risiko for hul på hornhinden.
 • Hvis du har sår på hornhinden, kan du opleve hvide aflejringer af overskydende medicin i øjet. Dette er set ved hyppig brug af Ciloxan, og det kan tage op til 2 måneder efter første dosis før aflejringerne forsvinder. Du kan fortsætte behandlingen med Ciloxan trods aflejringerne, da disse ikke har betydning for behandlingsforløbet.
 • Når du bruger Ciloxan, skal du beskytte dig mod solen. Hvis du får en hudreaktion, skal du kontakte din læge. Brug af antibiotika kan medføre, at huden bliver lysfølsom.
 • Anvend ikke kontaktlinser (hårde eller bløde) mens du er i behandling med Ciloxan.

Børn

Ciloxan må kun anvendes til børn under 1 år efter klar aftale med lægen. 

Brug af anden medicin sammen med Ciloxan

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.  

 

Der forventes ingen interaktioner mellem Ciloxan og andre lægemidler. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. Brug ikke Ciloxan, hvis du er gravid eller ammer, medmindre din læge vurderer, at det er nødvendigt. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Ciloxan påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Hvis dit syn bliver midlertidigt sløret efter, du har brugt Ciloxan, må du ikke køre bil eller arbejde med maskiner, før dit syn er klart igen. 

3. Sådan skal du bruge Ciloxan

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den anbefalede dosis er

Børn og voksne 

Placér en salvemængde svarende til en streng på ca. 1,25 cm i nederste øjenlåg, så ofte som din læge har foreskrevet. 

 

Du må kun bruge Ciloxan til børn under 1 år efter lægens anvisning.  

 

Brug kun Ciloxan i øjet/øjnene. 

Sådan bruger du Ciloxan korrekt

 1. Hent tuben med Ciloxan.
 2. Vask dine hænder, og sæt dig foran et spejl.
 3. Skru låget af tuben.
 4. Læn hovedet tilbage, og træk ned i det nederste øjenlåg.
 5. Hold tubespidsen tæt hen til øjet. Brug et spejl, hvis det gør det nemmere.
 6. Undgå at berøre øjet eller øjenlåget, omgivende områder eller andre overflader med tubespidsen. Det kan forurene øjensalven i tuben.
 7. Tryk let på tuben og placér en streng Ciloxan øjensalve på ca. 1,25 cm på indersiden af det nederste øjenlåg.
 8. Efter at have brugt Ciloxan, skal du lukke øjet og trykke en finger mod øjenkrogen ind mod næsen i 2 minutter. Det forhindrer, at Ciloxan kommer ud i resten af kroppen.
 9. Hvis du bruger Ciloxan i begge øjne, gentages trinene 4-8 for det andet øje.
 10. Skru til sidst låget på tuben umiddelbart efter brug.

 

Hvis du bruger andre øjendråber eller øjensalver, så vent mindst 5 minutter mellem hvert øjenlægemiddel. Øjensalve skal bruges sidst. 

Hvis du har brugt for meget Ciloxan

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Ciloxan, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. 

Ved overdosering kan øjet skylles med lunkent vand. 

 

Hvis du ved et uheld kommer til at sluge Ciloxan, kontakt din læge. Der forventes dog ingen alvorlige komplikationer. 

Hvis du har glemt at bruge Ciloxan

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanker om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. 

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at bruge Ciloxan

Du må ikke holde op med at bruge denne medicin før tiden, selv ikke hvis dine symptomer er forsvundet. Hvis du holder op med at bruge medicinen for tidligt, kan dine symptomer vende tilbage. 

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede): 

Reaktioner i øjet: Hvide aflejringer på øjenoverfladen (hornhinden), øjengener, røde øjne, kløe i øjet.  

Øvrige bivirkninger: Smagsforstyrrelser. 

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede): 

Reaktioner i øjet: Beskadigelse eller farvning af øjenoverfladen (hornhinden), inflammation i øjet, sygdom på øjenoverfladen (hornhinden), lysfølsomhed, nedsat eller reduceret syn, hævelse af øjet eller øjenlåget, øjensmerter, tørre øjne, øget tåreproduktion, pus i øjet, skorper på øjenlågsranden, øjenlågsskæl, rødme af øjenlåget. 

Øvrige bivirkninger: Hovedpine, kvalme. 

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1000 behandlede): 

Reaktioner i øjet: Beskadigelse af øjet, dobbeltsyn, nedsat følsomhed i øjet, trætte øjne, bygkorn, øjenirritation. 

Øvrige bivirkninger: Overfølsomhed, svimmelhed, øresmerter, udflåd fra næsens bihuler, inflammation i næsen, diarré, mavesmerter, inflammation i huden. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 

 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25º C. 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

Kassér Ciloxan 4 uger efter åbning. 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Ciloxan 3 mg/g, øjensalve indeholder

 • Aktivt stof: Ciprofloxacin. Hvert gram øjensalve indeholder 3,5 mg ciprofloxacinhydrochlorid svarende til 3 mg ciprofloxacin.
 • Øvrige indholdsstoffer: Paraffinolie og hvid blød paraffin.

Udseende og pakningsstørrelse

Ciloxan er en råhvid øjensalve, der leveres i en aluminiumstube indeholdende 3,5 g. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Novartis Healthcare A/S  

Edvard Thomsens Vej 14  

DK-2300 København S 

 

E-mail: skriv.til@novartis.com 

Fremstiller

S.A. Alcon-Couvreur N.V.  

Rijksweg 14 

2870 Puurs  

Belgien 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret oktober 2018.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...