Crinone®

vaginalgel 90 mg/dosis

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Crinone® 90 mg/dosis vaginalgel  

progesteron 

 

Crinone® er et registreret varemærke, som tilhører Merck KGaA. 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Crinone til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Crinone
 3. Sådan skal du bruge Crinone
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Crinone vaginalgel indeholder det kvindelige hormon progesteron. Crinone kan derfor bruges, når man er i underskud af dette hormon. Crinone vaginalgel anvendes som tillæg til anden behandling af infertilitet (nedsat frugtbarhed).  

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Crinone

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Crinone, hvis du:

 • er allergisk over for progesteron, eller et af de øvrige indholdsstoffer i Crinone (angivet i punkt 6).
 • har blødning fra skeden af ukendt årsag.
 • har brystkræft eller kræft i kønsorganerne.
 • har årebetændelse eller tidligere tilfælde af denne lidelse, tendens til blodpropper eller slagtilfælde.
 • har en stofskiftesygdom (porfyri).
 • har alvorlig leversygdom eller tidligere har haft en alvorlig leversygdom, hvor leveren endnu ikke fungerer normalt.
 • har en arvelig sygdom med perioder af gulsot.
 • har en sjælden sygdom, der er opstået eller blevet forværret under graviditet eller ved tidligere brug af kønshormoner, så som:
  - gulsot i forbindelse med graviditet
  - arvelig døvhed (otosclerose)
  - svær kløe
  - store blærer på huden under graviditeten (herpes gestationis)
  - har en tilgrundegået graviditet

Advarsler og forsigtighedsregler

Crinone kan ikke anvendes til forebyggelse af graviditet. 


Inden behandling påbegyndes med Crinone, bør du fortælle din læge om sygdomme du eller din nærmeste familie har. Lægen vil foretage en helbredsundersøgelse og en gynækologisk undersøgelse. Du bør blive undersøgt regelmæssigt og især få foretaget regelmæssige undersøgelser af brysterne. 


Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Crinone, hvis du enten har eller har haft: 

 • dårligt hjerte, nyrer eller lever,
 • epilepsi,
 • migræne,
 • astma,
 • depression,
 • sukkersyge. Du kan få brug for mere insulin eller flere tabletter mod sukkersyge under behandling med Crinone,
 • tendens til blodprop eller nogen i din nærmeste familie har haft en blodprop, da Crinone kan øge risikoen for at få en blodprop,
 • aborteret eller
 • tager P-piller.

 

Crinone kan give skjolder på huden (chloasma). Hvis du har tendens til det, må du ikke udsætte dig selv for naturligt eller kunstigt sollys, da det kan forværre tilstanden. 


Kontakt din læge, hvis du får gennembrudsblødning eller uregelmæssige blødninger. 

 

Oplys altid før blod- og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Crinone. 

Brug af anden medicin sammen med Crinone

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Crinone bør ikke gives samtidig med anden vaginal administration. 


Tal med din læge, hvis du tager: 

 • Medicin mod epilepsi (phenytoin, carbamazepin og phenobarbital).
 • Medicin mod tuberkulose (rifampicin).
 • Medicin mod immunforsvaret (cyclosporin).
 • Medicin mod astma (theophyllin, troleandomycin).
 • Medicin mod svamp (ketoconazol).
 • Aktivt kul (mod forgiftninger).

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 


Graviditet
Du kan bruge Crinone de første 3 måneder af graviditeten. 


Amning
Hvis du ammer, bør du ikke bruge Crinone, da Crinone bliver udskilt i modermælken. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Crinone kan hos enkelte give bivirkninger som søvnighed og svimmelhed, der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Crinone indeholder sorbinsyre

Crinone indeholder sorbinsyre, som kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem). 

3. Sådan skal du bruge Crinone

Brug altid Crinone nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Crinone er beregnet til indføring i skeden. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne: Den sædvanlige dosering er 1 dosis Crinone til indføring i skeden (90 mg progesteron) hver dag, fra dagen for ægløsning eller IVF (”kunstig befrugtning”). I nogle tilfælde kan dosis øges til 1 dosis (90 mg progesteron) 2 gange daglig. Hvis du bliver gravid, bør du fortsætte med behandlingen i op til 10-12 uger. 

 

Nedsat leverfunktion 

Du må ikke bruge Crinone, hvis du lider af alvorligt nedsat leverfunktion. 

BRUGSVEJLEDNING

Sådan bruger du Crinone korrekt 

Du skal indføre Crinone direkte i skeden med den særlige og forseglede applikator. Tag applikatoren ud af den forseglede pakning.  

 

VENT MED AT VRIDE LÅGET AF. 

 

 1. Tag fat i applikatorens tykke ende. Ryst gelen ned (som med et termometer) til du er sikker på, at indholdet er nede i den tynde ende.
  Crinone Paranova Danmark A/S vaginalgel 90 mg/dosis
 2. Vrid plastiktoppen af og smid den ud.
  Crinone Paranova Danmark A/S vaginalgel 90 mg/dosis
 3. Du kan føre applikatoren ind, mens du sidder eller ligger på ryggen med bøjede knæ. Før forsigtigt den tynde ende af applikatoren et godt stykke op i skeden.
  Crinone Paranova Danmark A/S vaginalgel 90 mg/dosis
 4. Pres gelen ud af applikatoren ved at trykke fast på den tykke ende. Fjern derefter applikatoren og kassér den.
  Crinone Paranova Danmark A/S vaginalgel 90 mg/dosis
 5. Crinone dækker slimhinden i skeden. Hormonet frigives langsomt fra gelen.
  Crinone Paranova Danmark A/S vaginalgel 90 mg/dosis

Crinone kan trænge gennem huden på penis. Den mandlige partner bør derfor bruge kondom ved samleje under behandling med Crinone. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos den mandlige partner. 

Hvis du har brugt for meget Crinone

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Crinone, end der står i denne information eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). Tag pakningen med. 

Symptomer på en overdosis er kvalme, opkastning, døsighed og svimmelhed. 

Hvis du har glemt at bruge Crinone

Hvis du glemmer at bruge Crinone på en normal doseringsdag, så brug Crinone næste dag og fortsæt igen hver dag som før. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at bruge Crinone

Kontakt lægen, hvis du ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen med Crinone. 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt: 

 • Brystkræft. Kontakt lægen.
 • Gulsot. Kontakt lægen eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Ømme bryster, brystspændinger.
 • Hovedpine, døsighed, svimmelhed, udmattelse, træthed.
 • Tendens til væskeophobing (vand i kroppen).
 • Allergi.
 • Depression. Kan være alvorligt. Kontakt lægen.

 

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter): 

 • Pletblødning, irritation i skeden.

 

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Nældefeber, kløe, udslæt.
 • Uren hud/akne (bumser).

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt: 

 • Langsom puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget langsom puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Besvimelse. Ved normal puls og vejrtrækning og hurtig opvågning, tal med lægen. I alle andre tilfælde ring 112.
 • Urinvejsinfektioner, betændelse i skeden.
 • Bleghed og træthed på grund af blodmangel. Kan være alvorligt. Kontakt lægen.
 • Vægtændringer.
 • Mavesmerter, oppustethed, forstoppelse, kvalme, opkastning, diarré.
 • Overfølsomhedsreaktion, der kan vise sig som hududslæt.
 • Mindre blødning i hud og slimhinder.
 • Muskelsmerter, rygsmerter, lægkramper.
 • Hyppig natlig vandladning.
 • Urelmæssig, kraftig blødning, menstruationssmerter, sår i skeden, udflåd.
 • Nedsat tolerance over for glucose.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder: 


Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Crinone utilgængeligt for børn.
 • Må ikke opbevares over 25 °C.
 • Må ikke fryses.
 • Brug ikke Crinone efter den udløbsdato, der står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Crinone indeholder:

 • Aktivt stof: Progesteron 90 mg/dosis. En applikator indeholder 90 mg progesteron, hvilket svarer til en styrke på 8%.
 • Øvrige indholdsstoffer: Glycerol, tynd paraffinolie, carbomer 974P, polykarbophil, hydrogeneret palmeolieglycerid, sorbinsyre, natriumhydroxid og renset vand.

Udseende og pakningsstørrelser:

Crinone vaginalgel er en jævn hvid til råhvid gel. Hver applikator giver 1,125 g gel. 

 

Crinone findes i pakningsstørrelsen 15 doser i engangsapplikatorer. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og frigiver

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S  

Marielundvej 46D, 2730 Herlev 

Frigivet af:

Paranova Pack B.V. 

Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad  

Holland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret juli 2015.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...