Zeffix®

filmovertrukne tabletter 100 mg

GSK Ireland

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Zeffix 100 mg filmovertrukne tabletter  

lamivudin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Zeffix
 3. Sådan skal du tage Zeffix
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Det aktive lægemiddelstof i Zeffix er lamivudin. 

 

Zeffix bruges til behandling af langvarig (kronisk) hepatitis B-infektion hos voksne.  

 

Zeffix er et antiviralt lægemiddel, der undertrykker hepatitis B-virus i kroppen. Det tilhører en gruppe af lægemidler kaldet nukleosidanalog revers transkriptase-hæmmere (NRTI’er). 

 

Hepatitis B er en virus, som inficerer leveren og forårsager langvarig (kronisk) infektion, hvilket kan medføre leverskader. Zeffix kan bruges til patienter, hvis lever er skadet, men stadig fungerer normalt (kompenseret leversygdom), og i kombination med anden medicin, til patienter hvis lever er skadet, og som ikke længere fungerer normalt (dekompenseret leversygdom). 

 

Behandling med Zeffix kan nedsætte mængden af hepatitis B-virus i kroppen. Derved kan leverskaden mindskes og leverfunktionen forbedres. Ikke alle reagerer på behandling med Zeffix på samme måde. Lægen vil følge effekten af din behandling med regelmæssige blodprøver. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Zeffix

Tag ikke Zeffix:

 • hvis du er allergisk over for lamivudin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Zeffix (angivet i punkt 6).

Kontakt lægen, hvis du mener dette gælder for dig. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Nogle personer, som tager Zeffix eller andre lignende lægemidler, har større risiko for at få alvorlige bivirkninger. Du skal derfor være opmærksom på en øget risiko: 

 • hvis du nogensinde har haft andre typer leversygdom, såsom hepatitis C
 • hvis du er svært overvægtig (især hvis du er en kvinde).

Kontakt lægen, hvis noget af dette gælder for dig. Du kan have behov for ekstra kontrolbesøg, inklusive blodprøver, mens du tager medicinen. Se punkt 4 for mere information omkring risikoen. 

 

Stop ikke med at tage Zeffix uden lægens anvisning, da der er en risiko for, at din hepatitis forværres. Når du er færdig med behandlingen med Zeffix, vil lægen følge dig i mindst 4 måneder for at holde øje med eventuelle problemer. Det betyder, at der vil blive taget blodprøver for at kontrollere, om der er forhøjet niveau af leverenzymer, som kan tyde på leverskade. Se punkt 3 for mere information om, hvordan du skal tage Zeffix.  

 

Beskyt andre personer 

Hepatitis B-infektion spredes ved seksuel kontakt med nogen, der har infektionen, eller ved overførsel af inficeret blod (f.eks. ved at dele kanyler). Zeffix vil ikke forhindre, at du kan overføre hepatitis B-infektion til andre. For at beskytte andre personer mod at blive smittet med hepatitis B: 

 • Brug kondom ved oralsex, analsex eller samleje
 • Undgå overførsel af blod - lad f.eks. være med at dele nåle.

Brug af anden medicin sammen med Zeffix

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler. 


Husk at informere lægen eller apotekspersonalet, hvis du begynder at tage et nyt lægemiddel, mens du tager Zeffix. 

 

Disse lægemidler må ikke tages sammen med Zeffix:  

 • lægemidler (oftest opløsninger), der inderholder sorbitol og andre sukkeralkoholer (som f.eks. xylitol, mannitol, lactitol eller maltitol), hvis de anvendes regelmæssigt
 • andre lægemidler indeholdende lamivudin, der bruges til behandling af hiv-infektion (nogle gange kaldet aids-virus)
 • emtricitabin, der bruges til behandling af hiv- eller hepatitis B-infektion
 • cladribin, der bruges til behandling af hårcelleleukæmi.

Fortæl det til lægen, hvis du bliver behandlet med nogen af disse. 

Graviditet

Hvis du er gravid, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid: 

Tal med lægen omkring risici og fordele ved at tage Zeffix under graviditeten. Stop ikke med at tage Zeffix uden lægens anvisning. 

Amning

Zeffix kan udskilles i mælken. Hvis du ammer, eller overvejer at amme: 

Kontakt lægen, før du tager Zeffix. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Zeffix kan gøre dig træt, hvilket kan påvirke din evne til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. 

→ Før ikke motorkøretøj og betjen ikke maskiner, med mindre du er sikker på, at din evne hertil ikke er påvirket. 

3. Sådan skal du tage Zeffix

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.  

 

Hold jævnligt kontakt med lægen 

Zeffix hjælper med til at få kontrol over din hepatitis B-infektion. Du skal tage Zeffix hver dag for at få kontrol over din infektion og for at forhindre, at din sygdom forværres. 

Hold kontakt til lægen og afbryd ikke behandlingen med Zeffix uden lægens anvisning. 

Hvor meget skal du tage

Den sædvanlige dosis Zeffix er 1 tablet (100 mg lamivudin) én gang daglig. 

 

Lægen kan ordinere en lavere dosis, hvis du har problemer med nyrerne. Zeffix oral opløsning er til rådighed for personer, der har brug for en lavere dosis end den sædvanlige, eller som ikke kan tage tabletter. 

 

Kontakt lægen, hvis dette gælder for dig. 

 

Hvis du allerede tager anden medicin, der indeholder lamivudin, for hiv-infektion, vil lægen fortsætte med at behandle dig med en højere dosis (sædvanligvis 150 mg 2 gange daglig), fordi dosis af lamivudin i Zeffix (100 mg) ikke er tilstrækkelig høj til at behandle en hiv-infektion. Hvis du planlægger at ændre din hiv- behandling, skal du tale med lægen først. 

 

Tabletten skal synkes hel med vand. Zeffix kan tages sammen med eller uden mad. 

Hvis du har taget for meget Zeffix

Der opstår sandsynligvis ikke alvorlige problemer, hvis du ved et uheld har taget for meget Zeffix. Hvis du ved et uheld har taget for meget, skal du kontakte lægen, apoteket eller nærmeste skadestue for nærmere rådgivning. 

Hvis du har glemt at tage Zeffix

Hvis du glemmer at tage en dosis, skal du tage den, så snart du husker det, og derefter fortsætte din behandling som før. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Zeffix

Stop aldrig med at tage Zeffix uden først at spørge lægen til råds. Der er risiko for, at din hepatitis bliver værre (se punkt 2). Når du stopper med at tage Zeffix, vil lægen følge dig i mindst 4 måneder for at holde øje med eventuelle problemer. Det betyder, at der vil blive taget blodprøver for at kontrollere, om der er forhøjet niveau af leverenzymer, som kan tyde på leverskade. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

I kliniske studier blev følgende bivirkninger rapporteret som almindelige: træthed, luftvejsinfektioner, ondt i halsen, hovedpine, mavepine eller -ubehag, kvalme, opkastning og diarré, stigning i leverenzymer og enzymer produceret i musklerne (se nedenfor). 

 

Allergiske reaktioner 

Disse er sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer). Symptomerne inkluderer: 

 • hævelser i ansigtet, hævede øjenlåg eller læber
 • besvær med at synke eller trække vejret.

Kontakt omgående lægen, hvis du får disse symptomer. Stop med at tage Zeffix.  

 

Bivirkninger, der kan være forårsaget af Zeffix 

 

En meget almindelig bivirkning (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer), som kan vise sig i blodprøver, er: 

 • stigning i indholdet af leverenzymer (aminotransferaser). Dette kan være tegn på betændelse eller leverskade.


En almindelig bivirkning (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer) er:  

 • kramper og muskelsmerter
 • udslæt eller nældefeber på et hvilket som helst sted på kroppen.


En almindelig bivirkning, som kan vise sig i blodprøver, er:  

 • stigning i indholdet af enzymer, som dannes i musklerne (kreatinfosfokinase), som kan være tegn på ødelæggelse af muskelvæv.


En meget sjælden bivirkning (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer) er: 

 • laktacidose (for meget mælkesyre i blodet).

 

Andre bivirkninger  

Andre bivirkninger er set hos et meget lille antal personer, og deres nøjagtige hyppighed kendes ikke. 

 • nedbrydning af muskelvæv
 • forværring af leversygdom, efter behandlingen med Zeffix er stoppet eller under behandlingen, hvis hepatitis B-virus bliver resistens over for Zeffix. Dette kan blive livstruende hos nogle personer.


En bivirkning, som kan vise sig i blodprøver, er: 

 • nedsat antal af de celler, der er involveret, når blod størkner (trombocytopeni).

 

Hvis du får bivirkninger  

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via: 


Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk
E-mail: dkma@dkma.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn. 


Tag ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken og blisterkortet efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Må ikke opbevares ved temperaturer over 30ºC. 


Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Zeffix indeholder

Det aktive stof er lamivudin. Hver filmovertrukken tablet indeholder 100 mg lamivudin. 


De øvrige indholdsstoffer er: Mikrokrystallinsk cellulose, natriumstivelsesglycolat, magnesiumstearat, hypromellose, titandioxid, macrogol 400, polysorbat 80, syntetisk gul og rød jernoxid. 

Udseende og pakningsstørrelser

Zeffix filmovertrukne tabletter leveres i forseglede blisterfolie med 28 eller 84 tabletter. Tabletterne er karamelfarvede, filmovertrukne, kapselformede, bikonvekse og præget “GX CG5” på den ene side. 


Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført i dit land. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited 

12 Riverwalk 

Citywest Business Campus 

Dublin 24 

Irland 

Fremstiller

Glaxo Wellcome Operations 

Priory Street 

Ware 

Herts SH12 0DJ 

Storbritannien 

 

eller 

 

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A 

ul. Grunwaldzka 189 

60-322 Poznan 

Polen 

 

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen: 

 

België/Belgique/Belgien  

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.
Tél/Tel: + 32 (0)10 85 52 00 

 

България  

ГлаксоСмитКлайн ЕООД  

Teл.: + 359 2 953 10 34 

 

Česká republika  

GlaxoSmithKline s.r.o.
Tel: + 420 222 001 111  

cz.info@gsk.com 

 

Danmark  

GlaxoSmithKline Pharma A/S 

Tlf: + 45 36 35 91 00  

dk-info@gsk.com 

 

Deutschland  

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG  

Tel.: + 49 (0)89 36044 8701  

produkt.info@gsk.com 

 

Eesti  

GlaxoSmithKline Eesti OÜ  

Tel: + 372 6676 900  

estonia@gsk.com 

 

Ελλάδα  

GlaxoSmithKline A.E.B.E.
Τηλ: + 30 210 68 82 100 

 

España  

GlaxoSmithKline, S.A.
Tel: + 34 902 202 700  

es-ci@gsk.com 

 

France  

Laboratoire GlaxoSmithKline  

Tél: + 33 (0)1 39 17 84 44  

diam@gsk.com 

 

Hrvatska  

GlaxoSmithKline d.o.o.
Tel: + 385 1 6051 999 

 

Ireland  

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited  

Tel: + 353 (0)1 4955000 

 

Ísland  

Vistor hf.
Sími: + 354 535 7000 

 

Italia  

GlaxoSmithKline S.p.A.
Tel: + 39 (0)45 9218 111 

 

Κύπρος  

GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd  

Τηλ: + 357 22 39 70 00  

gskcyprus@gsk.com 

 

Latvija  

GlaxoSmithKline Latvia SIA  

Tel: + 371 67312687  

lv-epasts@gsk.com 

 

Lietuva  

GlaxoSmithKline Lietuva UAB  

Tel: + 370 5 264 90 00  

info.lt@gsk.com 

 

Luxembourg/Luxemburg  

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.
Belgique/Belgien  

Tél/Tel: + 32 (0)10 85 52 00 

 

Magyarország  

GlaxoSmithKline Kft.
Tel.: + 36 1 225 5300 

 

Malta  

GlaxoSmithKline (Malta) Limited  

Tel: + 356 21 238131 

 

Nederland  

GlaxoSmithKline BV  

Tel: + 31 (0)30 6938100  

nlinfo@gsk.com 

 

Norge  

GlaxoSmithKline AS  

Tlf: + 47 22 70 20 00  

firmapost@gsk.no 

 

Österreich  

GlaxoSmithKline Pharma GmbH  

Tel: + 43 (0)1 97075 0  

at.info@gsk.com 

 

Polska  

GSK Services Sp. z o.o  

Tel.: + 48 (0)22 576 9000 

 

Portugal  

Glaxo Wellcome Farmacêutica, Lda  

Tel: + 351 21 412 95 00  

FI.PT@gsk.com 

 

România  

GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.
TEL: + 4021 3028 208 

 

Slovenija  

GlaxoSmithKline d.o.o.
Tel: + 386 (0)1 280 25 00  

Medical.x.si@gsk.com 

 

Slovenská republika  

GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o.
Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11  

recepcia.sk@gsk.com 

 

Suomi/Finland  

GlaxoSmithKline Oy  

Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30  

finland.tuoteinfo@gsk.com 

 

Sverige  

GlaxoSmithKline AB  

Tel: + 46 (0)8 638 93 00  

info.produkt@gsk.com 

 

United Kingdom 

GlaxoSmithKline UK Ltd  

Tel: + 44 (0)800 221441  

customercontactuk@gsk.com 

 

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 11/2018. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...