Levodopa/carbidopa "Teva"

depottabletter 100+25 mg

Teva

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Levodopa/Carbidopa Teva 100/25 mg depottabletter  

levodopa/carbidopa 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Den nyeste udgave af indlægssedlen til dette lægemiddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Levodopa/Carbidopa Teva
 3. Sådan skal du tage Levodopa/Carbidopa Teva
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Levodopa/Carbidopa Teva depottabletter anvendes til behandling af Parkinsons sygdom og indeholder de aktive stoffer levodopa og carbidopa (en såkaldt decarboxylasehæmmer). Sammenlignet med normale tabletter, som frigiver de aktive stoffer hurtigere (hurtigt virkende), frigiver Levodopa/Carbidopa Teva de aktive stoffer langsommere og over en længere periode. Derfor starter virkningen senere og varer længere (depottabletter). 

 

Levodopa/Carbidopa Teva bruges til behandling af gener af og symptomer på Parkinsons sygdom med ukendt årsag. Lægemidlet forkorter perioderne med nedsat bevægelighed hos patienter, som tidligere er blevet behandlet med hurtigt virkende tabletter (levodopa/decarboxylasehæmmere) eller med det aktive stof levodopa alene, og hos patienter, der har oplevet skiftende faser med bevægelighed og nedsat bevægelighed (fluktuationer). 

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Levodopa/Carbidopa Teva

Tag ikke Levodopa/Carbidopa Teva,

 • hvis du er allergisk over for levodopa, carbidopa eller et af de øvrige indholdsstoffer i Levodopa/Carbidopa Teva (angivet i punkt 6)
 • hvis du har en speciel form for glaukom (snævervinkel glaukom)
 • hvis du har alvorlig hjertesvigt
 • hvis du har en alvorlig hjerterytmeforstyrrelse
 • hvis du får et pludseligt slagtilfælde
 • hvis du lider af sygdomme, hvor visse lægemidler til fx at nedsætte dit blodtryk, mod kredsløbssvigt, uregelmæssig puls og kramper i de nedre luftveje (sympatomimetika) ikke må bruges.
 • hvis du behandles for depression med såkaldte MAO-hæmmere. Behandling med disse skal afbrydes mindst 14 dage før behandlingen med Levodopa/Carbidopa Teva påbegyndes. Levodopa/Carbidopa Teva kan anvendes sammen med selektive MAO-B hæmmere (fx selegilin) (se nedenfor ”Brug af anden medicin sammen med Levodopa/Carbidopa Teva”).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Levodopa/Carbidopa Teva, 

 • hvis du tidligere er blevet behandlet med et lægemiddel, som udelukkende indeholder det aktive stof levodopa. Tag ikke dette lægemiddel i 12 timer før du påbegynder behandling med Levodopa/Carbidopa Teva. Efter skiftet kan der opstå bevægelsesforstyrrelser (dyskinesi). Hvis der optræder bevægelsesforstyrrelser, kan det være nødvendigt at reducere din Levodopa/Carbidopa Teva-dosis (se punkt 4 ”Bivirkninger”).
 • hvis du tidligere har haft alvorlige ufrivillige bevægelser og psykiske forstyrrelser ved brug af levodopa alene eller en kombination af levodopa og carbidopa. Brug af Levodopa/Carbidopa Teva kan medføre, at disse forstyrrelser vender tilbage. Dosisreduktion kan derfor være nødvendig. Hvis en eksisterende psykisk forstyrrelse (psykose) forværres, skal din læge stoppe med at give dig Levodopa/Carbidopa Teva.
 • hvis du tidligere har lidt af følgende:
  • akut slagtilfælde, alvorlige kredsløbs- eller lungesygdomme
  • astmatisk bronkitis
  • nyre-, lever- eller stofskiftesygdomme
  • mavesårsrelaterede lidelser
  • blodig opkastning
  • kramper.
 • hvis du for nylig har haft et hjerteanfald og stadig lider af visse forstyrrelser af hjertefunktionen (hjerterytmeforstyrrelser). Din hjertefunktion skal følges meget tæt i begyndelsen af behandlingen og i forbindelse med dosisjusteringer.
 • hvis du har en speciel form for glaukom (kronisk snævervinkel glaukom). Forudsætningen for at få Levodopa/Carbidopa Teva er, at trykket i øjet er velkontrolleret. Dit øjentryk skal følges nøje.
 • hvis din dosis reduceres pludseligt, eller din behandling afbrydes brat, specielt hvis du også får lægemidler til behandling af mentale/emotionelle forstyrrelser (neuroleptika). Du kan opleve bivirkninger som muskelstivhed, feber, mentale/emotionelle forandringer, stigning i en bestemt blodværdi (kreatinfosfokinase). Du vil have behov for akut lægehjælp!
 • hvis du bliver svimmel eller oplever pludselige søvnanfald under hverdagsaktiviteter. I den forbindelse vær særligt opmærksom på noten i afsnittet ”Trafik og arbejdssikkerhed”.
 • hvis du nogensinde har haft modermærkekræft.
 • hvis du har en arvelig sygdom, der er karakteriseret ved pludselige, ufrivillige, men koordinerede bevægelser (Huntingtons chorea). Det anbefales ikke at tage Levodopa/Carbidopa Teva.

 

Fortæl din læge, hvis du eller din familie/behandler bemærker, at du udvikler stærk trang eller adfærd, som er usædvanlig for dig, eller hvis du ikke kan modstå lysten eller fristelsen for at udføre bestemte aktiviteter, som kan skade dig selv eller andre. Denne form for opførsel kaldes sygelige vane- og impulshandlinger og kan omfatte sygelig spilletrang, overdreven spisning eller brug af penge, unormalt stor sexlyst eller øget antal seksuelle tanker og følelser. Der kan være behov for, at din lægeændrer din behandling. 

 

Fortæl det til lægen, hvis du eller din familie/plejer bemærker, at du er ved at udvikle misbrugslignende symptomer, der kan medføre trang til større doser Levodopa/carbidopa Teva og andre lægemidler, der anvendes til behandling af Parkinsons sygdom. 

 

Note:  

Ved langtidsbehandling skal din lever- og nyrefunktion, funktionen af knoglemarvens bloddannende celler og kredsløbssystemet overvåges regelmæssigt. 

 

Laboratorietests 

De aktiver stoffer, levodopa og carbidopa, forårsager afvigelser i måleværdierne af visse laboratorietests. Disse inkluderer forhøjede værdier i lever- og nyrefunktionstests og falske positive resultater i antistoftest (Coombs test). Der er også blevet observeret reducerede værdier af visse blodkomponenter (hæmoglobin og hæmatokrit), forhøjet blodsukkerniveau, hvide blodlegemer (leukocytter), bakterier og blod i urinen. 

 

Hvis der anvendes strips til testning af visse stoffer (ketonstoffer) i urinen, kan Levodopa/Carbidopa Teva forårsage et falsk positivt resultat. Falsk negative resultater kan forekomme i forbindelse med test af sukkerindholdet i urinen (glukosuri) ved at bruge en bestemt testmetode (glukose oxidase- metoden). 

Børn og unge

Der findes ingen eksisterende oplysninger om Levodopa/Carbidopa Tevas sikkerhed og virkning hos børn og nyfødte. Levodopa/Carbidopa Teva anbefales derfor ikke til børn og unge under 18 år. 

Brug af anden medicin sammen med Levodopa/Carbidopa Teva

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

 

Det er især vigtigt for lægen at få kendskab til, om du er i behandling med nedenstående lægemidler. Lægen skal måske justere din dosis af Levodopa/Carbidopa Teva eller din dosis af anden medicin, enten midlertidigt eller permanent. 

 • Lægemidler mod for højt blodtryk.
  Der kan forekomme fald i blodtrykket, når du rejser dig op efter at have ligget ned.
 • Visse lægemidler til behandling af depression (tricykliske antidepressive midler).
  Der er set sjældne tilfælde af forhøjet blodtryk og bevægelsesforstyrrelser.
 • Antikolinergiske lægemidler (lægemidler som reducerer kramper).
  Levodopas virkning kan blive forstærket, hvilket kan mindske rystelser (tremor), men ufrivillige bevægelser kan forværres. Optagelse af det aktive indholdsstof levodopa i kroppen kan blive forsinket, hvilket kan nedsætte stoffets virkning.
 • Visse andre lægemidler mod Parkinsons sygdom (COMT-hæmmere, fx tolkapon, entakapon).
  Indholdet af det aktive indholdsstof levodopa i blodet kan blive forøget.
 • Lægemidler, der hæmmer levodopa eller dopamin (dopaminantagonister, fx phenothiazin- derivater, butyrophenoner, risperidon), benzodiazepiner (lægemidler mod søvnbesvær) og isoniazid (lægemiddel mod tuberkulose).
  Virkningen af levodopa kan blive hæmmet.
 • Phenytoin (middel mod epilepsi) og papaverin (middel mod kramper i mave-tarm-kanalen).
  Levodopas positive indvirkning på Parkinsons sygdom nedsættes af phenytoin og papaverin.
 • Andre lægemidler til behandling af Parkinsons sygdom (selegilin og amantadin) og til behandling af visse virussygdomme (amantadin).
  Selegilin kan medføre et kraftigt fald i blodtrykket, når du rejser dig op efter at have ligget ned, og kan medføre synsforstyrrelser.
  Amantadin kan øge virkningen af levodopa og kan øge risikoen for bivirkninger.
 • Lægemidler mod kvalme og opkastning (metoclopramid).
  Metoclopramid accelerer tømning af maven og kan øge mængden af de aktive stoffer levodopa og carbidopa i blodet.
 • Visse lægemidler fx til behandling af lavt blodtryk, kredsløbsproblemer, uregelmæssig hjerterytme og kramper i de nedre luftveje (sympatomimetika).
  Sympatomimetika kan øge risikoen for bivirkninger i hjertet og kredsløbet.
 • Jernsulfat.
  Jernsulfat kan nedsætte optagelsen af levodopa i kroppen.
 • B6-vitamin (pyridoxin).
  Virkningen af Levodopa/Carbidopa Teva forandres ikke af B6-vitamin (pyridoxin). Du kan derfor tage Levodopa/Carbidopa Teva samtidig med B6-vitamin (pyridoxin).

Brug af Levodopa/Carbidopa Teva sammen med mad og drikke

Samtidig indtagelse af mad, især meget proteinholdig mad, kan påvirke optagelsen af levodopa i kroppen. Tabletterne skal derfor tages 30 minutter før et måltid. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

Du må ikke tage Levodopa/Carbidopa Teva, hvis du er gravid, har mistanke om du er gravid eller ammer. 

 

Kvinder i den fertile alder, der får Levodopa/Carbidopa Teva skal bruge sikker prævention.  

 

Levodopa, et af de aktive indholdsstoffer i Levodopa/Carbidopa Teva, udskilles i modermælk. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Bivirkninger såsom sløvhed og uklarhed kan have indvirkning på evnen til at køre bil eller betjene maskiner. Levodopa/Carbidopa Teva kan gøre dig sløv eller få dig til pludseligt at falde i søvn. Hvis dette sker for dig, må du ikke køre bil eller udføre aktiviteter, der kræver opmærksomhed (fx anvende maskiner), da du kan ende med at gøre skade (der kan ende med dødsfald) på dig selv eller andre. Indtil du ved, hvordan du reagerer på Levodopa/Carbidopa Teva, skal du generelt være forsigtig med at udføre sådanne aktiviteter. 

3. Sådan skal du tage Levodopa/Carbidopa Teva

Dosering

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

 

Den daglige dosis skal justeres omhyggeligt til din sygdom. Behandlingen skal overvåges nøje under dosisjustering, især med hensyn til en eventuel forekomst eller forværring af kvalme og unormale ufrivillige bevægelser (såsom dyskinesi, chorea og dystoni). En spasme (bevægelse) i øjenlåget kan være første tegn på overdosering. 

 

Den sædvanlige dosis er: 

 • Hvis du ikke tidligere er blevet behandlet med levodopa
  Den anbefalede daglige dosis er 400 mg levodopa og 100 mg carbidopa givet som 2-3 (eller 4)doser.
  Den daglige startdosis af levodopa må ikke overskride 600 mg. Der bør være mindst 6 timer mellem hver dosis. Der bør være 2-4 dage mellem hver dosisjustering.
  Det kan tage op til 6 måneder at opnå det optimale udbytte af behandlingen, afhængigt af hvor alvorlig sygdommen er.
 • Hvis du tidligere er blevet behandlet med levodopa (dvs. uden en decarboxylase-hæmmer) Du må ikke tage lægemidler, der indeholder levodopa, i 12 timer, inden du skal starte behandling med Levodopa/Carbidopa Teva.
  Den anbefalede startdosis til patienter med en mild til moderat grad af sygdommen er 400 mg levodopa og 100 mg carbidopa fordelt på 2 doser.

 

 • Hvis du tidligere er blevet behandlet med levodopa/decarboxylase-hæmmere, der ikke var depottabletter, men tabletter med hurtig frigivelse.
  Overgang til Levodopa/Carbidopa Teva skal foregå gradvist. Din læge vil fortælle dig, hvordan
  dosisøgningen vil foregå. Behandling med hurtigt virkende tabletter (levodopa/decarboxylasehæmmere) skal stoppes senest 12 timer før behandlingen med Levodopa/Carbidopa Teva startes. Sammenlignet med tabletter med hurtig frigivelse, kan virkningen af morgendosis være forsinket med op til 1 time hos nogle patienter.
  Intervallet mellem de enkelte doser skal øges til 4-12 timer. Hvis der skal tages forskellige doser i løbet af dagen, skal den laveste dosis tages om aftenen.
  Doseringen skal justeres i henhold til, hvordan du reagerer på behandlingen.

 

 • Brug til børn og unge
  Brug af Levodopa/Carbidopa Teva til patienter under 18 år anbefales ikke (se punkt 2 ”Advarsler og forsigtighedsregler”).

 

Du skal undersøges regelmæssigt af din læge, da symptomerne på Parkinsons sygdom ændrer sig med tiden. Efterfølgende dosisjustering kan derfor være nødvendig under behandlingsforløbet. 

 

Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med nedsat nyre- eller leverfunktion. 

 

For at udnytte virkningen af depottabletterne skal de altid synkes hele, og de må ikke tygges eller knuses. 

 

Brug af andre lægemidler mod Parkinsons sygdom 

Hvis du tager andre lægemidler mod Parkinsons sygdom end Levodopa/Carbidopa Teva, vil din læge måske vælge at justere din dosis. 

 

Afbrydelse af behandlingen 

Hvis du skal i narkose, kan du fortsætte med at tage Levodopa/Carbidopa Teva så længe, som du må tage medicin. Hvis behandlingen skal afbrydes midlertidigt, skal du tage din sædvanlige dosis, så snart du må tage medicin igen. 

 

Hvis du har indtryk af, at virkningen af Levodopa/Carbidopa Teva er for kraftig eller for svag, skal du tale med din læge eller med apotekspersonalet. 

Hvis du har taget for mange Levodopa/Carbidopa Teva depottabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Levodopa/Carbidopa Teva depottabletter, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

 

Hvis du har taget en overdosis, kan bivirkningerne beskrevet i punkt 4 forekomme. 

Sammentrækninger i øjenlågenes muskler kan være tidlige tegn på overdosering. Hvis du får livstruende bivirkninger, skal du kontakte lægen! 

Hvis du har glemt at tage Levodopa/Carbidopa Teva

Hvis du har glemt at tage en dosis, vil dette normalt ikke forårsage symptomer på Parkinsons sygdom. Du skal fortsætte med at tage din næste dosis, og du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.
Du skal dog huske, at Levodopa/Carbidopa Teva kun virker efter hensigten, hvis du tager medicinen regelmæssigt. 

Hvis du holder op med at tage Levodopa/Carbidopa Teva

Du må ikke holde op med at tage Levodopa/Carbidopa Teva på eget initiativ, da dine symptomer på Parkinsons sygdom så hurtigt vil vende tilbage. 

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Du kan opleve følgende bivirkninger: 

 • Manglende evne til at modstå trangen til at gøre noget, som kan være skadeligt, hvilket kan være:
  • Sygelig spilletrang på trods af alvorlige personlige eller familiære konsekvenser
  • Ændret eller øget seksuel interesse og opførsel, der skaber bekymring for dig eller andre, for eksempel øget sexlyst.
  • Ukontrolleret og overdreven shopping eller brug af penge.
  • Spiseorgie (spiser store mængder mad på meget kort tid) eller tvangsspisning (spiser mere mad end normalt eller mere, end der skal til for at gøre dig mæt).

Fortæl din læge, hvis du oplever nogen af disse symptomer; lægen vil diskutere måder at reducere og kontrollere disse symptomer på. 

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter) 

 • Bevægelsesforstyrrelser (dyskinesi, chorea, dystoni, ekstrapyramidale forstyrrelser, motoriske forstyrrelser, generelt langsomme bevægelser).
 • Appetitløshed.
 • Hallucinationer, forvirring, svimmelhed, mareridt, døsighed, træthed, søvnbesvær, depression (i sjældne tilfælde med selvmordsforsøg), overdreven følelse af velbehag (eufori), demens, forbigående psykiske forstyrrelser (psykotiske episoder), øget handlekraft.
 • Hjertebanken, uregelmæssig hjerterytme.
 • Kredsløbsforstyrrelser (svimmelhed når man rejser sig op fra siddende eller liggende stilling), tendens til at besvime, korte perioder med bevidstløshed.
 • Kvalme, opkastning, tør mund, en bitter smag i munden.

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter) 

 • Vægttab, men også vægtøgning.
 • Forstyrrelser i koordineringen af bevægelser, forværring af rysten på hænderne.
 • Forhøjet blodtryk.
 • Hæshed, brystsmerter.
 • Forstoppelse, diarré, øget spytdannelse, synkebesvær, luftafgang fra tarmen.
 • Hævelse i vævet pga. væskedannelse.
 • Muskelkramper.
 • Mørk urin.
 • En følelse af svaghed, utilpashed, forværring af symptomerne på Parkinsons sygdom.

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter) 

 • Beskadigelse af blodlegemer, såsom mindsket antal hvide blodlegemer, visse former for blodmangel (hæmolytisk og ikke-hæmolytisk anæmi), nedsat mængde blodplader (trombocytopeni).
 • Uro, angst, nedsat tankevirksomhed, desorientering, hovedpine, øget sexlyst, følelsesløshed, krampeanfald.
 • En livstruende tilstand med høj feber og muskelstivhed (malignt neuroleptikasyndrom), følelsesløshed eller prikkende fornemmelse i arme og ben, en fornemmelse af at falde, gangbesvær, kramper i tyggemusklerne og kæben (låst kæbe).
 • Sløret syn, trækninger (kramper) i øjenlåget, aktivering af en hidtil udiagnosticeret lidelse (latent Horners syndrom), der er kendetegnet ved følgende symptomer: indsunket øje med lille pupil og næsten lukkede øjne, dobbeltsyn, store pupiller, krampagtig, opadgående bevægelse af øjenæblet, hvor det ruller opad og sætter sig fast. Symptomerne varer normalt i flere minutter eller timer.
 • Betændelse i venerne.
 • Åndenød, uregelmæssig vejrtrækning.
 • Lidelser i fordøjelseskanalen (halsbrand), smerte i maven og tarmen, mørkt spyt, ubevidst tænderskæren, hikke, blødning i mave og tarm, en brændende fornemmelse på tungen, mavesår
 • Hævelse i hud og slimhinde (angioødem), nældefeber, kløe i huden, rødmen, hårtab, hududslæt, øget svedtendens, mørkfarvet sved, aktivering af modermærkekræft, alvorlig infektion i huden (Schönlein-Henochs purpura).
 • Manglende evne til at tømme blæren, ufrivillig vandladning, forlænget og smertefuld rejsning.

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter) 

 • Drastisk nedsat mængde af en vis type hvide blodlegemer fulgt af en følelse af utilpashed (agranulocytose).
 • Døsighed, udtalt døsighed om dagen og pludseligt indsættende søvn.

 

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndværende data): 

 • Trang til større doser Levodopa/carbidopa Teva ud over den dosis, der er nødvendig for kontrol af motoriske symptomer, kendt som dopaminergt dysreguleringssyndrom. Nogle patienter oplever svære unormale og ufrivillige bevægelser (dyskinesi), humørsvingninger eller andre bivirkninger, efter de har taget større doser Levodopa/carbidopa Teva.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk eller ved at kontakte Lægemiddelstyrelsen via mail på dkma@dkma.dk eller med almindeligt brev til Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.
Brug ikke Levodopa/Carbidopa Teva efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Levodopa/Carbidopa Teva 100/25 mg depottabletter indeholder:

Aktive stoffer: levodopa og carbidopa. 

 

Levodopa/Carbidopa Teva 100 mg levodopa/25 mg carbidopa
Hver depottablet indeholder 100 mg levodopa og 26,75 mg carbidopamonohydrat svarende til 25 mg carbidopa 

 

Øvrige indholdsstoffer: fumarsyre, hypromellose, macrogol 6000, natriumstearylfumerat, kolloid silica, quinolingult (E104), jernoxid gul og rød (E172), titandioxid (E171). 

Udseende og pakningsstørrelser

Levodopa/Carbidopa Teva 100 mg levodopa/25 mg carbidopa
Okkerfarvet, runde, bikonkave depottabletter. 

 

Levodopa/Carbidopa Teva fås i pakningsstørrelserne 10, 30, 49, 50, 56, 60, 100 eller 200 depottabletter. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Teva B.V.
Swensweg 5  

2031 GA Haarlem  

Holland 

Repræsentant:

Teva Denmark A/S  

Vandtårnsvej 83A  

2860 Søborg  

Tlf.: 44 98 55 11  

E-mail: info@tevapharm.dk 

Fremstiller

Merckle GmbH
Ludwig-Merckle-Str. 3
D-89143 Blaubeuren
Tyskland 

Dette lægemiddel er godkendt i EEA’s medlemslande under følgende navne:

 

Medlemslandets navn 

Lægemidlets navn 

 

 

Danmark 

Levodopa/Carbidopa Teva 

Holland 

Levodopa/carbidopa retard ratiopharm 100 mg/25 mg, tabletten m.g.a.
Levodopa/carbidopa retard ratiopharm 200 mg/50 mg, tabletten m.g.a. 

Tyskland 

Levodopa/Carbidopa-ratiopharm100 mg/25 mg Retardtabletten
Levodopa/Carbidopa-ratiopharm 200 mg/50 mg Retardtabletten 

 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 01/2019. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...