Renvela

filmovertrukne tabletter 800 mg

Genzyme Europe

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Renvela 800 mg filmovertrukne tabletter  

sevelamercarbonat 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Renvela
 3. Sådan skal du tage Renvela
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Det aktive stof i Renvela er sevelamercarbonat. Det binder fosfat fra maden i fordøjelseskanalen og nedsætter på denne måde fosfat niveauet i blodet. 

 

Dette lægemiddel anvendes til kontrol af hyperfosfatæmi (forhøjet fosfat niveauer) hos: 

 • voksne patienter i dialyse (en blodrensningsteknik). Det kan anvendes til patienter i hæmodialyse (ved hjælp af en blodfiltreringsmaskine) eller peritonealdialyse (hvor væske pumpes ind i bughulen og en indre membran i kroppen filtrerer blodet);
 • patienter med kronisk (langvarig) nyresygdom, som ikke er i dialyse, og har en serum (blod) fosfat niveau lig med eller over 1,78 mmol/l.

 

Dette lægemiddel bør anvendes med andre behandlinger såsom calciumtilskud og D-vitamin for at forhindre udviklingen af knoglesygdom.
Et øget indhold af serumfosfat kan føre til hårde aflejringer i din krop, kaldet forkalkning. Aflejringerne kan gøre dine blodkar stive og gøre det mere besværligt for blodet at blive pumpet rundt i kroppen. Et øget niveau af fosfat i blodet kan også medføre hudkløe, røde øjne og smerter i knogler eller knoglebrud. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Renvela

Tag ikke Renvela

 • hvis du har et lavt indhold af fosfat i blodet (lægen måler dette)
 • hvis du har tilstoppede tarme
 • hvis du er allergisk over for det aktive stof eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Hvis et eller flere af følgende punkter gælder for dig, skal du tale med lægen, før du tager Renvela: 

 • hvis du har problemer med at synke
 • hvis du har problemer med motiliteten (bevægeligheden) i maven og tarmene
 • hvis du ofte er syg
 • hvis du har aktiv betændelse i tarmen
 • hvis du har fået en større operation i maven eller tarmene.

 

Øvrige behandlinger:
På grund af enten din nyresygdom eller din dialysebehandling kan følgende gælde for dig: 

 • Du kan få enten et højt eller lavt indhold af kalk i blodet. Eftersom dette lægemiddel ikke indeholder kalk, kan lægen ordinere et kalktilskud i form af tabletter.
 • Du kan have for lidt D-vitamin i blodet. Lægen vil derfor måle indholdet af D-vitamin i dit blod og udskrive et D-vitamintilskud, hvis det er nødvendigt. Hvis du ikke tager multivitaminer, kan indholdet af A-, E- og K-vitamin samt folinsyre i dit blod blive for lavt. Lægen vil derfor eventuelt måle indholdet af disse vitaminer og ordinere vitamintilskud, hvis det er nødvendigt.

 

Patienter i peritonealdialyse:
Du kan udvikle bughindebetændelse (peritonitis) i forbindelse med peritonealdialysen. Risikoen herfor kan reduceres ved nøje at følge anvisningerne, når poserne udskiftes. Tal straks med lægen, hvis du oplever nye tegn eller symptomer på mavebesvær, oppustet mave, mavesmerter, ømhed i maven, stivhed i maven, forstoppelse, feber, kulderystninger, kvalme eller opkastning.
Du bør forvente, at lægen tager flere prøver, hvis du har for lidt indhold af A-, D-, E- og K-vitamin og folinsyre. 

Børn

Sikkerheden og virkningen af Renvela er ikke undersøgt for børn (under 6 år). Derfor anbefales dette lægemiddel ikke til børn under 6 år. 

Brug af anden medicin sammen med Renvela

Fortæl det altid til lægen, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

 • Renvela må ikke tages på samme tid som ciprofloxacin (antibiotikum).
 • Hvis du tager medicin for problemer med hjerterytmen eller for epilepsi, skal du fortælle det til lægen, inden du tager Renvela.
 • Virkningen af medicin såsom ciclosporin, mycophenolatmofetil og tacrolimus (medicin der anvendes til at hæmme immunsystemet) kan blive reduceret af Renvela. Lægen vil rådgive dig, hvis du tager disse lægemidler.
 • Underskud af stofskifthormoner ses i sjældne tilfælde hos visse personer, der tager levothyroxin (bruges til at behandle lavt indhold af tyreoideahormon) og Renvela. Derfor vil lægen nøje måle indholdet af tyreoidea-stimulerende hormon i dit blod.
 • Hvis du tager medicin til behandling af halsbrand, gastroøsofageal reflukssygdom (GØRS) eller mavesår, såsom omeprazol, pantoprazol, eller lansoprazol, skal du konsultere din læge, når du tager Renvela.

 

Lægen vil jævnligt kontrollere vekselvirkningen mellem Renvela og eventuel anden medicin. 

 

I nogle tilfælde skal Renvela tages sammen med anden medicin. Lægen rådgiver dig, hvis du skal tage den anden medicin 1 time før eller 3 timer efter, at du har taget Renvela. Lægen kan også måle indholdet af den anden medicin i dit blod. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge til råds, før du tager dette lægemiddel. Det vides ikke, om Renvela har nogen effekt på fostret. 

 

Fortæl det til lægen, hvis du vil amme dit barn. Det vides ikke, om Renvela udskilles i mælken og påvirker dit barn. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er usandsynligt, at Renvela påvirker din evne til at køre eller betjene maskiner. 

Hjælpestoffer

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium per 800 mg, dvs. det er i det væsentlige ”natriumfrit”. 

3. Sådan skal du tage Renvela

Tag altid Renvela nøjagtigt efter lægens anvisning. Lægen fastsætter doseringen ud fra indholdet af fosfat i dit blod. 

 

Den anbefalede startdosis af Renvela-tabletter for voksne og ældre personer (> 65 år) er en til to tabletter af 800 mg sammen med hvert hovedmåltid 3 gange dagligt. 

 

Tabletterne skal synkes hele. De må ikke knuses, tygges eller brækkes i stykker. 

 

I starten vil lægen måle indholdet af fosfat i dit blod hver 2.-4.uge og ændrer om nødvendigt doseringen af Renvela, så indholdet af fosfat kommer til at ligge på et passende niveau. 

 

Patienter, der tager Renvela skal overholde den ordinerede diæt. 

Hvis du har taget for meget Renvela

Hvis du tror, at du har taget for meget, skal du straks kontakte lægen. 

Hvis du har glemt at tage Renvela

Hvis du har glemt en dosis, skal du springe den over og tage næste dosis til sædvanlig tid sammen med et måltid. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Da forstoppelse kan være et tidligt symptom på tilstopning af tarmene, skal du fortælle det til lægen eller apotekspersonalet, hvis du har forstoppelse. 

 

Følgende bivirkninger er rapporteret hos patienter, der tager Renvela: 

 

Meget almindelig (kan påvirke flere end 1 ud af 10 personer): 

Opkastning, forstoppelse, øvre mavesmerter, kvalme 

 

Almindelig (kan påvirke op til 1 ud af 10 personer): 

Diarré, mavesmerter, fordøjelsesbesvær, luft i maven 

 

Meget sjælden (kan påvirke op til 1 ud af 10.000 personer): 

Overfølsomhed 

 

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data): 

Der er rapporteret om tilfælde af kløe, hududslæt, nedsat tarmbevægelse (motilitet), tilstopning af tarmene og perforering af tarmvæggen. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. 

 

Hold tabletbeholderen tæt tillukket for at beskytte mod fugt. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Renvela indeholder:

 • Aktivt stof: sevelamercarbonat. Hver tablet indeholder 800 mg sevelamercarbonat.
 • Øvrige indholdsstoffer: mikrokrystallinsk cellulose, natriumchlorid og zinkstearat. Filmovertrækket indeholder hypromellose (E464) og diacetyleret monoglycerid. Trykfarven indeholder jernoxid sort (E172), isopropylalkohol, propylenglycol og hypromellose (E464).

Udseende og pakningsstørrelser

Renvela filmovertrukne tabletter er hvide og har RENVELA 800 trykt på den ene side. Tabletterne er pakket i HDPE-tabletbeholdere med børnesikret polypropylenlåg og induktionsforsegling. 

 

Pakningsstørrelser: 

1 tabletbeholder med 30 tabletter 

1 tabletbeholder med 180 tabletter 

180 tabletter (6 tabletbeholdere med 30 tabletter) 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Genzyme Europe B.V.
Paasheuvelweg 25  

1105 BP Amsterdam  

Holland 

Fremstiller:

Genzyme Ltd. 

37 Hollands Road 

Haverhill, Suffolk 

CB9 8PB 

Storbritannien 

 

Genzyme Ireland Ltd. 

IDA Industrial Park 

Old Kilmeaden Road 

Waterford 

Irland 

 

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen: 

 

België/Belgique/Belgien/ 

Luxembourg/Luxemburg 

Sanofi Belgium 

Tél/Tel: + 32 2 710 54 00 

Lietuva 

UAB „SANOFI-AVENTIS LIETUVA“ 

Tel. +370 5 275 5224 

България 

SANOFI BULGARIA EOOD 

Tел: +359 2 9705300 

Magyarország 

SANOFI-AVENTIS Zrt 

Tel: +36 1 505 0050 

Česká republika 

sanofi-aventis, s.r.o.
Tel: +420 233 086 111 

Malta 

Sanofi Malta Ltd 

Tel: +356 21493022 

Danmark 

Sanofi A/S  

Tlf: +45 45 16 70 00 

Nederland 

Genzyme Europe B.V.
Tel: +31 20 245 4000 

Deutschland 

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH  

Tel: +49 (0)180 2 222010 

Norge 

sanofi-aventis Norge AS 

Tlf: + 47 67 10 71 00 

Eesti 

sanofi-aventis Estonia OÜ 

Tel. +372 6 273 488 

Österreich 

sanofi-aventis GmbH 

Tel: + 43 1 80 185 - 0 

Ελλάδα 

sanofi-aventis AEBE 

Τηλ: +30 210 900 1600 

Polska 

sanofi-aventis Sp. z o.o.
Tel.: +48 22 280 00 00 

España 

sanofi-aventis, S.A.
Tel: +34 93 485 94 00 

Portugal 

Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda.
Tel: +351 21 35 89 400 

France 

sanofi-aventis France 

Tél : 0 800 222 555 

Appel depuis l’étranger : +33 1 57 63 23 23 

România 

Sanofi Romania SRL 

Tel: +40 (0) 21 317 31 36 

Hrvatska 

sanofi-aventis Croatia d.o.o.
Tel: +385 1 600 34 00 

Slovenija 

sanofi-aventis d.o.o.
Tel: +386 1 560 4800 

Ireland 

sanofi-aventis Ireland Ltd T/A SANOFI 

Tel: +353 (0) 1 4035 600 

Slovenská republika 

sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o.
Tel.: +421 2 33 100 100 

Ísland 

Vistor hf.
Sími: +354 535 7000 

Suomi/Finland 

Sanofi Oy 

Puh/Tel: + 358 201 200 300 

Italia 

Sanofi S.p.A.
Tel: 800.536 389 

Sverige 

Sanofi AB 

Tel: +46 (0)8 634 50 00 

Κύπρος 

sanofi-aventis Cyprus Ltd.
Τηλ: +357 22 871600 

United Kingdom 

Sanofi 

Tel: +44 (0) 845 372 7101 

Latvija 

sanofi-aventis Latvia SIA 

Tel: +371 67 33 24 51 

 

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om Renvela på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu. 


Denne indlægsseddel findes på alle EU-/EØS-sprog på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret oktober 2018 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...