Oramorph®

oral opløsning 2 mg/ml

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Oramorph® 2 mg/ml oral opløsning  

Morphinsulfat 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Oramorph
 3. Sådan skal du tage Oramorph
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Oramorph er et smertestillende middel, som påvirker de områder i hjernen, der registrerer smerter. 

Du kan bruge Oramorph til behandling af stærke smerter. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Oramorph

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Oramorph:

 • hvis du er allergisk over for morphin, andre stærke smertestillende midler (opioider) eller et af de øvrige indholdsstoffer i Oramorph (angivet i afsnit 6).
 • hvis du er i behandling med anden morphinlignende medicin.
 • hvis du har tarmproblemer eller hvis du har forstoppelse.
 • hvis du har vejrtrækningsproblemer eller svær astma.
 • hvis du har alvorlig leversygdom.
 • hvis du har eller får pludselige mavesmerter.

Advarsler og forsigtighedsregler

Du skal være opmærksom på, at du kan blive fysisk og psykisk afhængig af Oramorph, og at virkningen af Oramorph kan være nedsat efter lang tids brug. 


Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Oramorph hvis du: 

 • er i eller inden for de sidste 14 dage har været i behandling for depression eller Parkinsons sygdom.
 • skal opereres eller er blevet opereret inden for de sidste 24 timer.
 • har åndedrætsbesvær.
 • har akutte mavesmerter.
 • har kronisk forstoppelse eller anden tarmsygdom.
 • har forhøjet tryk i hjernen (på grund af slag i hovedet eller af anden årsag).
 • har krampeanfald.
 • har epilepsi, da morphin øger risikoen for anfald.
 • har galdevejssygdomme.
 • har betændelse i bugspytkirtlen.
 • har nedsat funktion af binyrebarken (Addisons sygdom).
 • har forstørret blærehalskirtel.
 • har for lavt stofskifte (myxødem).
 • får andre smertestillende midler (opioider).
 • har tendens til at blive svimmel og besvime på grund af for lavt blodtryk.
 • har hjerte- eller lungesygdom.
 • har nyre- eller urinvejssygdomme.
 • har en svulst i binyrerne (fæokromocytom).

 

Oramorph, er skadelig for alkoholikere. Da Oramorph indeholder alkohol, må børn, gravide og ammende kvinder samt patienter med epilepsi eller leversygdomme kun tage Oramorph efter aftale med lægen. 

 

Oplys altid ved operation, blod- eller urinprøvekontrol, at du er i behandling med Oramorph. Det kan have betydning for prøveresultaterne. 

Brug af anden medicin sammen med Oramorph

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Tal med lægen, hvis du tager: 

 • anden medicin mod stærke smerter eller misbrug (opioider).
 • medicin mod depression (tricykliske antidepressiva, MAO-hæmmere).
 • medicin mod Parkinsons sygdom (MAO-hæmmere).
 • medicin mod sindssygdomme.
 • medicin mod opkastninger (antiemetika).
 • muskelafslappende medicin.
 • beroligende medicin.
 • medicin mod epilepsi.
 • medicin mod allergi.
 • medicin mod infektion (rifampicin).
 • medicin mod for megen mavesyre (cimetidin, antacida). Der bør gå 2 timer mellem du tager medicin mod for megen mavesyre og Oramorph.

 

Du må ikke tage Oramorph sammen med alkohol, da det forstærker virkningen af Oramorph. 

Oramorph indeholder ethanol (alkohol). Du må ikke tage Oramorph, hvis du er i behandling med antabus eller metronidazol (mod betændelse). Tal med lægen. 

Brug af Oramorph sammen med mad, drikke og alkohol

Du kan tage Oramorph ufortyndet eller du kan blande det i et glas vand eller saft og drikke det med det samme. 


Du må ikke drikke alkohol, når du er i behandling med Oramorph. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 


Graviditet
Du skal undgå at blive gravid, og både mænd og kvinder skal bruge sikker prævention. 


Oramorph indeholder alkohol. Hvis du er gravid, må du kun tage Oramorph efter aftale med lægen. 


Amning
Oramorph indeholder alkohol. Hvis du ammer, må du kun tage Oramorph efter aftale med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Du må ikke køre bil, motorcykel eller cykle, og du må heller ikke arbejde med værktøj eller maskiner. 


Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Oramorph især i begyndelsen af behandlingen, ved øgning af dosis eller ved overgang fra behandling med anden medicin, kan virke sløvende. Det kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Oramorph indeholder saccharose, flydende glucose, propyl- og methylparahydroxybenzoat og ethanol

Oramorph indeholder saccharose og flydende glucose. Kontakt lægen før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 


Oramorph indeholder propyl- og methylparahydroxybenzoat, som kan give allergiske reaktioner efter behandlingen med Oramorph er stoppet og i sjældne tilfælde åndedrætsbesvær. 


Oramorph indeholder 10,1 vol. % alkohol, dvs. op til 399 mg pr. dosis (5 ml), svarende til 10 ml øl eller 4 ml vin. 


Du må ikke tage Oramorph, hvis du er i behandling med Antabus eller metronidazol (mod betændelse). Tal med lægen. 

3. Sådan skal du tage Oramorph

Tag altid Oramorph nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Pakningen indeholder enten et målebæger eller en pipette. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne

Den sædvanlige dosis er mellem 5 - 15 ml (dvs. fra 10 - 30 mg) hver 4. time. Lægen kan vælge at øge dosis, alt efter hvor stærk smerten er. 

 

Børn

Dosis afhænger af barnets vægt. Den sædvanlige dosis er 0,2-0,4 mg/kg legemsvægt/dosis. 

Hvis barnet vejer: 

10 kg: vil dosis normalt være 1 - 2 ml.  

20 kg: vil dosis normalt være 2 - 4 ml.  

Følg lægens anvisning.  

 

Ældre (75 år eller derover) eller svækkede patienter: 

Det er nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger. 

 

Nedsat nyre- og leverfunktion: 

Det er nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger. 

 

Oramorph skal tages gennem munden. Du kan bruge det vedlagte bæger eller den vedlagte pipette til at måle dosis. Du kan tage Oramorph ufortyndet eller du kan blande det i en væske (f.eks. et glas vand, frugtsaft eller sød drik) og drikke det med det samme. 

 

Sådan skal du udtage en dosis fra 100 ml flasken med pipetten: 

 1. Hold flasken oprejst, åben den og indsæt den medfølgende pipette fra æsken fast ned i adapteren.
 2. Vend flasken med pipetten på hovedet og træk stemplet langsomt ned til det ønskede volume svarende til din dosis.
 3. Vend flasken med pipetten tilbage til oprejst stilling og fjern pipetten fra flasken.
 4. Hvis en overskydende mængde opløsning er taget op i pipetten, skal denne hældes tilbage i flasken ved at holde flasken oprejst, således at spild undgås.

Hvis du har taget for meget Oramorph

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Oramorph, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

 

Du kan få meget små pupiller, åndedrætsbesvær, og åndedrætsforstyrrelser, ekstrem søvnighed, som kan udvikle sig til en bedøvelsesagtig tilstand eller koma. Slappe arme og ben, kold og klam hud, smerter, feber, nyresvigt, langsom puls og lavt blodtryk. Ved alvorlig overdosering kan du få uregelmæssig vejrtrækning med vejrtrækningspauser, ophør af åndedrættet og hjertestop. 

Hvis du har glemt at tage Oramorph

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Oramorph

Kontakt lægen, hvis du ønsker at afbryde eller stoppe behandlingen med Oramorph. Du må ikke afbryde behandlingen brat, da du kan få abstinenssymptomer som uro, irritabilitet, kuldegysninger, udvidelse af pupillerne, 

hedeture, øget sveden, tårer, kvalme, opkastning, mavesmerter, diarré, ledsmerter og kramper. 

 

Fortæl det straks til lægen, hvis du føler dig syg igen, efter behandlingen med Oramorph er stoppet. 

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede): 

 • Dårligt hjerte med åndenød ved anstrengelse, evt. også i hvile, hoste, hurtig puls, hævede ben. Kontakt læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Voldsom hovedpine, besvimelse eller bevidstløshed pga. øget tryk i kraniet. Ring 112.
 • Svækket vejrtrækning, blåfarvning af læber og negle. Ring 112.

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede): 

 • Astmaanfald, hvis du er overfølsom over for Oramorph. Kontakt læge eller skadestue.
 • Betændelse i bugspytkirtlen med voldsomme mavesmerter og feber. Kontakt straks læge eller skadestue.

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede): 

 • Pludselige overfølsomhedsreaktioner (i løbet af minutter til timer), f.eks. hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (anafylaktisk reaktion). Ring 112 (kan være livsfarligt).
 • Kvalme, opkastninger og mavesmerter på grund af tarmslyng. Kontakt læge eller skadestue.

 

Hyppigheden er ikke kendt: 

 • Åndenød, hoste, smerter eller ubehag i brystet på grund af vand i lungerne. Ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede): 

 • Humørsvingninger, opstemthed eller depression.

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede): 

 • Hallucinationer. Kan være alvorligt. Kontakt evt. læge eller skadestue.
 • Besvær med at lade vandet evt. vandladningsstop. Tal med lægen.
 • Sløvhed, døsighed, hovedpine, svimmelhed.
 • Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden.
 • Små pupiller.
 • Forstoppelse ved lang tids behandling.
 • Kvalme, opkastning især i begyndelsen af behandlingen.
 • Sure opstød og smagsforandringer.
 • Kraftig sveden.
 • Overfølsomhedsreaktioner som f.eks. nældefeber og kløe.
 • Appetitløshed.
 • Søvnløshed, rastløshed.
 • Besvær med at opfatte eller reagere på, hvad der foregår.
 • Forvirring.
 • Urinvejsinfektion.
 • Øget ADH udskillelse.

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede): 

 • Urinvejskramper.
 • Galdevejskramper.
 • Hjertebanken.
 • Uklarhed.
 • Anfaldsvise mavesmerter (kolik).
 • Mundtørhed, ansigtsrødme.
 • Nedsat virkning af medicinen ved lang tids brug.
 • Fald eller stigning i blodtrykket.

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede): 

 • Abstinenssymptomer som uro, irritabilitet, kuldegysninger, udvidelse af pupillerne, hedeture, øget sveden, tårer, kvalme, opkastning, mavesmerter, diarré, ledsmerter og kramper.

 

Sjældne - meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 1000 behandlede): 

 • Svimmelhed, når du rejser dig op.

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede): 

 • Høje doser kan medføre forstærket smertefølelse og kramper, der kan være alvorlige. Tal med lægen.
 • Rysten.
 • Rykvise muskelsammentrækninger, krampeanfald, muskelkramper, muskelstivhed.
 • Sløret syn, dobbeltsyn, ufrivillige øjenbevægelser.
 • Udslæt.
 • Kraftesløshed og svaghed.
 • Utilpashed, kulderystelser.
 • Hævede fødder, ankler og hænder, som forsvinder igen, når behandlingen ophører.
 • Psykisk og fysisk afhængighed af morphin.
 • Manglende sexlyst, impotens.
 • Manglende menstruation.
 • Forhøjede levertal (leverprøver).

 

Oramorph kan desuden give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det er ændringer i visse laboratorieprøver, som øget udskillelse af hormoner (ADH) og forhøjede levertal (leverprøver). 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via
Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Oramorph utilgængeligt for børn.  

 

Opbevares ved temperaturer under 25 °C. 

 

Opbevares i original emballage for at beskytte mod lys. 

 

Tag ikke Oramorph efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Efter første åbning: Oramorph kan anvendes i 3 måneder. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Oramorph indeholder:

 • Aktivt stof: morphinsulfat. 1 ml opløsning indeholder 2 mg morphinsulfat.
 • Øvrige indholdsstoffer: saccharose, flydende glucose, methylparahydroxybenzoat (E218), propylparahydroxybenzoat (E216), ethanol og renset vand.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Oramorph er en klar, farveløs eller næsten farveløs opløsning til oral brug. 

 

Pakningsstørrelse 

Oramorph findes i én pakningstørrelse á 100 ml flaske med et målebæger eller en 5 ml målepipette. Målebægeret er inddelt i 1 ml - 1,5 ml - 2 ml - 2,5 ml - 3 ml - 4 ml - 5 ml -6 ml - 10 ml - 15 ml. Målepipetten er inddelt fra 0,25 ml til 5 ml med 0,25 ml mærker. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

2care4
Tømrervej 9 

6710 Esbjerg V 

 

Oramorph® er et registreret varemærke, der tilhører L. Molteni & C. dei Fratelli Alitti Società di Esercizio S.p.A. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret november 2018.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...