Atropin "SAD"

injektionsvæske 1 mg/ml

Amternes Lægemiddelreg.kontorI/S

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Atropin SAD injektionsvæske, opløsning 1 mg/ml 

Atropinsulfat 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Atropin SAD til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Atropin SAD
 3. Sådan skal du tage Atropin SAD
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

 

Atropin SAD er et lægemiddel med virkning på det automatiske (autonome) nervesystem. 

 

Atropin SAD anvendes til at nedsætte produktionen af spyt og slim fra luftvejene, f.eks. før bedøvelse forud for en operation. 

 

Lægemidlet kan endvidere bruges ved tilstande, hvor hjertet slår for langsomt, samt ved visse forgiftninger. 

 

Du vil få Atropin SAD som en indsprøjtning i en blodåre, muskel eller under huden af en læge eller sygeplejerske. 

 

Lægen kan give dig Atropin SAD for noget andet. Spørg lægen. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Atropin SAD

Tag ikke Atropin SAD

 • hvis du er allergisk over for atropinsulfat eller et af de øvrige indholdsstoffer Atropin SAD (angivet i afsnit 6).
 • hvis du er overfølsom overfor andre lægemidler, der virker ligesom Atropin SAD
 • hvis du har muskelsygdommen myasthenia gravis (alvorlig muskelsvaghed)
 • hvis du har øget tryk i øjet (kendt som lukket-vinklet eller snæver-vinklet glaukom eller grøn stær)
 • hvis du har ustabilt hjertekredsløb i forbindelse med for højt stofskifte eller akut blodtab
 • hvis du har mellemgulvsbrok eller mavemundsforsnævring
 • hvis du er mand og harforstørret prostata, da vandladningen kan gå helt i stå
 • hvis du har demens eller Parkinsons sygdom

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, før du tager Atropin SAD: 

 • Hvis du har høj temperatur eller feber (Atropin SAD får dig til at svede mindre, og du kan blive overophedet. Dette er særligt vigtigt for spædbørn og små børn).
 • Hvis du har lever- eller nyreproblemer
 • Hvis du har en overaktiv skjoldbruskkirtel (for højt stofskifte)
 • Hvis du har en hjertelidelse
 • Hvis du har symptomer, der skyldes beskadigelse af de nerver, der regulerer blodtryk, hjertefrekvens, tømning af tarm og blære, fordøjelse og anden kropsfunktion (autonom neuropati)
 • Hvis du har ileostomi eller kolostomi (operativt fremstillet kunstig åbning i tynd- eller tyktarm)
 • Hvis du har en lungesygdom

 

På grund af mulige bivirkninger, kan det være nødvendigt at nedsætte dosis til ældre patienter. 

 

Atropin SAD bør til spædbørn ikke indgives i en muskel.
 

Ved længere tids brug af lægemidlet giver mundtørheden risiko for tand- og mundslimhindeskader. 

Brug af anden medicin sammen med Atropin SAD

Fortæl altid lægen, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.
 

Det er især vigtigt, at du fortæller det til lægen, hvis du får: 

 • Lægemidler mod Parkinsons sygdom
 • Medicin til behandling af depression (tricykliske antidepressiva, MAO-hæmmere)
 • Lægemidler mod sindslidelser (neuroleptika)
 • Såkaldte parasympatomimetika, f.eks. pilocarpin (øjenmiddel)
 • Lægemidler brugt til at påvirket øjets pupil (mydriatika)
 • Medicin der bruges til at lindre tarmproblemer og muskelspasmer eller kramper (spasmolytika)
 • Phenylephrin (bruges til at behandle kredsløbssvigt)
 • Visse typer af hjertemedicin og medicin brugt til at kontrollere hjerterytme
 • Lægemidler der modvirker kvalme og opkastning
 • Medicin, der får musklerne til at slappe af

 

Atropin SAD forsinker tømning af mavesækken og kan derfor ændre virkningen af anden medicin. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller sundhedspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

 

Graviditet 

Du må få Atropin SAD, hvis du er gravid. Følg lægens anvisning. 

 

Amning 

Hvis du ammer, må du kun få Atropin SAD efter aftale med lægen. Følg lægens anvisning. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pga. den lidelse, som du er i behandling for, vil du sikkert ikke føle dig rask nok til at køre bil eller betjene maskiner. Kontakt lægen, før du påtænker at køre bil eller betjene maskiner, da Atropin SAD kan forårsage døsighed og sløret syn. 

Atropin SAD indeholder natrium, hvor advarsel er påkrævet

Denne medicin indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosis, dvs. den er i det væsentlige natriumfri. 

3. Sådan skal du tage Atropin SAD

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen. 

 

Atropin SAD findes som injektionsvæske, der indgives i en blodåre, muskel eller under huden. Du vil normalt få Atropin SAD af en læge eller sygeplejerske. 

 

Du må få Atropin SAD i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. 

Dosering

Lægen vil beslutte hvilken dosis, der er den rigtige for dig, og det vil afhænge af, hvad du skal behandles for. Din dosis vil blive beregnet ud fra din vægt. 

 

Medicinering forud for bedøvelse 

Voksne: 

Der indgives 0,25-0,50 mg (0,25-0,50 ml) under huden eller i en muskel ca. 1 time før bedøvelse påbegyndes eller 0,25-0,50 mg (0,25-0,50 ml) i en blodåre umiddelbart før påbegyndelse af bedøvelse. 

 

Forgiftning med såkaldte stigminer og andre cholinergika (stoffer der blokerer nerveender) 

Voksne: 

Der gives 0,5 -2 mg (0,5-2 ml) i en blodåre. Denne dosering kan eventuelt gentages flere gange indtil pupillerne begynder at udvide sig (ved forgiftning med phosphostigmin kan denne dosis øges yderligere). 

 

Ved blodtryksfald og tilfælde med akut opstået langsom puls 

F.eks. i forbindelse med blodprop i hjertet, blodprøvetagning (arteriepunktur) og under undersøgelse af hjertet med kateter: 

I dette tilfælde indgives 0,5-1 mg (0,5-1 ml) i en blodåre. 

 

Brug til børn 

Medicinering forud for bedøvelse 

Børn: 

Der indgives 0,01- 0,03 mg/kg (min. 0,1 mg og max. 0,6 mg) under huden eller i en muskel 45 minutter før bedøvelse påbegyndes eller 0,02 mg/kg kropsvægt (min. 0,1 mg eller max 0,6 mg) i en blodåre umiddelbart før påbegyndelse af bedøvelse. 

 

Forgiftning med såkaldte stigminer og andre cholinergika (stoffer der blokerer nerveender) 

Børn: 

Dosering hos børn er 0,01-0,02 mg/kg kropsvægt i en blodåre. 

 

Ved blodtryksfald og tilfælde med akut opstået langsom puls 

F.eks. i forbindelse med blodprop i hjertet, blodprøvetagning (arteriepunktur) og under undersøgelse af hjertet med kateter: 

I dette tilfælde indgives 0,5-1 mg (0,5-1 ml) i en blodåre. 

Hvis du har brugt for meget Atropin SAD

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

 

Hvis du har fået for meget Atropin SAD vil din læge eller sundhedspersonalet tage de nødvendige forholdsregler. 

 

Hvis du har fået for meget Atropin SAD, kan du opleve tørhed i slimhinder og hud, tørst, ansigtsrødmen, påvirket hjerterytme, pupiludvidelse, dobbeltsyn, feber, vandladningsbesvær, forstoppelse, uro, kramper, blodtryksstigning, ophidselse og pirrelighed, hallucinationer, bevidstløshed og i sjældne tilfælde hjertestop. 

Hvis du har glemt at bruge Atropin SAD

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

Hvis du holder op med at tage Atropin SAD

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

De fleste af bivirkningerne afhænger af den dosis, du får, og de forsvinder normalt, når behandlingen ophører. 

 

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter): 

Ikke alvorlige: Rødme, udtørring af huden. Nældefeber. Synsforstyrrelser (udvidelse af pupillerne, besvær med at fokusere, dobbelt syn, kan ikke tåle lys). Nedsat slimdannelse i bronkierne. Tør mund (besvær med at synke og tale, tørst). Forstoppelse og halsbrand (refluks). 

 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til til 1 ud af 10 patienter): 

Ikke alvorlige: Ophidselse og pirrelighed. Forvirring (især i forbindelse med højere doser). 

Hallucinationer (især i forbindelse med højere doser). Kan være alvorligt. Kontakt evt. læge eller skadestue. Overophedning af kroppen. Forringelse af korttidshukommelsen. 

Vandladningsbesvær. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen. 

Øget hjerterytme (uregelmæssig puls og forbigående langsom puls). Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen. Hvis du får meget langsom puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter): 

Alvorlige: Psykoser. 

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter): 

Alvorlige: Krampeanfald. Kontakt læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

Ikke alvorlige: Sløvhed. Allergiske reaktioner. 

 

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter): 

Alvorlige: Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112. 

Smerter i brystet, evt. med udstråling til arm eller hals og åndenød pga. dårlig blodforsyning til hjertemusklen. Kontakt læge eller skadestue. 

Uregelmæssig og hurtig hjerterytme, herunder ventrikelflimren. Kontakt læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

Ikke alvorlige: Forhøjet blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk er alvorligt. 

 

Bivirkninger hvor hyppigheden ikke er kendt: 

Ikke alvorlige: Hovedpine. Uro. Usikre bevægelser. Søvnløshed. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte Lægemiddelstyrelsen via mail på dkma@dkma.dk elelr med almindeligt brev til Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S. 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Atropin SAD utilgængeligt for børn. 

 

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaring. 

 

Brug ikke Atropin SAD efter den udløbsdato (Anv. inden), der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Atropin SAD injektionsvæske indeholder:

 • Aktivt stof: Atropinsulfat.
 • Øvrige indholdsstoffer: Koncentreret saltsyre, natriumchlorid, renset vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Atropin SAD er en klar, farveløs til næsten farveløs væske. 

 

Atropin SAD findes i pakningsstørrelser på: 

1 ml amp. x 10 og 3 ml amp. x 10 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Amgros I/S 

Dampfærgevej 22 

2100 København Ø 

amgros@amgros.dk 

Fremstiller:

Region Hovedstadens Apotek 

Marielundvej 25 

2730 Herlev 

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på www.produktresume.dk 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret oktober 2018 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...