Clopixol®

filmovertrukne tabletter 10 mg

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Clopixol® 10 mg filmovertrukne tabletter  

zuclopenthixol 

 

Clopixol® svarer til lægemidlet Cisordinol®.  

Clopixol® og Cisordinol® er registrerede varemærker, som tilhører H. Lundbeck A/S 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Clopixol til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Clopixol
 3. Sådan skal du tage Clopixol
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Clopixol er et middel mod sindslidelser (antipsykotikum). 

 

Clopixol virker på hjernen og er med til at rette den ubalance i hjernen, som er årsagen til dine symptomer. 

 • Du kan få Clopixol til behandling af skizofreni, akut skizofreni og andre sindslidelser.
 • Du kan også få Clopixol til behandling af mani og til at dæmpe rastløs uro og truende, voldelig adfærd.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Clopixol

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Clopixol:

 • Hvis du er allergisk over for zuclopenthixol eller et af de øvrige indholdsstoffer i Clopixol (angivet i punkt 6).
 • Hvis du er påvirket af alkohol, stærk smertestillende medicin (morfin) eller medicin mod epilepsi (phenobarbital).
 • Hvis du har et voldsomt fald i blodtrykket eller hjertesvigt.

Bemærk: Bevidstløse patienter må ikke få Clopixol.  

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet før du tager Clopixol, hvis: 

 • Du har en leversygdom.
 • Du lider af eller tidligere har lidt af kramper eller krampeanfald.
 • Du har diabetes. Det kan være nødvendigt at justere din dosis af insulin og/eller andre midler mod diabetes.
 • Du har hjerneskade som følge af alkoholforgiftning eller brug af organiske opløsningsmidler.
 • Du har et stort forbrug af alkohol eller stærk, smertestillende medicin (morfin og morfinlignende medicin).
 • Du har eller tidligere har haft sygdom i hjertet.
 • Nogen i din familie har sygdom i hjertet med for langsomt hjerteslag og ændringer i hjertekurven (QT-forlængelse).
 • Du tager anden medicin for din sindslidelse (f.eks. lithium, haloperidol, perphenazin).
 • Du er psykisk udviklingshæmmet.
 • Du eller en anden i din familie har haft blodpropper, idet lægemidler som dette har været forbundet med dannelse af blodpropper.

Vær opmærksom på

Nogle patienter (f.eks. ældre og demente) har større risiko for at få slagtilfælde. Tal med lægen. 


Kontakt straks lægen, hvis du får høj feber med stivhed i muskler og bevægelser, stærk svedtendens og sløret bevidsthed (malignt neuroleptisk syndrom). Det kan være livsfarligt og kræver øjeblikkelig lægehjælp. 


Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Clopixol. Det kan have betydning for prøveresultaterne. 

Brug af anden medicin sammen med Clopixol

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Tal med din læge, hvis du tager medicin mod: 

 • Forstyrrelser i hjerterytmen (f.eks. amiodaron, sotalol).
 • Sindslidelser (f.eks. lithium, haloperidol, perphenazin).
 • Depression (tricykliske antidepressiva, f.eks. amitriptylin, imipramin).
 • Angst, uro, søvnløshed (f.eks. diazepam, flunitrazepam).
 • Epilepsi (barbiturater, f.eks. phenobarbital).
 • Parkinsons sygdom (f.eks. biperidin, levodopa).
 • For højt blodtryk (f.eks. guanethidin).
 • Infektioner (f.eks. erythromycin, moxifloxacin).
 • Mave- og tarmsygdomme (f.eks. metoclopramid, cisaprid).
 • Astma såsom adrenerge midler (f.eks. salbutamol, terbutalin).
 • Samt hvis du tager vanddrivende medicin (f.eks. bendroflumethiazid, furosemid).

 

Anden medicin kan påvirke virkningen af Clopixol, og Clopixol kan påvirke behandlingen med anden medicin. Dette er normalt uden praktisk betydning. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis du ønsker flere oplysninger herom. 

Brug af Clopixol sammen med mad, drikke og alkohol

Clopixol kan øge den sløvende virkning af alkohol og gøre dig mere døsig. Du bør derfor ikke indtage alkohol, mens du er i behandling med Clopixol. Du kan tage Clopixol i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. Du skal tage Clopixol med et glas vand. 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge til råds, før du tager dette lægemiddel. 


Graviditet
Hvis du er gravid, må du kun tage Clopixol efter aftale med lægen. 


De følgende symptomer kan forekomme hos nyfødte, hvis mødre har taget Clopixol i sidste trimester (de sidste tre måneder af graviditeten): Rystelser, muskelstivhed og/eller -svaghed, søvnighed, ophidselse, vejrtrækningsbesvær og besvær med at spise. Hvis din baby får nogen af disse symptomer, skal du kontakte din læge. 


Amning
Hvis du ammer, må du kun tage Clopixol efter aftale med lægen. 


Frugtbarhed
Studier på dyr har vist at Clopixol påvirker fertiliteten. Spørg din læge til råds. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Clopixol kan virke sløvende i større eller mindre grad. Det skal du tage hensyn til, hvis du skal færdes i trafikken eller arbejde med maskiner. 

Clopixol indeholder lactose og hydrogeneret ricinusolie

Clopixol indeholder lactose. Kontakt lægen, inden du begynder at tage Clopixol, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.  

 

Clopixol indeholder også hydrogeneret ricinusolie, som kan give mavebesvær og diarré. 

3. Sådan skal du tage Clopixol

Tag altid Clopixol nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.  

 

Dosis er afhængig af din sygdom. 

 

Hvis du stopper behandlingen for tidligt, kan dine symptomer vende tilbage.  

 

Der kan gå et par uger, før du begynder at få det bedre. 

 

Det er lægen, der afgør, i hvor lang tid du skal behandles. Bliv derfor ved med at tage Clopixol i den periode, lægen har anbefalet - også selvom du får det bedre. Din sygdom kan vare længe, og hvis du stopper behandlingen for tidligt, kan dine symptomer vende tilbage. 

 

Du kan tage Clopixol i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.  

Du skal tage Clopixol med et glas vand. 

 

Vær opmærksom på, at Clopixol 10 mg filmovertrukne tabletter ikke nødvendigvis kan bruges til alle de anførte doseringer. 

Den anbefalede dosis er

Voksne: 

Du skal normalt tage 1-5 tabletter (10-50 mg) dagligt. 

 

I visse tilfælde vil din startdosis være 2 tabletter (20 mg) dagligt, og den kan evt. sættes op med 1-2 tabletter (10-20 mg) dagligt hver 2.-3. dag. Afhængig af din sygdom kan lægen sætte din dosis op til 7 tabletter eller mere (75 mg) dagligt. 

 

Vedligeholdelsesdosis 

Den dosis, de fleste skal have som fast dosis, er 2-4 tabletter på 10 mg (20-40 mg) dagligt. 

 

Ældre (over 65 år): 

Du skal normalt tage 2-6 mg dagligt. Lægen kan øge dosis op til 10-20 mg dagligt, svarende til 1-2 Clopixol 10 mg. 

 

Brug til børn: 

Børn må normalt ikke få Clopixol. 

 

Nedsat nyrefunktion 

Det er normalt ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

 

Nedsat leverfunktion 

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

Hvis du har taget for mange Clopixol

Kontakt lægen, skadestuen eller apotekspersonalet, hvis du har taget flere Clopixol, end der står her, eller mere, end lægen har foreskrevet. Tag pakningen med. 

 

Symptomer på overdosering kan være: 

 • Døsighed, bevidstløshed stigende til koma.
 • Kramper, ufrivillige bevægelser.
 • For lavt blodtryk, svag puls, hurtig hjertebanken, bleghed, rastløshed.
 • Forhøjet eller nedsat legemstemperatur.
 • Ændringer i hjerterytmen (f.eks. uregelmæssig hjerterytme eller langsom hjerterytme).

Hvis du har glemt at tage Clopixol

Du må ikke tage en dobbelt dosis, som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis. 

Hvis du holder op med at tage Clopixol

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. 


Hvis du afslutter behandlingen pludseligt, kan du få kvalme, opkastning, diarré, madlede, løbende næse, svedtendens, muskelsmerter, prikken/ snurren i huden, søvnløshed, rastløshed, angst, uro, rysten, svimmelhed og følelse af at være for varm eller kold. 


Kontakt straks lægen, hvis du igen føler dig syg, efter behandlingen med Clopixol er stoppet. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Hurtig puls. Kontakt læge eller skadestue. Ring evt. 112.

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):
Kramper. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Alvorlig påvirkning af hjertet med hurtig, evt. meget uregelmæssig puls, som kan føre til hjertestop. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Pludselige overfølsomhedsreaktioner, f.eks. hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (anafylaktisk reaktion). Ring 112. Det kan være livsfarligt.
 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker på grund Saf forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt straks læge.
 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner), især halsbetændelse og feber på grund af forandringer i blodet (alvorlig mangel på hvide blodlegemer). Kontakt straks læge.

 

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos mindre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Høj feber, usædvanlig muskelstivhed og påvirkning af bevidstheden, øget svedtendens og hurtig. hjertebanken. Ring 112. Det kan være livsfarligt.
 • Leverbetændelse, gulfarvning af huden og det hvide i øjnene (gulsot). Kontakt læge eller skadestue.
 • Blodpropper i venerne særligt i benene (med symptomer som hævelse, smerte og rødmen på benene), som kan løsrives og føres med blodet til lungerne, hvor de kan forårsage brystsmerter og åndedrætsbesvær. Hvis du oplever nogle af disse symptomer skal du søge læge omgående.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter): 

 • Ufrivillige, langsomme eller hurtige bevægelser eller muskelstivhed eller besvær med at sidde eller stå stille.
 • Døsighed.
 • Mundtørhed, som kan øge risikoen for huller i tænderne.

 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Depression. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
 • Besvær med at lade vandet, evt. vandladningsstop. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
 • Hjertebanken.
 • Rysten, øget muskelspænding, svimmelhed.
 • Hovedpine, nedsat koncentrationsevne, hukommelsestab.
 • Prikken/snurren eller følelsesløshed i huden.
 • Unormal gang.
 • Uskarpt syn, synsforstyrrelser.
 • Tilstoppet næse, åndenød.
 • Forøget mængde af spyt, forstoppelse, opkastning, ubehag i maven, diarré.
 • Vandladningsbesvær, f.eks. trang til at lade vandet ofte, ufrivillig vandladning.
 • Stærkt forøget svedtendens, hudkløe.
 • Smerter, muskelsmerter.
 • Øget appetit, vægtøgning.
 • Kraftesløshed, træthed, ubehag i kroppen.
 • Søvnløshed, angst, nervøsitet, abnorme drømme, rastløs uro, nedsat seksuallyst.

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Langsomme, ufrivillige bevægelser, muskelstivhed.
 • Rysten af hænder og hoved, stive bevægelser og stivnet ansigtsudtryk, rokkende og vridende bevægelser især med benene, nedsat kraft i musklerne.
 • Besvimelse, usikre bevægelser, taleforstyrrelser, migræne.
 • Kredsende bevægelser af øjnene, store pupiller.
 • Øget følsomhed for lyde, susen for ørerne (tinnitus).
 • Mavesmerter, kvalme, øget luft i tarmen.
 • Udslæt, øget følsomhed af huden for lys, pigmentforstyrrelser, meget fedtet hud.
 • Eksem eller irritation af huden, småblødninger i hud og slimhinder.
 • Kraftig sammenbidning af munden pga. spænding i tyggemusklerne, krampagtig, skæv holdning af hovedet.
 • Nedsat appetit, vægttab, voldsom tørst.
 • Hedeture, lav legemstemperatur, feber.
 • Impotens og manglende sædafgang.
 • Manglende orgasme hos kvinder, tørhed i skeden.
 • Ligegyldighed, mareridt, øget seksuallyst, forvirring.

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Hurtig, langsom og/eller uregelmæssig puls. Det kan være alvorligt. Kontakt lægen.
 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Det kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du straks kontakte læge.
 • Hyppig vandladning, tørst, træthed på grund af højt sukkerindhold i blodet (blodglucose). Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
 • Øget risiko for åreforkalkning pga. forhøjet kolesterol i blodet.
 • Overfølsomhed.
 • Udvikling af bryster hos mænd, vedvarende og smertefuld rejsning af penis.
 • Mælkeflåd, ophør af menstruationerne.

 

Clopixol kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver på grund af påvirkning af blodet, hjertekurven og leveren. Prøverne bliver normale igen, når behandlingen ophører. 


Hos ældre med demens er der rapporteret et lidt forøget antal dødsfald blandt patienter, der er i behandling med antipsykotika sammenlignet med dem, der ikke er i behandling med antipsykotika. 


Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Clopixol utilgængeligt for børn.
 • Må ikke opbevares over 25°C.
 • Brug ikke Clopixol efter den udløbsdato, der står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Clopixol indeholder:

 • Aktivt stof: Zuclopenthixol 10 mg (svarende til 11,82 mg zuclopenthixoldihydrochlorid)
 • Øvrige indholdsstoffer: Kartoffelstivelse, lactosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose, copovidon, glycerol 85 %, talcum, hydrogeneret ricinusolie og magnesiumstearat.
 • Tabletovertræk: Hypromellose 5,macrogol 6000 og magnesiumstearat.
 • Farvestoffer: Titandioxid (E171), rød jernoxid (E172).

Udseende og pakningsstørrelser:

Clopixol 10 mg filmovertrukne tabletter er runde, bikonvekse og lys rødbrune.  

 

Clopixol 10 mg findes i pakningstørrelsen 100 filmovertrukne tabletter 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S  

Marienlundvej 46D, 2730 Herlev 

Frigivet af:

Paranova Pack B.V 

Vijzelweg 32, 8243 OM Lelystad  

Holland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret november 2017  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...