Glycerylnitrat "SAD"

konc. til infusionsvæske, opl. 5 mg/ml

Amternes Lægemiddelreg.kontorI/S

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Glycerylnitrat SAD, koncentrat til infusionsvæske, opløsning 5 mg/ml 

glyceryltrinitrat 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Glycerylnitrat SAD til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Glycerylnitrat SAD
 3. Sådan skal du tage Glycerylnitrat SAD
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Glycerylnitrat SAD er et lægemiddel mod hjertekrampe. Nitratpræparat til indsprøjtning. 

 

Glycerylnitrat SAD anvendes i forbindelse med hjerteoperationer, for lavt blodtryk og ved ustabile hjertekramper. 

 

Du vil få Glycerylnitrat SAD som en infusion i en blodåre (intravenøs anvendelse) af en læge eller sygeplejerske. 

 

Lægen kan give dig Glycerylnitrat SAD for noget andet. Spørg lægen. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Glycerylnitrat SAD

Tag ikke Glycerylnitrat SAD

 • hvis du er allergisk over for glyceryltrinitrat eller overfor et af de øvrige índholdsstoffer i Glycerylnitrat SAD (angivet i afsnit 6).
 • hvis du har væskeophobning omkring hjertet
 • hvis du har betændelse i hjertehinderne
 • hvis du får medicin mod impotens (sildenafil, tadalafil eller vardenafil)

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, før du tager Glycerylnitrat SAD: 

 • hvis du har sygdom i hjernens kar
 • hvis du har forsnævring af hovedpulsåren
 • hvis du har hjertesygdom
 • hvis du har blodmangel
 • hvis du har for højt stofskifte
 • hvis du har lavt blodtryk

 

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Glycerylnitrat SAD. Det kan påvirke prøveresultaterne.
 

Glycerylnitrat SAD indeholder alkohol og må ikke anvendes sammen med disulfiram (Antabus) eller metronidazol (til behandling af infektioner).
 

For at modvirke en nedsat virkning af lægemidlet, bør du hvert døgn have en periode, hvor du ikke tager Glycerylnitrat SAD eller andre nitrat-præparater. 

Brug af anden medicin sammen med Glycerylnitrat SAD

Fortæl altid lægen, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.
 

Det er især vigtigt, at du fortæller det til lægen, hvis du får: 

 • Lægemidler mod impotens (sildenafil, vardenafil og tadalafil)
 • Medicin mod migræne (ergotamin)
 • Blodfortyndende medicin (heparin og alteplase)
 • Disulfiram (Antabus)
 • Metronidazol (til behandling af infektioner)
 • Acetylcystein (middel mod forgiftning med paracetamol)
 • Visse typer af vanddrivende lægemidler
 • Visse typer af medicin mod depression (tricykliske antidepressiva)
 • Blodtrykssænkende lægemidler (f.eks. kalciumantagonister, ACE-hæmmere,

Brug af Glycerylnitrat SAD sammen med mad og drikke

Du må ikke drikke alkohol, så længe du bruger Glycerylnitrat SAD, da alkohol kan fremme lægemidlets blodtrykssænkende virkning. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller sundhedspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.
 

Graviditet
Hvis du er gravid, må du kun få Glycerylnitrat SAD efter aftale med lægen. Følg lægens anvisning.
 

Amning
Hvis du ammer, må du kun få Glycerylnitrat SAD efter aftale med lægen. Følg lægens anvisning. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Kontakt lægen, før du påtænker at køre bil eller betjene maskiner, da Glycerylnitrat SAD kan forårsage svimmelhed og evt. besvimelse. 

Glycerylnitrat SAD indeholder ethanol, hvor advarsel er påkrævet

Denne medicin indeholder alkohol. 1 ml af den færdig blandede opløsning indeholder 31 mg alkohol. 

3. Sådan skal du tage Glycerylnitrat SAD

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen. 

 

Glycerylnitrat SAD findes som et koncentrat til infusionsvæske, der efter fortynding indsprøjtes i en blodåre. Du vil normalt få Glycerylnitrat SAD af en læge eller sygeplejerske. 

 

Du må få Glycerylnitrat SAD i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. 

Dosering

Dosis er individuel og afhænger af din tilstand og reaktion på lægemidlet. 

Hvis du har brugt for meget Glycerylnitrat SAD

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

 

Hvis du har fået for meget Glycerylnitrat SAD vil din læge eller sundhedspersonalet tage de nødvendige forholdsregler. 

 

Hvis du har fået for meget Glycerylnitrat SAD, kan du få følgende symptomer: 

 • Kraftig rødme i ansigtet
 • Alvorlig hovedpine
 • Svimmelhed
 • Hurtig puls
 • Kvælningsfornemmelse
 • Lavt blodtryk og besvimelse

 

Hos nogle få patienter kan der opstå en shocklignende reaktion med kvalme, opkastning, svaghed og besvimelsesanfald. 

Hvis du har glemt at bruge Glycerylnitrat SAD

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

Hvis du holder op med at tage Glycerylnitrat SAD

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

De fleste af bivirkningerne afhænger af den dosis, du får, og de forsvinder normalt, når behandlingen ophører. 

 

Meget almindelige bivirkninger (Kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter): 

Ikke alvorlige: Hovedpine. Svimmelhed. 

 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter): 

Ikke alvorlige: Rødme af huden. Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk. 

Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis De/du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal De/du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter): 

Ikke alvorlige: Besvimelse. Rastløshed. Utilpashed. 

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter): 

Ikke alvorlige: Blåfarvning af læberne pga. nedsat iltning af blodet. 

 

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter) eller bivirkninger hvor hyppigheden ikke er kendt

Ikke alvorlige: Opkastning. Kvalme. Mavesmerter. Svedeture. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. 

Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte Lægemiddelstyrelsen via mail på dkma@dkma.dk eller med almindeligt brev til Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S. 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Glycerylnitrat SAD i køleskab (2-8 ºC) i original yderpakning. 

 

Opbevar Glycerylnitrat SAD utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke Glycerylnitrat SAD efter den udløbsdato (Anv. inden), der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Glycerylnitrat SAD koncentrat til infusionsvæske indeholder:

Aktivt stof: Glyceryltrinitrat. 

Øvrigt indholdsstof: Ethanol 96%. 

Udseende og pakningsstørrelser

Glycerylnitrat SAD er en klar, farveløs væske. 

 

Glycerylnitrat SAD findes i pakningsstørrelser på: 

10 ml 

10 x 10 ml 

20 ml 

10 x 20 ml 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Amgros I/S 

Dampfærgevej 22 

2100 København Ø 

amgros@amgros.dk 

Fremstiller:

Region Hovedstadens Apotek 

Marielundvej 25 

2730 Herlev 

 

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på www.produktresume.dk 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret oktober 2018. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...