Creon®

enterokapsler Lipase 40.000 EP-e

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Creon® 40.000 hårde enterokapsler  

pankreatin 

 

Creon® er et registreret varemærke, der tilhører BGP Products Operations GmbH. 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Du kan få Creon uden recept. For at opnå den bedste behandling skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for Creon
 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Creon 40.000
 3. Sådan skal du tage Creon 40.000
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Creon 40.000 indeholder fordøjelsesenzymer, som fremmer fordøjelsen. Enzymerne er udvundet af svinebugspytkitler. Du kan tage Creon 40.000 ved sygdomme i bugspytkirtlen. Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Creon 40.000

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Creon 40.000, hvis du:

 • er allergisk over for pankreatin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Creon 40.000 (angivet i punkt 6).

 

Tag ikke Creon 40.000, hvis ovenstående gælder for dig. Hvis du er usikker, så tal med din læge eller apotekspersonalet, før du tager medicinen. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Creon 40.000. 


En sjælden tarmsygdom, hvor der forekommer forsnævringer i tynd- og tyktarmen (fibroserende colonopati), er set hos patienter med cystisk fibrose, som har fået høje pankreatindoser. Hvis du har cystisk fibrose og tager mere end 10.000 lipaseenheder pr. kg pr. dag og har usædvanlige mavesymptomer eller ændrede mavesymptomer, skal du kontakte din læge. 

Brug af anden medicin sammen med Creon 40.000

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Brug af Creon 40.000 sammen med mad og drikke

Det er bedst at tage Creon 40.000 under eller umiddelbart efter hvert måltid eller mellemmåltid. Kapslerne bør synkes hele med tilstrækkelig væske. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 


Graviditet
Hvis du er gravid, må du kun tage Creon 40.000 efter aftale med lægen. 


Amning
Du kan tage Creon 40.000, selvom du ammer. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Creon 40.000 påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du tage Creon 40.000

Hvis din læge har ordineret Creon 40.000 til dig, skal du altid følge lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Du må kun bruge Creon til børn under 15 år efter aftale med lægen 

 

 • Dosis angives i lipaseenheder. Lipase er et af enzymerne i pankreatin.
 • Tag altid den mængde Creon 40.000, som din læge har angivet.
 • Lægen vil justere dosis, så den passer til dig. Den vil afhænge af:
  • din sygdom.
  • din vægt.
  • din kost.
  • hvor meget fedt, din afføring indeholder.

Hvis du stadig har fedtet afføring eller andre mave- eller tarmsymptomer, skal du tale med lægen. Din dosis skal måske justeres. 

Den sædvanlige dosis er

Cystisk fibrose: 

 • Den sædvanlige startdosis til børn under 4 år er 1.000 lipaseenheder pr. kg legemsvægt pr. måltid.
 • Den sædvanlige startdosis til børn over 4 år, unge og voksne er 500 lipaseenheder pr. kg legemsvæt pr. måltid.


Andre bugspytkirtelsygdomme: 

 • Den sædvanlige dosis pr. måltid er mellem 25.000 og 80.000 lipaseenheder.
 • Den sædvanlige dosis pr. mellemmåltid er det halve af dosis pr. måltid.

Hvornår skal du tage Creon 40.000

Tag altid Creon 40.000 sammen med eller umiddelbart efter et måltid eller et mellemmåltid. Det vil sikre, at enzymerne blandes effektivt med maden, så du kan fordøje den, mens den passerer gennem tarmen. 

Hvordan skal du tage Creon 40.000

 • Synk kapslerne hele.
 • Knus eller tyg ikke kapslerne.
 • Hvis du har svært ved at synke kapslerne hele, kan de åbnes forsigtigt, og indholdet kan tilsættes en mindre mængde blød, syrlig mad eller drikke, f.eks. yoghurt, appelsin-, æble- eller ananasjuice.
 • Indtag blandingen af Creon 40.000 og mad eller væske STRAKS, den må IKKE opbevares, og den må IKKE tygges. Det er vigtigt, at du sikrer dig, at der ikke bliver noget af produktet tilbage i munden. Skyl eventuelt efter med sur væske.
 • Drik rigeligt med væske hver dag.

Hvis du har taget for mange Creon 40.000

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Creon 40.000, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). Tag pakningen med.
Patienter med cystisk fibrose bør straks søge læge. Det gælder især for børn. 

Hvis du har glemt at tage Creon 40.000

Tag aldrig dobbelt dosis, hvis du har glemt at tage en dosis. Fortsæt blot med din sædvanlige dosis. 

Hvis du holder op med at tage Creon 40.000

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt: 

Stop behandling med Creon 40.000 og kontakt straks læge eller skadestue, hvis du oplever nogle af følgende alvorlige bivirkninger: 

 • Pludselige overfølsomhedsreaktioner (inden for minutter til timer), f.eks. hududslæt, åndedrætsbesvær, blodtryksfald og besvimelse (anafylaksi). Det kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Ved cystisk fibrose: tarmsygdom, hvor der forekommer forsnævringer i tynd- og tyktarmen (fibroserende colonopati). Viser sig ved usædvanlige eller ændrede mavesymptomer.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (det forekommer hos mere end 1 ud af 10 patienter): 

 • Mavesmerter.

 

Almindelige bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Kvalme, opkastning, forstoppelse og oppustet mave, diarré.

 

Ikke almindelige bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Udslæt.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt: 

 • Kløe, nældefeber.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Creon 40.000 utilgængeligt for børn.
 • Må ikke opbevares over 25 °C.
 • Holdbarhed efter åbning: 6 måneder.
 • Brug ikke Creon 40.000 efter den udløbsdato, der står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Creon 40.000 indeholder:

 • Aktive stoffer: Pankreatin 400 mg svarende til amylase 25.000 EP-e, lipase 40.000 EP-e og protease 1.600 EP-e.
 • Øvrige indholdsstoffer: Macrogol 4000, hypromellosephtalat, cetylalkohol, triethylcitrat, dimeticon, gelatine, jernoxider (E172), titandioxid (E171) og natriumlaurylsulfat.

Udseende og pakningsstørrelse:

Creon 40.000 hårde enterokapsler er brune og gennemsigtige kapsler med beigefarvet granulat indeni. 

Creon 40.000 findes i pakningsstørrelsen 100 stk. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og frigiver

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S, 

Marielundvej 46D, 2730 Herlev 

Frigivet af:

Paranova Pack B.V. 

Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad 

Holland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret maj 2018.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...