Zanacodar

tabletter 40 mg og 80 mg

Medical Valley

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Zanacodar 20 mg tabletter  

Zanacodar 40 mg tabletter  

Zanacodar 80 mg tabletter 

telmisartan 

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller på apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Zanacodar til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Zanacodar
 3. Sådan skal du tage Zanacodar
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Zanacodar tilhører en klasse af lægemidler, der kaldes angiotensin II-receptorantagonister. Angiotensin II er et stof, der findes i kroppen, som får blodkarrene til at snævre ind. Når blodkarrene snævrer ind, stiger blodtrykket. Zanacodar blokerer angiotensin II's virkning, så blodkarrene afslappes og blodtrykket falder. 

 

Zanacodar bruges til behandling af essentiel hypertension (forhøjet blodtryk) hos voksne. 'Essentiel' betyder, at der ikke er nogen anden sygdom, der er årsag til, at blodtrykket er forhøjet .  

 

Hvis forhøjet blodtryk ikke behandles, kan der ske skader på blodkarrene i flere organer, som i nogle tilfælde kan føre til hjerteanfald, hjerte- eller nyresvigt, slagtilfælde eller blindhed. Man har normalt ingen symptomer på forhøjet blodtryk, før en skade sker. Derfor er det vigtigt at få målt blodtrykket regelmæssigt for at finde ud af, om det ligger i normalområdet. 

 

Zanacodar anvendes også til at reducere kardiovaskulære hændelser (f.eks. hjerteanfald eller slagtilfælde) hos voksne, som er i risiko, fordi de har reduceret eller blokeret blodforsyning til hjertet eller benene eller har haft et slagtilfælde eller har højrisiko-diabetes. Deres læge kan fortælle Dem, om De har høj risiko for en sådan hændelse.  

 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Zanacodar

Tag ikke Zanacodar

 • hvis du er allergisk over for telmisartan eller et af de øvrige indholdsstoffer i Zanacodar tabletter (angivet i afsnit 6).
 • hvis du er mere end 3 måneder henne i graviditeten - (du skal desuden helst undgå at bruge Zanacodar tidligt i graviditeten - se afsnittet om Graviditet).
 • hvis du har alvorlige leverproblemer, såsom kolestase eller galdevejsobstruktion (problem med udskillelse af galde fra leveren eller fra galdeblæren) eller anden alvorlig leversygdom.
 • hvis du har sukkersyge eller nedsat nyrefunktion, og du også tager et blodtrykssænkende lægemiddel, der indeholder aliskiren.

 

Hvis du har nogen af ovenstående tilstande, så fortæl det til lægen eller på apoteket før du tager Zanacodar 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, hvis du har eller har haft nogen af nedenstående sygdomme eller tilstande: 

 • Nyresygdom eller nyretransplantation
 • Nedsat blodtilstrømning til en eller begge nyrer (nyrearteriestenose)
 • Leversygdom
 • Hjerteproblemer
 • Aldosteronisme (vand eller saltophobning i kroppen samtidig med ubalance i mineralsammensætningen)
 • For lavt blodtryk (hypotension), som kan forekomme, hvis du er dehydreret (overdrevent tab af kropsvæske) eller er i saltunderskud efter anvendelse af vanddrivende medicin, er på saltfattig kost, har diarré eller ved opkastning.
 • Højt kaliumindhold i blodet
 • Diabetes

Kontakt lægen, før du tager Zanacodar:

 • hvis du samtidig tager et af følgende lægemidler til behandling af for højt blodtryk:
  • en ACE-hæmmer (f.eks. enalapril, lisinopril, ramipril), især hvis du har nyrerproblemer i forbindelse med sukkersyge
  • aliskiren

Din læge vil eventuelt måle din nyrefunktion, dit blodtryk og elektrolytter (f.eks. kalium) i dit blod med jævne mellemrum. 


Se også information under overskriften ”Tag ikke Zanacodar” 

 

 • hvis du tager digoxin.

Fortæl det til din læge, hvis du tror, du er (eller måske bliver) gravid. Zanacodar frarådes tidligt i graviditeten og må ikke tages, hvis du er mere end 3 måneder henne i graviditeten, da det kan forårsage alvorlige fosterskader, hvis det bruges på det tidspunkt (se afsnittet om graviditet). 

 

Hvis du skal opereres eller have anden form for bedøvelse, så fortæl lægen, at du tager Telmisartan Teva. 

 

Zanacodar er, som alle andre angiotensin II-receptorantagonister, mindre effektiv til at sænke blodtrykket hos sorte mennesker. 

Børn og unge

Børn og unge under 18 år bør ikke behandles med Zanacodar. 

Brug af anden medicin sammen med Zanacodar

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.
Dette gælder også håndkøbsmedicin. Det er muligt, at lægen er nødt til at ændre din dosis og/eller tage andre forholdsregler. Muligvis vil det være nødvendigt at stoppe brugen af anden medicin specielt, hvis det er noget af følgende, der tages samtidig med Zanacodar: 

 • Medicin, som indeholder lithium til behandling af depression.
 • Medicin, som kan forhøje blodets indhold af kalium, såsom kaliumholdige saltsubstitutter, kaliumbesparende medicin (visse typer diuretika eller vanddrivende tabletter), ACEhæmmere, angiotensin II-receptorantagonister, non-steroid antiinflammatorisk medicin (NSAID'er som aspirin og ibuprofen), heparin, lægemidler der undertrykker immunsystemet (som cyclosporin og tacrolimus) og antibiotika indeholdende trimethoprim.
 • Vanddrivende medicin (diuretika), især i høje doser taget sammen med Zanacodar, kan føre til overdrevent tab af kropsvæske og for lavt blodtryk (hypotension).
 • Hvis du samtidig tager en ACE-hæmmer eller aliskiren (se også information under overskriften ”Tag ikke Pritor” og ”Advarsler og forsigtighedsregler”).
 • Digoxin.

 

Den blodtrykssænkende virkning med Zanacodar kan, ligesom ved anden blodtrykssænkende medicin, blive mindre, hvis du samtidig tager NSAID'er (non-steroid antiinflammatorisk medicin) såsom aspirin eller ibuprofen) eller kortikosteroider. 


Zanacodar kan øge den blodtryksnedsættende virkning af andre blodtryksnedsættende lægemidler og af medicin, der potentielt kan sænke blodtrykket (f.eks. baclofen eller amifostin).
Desuden kan alkohol, barbiturater, morfinlignende smertestillende medicin, og medicin mod depression yderligere forværre et lavt blodtryk. Du kan opleve det som svimmelhed, når du rejser dig. Du skal derfor tale med din læge om eventuelt at få ændret doseringen af din medicin. 

Brug af Zanacodar sammen med mad og drikke

Zanacodar kan både tages sammen med mad og alene. 

Graviditet og amning

Graviditet
Fortæl det til din læge, hvis du tror, du er gravid eller snart bliver gravid. Normalt vil din læge anbefale dig at stoppe med at tage Zanacodar, før du bliver gravid eller så snart du ved, du er gravid og anbefale en anden type medicin i stedet for Zanacodar. Det frarådes at anvende
Zanacodar tidligt i graviditeten, og det må ikke tages senere end 3 måneder henne I graviditeten, da det kan forårsage alvorlige fosterskader, hvis det bruges efter graviditetens 3. måned. 

 

Amning
Fortæl det til din læge, hvis du ammer eller vil starte på at amme. Zanacodar anbefales ikke til ammende mødre. Din læge vil vælge en anden behandling til dig, hvis du ønsker at amme, specielt hvis dit barn er nyfødt eller er født for tidligt. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Nogle vil føle sig svimle eller blive trætte, når de tager Zanacodar. Kør ikke bil eller motorcykel eller cykel, hvis du føler dig svimmel eller træt. Lad også være med at arbejde med værktøj eller maskiner. 

3. Sådan skal du tage Zanacodar

Tag altid Zanacodar nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

 

Følg følgende trin for at få fat i tabletten: 

 1. Adskil én blisterlomme fra resten af blisterkortet ved forsigtigt at rive langs perforeringerne omkring den
 2. Træk forsigtigt bagsiden af
 3. Tryk tabletten ud.

 

Den anbefalede dosis af Zanacodar er en tablet om dagen. Det er mest hensigtsmæssigt at tage tabletten på samme tidspunkt hver dag. Zanacodar kan både tages med mad og uden. Tabletten bør synkes hel med vand eller anden væske uden alkohol. Du skal fortsætte med at tage Zanacodar hver dag, så længe lægen ikke har givet dig besked på andet. Hvis du tror, at virkningen af Zanacodar er for stærk eller svag, så sig det til lægen eller på apoteket. 

 

Til behandling af højt blodtryk er den sædvanlige dosis Zanacodar for de fleste patienter en 40 mg tablet en gang om dagen for at kontrollere blodtrykket over 24-timers perioden. Dog kan lægen, i visse tilfælde, anbefale en lavere dosis på 20 mg eller en højere dosis på 80 mg. Alternativt kan Zanacodar bruges i kombination med diuretika ('vanddrivende tabletter') såsom hydroklorotiazid, som også er blevet påvist at have en yderligere blodtrykssænkende virkning sammen med Zanacodar. 

Til reduktion af kardiovaskulære hændelser er den sædvanlige dosis Zanacodar en 80 mg tablet en gang om dagen. I begyndelsen af den forebyggende behandling med Zanacodar 80 mg skal blodtrykket overvåges hyppigt. 

 

Hvis Deres lever ikke fungerer korrekt, bør den sædvanlige dosis ikke overstige 40 mg en gang dagligt. 

Hvis du har taget for mange Zanacodar tabletter

Hvis du ved en fejl kommer til at tage for mange tabletter, så kontakt straks din læge, apoteket eller den nærmeste skadestue om nærmere forholdsregler. 

Hvis du har glemt at tage Zanacodar

Vær ikke bekymret, hvis du glemmer at tage én dosis. Tag den så snart du kommer i tanke om det og fortsæt derefter som normalt. Hvis du en dag ikke får taget din tablet, skal du blot tage den sædvanlige dosis næste dag. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Nogle bivirkninger kan være alvorlige og kræver omgående lægehjælp:

Du skal straks kontakte din læge, hvis du får nogle af følgende symptomer: 

 

Sepsis* (ofte kaldet "blodforgiftning", en alvorlig infektion med betændelsesreaktion i hele kroppen)eller hurtig hævelse af hud og slimhinder ( angioødem). Disse bivirkninger er sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 brugere), men er meget alvorlige, og indtagelse af medicinen skal stoppe og læge straks kontaktes. Hvis disse bivirkninger ikke bliver behandlet, kan de være dødelige. 

Bivirkninger ved Zanacodar:

Almindelige bivirkinger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 brugere): 

Lavt blodtryk (hypotension) hos brugere, der behandles med henblik på reduktion af kardiovaskulære hændelser. 

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 brugere): 

Urinvejsinfektion, infektion i de øvre luftveje (f.eks. ondt i halsen, bihulebetændelse, forkølelse), , mangel på røde blodlegemer (anæmi), høje kaliumniveauer, besvær med at falde i søvn, tristhedsfølelse (depression) besvimelse (synkope), følelse af, at det hele snurrer rundt (svimmelhed), langsom puls (bradykardi), lavt blodtryk (hypotension) hos brugere, der behandles for højt blodtryk, svimmelhed når man rejser sig op (ortostatisk hypotension), åndenød, hoste, mavesmerter, diarré, ubehag i bughulen, oppustning af mavesækken, opkastning, kløe, øget svedtendens, lægemiddeludslæt, rygsmerter, muskelkramper, muskelsmerter (myalgi), rygsmerter, nedsat nyrefunktion, herunder akut nyresvigt, brystsmerter, svaghedsfølelse og øget kreatininniveau i blodet. 

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 brugere): 

Sepsis* (ofte kaldet “blodforgiftning”, en alvorlig infektion med en betændelsesreaktion i hele kroppen, som kan føre til døden), øget antal hvide blodlegemer (eosinofili), lavt blodpladetal (trombocytopeni), alvorlige allergiske reaktioner (anafylaktisk reaktion), allergisk reaktion (f.eks. udslæt, kløe, vejrtrækningsbesvær, pibende vejrtrækning, opsvulmen af ansigtet eller lavt blodtryk), lave blodsukkerniveauer (hos sukkersygepatienter), angstfølelse, søvnighed, nedsat syn, hurtig puls (takykardi), mundtørhed, maveonde, , smagsforstyrrelser, abnorm leverfunktion (japanske patienter har større sandsynlighed for at få denne bivirkning), hurtig opsvulmen af huden og slimhinder (angioødem også med dødelig udgang) som kan være dødelig, eksem (en hudsygdom), hudrødme, nældefeber, alvorligt 

medicinudløst udslæt, ledsmerter (artralgi), smerter i ekstremitet, senesmerter , influenzalignende sygdom, nedsat hæmoglobin (et blodprotein), øgede urinsyreniveauer, forhøjede, forhøjede leverenzymer eller kreatinfosfokinase i blodet. 

 

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 brugere):  

Tiltagende arvævsdannelse i lungerne (interstitiel lungesygdom).** 

 

*Observationen kan være en tilfældighed eller kan være relateret til en mekanisme, som på nuværende tidspunkt ikke er kendt. 

 

** Tilfælde af tiltagende arvævsdannelse i lungerne er blevet rapporteret ved indtagelse af telmisartan. Det er imidlertid ikke kendt, hvorvidt telmisartan var årsagen. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S  

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke Zanacodar efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Aluminium/aluminium blisterkort: Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Zanacodar indeholder:

 • Aktivt stof: Telmisartan: en tablet på 20 mg Zanacodar indeholder 20 mg telmisartan; en tablet på 40 mg Zanacodar indeholder 40 mg telmisartan; en tablet på 80 mg Zanacodar indeholder 80 mg telmisartan
 • De øvrige indholdsstoffer er povidon, meglumin, natriumhydroxid, mannitol, crospovidon og magnesiumstearat.

Udseende og pakningsstørrelser

Zanacodar er tabletter. 

Zanacodar 20 mg: er hvide, runde, tabletter med affasede kanter.  

Zanacodar 40 mg: er hvide eller let gullige, aflange tabletter. 

Zanacodar 80 mg: er hvide eller let gullige, aflange tabletter. 

 

Zanacodar leveres i blisterkort indeholdende 14, 28, 30, 56, 84, 90 eller 98 tabletter. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser eller tabletstyrker er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Medical Valley Invest AB  

Brädgårdsvägen 28 

SE-236 32 Höllviken  

Sverige 

Fremstiller:

Laboratorios Liconsa, S.A. 

Avda. Miralcampo, Nº 7, Polígono Industrial Miralcampo  

19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara), Spanien 

 

ICN Polfa Rzeszów S.A. 

2 Przemysłowa Street  

35-959 Rzeszów  

Polen 

 

Valeant Pharma Poland sp. z o.o.  

ul. Przemysłowa 2 

35-959 Rzeszów  

Polen 

Dette lægemiddel er godkendt i EØS medlemsstaterne under følgende navne:

Portugal, Den Tjekkiske republik, Tyskland, Danmark, Frankrig, Luxembourg, Polen, Storbritannien: 

Zanacodar 20, 40 og 80 mg tabletter  

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret: maj 2018  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...