Fucidin®-Hydrocortison

creme 10+20 mg/g

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Fucidin®-Hydrocortison 20 mg/g + 10 mg/g creme  

fusidinsyre og hydrokortisonacetat 

 

Fucidin® er et registreret varemærke, der tilhører LEO Pharma A/S. 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Fucidin-Hydrocortison til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Fucidin-Hydrocortison
 3. Sådan skal du bruge Fucidin-Hydrocortison
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Fucidin-Hydrocortison creme kombinerer fusidinsyrens (antibiotikum) bakteriedræbende virkning med hydrokortisonacetats (binyrebarkhormon) betændelseshæmmende (antiinflammatoriske) virkning. 

 

Det er en medicin til behandling af hud med inficeret atopisk eksem (hudsygdom, med inflammation (vævsreaktion du får i forbindelse med hudsygdommen), rødme, væske, sår og kløe). 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Fucidin-Hydrocortison

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Fucidin-Hydrocortison:

 • hvis du er allergisk over for fusidinsyre, sodium fusidate, hydrokortisonacetat eller et af de øvrige indholdsstoffer i Fucidin-Hydrocortison (angivet i punkt 6).
 • hvis du har en hudinfektion, som hovedsagelig er forårsaget af bakterier, svampe eller virus (fx herpes eller varicella).
 • hvis du har tuberkulose.
 • hvis du har eksem rundt om munden.
 • hvis du har rosacea (svær rødmen af ansigtshuden).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Fucidin-Hydrocortison. 

 • Fucidin-Hydrocortison skal påsmøres med forsigtighed, hvis du skal bruge den nær øjnene. Fucidin-Hydrocortison creme må ikke komme i øjnene.
 • Sig til lægen, hvis du oplever sløret syn eller andre synsforstyrrelser.
 • Du må ikke bruge Fucidin-Hydrocortison i mere end 2 uger. Længere tids behandling kan medføre risiko for øgning af bivirkninger og udvikling af resistens, fx kan din hud blive tynd.
 • Fucidin-Hydrocortison kan skjule mulige symptomer på infektion.
 • Fucidin-Hydrocortison kan gøre dig mere modtagelig for infektion, forværre eksisterende infektion og aktivere latent infektion.

Børn og unge

Fucidin-Hydrocortison skal bruges med forsigtighed hos børn. 

Brug af anden medicin sammen med Fucidin-Hydrocortison

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 


Hvis du er gravid eller ammer bør behandlingen vurderes og bestemmes af en læge. 

 

Graviditet
Fucidin-Hydrocortison skal bruges med forsigtighed ved graviditet. 

 

Amning
Fucidin-Hydrocortison creme kan bruges under amning, men det anbefales at undgå brug på brysterne. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Behandling med Fucidin-Hydrocortison har ingen virkning på evnen til at køre og betjene maskiner. 

Fucidin-Hydrocortison indeholder butylhydroxyanisol (E320), cetylalkohol og kaliumsorbat (E202)

Disse stoffer kan give lokalt hududslæt (fx kontakteksem). Butylhydroxyanisol kan også irritere øjne og slimhinder (fx næseslimhinder og læber). 

3. Sådan skal du bruge Fucidin-Hydrocortison

Brug altid Fucidin-Hydrocortison nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis for børn, unge og voksne

Påsmør cremen forsigtigt i et tyndt lag på det syge område 3 gange daglig. 

Du må ikke bruge Fucidin-Hydrocortison i mere end 2 uger. 

 

Vask omhyggeligt hænderne efter påsmøring af cremen, medmindre det er dine hænder, der behandles. 

Fucidin-Hydrocortison Paranova Danmark A/S creme 10+20 mg/g 

Hvis du har brugt for meget Fucidin-Hydrocortison

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Fucidin-Hydrocortison, end der står i denne information eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

Hvis du har glemt at bruge Fucidin-Hydrocortison

Hvis du har glemt at bruge Fucidin-Hydrocortison, skal du påsmøre det så hurtigt som muligt. 

Påsmør derefter lægemidlet til den normale tid. 

Hvis du holder op med at bruge Fucidin-Hydrocortison

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 til 10 ud af 100): 

 • Reaktion på påføringsstedet (fx hudirritation, svien eller kløen).

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1000): 

 • Overfølsomhed.
 • Kontakteksem.
 • Forværring af eksem.
 • Udslæt.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data): 

 • Sløret syn.

 

Andre bivirkninger forårsaget af længerevarende behandling af milde kortikosteroider såsom hydrocortison omfatter: 

 • Tynd hud (hudatrofi).
 • Eksem.
 • Striber på huden kan forekomme.
 • Udvidelse af de små blodkar i huden.
 • Vedvarende rødme (rosacea).
 • Rødmen i huden (erytem).
 • Depigmentering.
 • Uønsket hårvækst (hypertrichosis).
 • Overdreven svedtendens (hyperhidrosis).
 • Blå mærker.
 • Systemiske bivirkninger af milde kortikosteroider, som hydrokortison, omfatter binyrebarksuppression specielt ved langvarig topikal administration.
 • Komplikationer, hvis administreret for tæt på øjet (fx forhøjet intraokulært tryk og glaukom).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Fucidin-Hydrocortison utilgængeligt for børn.
 • Kan anvendes 3 måneder efter anbrud.
 • Må ikke opbevares over 30 °C.
 • Brug ikke Fucidin-Hydrocortison efter den udløbsdato, der står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Fucidin-Hydrocortison indeholder:

 • Aktive stoffer: Fusidinsyre 20 mg/g og hydrokortisonacetat 10 mg/g.
 • Øvrige indholdsstoffer: Butylhydroxyanisol (E320), cetylalkohol, glycerol (85 %), paraffinolie, kaliumsorbat (E202), polysorbat 60, hvid blød paraffin, all-rac-α-tocopherol, saltsyre og renset vand.

Udseende og pakningsstørrelser:

Fucidin-Hydrocortison er en hvid creme. Fucidin-Hydrocortison findes i pakningsstørrelsen 2 tuber á 15 g creme. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S 

Marielundvej 46D, 2730 Herlev 

Frigivet af:

Paranova Pack B.V. 

Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad 

Holland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret september 2018. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...