Daktacort

salve 20+10 mg/g

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Daktacort® 20 mg/g / 10 mg/g salve 

Miconazolnitrat/hydrocortison 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Daktacort.
 3. Sådan skal du bruge Daktacort.
 4. Bivirkninger.
 5. Opbevaring.
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

Daktacort indeholder et svampemiddel (miconazolnitrat) og et binyrebarkhormon (hydrocortison), som virker mod eksem, rødme og udslæt. 

Anvendelse

Du kan bruge Daktacort mod svamp og eksem i huden. 

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Daktacort

Brug ikke Daktacort

 • hvis du er allergisk over for miconazolnitrat eller andre imidazolderivater, hydrocortison, eller et af de øvrige indholdsstoffer i Daktacort (angivet i punkt 6).
 • hvis du har kronisk betændelseslignende hudsygdom i ansigtet, med rødme, betændte knopper og udvidede blodkar (rosacea).
 • hvis du har kløende rødt udslæt omkring munden, med knopper væske og skældannelse (perioral dermatitis).
 • hvis du har meget uren hud (akne).
 • hvis du har betændelse i huden på grund af bakterier eller virus.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Daktacort 

 • hvis du får symptomer på irritation eller overfølsomhedsreaktioner, bør behandlingen stoppes. Symptomer på alvorlig overfølsomhed inkluderer:
  • udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
  • pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer. Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • undgå at få Daktacort i øjnene.
 • sig det til lægen, hvis du oplever sløret syn aller andre synsforstyrrelser.
 • brug ikke Daktacort på store områder i ansigtet eller under tæt forbinding i ansigtet.
 • brug ikke Daktacort til langtidsbehandling. Når symptomerne er forsvundet, kan du fortsætte med svampehæmmende creme (20 mg/g). Tal med lægen.
 • anvend gerne bomuldsundertøj, hvis tøjet kan risikere at komme i kontakt med det behandlede område. Daktacort kan beskadige visse syntetiske materialer.
 • undgå at latexprodukter (fx. kondom eller pesar) kommer i kontakt med Daktacort, da det kan skade latex.

Børn

 • Vær ekstra forsigtig, hvis du bruger salven på store områder eller under en tæt forbinding (inklusive bleer), da større mængder medicin derved kan optages i huden. Dette gælder også, hvis salven bruges til barnets ansigt. Undgå at behandle mindre børn langvarigt med Daktacort.

Ældre

 • Hos ældre forekommer der naturlig udtynding af huden. Derfor skal ældre patienter anvende lægemidlet sparsomt og i kortere perioder. Følg lægens anvisning.

Brug af anden medicin sammen med Daktacort

 • Tal med din læge, hvis du tager medicin mod:
  • diabetes (til indtagelse gennem munden)
  • epilepsi (phenytoin)
  • betændelsestilstande (hydrokortison)
  • blodfortyndende medicin (warfarin). Lægen vil undersøge dig regelmæssigt, så længe du er i behandling med Daktacort.

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

Graviditet: 

 • Under graviditet kan du bruge Daktacort med forsigtighed. Undgå at at behandle med Daktacort i større områder, og undgå at lukke det behandlede område inde (okklusiv forbinding).

Amning: 

 • Hvis du ammer, bør du kun bruge Daktacort efter aftale med lægen.
 • Undgå at behandle med Daktacort i større områder, og undgå at lukke det behandlede område inde, så længe du ammer.

Frugtbarhed: 

 • Der forelægger ingen undersøgelser der påviser nedsat frugtbarhed hos kvinder/mænd.

Præventionsmidler af naturgummi (latex)

Sørg for, at Daktacort og præventionsmidler af naturgummi (latex), f.eks. kondomer og pessarer, ikke kommer i kontakt med hinanden. Indholdsstofferne i Daktacort kan skade gummiet (latexen), så præventionsmidlerne måske ikke forebygger graviditet eller kønssygdomme. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Daktacort påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du bruge Daktacort

Brug altid Daktacort nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne: 

 • Du skal smøre Daktacort på det angrebne hudområde 2 gange daglig i et tyndt lag. Fortsæt behandlingen i 1-2 uger efter, at symptomerne er forsvundet.

 

Brug til børn: 

 • Vær forsigtig med brug af Daktacort til spædbørn og børn, når det bruges på større områder eller det lukkes inde (af forbinding eller ble).
 • Undgå langvarig brug af Daktacort til spædbørn.

 

Ældre: 

 • Anvend kun Daktacort sparsomt, og i kortere perioder.

Anvendelse

 1. Skru hætten af.
 2. Bryd tubens forsegling ved at vende hætten om og presse hættens yderside mod tubens spids.

 

Vask det angrebne hudområde og tør det godt. Gnid salven let ind i huden med fingerspidserne. Salven skal ikke kun smøres på den angrebne hud, men også på området omkring den. Vask hænderne grundigt efter påsmøring af salven, med mindre det er dine hænder, der behandles. Dette er særlig vigtigt for at undgå at overføre bakterier fra den angrebne hud til andre legemsdele eller andre mennesker.
Reserver et håndklæde til eget brug - derved kan du undgå at overføre smitte til andre. Tøj, der kommer i kontakt med den angrebne hud, skal skiftes regelmæssigt for at undgå, at du smitter dig selv igen. 

Hvis du har brugt for meget Daktacort

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Daktacort, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

Symptomer: 

 • Hudirritation ved langvarig og overdreven brug, som forsvinder, når du holder op med at bruge Daktacort.
 • Hvis du bruger meget Daktacort gennem længere tid kan dine binyrers hormondannelse blive nedsat. Det kan give dig problemer ved akut sygdom.

Hvis du har glemt at bruge Daktacort

 • Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at bruge Daktacort

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Hyppigheden er ikke kendt: 

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Hudirritation hos børn behandlet med Daktacort salve.

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Hudirritation.
 • Brændende fornemmelse i huden.
 • Nældefeber
 • Kløe.

 

Hyppigheden er ikke kendt: 

 • Overfølsomhed.
 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • Kontakteksem, udslæt.
 • Rødmen af huden.
 • Betændelsestilstand i huden.
 • Lyse pletter på huden (mindre pigment).
 • Reaktion på stedet, hvor salven smøres på.
 • Sløret syn.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.
 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk.
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Daktacort utilgængeligt for børn.
 • Brug ikke Daktacort efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Opbevar ikke Daktacort ved temperaturer over 25 °C.

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Daktacort indeholder:

Aktivt stof

Miconazolnitrat 20 mg/g og hydrocortison 10 mg/g. 

Øvrige indholdsstoffer: 

Polyethylen, paraffinoliegel. 

Udseende og pakningsstørrelser:

Daktacort er en fedtet hvid salve, i en tube med 15 g. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S 

Tlf.: +45 6395 2700 

Mail: info@orifarm.com 

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ 

 

I Danmark markedsføres Daktacort også som Brentacort. 

 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 11/2018. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...