Suprefact®

injektionsvæske, opl. 1 mg/ml

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Suprefact® 1 mg/ml injektionsvæske, opløsning  

buserelin 

 

Suprefact® er et registreret varemærke, der tilhører Sanofi-Aventis Deutschland GmbH. 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Suprefact til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Suprefact
 3. Sådan skal du bruge Suprefact
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Hvad er Suprefact 

Suprefact indeholder et lægemiddel kaldet buserelin. Buserelin ligner et naturligt hormon, der frigøres af hjernen. Det hører til en gruppe lægemidler kaldet ”luteiniserende hormon-frigørende hormon-analoger” (LHRH analoger). 

 

Hvordan virker Suprefact 

Det virker ved at hæmme dannelsen af det hormon, som fremmer væksten af kræftceller i prostata. Prostata er en kirtel, som er placeret under blæren hos mænd. 

 

Hvad anvendes Suprefact til 

Suprefact anvendes til behandling af prostatakræft. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Suprefact

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Du må ikke få Suprefact:

 • hvis du er allergisk over for buserelin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Suprefact (angivet i punkt 6).

Symptomer på en allergisk reaktion er: udslæt, hævelser eller åndedrætsbesvær, hævelser af dine læber, ansigt, hals eller tunge. 


Du må ikke få dette lægemiddel, hvis du oplever noget af ovenstående. Hvis du er i tvivl, så tal med lægen eller apotekspersonalet før du begynder at bruge Suprefact. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Suprefact: 

 • Hvis din kræft har spredt sig (metastaser).
  Til at begynde med er det vigtigt, at du bruger et andet lægemiddel for at nedsætte visse hormoner. Dette kan medføre smerter i kræftknuden. Hvis dette sker, så tal med lægen eller apotekspersonalet.
 • Hvis du er i risiko for at udvikle en kardiovaskulær sygdom eller diabetes.
 • Hvis du har sygdomme i hjertet eller blodkar inklusive uregelmæssig puls (arytmi) eller får medicin for disse sygdomme. Risikoen for uregelmæssig puls kan være forhøjet, når du bruger Suprefact.
 • Hvis du har diabetes. Du skal kontrollere dit blodsukker regelmæssigt, da Suprefact kan påvirke din forbrænding og derved dit blodsukkerniveau.
 • Hvis du har for højt blodtryk. Du skal bede lægen eller sundhedspersonalet kontrollere dit blodtryk regelmæssigt, da Suprefact kan påvirke det.
 • Hvis du har haft depression. Du bør være opmærksom på din mentale tilstand, da der er risiko for, at din depression kan vende tilbage eller blive værre.
 • Hvis du har blodmangel eller føler dig mere træt (anæmi).
 • Hvis du har sygdomme i hjerte og/eller blodkar inklusive hjerterytmeforstyrrelser (arytmi) eller får medicin for dette. Risikoen for hjerte- rytmeforstyrrelser kan være forøget, når du bruger Suprefact.

Hvis du er i tvivl om noget af ovenstående gælder for dig, så tal med lægen eller apotekspersonalet før du begynder at bruge Suprefact. 


Din læge bør sikre, at din knoglemasse bliver målt og vil måske udskrive en passende behandling til dig. Brugen af LHRH analoger kan medføre, at din knoglemasse nedsættes, osteoporose (knogleskørhed) eller en øget risiko for knoglebrud, især hvis du har risiko for at udvikle osteoporose, såsom hvis du har et kronisk alkoholmisbrug, ryger, nogen i din familie har osteoporose eller du er i langtidsbehandling med krampestillende midler eller kortikosteroider. 


Der er rapporteret om tilfælde af depression, der kan være alvorligt hos patienter, som bruger Suprefact. Hvis du bruger Suprefact og oplever nedtrykthed, skal du kontakte din læge. 

Brug af anden medicin sammen med Suprefact

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Tal med din læge: 

 • Hvis du bruger medicin mod diabetes, da Suprefact kan påvirke den måde, som medicinen virker, og det kan medføre, at din diabetes forværres.
 • Suprefact kan muligvis påvirke medicin, der bruges til at behandle hjerterytmeforstyrrelser (f.eks. quinidin, procainamid, amiodaron og sotalol) eller kan muligvis øge risikoen for hjerterytmeforstyrrelser, når det bruges sammen med anden medicin (f.eks. metadon (bruges smertestillende og som en del af behandling af stofmisbrug), moxifloxacin (et antibiotikum) og antipsykotika der bruges mod alvorlige mentale sygdomme).

Graviditet og amning

Suprefact er kun til behandling af mænd. Det må ikke anvendes til behandling af kvinder. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Suprefact kan give bivirkninger som svimmelhed og døsighed, der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Hvis du oplever disse bivirkninger, skal du være forsigtig, hvis du færdes i trafikken, hvis du anvender maskiner eller værktøj eller ved andet arbejde, der kræver din fulde opmærksomhed. 

3. Sådan skal du bruge Suprefact

Brug altid Suprefact nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Dosis

Den sædvanlige dosis er 0,5 mg injiceret under huden hver 8. time fra 1. til 7. dag. 

 

Injektion 

 • Injektionen gives normalt af en læge eller sygeplejerske.
 • Injektionsstedet rengøres.
 • Suprefact injiceres under huden.

 

Injektionshyppighed 

 • Lægen kan fortælle dig, hvornår du skal have Suprefact og hvor tit, du skal have en dosis.
 • Du vil få injiceret Suprefact hver 8. time fra 1. til 7. dag. På 8. dagen skiftes til intranasal behandling (næsespray).

Hvis du har fået for meget Suprefact

Risikoen for, at lægen eller sygeplejersken giver dig for meget Suprefact, er meget lille. Hvis du får for meget af denne medicin, kan det medføre, at du føler dig svag, nervøs, svimmel og får kvalme. Du kan også få hovedpine, rødmen, mavesmerter, hævelse af ankler og den nederste del af dine ben (ødem), brystsmerter eller reaktion ved injektionsstedet. Din læge kan give dig behandling for disse bivirkninger. 


Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du tror, du har fået for meget Suprefact. 

 

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Hvis du får bivirkninger, er det vigtigt, at du taler med din læge om det inden din næste behandling. 

Bivirkninger i starten af behandlingen

I starten af behandlingen kan mængden af kønshormoner, som din krop producerer, øges, og du kan opleve, at dine symptomer midlertidigt bliver værre. For eksempel kan du få knoglesmerter, muskelsvaghed i benene, vandladningsbesvær, væskeophobning eller blodprop i lungen. Du vil normalt få et andet lægemiddel, for eksempel cyproteronacetat for at modvirke, at dette sker. Dette lægemiddel skal bruges i yderligere 3-4 uger, efter du har fået Suprefact. Efter denne periode er dit niveau af testosteron tilbage på det ønskede niveau på grund af Suprefacts virkning. 

 

Følgende kan også forekomme: lokale reaktioner ved injektionsstedet (såsom rødme og hævelse), anfaldsvis rødmen, dine testikler skrumper ind (kaldet ”testesatrofi”), manglende sexlyst (libido), som regel smertefri udvikling af bryster hos mænd (gynækomasti) såvel som milde hævelser (ødemer) af ankler og den nederste del af dine ben. 

 

Fortæl lægen eller apotekspersonalet hvis nedenstående bivirkninger bliver alvorlige eller varer i mere end et par dage:  

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer) pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion/shock). Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue.
 • Stigning i antal ”ondartede” tumorer i hypofysen eller midlertidig stigning i tumorsmerte (hypofyseadenom).

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data): 

 • Ændringer i EKG (QT-forlængelse, alvorlige hjerterytmeforstyrrelser). Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter): 

 • Hovedpine.
 • Kvalme.
 • Søvnforstyrrelser.
 • Døsighed.
 • Træthed.
 • Nervøsitet.
 • Følelsesmæssig ustabilitet.
 • Svimmelhed.
 • Hjertebanken.
 • Opkastning eller diarré.
 • Forstoppelse.
 • Smerter i den nederste del af maven.
 • Øget eller nedsat hårvækst på hovedet eller kroppen (hårtab, øget hårvækst).
 • Ubehag og smerter i muskler og skelet f.eks. rygsmerter, smerter ved berøring, ledsmerter og smerter/stivhed i skulderen.
 • Vægtændringer.

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Humørændringer, depression (ved lang tids brug). Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Øget tørst, ændringer af appetitten.
 • Overfølsomhedsreaktioner såsom hududslæt som kan være rødt og klø (inklusive nældefeber).
 • Besvær med hukommelse og koncentration.
 • Synsforstyrrelser såsom sløret syn og en trykkende fornemmelse bag øjnene.
 • Hævelse af ansigt, arme og ben/vand i kroppen. Kontakt lægen.
 • Humørændringer, depression (ved kort tids brug). Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
 • Forværring af depression.
 • Angstfølelse.
 • Forhøjede levertal (ingen symptomer). Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Forhøjelse af bilirubin ses ved blodprøvekontrol.

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Migrænelignende hovedpine.
 • Susen for ørerne (tinnitus), høreforstyrrelser.
 • For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk er alvorligt.

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner), især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du straks kontakte læge.
 • Allergisk astma med åndenød/åndedrætsbesvær. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Forandringer af fedtstoffer i blodet.
 • Nedsat glucosetolerance (for diabetespatienter kan dette medføre, at diabetes er svær at kontrollere).
 • Forværring af blodtrykket hos patienter med for højt blodtryk. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data): 

 • Øget risiko for knoglebrud pga. knogleskørhed. Risikoen for knoglebrud stiger med varigheden af behandlingen. Kan udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Kontakt lægen, hvis du får pludselige smerter i ryggen.

 

Unormal følelse i huden såsom prikkende, snurrende fornemmelse er observeret med andre lægemidler, der indeholder buserelin. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Suprefact utilgængeligt for børn.
 • Må ikke opbevares over 25 °C.
 • Opbevares i original emballage for at beskytte mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Holdbarhed efter første åbning af hætteglas: Kemisk og fysisk stabilitet såvel som mikrobiologisk renhed er påvist i op til 14 dage efter åbning ved opbevaring ved stuetemperatur. Anden anvendelse og opbevaring efter åbning foregår på eget ansvar.
 • Brug ikke Suprefact efter den udløbsdato, der står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Suprefact indeholder:

 • Aktivt stof: Buserelin 1 mg
 • Øvrige indholdsstoffer: Benzylalkohol, natriumdihydrogenphosphatdihydrat, natriumchlorid, natriumhydroxid og vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser:

Suprefact er en injektionsvæske, opløsning. 

Suprefact findes i pakningsstørrelsen 2 hætteglas á 5,5 ml med en gummiprop. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og frigiver

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S 

Marielundvej 46D, 2730 Herlev 

Frigivet af:

Paranova Pack B.V. 

Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad 

Holland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret maj 2018.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...