Nitoman®

tabletter 25 mg

MediLink A/S

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Nitoman 25 mg tabletter  

Tetrabenazin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, før du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk  

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Nitoman
 3. Sådan skal du tage Nitoman
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Nitoman er medicin til behandling af sygeligt forstærkede muskelbevægelser. Nitoman blokerer for oplagringen af visse stoffer, som formidler overgangen af nerveimpulser i hjernen. Dette medfører, at ufrivillige, forstærkede muskelbevægelser dæmpes. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Nitoman

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Nitoman

 • hvis du er allergisk overfor tetrabenazin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Nitoman (angivet i punkt 6)
 • hvis du har selvmordstanker
 • hvis du lider af depression uden behandling eller med utilstrækkelig behandling
 • hvis du lider af parkinsonisme eller parkinson-lignende sygdom
 • hvis du tager visse lægemidler mod depression (MAO-hæmmere)
 • hvis du tager lægemidlet reserpin (et lægemiddel mod psykoser eller for højt blodtryk)
 • hvis du lider af nedsat leverfunktion (f. eks. på grund af en skrumpelever)
 • hvis du ammer.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Nitoman 

 • hvis du tidligere har haft gennemblødningsforstyrrelser i din hjerne (slagtilfælde)
 • hvis du lider af rystesyge (Parkinsonisme), da Nitoman kan forværre eller forårsage denne sygdom
 • hvis du er følsom overfor lavt blodtryk (bliver svimmel, når du rejser dig
 • hvis du føler dig rastløs eller har en indre uro
 • hvis du lider af hjertesygdom. Nitoman kan ændre din hjerterytme
 • hvis du har risikofaktorer for hjerneblødning
 • hvis du har eller har haft brystkræft
 • hvis du ved, at du er en langsom eller intermediær (mellem langsom og normal) omsætter af et enzym kaldet CYP2D6, da din dosis måske skal ændres.

 

Efter påbegyndt behanding med Nitoman skal du straks kontakte lægen: 

 • hvis du bliver deprimeret
 • hvis du får selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på dig selv (kontakt omgående en læge, en ven eller en pårørende),
 • hvis du får aggressioner eller føler vrede
 • hvis du pludselig har ufrivillige bevægelser, som du ikke selv kan styre
 • hvis der hos kvinder opstår mælkesekretion og menstruationsforstyrrelser eller hos mænd brystudvikling eller impotens (kan skyldes for meget prolaktin i blodet)
 • hvis du får høj feber, muskelstivhed, kraftig svedudbrud og sløret bevidsthed, da dette kan være tegn på en alvorlig tilstand, som hedder malignt neuroleptisk syndrom (MNS)
 • hvis du føler dig rastløs eller har en indre uro
 • hvis du føler dig træt og søvnig
 • hvis du bliver svimmel, da det kan være på grund af lavt blodtryk.

 

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Nitoman. Det kan påvirke prøveresultaterne.  

Brug af anden medicin sammen med Nitoman

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

 

Tal med din læge, hvis du tager 

 • medicin mod rystesyge, Parkinsons sygdom (levodopa)
 • medicin med virkning på hjernen, f.eks. mod skizofreni, depressioner (MAO-hæmmere, amitriptylin, imipramin, fluoxetin, paroxetin, duloxetin, sertralin, lithium, reserpin) og sindslidelser (neuroleptika så som haloperidol, chlorpromazin, risperidon, thioridazin, metoclopramid)
 • sovemedicin og beroligende midler (hypnotika) samt alkohol og visse smertestillende midler såsom morfinbaserede lægemidler (opioider)
 • blodtrykssænkende medicin (antihypertensiva) og medicin som sænker puls og blodtryk (betablokkere såsom metoprolol)
 • medicin ved nedsat hjertefunktion (digoxin)
 • medicin mod uregelmæssig hjerterytme (antiarytmika som amiodaron, procainamid, quinidin, sotalol) eller medicin der er kendt for at kunne ændre hjerterytmen (f. eks. cisaprid, chlorpromazin og lithium)
 • medicin mod infektioner (antibiotika)
 • vanddrivende lægemidler (diuretika)
 • medicin mod svampeinfektioner (terbinafin).

Brug af Nitoman sammen med mad, drikke og alkohol

Nitoman kan tages sammen med eller uden mad. Indtagelse af alkohol bør undgås, da det kan forstærke den sløvende virkning af Nitoman. 

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteket til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet
Der er ingen erfaring ved graviditet. Nitoman bør derfor ikke anvendes til gravide. 

 

Amning
Du må ikke tage Nitoman, hvis du ammer. Tal med lægen. 

 

Fertilitet
Menstruationscyklus hos kvinden kan forlænges, og der er set en forsinket fertilitet/det kan blive sværere at blive gravid. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Nitoman kan virke sløvende i større eller mindre grad. Det skal du tage hensyn til, hvis du skal færdes i trafikken eller arbejde med maskiner. 

Nitoman indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Nitoman

Tag altid Nitoman nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

Doseringen af Nitoman afhænger af, hvorledes du reagerer på behandlingen, og kan variere fra patient til patient. 

 

Synk tabletten med et glas væske. Kontakt lægen hvis du oplever, at virkningen af Nitoman er for kraftig eller for svag. 

 

Tabletten har en delekærv i midten, og kan deles i to lige store doser. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne 

Startdosis er 12,5 mg (½ tablet) 3 gange dagligt. Denne dosis kan øges til 25-50 mg (1-2 tabletter) 3 gange dagligt. 

Hvis du har taget for meget Nitoman

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Nitoman, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

 

Symptomerne på overdosering er træthed, søvnighed stigende til koma, svedudbrud, nedsat temperatur, krampeanfald, nedsat blodtryk, kvalme, opkastning,  

diarré, forvirring, vrangforestillinger, ufrivillige bevægelser og nedsat kraft i musklerne, kramper i øjenmusklerne med stirren opad, mundtørhed, uskarpt syn, forstørrede pupiller, manglende vandladning og forstoppelse. 

Hvis du har glemt at tage Nitoman

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis. 

Hvis du holder op med at tage Nitoman

Kontakt lægen, hvis du ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen med Nitoman. Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger (Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede) 

 • Tilstand med høj feber, muskelstivhed, kraftig svedudbrud og sløret bevidsthed (Malignt neuroleptisk syndrom). Ring 112.
 • Kramper i øjenmusklerne og stirren opad samt lysfølsomme øjne. Kontakt læge eller skadestue.
 • Lungebetændelse. Kontakt lægen.
 • Aggression, vrede, selvmordstanker.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt 

 • Voldsom hovedpine, kvalme, opkastning, hjertebanken pga. akut svært forhøjet blodtryk (hypertensiv krise). Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (Forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede) 

 • Depression. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
 • Døsighed.
 • Parkinsonisme, undertiden med balanceproblemer, rystelser, øget spytproduktion.

 

Almindelige bivirkninger (Forekommer hos mellem 1 og 10 af 100 behandlede) 

 • Rastløs uro, forvirring, angst, søvnløshed.

 

Meget sjældne bivirkninger (Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede) 

 • Nedsat appetit.
 • Væskeunderskud i kroppen.
 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektion) især halsbetændelse og feber på grund af forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kontakt lægen.
 • Hududslæt, kløe, nældefeber.
 • Vægttab.
 • Faldtendens.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt 

 • Forvirring, nervøsitet, uro, søvnforstyrrelser.
 • Langsom puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget langsom puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Usikre bevægelser, rokkende, vridende bevægelser især med benene, ufrivillige bevægelser af kroppen. Hukommelsestab. Svimmelhed.
 • Svimmelhed, evt. besvimelse ved skift fra liggende til siddende eller fra siddende til stående stilling på grund af lavt blodtryk.
 • Synkebesvær, kvalme, opkastning, mavesmerter, diarré, forstoppelse og tør mund.
 • Kraftig sveden eller svedudbrud.
 • Menstruationsforstyrrelser. Træthed, kraftesløshed og lav temperatur.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk
E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 • Du kan opbevare dette lægemiddel ved almindelig temperatur. 

 • Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 • Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Nitoman 25 mg tabletter indeholder:

 • Aktivt stof: tetrabenazin. 

 • Øvrige indholdsstoffer: kartoffelstivelse, lactose, magnesiumstearat, talcum, Jernoxid; gul (E172), renset vand. 

Udseende og pakningsstørrelser 

Udseende 

Nitoman 25 mg er en rund og flad, lysegul tablet med delekærv på den ene side og mærket CL25 på den anden side. 

  

Pakningsstørrelse 

112 tabletter i hvid plastbeholder. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

MediLink A/S  

Gammelmosevej 176A  

2800 Kongens Lyngby  

Danmark 

 

Fremstiller

Recipharm Fontaine 

Fontaine-Lés-Dijon 

Frankrig 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret September 2017  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...