Metronidazol "SAD"

suppositorier 1 g

Amternes Lægemiddelreg.kontorI/S

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Metronidazol SAD suppositorier 1 g 

metronidazol 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Metronidazol SAD til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Metronidazol SAD
 3. Sådan skal du tage Metronidazol SAD
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Metronidazol SAD er et bakteriedræbende lægemiddel (antibiotikum), som kan bruges til:  

 • forebyggelse af og behandling af infektioner med bakterier og andre mikroorganismer
 • Morbus Crohn (kronisk betændelse i tarmen)

 

Lægen kan give dig Metronidazol SAD for noget andet. Spørg lægen. 

 

Kontakt lægen hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Metronidazol SAD

Tag ikke Metronidazol SAD

 • hvis du er overfølsom (allergisk) over for metronidazol, andre stoffer, der kemisk ligner metronidazol eller hårdfedt .

Advarsler og forsigtighedsregler

 • Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, før du tager Metronidazol SAD, hvis du:
 • har en blodsygdom
 • har en sygdom i centralnervesystemet, f.eks. epilepsi, Parkinsons sygdom, Alzheimers sygdom eller multipel sklerose
 • har en alvorlig leversygdom
 • er i dialyse
 • er i behandling med lithium (mod manisk depression, dvs. skiftende perioder med opstemthed/overaktivitet og nedsat sindsstemning)

 

Du må ikke drikke alkohol, så længe du får Metronidazol SAD og 2 døgn efter, behandlingen er stoppet, da det kan medføre kraftigt ubehag i form af opkastning, rødmen (blussen), hurtig vejrtrækning og hjertebanken. Dette gælder også for medicin, der indeholder alkohol. 

 

Vær opmærksom på, at Metronidazol SAD kan farve urinen mørk. 

 

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Metronidazol SAD.  

Det kan have betydning for prøveresultaterne. 

Brug af anden medicin sammen med Metronidazol SAD

Fortæl altid lægen, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Det er især vigtigt, at du fortæller det til lægen, hvis du får: 

 • medicin mod epilepsi (phenobarbital, phenytoin)
 • medicin mod manisk depression (skiftende perioder med opstemthed / overaktivitet og nedsat nedsatsindsstemning) (lithium)
 • medicin mod migræne (ergotamin)
 • blodfortyndende medicin (warfarin)
 • medicin mod uregelmæssig hjerterytme (amiodaron)
 • medicin mod afhængighed af alkohol (disulfiram)
 • medicin der undertrykker immunforsvaret (ciclosporin, tacrolimus)
 • medicin der virker muskelafslappende (vecuronium)
 • medicin mod kræft (fluorouracil, busulfan)

 

Du må ikke drikke alkohol, så længe du bruger Metronidazol SAD og 2 døgn efter, behandlingen er stoppet, da det kan medføre kraftigt ubehag i form af opkastning, rødmen (blussen), hurtig vejrtrækning og hjertebanken. Dette gælder også for medicin, der indeholder alkohol. 

Brug af Metronidazol SAD sammen med mad og drikke

Du skal undgå at drikke alkohol, når du tager Metronidazol SAD. 

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller sundhedspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

 

Graviditet 

Du må få Metronidazol SAD under graviditet. Følg lægens anvisning. 

 

Amning 

Hvis du ammer, må du ikke tage Metronidazol SAD, da metronidazol bliver udskilt i modermælken. Følg lægens anvisning. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Metronidazol SAD kan give bivirkninger (svimmelhed, forvirring, hallucinationer, kramper og forbigående synsforstyrrelser), der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Du skal derfor være opmærksom på, hvordan medicinen påvirker dig og undlade at køre bil, motorcykel, cykle eller arbejde med værktøj eller maskiner, hvis disse symptomer opstår. 

3. Sådan skal du tage Metronidazol SAD

Metronidazol SAD suppositorier føres op i endetarmen med den flade ende først. Indføring sker lettest siddende foroverbøjet på toilettet eller liggende på siden med bøjede ben. Du vil normalt få Metronidazol SAD af en læge eller sygeplejerske. 

 

Lægen kan fortælle dig, hvilken dosis du får, og hvor tit du skal have den. Er du i tvivl så spørg lægen eller sundhedspersonalet. 

Det er kun lægen, der kan ændre dosis. 

 

Du må få Metronidazol SAD i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne 

1 g (1 suppositorium) hver 8. time i 3 dage, derefter 1 g hver 12. time.  

Forebyggelse af infektion før operation: 1 g ca. 4 timer før operation. 

 

Børn (over 12 år) 

1 g (1 suppositorium) hver 8. time i 3 dage, derefter 1 g hver 12. time. 

 

Børn (under 12 år) 

Dosis anføres ikke, da Metronidazol SAD kun findes på 1 g. 

 

Ældre 

Det er ikke nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisning. 

 

Nedsat leverfunktion  

Det kan være nødvendigt at justere dosis. Følg lægens anvisning. 

 

Nedsat nyrefunktion  

Det er ikke nødvendigt at justere dosis. Følg lægens anvisning. 

Hvis du har brugt for meget Metronidazol SAD

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

 

Hvis du har fået for meget Metronidazol SAD vil din læge eller sundhedspersonalet tage de nødvendige forholdsregler. 

 

Symptomer på overdosering kan være kvalme, opkastning, madlede, metallisk smag i munden, hovedpine og svimmelhed. Sjældnere kan der være døsighed, søvnløshed, mindre urin og mørkfarvning af urinen samt krampeanfald. 

Hvis du har glemt at bruge Metronidazol SAD

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

Hvis du holder op med at tage Metronidazol SAD

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger: (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter) 

Almen sløjhed, bleghed, blødninger fra hud og slimhinder, blå mærker samt tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få røde og hvide blodlegemer og blodplader). 

Kontakt læge eller skadestue. 

Kramper. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

Betændelse i bugspytkirtlen med voldsomme mavesmerter og feber. Kontakt læge eller skadestue. 

Gulsot, ofte med hudkløe. Kontakt lægen. 

 

Meget sjældne bivirkninger: (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter) 

Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer) pga. overfølsomhed (anafylaktisk shock). Kan være livsfarligt. Ring 112. 

Alvorlig diarré pga. betændelse i tyktarmen. Kontakt lægen. 

Forvirring, svær hovedpine, uro, talebesvær, rykvise, ufrivillige øjenbevægelser, påvirket bevidsthed evt. bevidstløshed og koma pga. forstyrrelser i hjernen. 

Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger: (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter) 

Smagsforstyrrelser, metalsmag i munden. Mundbetændelse evt. med hvide belægninger; betændelse i tungen; kvalme; tør mund; muskelsmerter.  

 

Ikke almindelige bivirkninger: (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter) 

Hovedpine; træthed; opkastning; diarré; forstoppelse. 

 

Sjældne bivirkninger: (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter) 

Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112. Sindslidelser med forvirring og hallucinationer. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen. 

Prikkende, snurrende fornemmelser, følelsesløshed eller lammelser, evt. smerter i hænder og fødder. Kan ses ved langvarig behandling med høje doser. 

Svimmelhed; usikre bevægelser; feber; mavesmerter; forbigående synsforstyrrelser (dobbeltsyn og nærsynethed); 

appetitmangel/madlede; mørkfarvning af urinen; hududslæt, evt. med blærer, kløe, nældefeber; hudrødme. 

 

Meget sjældne bivirkninger: (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter) 

Afgrænset, brunrød misfarvning af huden; udslæt med pus. 

 

Metronidazol SAD kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. blodprøver for leverfunktion, som igen bliver normale, når behandlingen ophører. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte Lægemiddelstyrelsen via mail på dkma@dkma.dk eller med almindeligt brev til Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S.
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaring.  

 

Opbevar Metronidazol SAD utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke Metronidazol SAD efter den udløbsdato (Anv. inden), der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger‌

Metronidazol SAD suppositorier, 1 g indeholder

 • Aktivt stof: Metronidazol
 • Øvrige indholdsstoffer: Hårdfedt

Udseende og pakningsstørrelser

Metronidazol SAD 1 g er et gulligt, granatformet suppositorium. 


Metronidazol SAD findes i pakningsstørrelse på 10 stk. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstilller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Amgros I/S 

Dampfærgevej 22 

2100 København Ø  

amgros@amgros.dk 

Fremstiller

Region Hovedstadens Apotek  

Marielundvej 25 

2730 Herlev 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret oktober 2018. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...