Isosorbidmononitrat "Nordic Prime"

depottabletter 60 mg

Nordic Prime

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Isosorbidmononitrat Nordic Prime 60 mg depottabletter  

isosorbidmononitrat  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Isosorbidmononitrat Nordic Prime til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Isosorbidmononitrat Nordic Prime
 3. Sådan skal du tage Isosorbidmononitrat Nordic Prime
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Isosorbidmononitrat Nordic Prime indeholder isosorbidmononitrat, der tilhører gruppen af medicin kaldet nitrater. 

Denne type medicin afslapper og udvider blodkarrene omkring hjertet, så blodet får nemmere ved at strømme til hjertet og rundt i kroppen. Din medicin er en depottablet, som langsomt frigiver medicinen i kroppen. 

Isosorbidmononitrat Nordic Prime anvendes som forebyggende behandling af angina pectoris (muskelkramper i hjertet), men er ikke egnet til behandling af akut angina pectoris. Hvis du får et akut anfald af angina pectoris, bør du tage en anden mere passende medicin. Du må ikke stoppe med at tage Isosorbidmononitrat Nordic Prime uden først at have talt med din læge eller apotekspersonalet. 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Isosorbidmononitrat Nordic Prime

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. 

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Isosorbidmononitrat Nordic Prime:

 • hvis du er allergisk over for isosorbidmononitrat eller et af de øvrige indholdsstoffer i Isosorbidmononitrat Nordic Prime (angivet i afsnit 6).
 • hvis du har en hjertesygdom som f.eks. hævelse af hjertesækken, problemer med hjertemuskulaturen eller hjerteklappen.
 • hvis du tager sildenafil eller lignende medicin, der kaldes ”fosfodiesterase type 5-hæmmere”, som normalt avendes til behandling af impotens hos mænd (erektil dysfunktion).
 • hvis du har meget lavt blodtryk eller problemer med blodtilførslen til hjernen, som kan skyldes problemer med blodtrykket eller blodkarrene, f.eks. efter et slagtilfælde eller en hjerneskade.
 • hvis du har en tilstand, der hedder ”kardiogent shock”, som kan forekomme efter et hjerteanfald, hvor hjertet ikke er i stand til at pumpe tilstrækkeligt blod rundt i kroppen.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Isosorbidmononitrat Nordic Prime.  

 • hvis du har alvorlig blodmangel
 • hvis du har nedsat funktion af skjoldbruskkirtlen (hypotyroidisme)
 • hvis du har for højt tryk i kraniet
 • hvis du har alvorlige lever- eller nyreproblemer
 • hvis du er fejlernæret eller ikke er i stand til at regulere din kropstemperatur (hypotermi) eller hvis du får en af disse tilstande under behandlingen
 • hvis du har hypoxæmi (lavt iltindhold i blodet, f.eks. på grund af en lungesygdom).

Brug af anden medicin sammen med Isosorbidmononitrat Nordic Prime

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.  

Du må ikke tage isosorbidmonohydrat med sildenafil eller andre fosfodiesterase type 5-hæmmere, der normalt anvendes til behandling af impotens hos mænd. Hvis du tager et at disse lægemidler mod impotens samtidig med at du tager Isosorbidmononitrat Nordic Prime, kan du få et kraftigt og potentielt farligt fald i blodtrykket. Det kan medføre besvimelse eller endda et hjerteanfald. 

Hvis du tager et eller flere af følgende lægemidler, er det vigtigt, at du taler med lægen eller apotekspersonalet: 

 • medicin mod hjerteproblemer såsom betablokkere som f.eks. sotalol, carvedilol
 • vanddrivende medicin (diuretika) som f.eks. furosemid, hydrochlorthiazid
 • medicin mod depression (kaldet tricykliske antidepressiva) som f.eks. mirtazapin, trimipramin
 • medicin til behandling af angst og psykiske sygdomme, f.eks. beroligende midler
 • alprostadil (prostaglandin), et andet lægemiddel til behandling af impotens hos mænd
 • dihydroergotamin (mod migræne)
 • blodtrykssænkende medicin, da deres effekt kan være kraftigere (herunder karudvidende lægemidler (vasodilatorer), blodtrykssænkende medicin (antihypertensiva), calciumkanalblokkere og angiotensin II receptor-antagonister)
 • aldesleukin til behandling af kræft

Brug af Isosorbidmononitrat Nordic Prime sammen med alkohol

Alkohol kan øge den blodtrykssænkende effekt og kan også gøre dig døsig. Derfor bør brugen af alkohol undgås. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

Graviditet  

Hvis du er gravid, må du kun tage Isosorbidmononitrat Nordic Prime ifølge aftale med læge. 

Amning  

Hvis du ammer, må du kun tage Isosorbidmononitrat Nordic Prime ifølge aftale med læge. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Du må ikke køre bil eller betjene maskiner, hvis du føler dig svimmel eller svag. 

Isosorbidmononitrat Nordic Prime indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Isosorbidmononitrat Nordic Prime

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den anbefalede startdosis er ½ (30 mg) Isosorbidmononitrat Nordic Prime tablet en gang dagligt i de første 2-4 dage. 

Tabletten kan deles i to lige store doser. 

Herefter er den anbefalede dosis 1 (60 mg) tablet dagligt om morgenen. Hvis nødvendigt, kan dosis øges til 2 (120 mg) tabletter dagligt, begge taget om morgenen. 

Slug tabletten med ½ glas vand om morgenen. Tabletten må ikke knuses eller tygges, selvom du kan dele den i to doser, hvis det er nødvendigt. 

 

Ældre  

Hos ældre patienter med risiko for lavt blodtryk eller dårlig nyre- eller leverfunktion er det nødvendigt at være særlig forsigtig. Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisning. 

 

Brug til børn og unge  

Du må ikke give denne medicin til børn og unge 

 

Nedsat nyre- og leverfunktion  

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

Hvis du har taget for mange Isosorbidmononitrat Nordic Prime depottabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Isosorbidmononitrat Nordic Prime depottabletter, end der står i denne information, eller flere depottabletter end lægen har foreskrevet. Tag æsken med, også selvom den er tom. 

Tegn på en overdosis kan være hovedpine, træthed, rødmen, kvalme, opkastning, diarre, hurtig hjerterytme, hjertebanken, svimmelhed og besvimelse, som kan skyldes lavt blodtryk. Hvis du pludselig oplever et af ovenstående symptomer, skal du lægge dig ned med benene opad, da dette kan hjælpe med at mindske symptomerne. Blåfarvning af læberne pga. nedsat iltning af blodet (meget sjældent og kun ved meget store doser). 

Hvis du har glemt at tage Isosorbidmononitrat Nordic Prime

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Isosorbidmononitrat Nordic Prime

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.  

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Meget almindelig (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter)  

 • hovedpine

Almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter)  

 • svimmelhed
 • lavt blodtryk
 • hjertebanken
 • kvalme
 • træthed

Ikke almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter)  

 • opkastning
 • diarré
 • rødmen

Sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter) 

 • besvimelse
 • hududslæt eller kløe

Meget sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter)  

 • muskelsmerter, ømme eller svage muskler, som ikke skyldes fysisk aktivitet (myalgi)

Bivirkninger hvor hyppigheden ikke er kendt  

 • døsighed
 • kredsløbssvigt
 • alvorligt hududslæt med betændelse og afstødning af hudens øverste lag. Kontakt læge eller skadestue
 • allergiske hudreaktioner
 • smerter i brystet, evt. med udstråling til arm eller hals og åndenød pga. dårlig blodforsyning til hjertemusklen (angina pectoris (eller en forværing af angina pectoris)). Kontakt læge eller skadestue.
 • langsom puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget langsom puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • svimmelhed, evt. besvimelse ved skift fra liggende til siddende eller fra siddende til stående stilling pga. lavt blodtryk.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via  

 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

Tag ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Isosorbidmononitrat Nordic Prime indeholder:

 • Aktivt stof: Isosorbidmononitrat
 • Øvrige indholdsstoffer: Mikrokrystallinsk cellulose, tungt kaolin, magnesiumstearat, vandfri kolloid silica, syntetisk paraffinvoks og hård paraffinvoks.

Tabletovertrækket indeholder hypromellose, titandioxid (E171), lactosemonohydrat (se afsnit 2 ”Isosorbidmononitrat Nordic Prime indeholder lactose”), macrogol, jernoxid, gul (E172), jernoxid, sort (E172), jernoxid, rød (E172). 

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende  

Isosorbidmononitrat Nordic Prime er lysegule, ellipseformede, filmovertrukne tabletter mærket med ”IM” delekærv ”60” på den ene side og delekærv på den anden side. 

Pakningsstørrelser  

Isosorbidmononitrat Nordic Prime fås i blisterpakninger med 30 eller 100 depottabletter. 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Nordic Prime
Kongensgade 36, 1. sal
6700 Esbjerg 

Fremstiller

Prespack Jacek Karonski  

60-185 Skórzewo 

Polen. 

 

Isosorbidmononitrat Nordic Prime svarer til Fem-Mono Retard. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret oktober 2018.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...